Document

advertisement
Hoe lang blijft u financieel
verantwoordelijk voor een
zieke (ex)medewerker?
(en andere zaken die verzuim complex maken)
Ledenbijeenkomst Segment AWOG
18 november
1
Max. 12 jaar.
2
Wet Beperking Ziekteverzuim en
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
(BeZaVa),
•
bekend onder de noemer ‘Modernisering
Ziektewet’.
•
Hoofdlijnen
- Werkhervatting zieke werknemers zonder werkgever
stimuleren en langdurig ziekteverzuim terugdringen en
de instroom van ZW-gerechtigden in de Wet WIA
voorkomen
- Door versterken activerende werking ZW en
verbeteren prikkelwerking van
financieringssystematiek van ZW en WGA
3
Ontwikkelingen BeZaVa
•
Definitie vangnetters
-Werknemers die geen werkgever (meer) hebben
(zieke WW-gerechtigden, zieke uitzendkrachten en
zieke werknemers van wie dienstverband afloopt
tijdens ziekte
-Werknemers die een werkgever hebben maar hoog
ziekterisico hebben (no-riskpolis, orgaandonoren en
zwangere vrouwen)
•
4
Term ‘eindedienstverbanders’ (EDV’ers)
Heeft u inzichtelijk wie er in uw organisatie tot de
EDV’ers behoren?
Ontwikkelingen BeZaVa (2)
5
•
Maatregelen gericht op drie partijen:
Vangnetters, werkgevers en UWV
•
Introductie beoordeling ziekte na één jaar op
grond van verscherpt ZW-criterium
-Het kunnen verrichten van ‘algemeen
geaccepteerde arbeid’
-Aanscherping re-integratie- en
sollicitatieverplichtingen uitkeringsgerechtigde
-Vergroten van de mogelijkheden op snellere
werkhervatting
•
Minder dan 35% arbeidsongeschikt: niet langer
recht op een Ziektewetuitkering
-Alsnog WW-rechten, dan WW (looptijd
loongerelateerde ZW in mindering op duur WW)
Casus individu
•
Piet
-
Piet is rayonleider
35 jaar
Werkt al 16 jaar bij werkgever X
Salaris € 2.800,Glijdt uit op een natte vloer, valt van de trap en
heeft beide benen verbrijzeld
- Eerste ziektedag 1 januari 2011
- Einddatum contract door reorganisatie 1 juli 2011
6
Casus individu
7
Casus organisatie
•
•
Voorbeeld van Piet
Financiële gevolgen voor organisatie
- Loondoorbetaling
Financiering: direct
- Ziektewet
Financiering publiek: vertraging twee jaar (t-2)
Financiering ERD: direct
- WGA-flex
Financiering publiek: vertraging twee jaar (t-2)
Financiering als ERD vanaf 2016 mogelijk, direct
8
Casus organisatie
Alle uitkeringen opgeteld: < € 220.000,(WGA wordt max. 10 jaar doorbelast, WGA-LAU rest. 104 mnd)
9
(Loonsom > € 3.070.000)
(Loonsom € 307.000 –
€ 3.070.000)
(Loonsom < € 307.000)
(Loonsom > € 3.070.000)
(Loonsom € 307.000 –
€ 3.070.000)
(Loonsom < € 307.000)
Hoe nu verder?
12
•
Verwachting overheid en UWV (MvT Wet
BeZaVa)
– Werkgevers zullen in toenemende mate kiezen
eigenrisicodragerschap
•
Combinatie ZW en WGA
– Materie in volle omvang bezien onder de noemer
Sociale Zekerheid
•
Uw organisatie
– Financieel voordeel?
– Spakenmodel OSB?
– Inrichten processen?
– Invloed op re-integratie?
Hoe nu verder (2)
13
•
Omslag in denken voor operationeel betrokkenen
door uitvoeringsverplichtingen en (financiële)
consequenties ERD-schap
•
Benoemen van verantwoordelijken voor ZW- en
WGA-dossiers
– Andere actor verantwoordelijk maken dan tijdens
WVP-dossier
– Tijdens wachttijd switchen van verantwoordelijke als
duidelijk wordt dat er sprake zal zijn van een WGAuitkering
•
Actief volgen van ZW- en WGA-dossiers
– ZW: ziek uit dienst betekent niet meer uit beeld
– WGA: 2 jaar volgen van dossier wordt 12 jaar volgen
van dossier
– Invulling geven aan juridische uitvoeringsverplichting
• “kommer en kwel” of
“kansen”
• Kan schade voorkomen
worden?
14
Wat is nu het probleem?
partner
UWV
huisarts
arbo
werkgever
Spreken we dezelfde taal i.r.t. een zieke medewerker?
fysio
We denken vaak van wel, maar praktijk
leert dat:
partner
UWV
huisarts
arbo
werkgever
fysio
17
20
21
ZIEK!
22
Ziekte is een in de mens zetelende
stoornis waardoor hij/zij in een toestand
is geraakt waarin hij niet meer in vrijheid
beschikt over motorische, mentale of
andere functies en/of vaardigheden,
waarover hij/zij, overeenkomstig
zijn/haar leeftijd, opleiding en ervaring
wel zou moeten kunnen beschikken
(bron: WHO).
23
24
25
Arbeidsongeschikt, geheel of
gedeeltelijk, is hij/zij die als
rechtstreeks en objectief medisch vast
te stellen gevolg van ziekte of
gebreken geheel of gedeeltelijk niet in
staat is om met arbeid te verdienen,
hetgeen gezonde personen, met
soortgelijke opleiding en ervaring, ter
plaatse waar hij arbeid verricht of het
laatst heeft verricht, of in de
omgeving daarvan, met arbeid
gewoonlijk verdienen (bon: UWV).
26
Aangepast werk
27
ziekte

arbeidsongeschiktheid

verzuim
28
Slechts één op de tien
verzuimende werknemers
heeft een absoluut
arbeidsverbod nodig op
medische grond
29
Download