Ontwikkeling Jodendom en Christendom

advertisement
Kenmerk 8:
De ontwikkeling van het
jodendom en het christendom
als de eerste monotheïstische
godsdiensten
Les 7: ontwikkeling van het
jodendom en het christendom
3000
H2:§ 12:p36-38
• Eerste vijf boeken Bijbel
– N van Nevi’iem (Profeten)
200
1
– CH van Ketoeviem
(Geschriften)
• zeer diverse
verzameling poëzie en
proza
400
• leefregels en wetten van
de Thora in het
dagelijkse leven
700
• Een zeer belangrijke was:
Gij zult geen andere goden
voor Mijn aangezicht hebben
• Waarom?
– T van Thora (Wet)
1000
– Ten tijde van farao Rames II
– Mozes (in de Sinaï)
– Tien Geboden
• De Tanach
1500
• Op zoek naar het Beloofde
Land (13e VC)
2000
Ontstaan Jodendom
200
400
Tanach
3000
200
1
200
• Deze Jozua vertegenwoordigde een groep gelovigen – de
Essenen – die niets wilden weten van de heersende
priesterklasse in het land
400
– Ten tijde van het Romeinse Rijk (ingelijfd vanaf 63
VC) hoopte men wederom op een verlosser
– Een aantal mensen zag in Jozua uit Nazareth een
messias
700
• Door al die overheersing wachtte men op een
verlossing, een messias
1000
– Alleen omstreeks 1000 VC vormden de Joodse
stammen een (zelfstandig) koninkrijk
1500
• Een van lange overheersing
2000
Joodse geschiedenis
400
Joodse Koninkrijk
3000
200
1
• Gevolgen: de (Joodse) Tempel werd vernietigd (71 NC) en de
Joden vluchtten massaal weg uit hun Beloofde land ( de
diaspora)
400
– De Joden verzette zich uiteindelijk massaal tegen de Romeinen
700
• Zijn leven én dood werden echter een voorbeeld voor velen
1000
– hij tegen het gezag (hier: de Joodse priesters en de Romeinse
overheerser) aan trapte en zijn mond opentrok
– de gemiddelde Jood hem niet zag als de verlosser, maar één
van de velen “would be” verlossers.
– zijn optreden hem het leven koste
1500
• Deze Jozua had de lastige reputatie, doordat
2000
Joodse geschiedenis en de diaspora
200
400
3000
2000
Diaspora
1500
1000
700
400
200
1
200
400
3000
2000
De Joodse historicus Flavius Josephus
(37-98 nc) over Jezus
1500
1000
700
400
200
About this time there lived Jesus, a wise man, for he was a performer of
wonderful deeds, a teacher of such men as are happy to accept the truth. He
won over many of the Jews and many of the Gentiles [niet Joodse stammen].
When Pilate, at the suggestion of the leading men among us, had
condemned him to the cross, those who had loved him at the first did not
forsake him; and the tribe of Christians, so named from him, are not extinct
to this day.'
1
200
Dit stuk is een parafrase van de “oorspronkelijke” tekst (63-64 nc) daar
vroege christenen waarschijnlijk aan de oorspronkelijke hebben gesleuteld
400
3000
De kern van een evangelie
1
5.
Jezus was de zoon van God (door God gezonden)
Jezus verloste met zijn dood de mensen van hun zonde
Gelijkheid van alle (gelovige) mensen
Geloven is Jezus betekent vergeving van je zonde en verkrijgen
van het eeuwige leven
Ongelovigen verdwijnen op de Dag des Oordeels in de hel
200
1.
2.
3.
4.
400
•
Na een eeuwenlange discussie worden uit de tientallen
evangeliën vier gekozen die tezamen – met een aantal andere
geschriften – het Nieuwe Testament vormden (367 nc).
700
–
1000
Het verhaal van Jozua werd op vele manieren
doorverteld en werd uiteindelijk aan het papier
toevertrouwd
1500
•
2000
Jozua werd Jezus
200
400
3000
slaven) in het Romeinse
400
– De vele armen en onderdrukten (lees:
Rijk
700
• Echter, het vroege Christendom had sterke
aantrekkingskracht op
1000
– Kleine groep fanatieke aanhangers
1500
• In eerste instantie was het Christendom een sekte in het
huidige Midden-Oosten
2000
Van sekte tot godsdienst
200
1
200
• Echter, het afzweren van het polytheïsme en niet meer
vereren van de goddelijk geworden keizers (caesar),
leidde tot volle arena’s (vervolging tot in de dood)
400
Verspreiding Vroege Chistendom
Download