Informed consent hyaluronzuur filler

advertisement
TOESTEMMINGVANDEPATIENT
VOOREENBEHANDELINGMETFILLERS
Restylane®(Restylane,RestylanePerlaneTM,RestylaneLipVolumeTM,RestylaneSubQTM,Restylane
VitalTM,RestylaneVitalTMLightRestylaneLipRefreshTM)zijnsterielegelsdiebestaanuit
gestabiliseerd,niet-dierlijk,hyalruonzuur.Deproductenwordenindehuidgeïnjecteerdomlijntjes,
rimpelsenvouweninhetgezichttecorrigeren,omlippentemodellerenengezichtscontourente
vormenenomdehuidvanbinnenuittehydrateren(devitalenrefreshproducten).Zewordenook
gebruiktomdeelasticiteitvandehuidteherstellenenonregelmatighedenvanhethuidoppervlakte
verminderen.
MijnbehandelendartsheeftuitgelegdhoeenwanneerRestylaneproductenwordengebruikt.Ikheb
demogelijkheidgehadomvragentestellenenhebdaaropbevredigendeantwoordengekregen.Ik
hebspecifiekeinformatiegekregenoverwanneerdebehandelingmetRestylaneproductennietmoet
plaatsvindenendatbepaaldereactiesnormaalzijnincombinatiemetdeinjecties.Dezereactieszijn
meestalmildtotmatigenverdwijnenmeestalkortnadeinjectie.Zeverdwijnenmeestalnaeenpaar
dagennadeinjectieindehuid,binneneenweeknadeinjectieindelippen.
Ikbenookgeïnformeerdoverderisico'sdieverbondenzijnbijhetinjecterenvangebiedenmet
onderliggende,gevoeligestructuren(bijv.zenuwen,bloedvatenenogen,wanneerrimpelsrondde
ogenbehandeldworden).Tijdelijkebijwerkingendieverbandhoudenmetdeinjecties,waaronder
zwelling,roodheidengevoeligheid,komenvoor.Ditzijnopzichzelfstaandeberichtenoverkleine
gezwellendiezichinhetbehandeldegebiedontwikkelenenonregelmatighedendieenkelemaanden
kunnenaanhoudenwanneerdeinjectieindehuidteoppervlakkigis.
Inzeldzamegevallenzijnontstekingsreactiesgemeld,waaronderroodheid,zwellingenverhardingop
deplaatsvandeinjectie,waardoorhetomringendeweefselkanwordenbeïnvloed.Reactiesdeden
zicheenpaardagenofeenpaarwekennadebehandelingvoor.Zezijnoverhetalgemeenlichttot
middelmatigenself-limiting,endegemiddeldeduuristweeweken.Inuitzonderlijkegevallen
herhaaldenreactieszichenhoudenzeenkelemaandenaan.
Inzeeruitzonderlijkegevallenkwameneenlangdurigeverharding,ettervormingengrijzige
verkleuringinhetbehandeldegebiedvoor.Dezereactieskunnenzichwekenofmaandennade
behandelingontwikkelenenenkelemaandenaanhouden.Inuitzonderlijkegevallenhoudendeze
reactieslangeraan,maardezereactiesnemengewoonlijknaverloopvantijdaf.Korstvormingen
vervellenvanhetweefselinhetbehandeldegebiedzijnnogzeldzamerenresulterenzeldenineen
oppervlakkigelittekenformatie.Mijnbehandelendartsheeftmeookgeïnformeerddat,afhankelijk
vanhetbehandeldegebiedendeinjectietechniek,effectendoordebehandelingmetRestylane6-12
maandenkunnenaanhouden(lippenongeveer6maanden),maardatdezeperiodelangerofkorter
kanzijn.Eenvervolgbehandelinghelptdegewenstecorrectietebehouden.
Hiermeeverklaarikookdevragenbetreffendemijnmedischevoorgeschiedenisnaarmijnbeste
wetentehebbenbeantwoord.Ikstemermeeinommij,telatenfotograferen.
IkgeefhierbijmijntoestemmingvooreenbehandelingmetFILLERS.
Naamvandepatient:
Datum:
Handtekeningvandepatient: Handtekeningvandearts:
Download