Samenwerking met derden bij verzuimregistratie

advertisement
Samenwerking met derden bij verzuimregistratie
A
Arbeids- en
organisatiekundige
Een arbeids- en organisatiedeskundige richt zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
bedrijfsarts, niet op individuele werknemers maar op de gehele organisatie. Hij
vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de bedrijfsorganisatie van invloed is op de
gezondheid van werknemers of hoe hij bepaalde arboproblemen kan oplossen.
Arbeidshygiënist
Deskundige die uw organisatie bekijkt en verbeterpunten levert met de nadruk op
de fysische, biologische en chemische risicofactoren. Denk bijvoorbeeld aan de
samenstelling van de lucht die werknemers inademen, of de hoeveelheid schadelijk
geluid waaraan zij blootstaan. De arbeidshygiënist is bij elke gecertificeerde
arbodienst te vinden, maar er zijn ook veel vrijgevestigde vakgenoten.
Arbodienst
Werkgevers zijn in principe verplicht om voor enkele specifieke onderdelen van hun
arbobeleid een gecertificeerde arbodeskundige in te schakelen. Als de cao of een
met het medezeggenschapsorgaan overeengekomen bedrijfsregeling dit mogelijk
maakt, kan de werkgever kiezen voor afzonderlijke contracten met zulke
deskundigen (het zogenoemde maatwerk). In alle andere gevallen is hij verplicht om
een contract te sluiten met een arbodienst. De taken waarvoor een gecertificeerde
deskundige verplicht is, zijn:




de zeswekelijkse controle van zieke werknemers (door een gecertificeerde
bedrijfsarts);
het opstellen van de probleemanalyse bij ziekte (door een gecertificeerde
bedrijfsarts);
het invullen van het medische gedeelte van het re-integratieverslag dat de
werknemer nodig heeft voor de aanvraag van de WIA-uitkering na twee jaar
ziekte (door een gecertificeerde bedrijfsarts);
in principe ook toetsing van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), maar
op deze regel bestaan diverse uitzonderingen (zie onder RI&E).
Een werkgever kan ook een arbodienst inschakelen voor verzuimmanagement,
ondersteunende of adviserende taken.
B
Bedrijfsarts
Bij langere ziekte is de bedrijfsarts degene die de controle en begeleiding van de
zieke werknemer uitvoert. Hij is ook de enige in het hele proces die volledige
openheid van zaken kan vragen van de werknemer. De bedrijfsarts adviseert en
ondersteunt de zieke werknemer met als doel re-integratie naar de werkvloer.
E
Eigenrisicodragen
Geen enkele organisatie is verplicht om de verzekering van gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid bij UWV onder te brengen. Sommige werkgevers kiezen er
dan ook voor om eigenrisicodrager te zijn. Dit betekent dat zij bij instroom in de
regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zelf de kosten
dragen voor een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook zijn zij zelf
verantwoordelijk voor de re-integratie. Eigenrisicodragen kan financieel interessant
zijn als uw organisatie er sneller en beter dan UWV in slaagt om uitgevallen
werknemers duurzaam weer aan de slag te krijgen.
Wil uw organisatie eigenrisicodrager worden? Dan kunt u hiervoor een aanvraag
indienen bij de Belastingdienst. Uw organisatie moet dan sowieso voldoen aan de
volgende eisen:


Een erkende kredietinstelling of verzekeraar moet zich garant stellen voor uw
organisatie.
U mag in de drie jaar voor de aanvraag niet al eens eigenrisicodrager voor de
WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) zijn geweest en daar
weer mee zijn gestopt.
R
RI&E
Iedere werkgever is verplicht om (onder meer ter voorkoming van uitval en
verzuim) een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin moet hij
de met het werk verbonden risico’s in zijn organisatie in kaart brengen, en door
middel van een plan van aanpak aangeven hoe hij die te lijf gaat. In principe moet
de werkgever de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige,
zodat de kwaliteit is gewaarborgd. Maar op die regel bestaan voor kleinere
organisaties diverse uitzonderingen:


Wie voor maximaal 40 uur per week arbeid laat verrichten, mag gebruikmaken
van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’ van het ministerie van SZW. Dit is een
verkorte versie van de RI&E. Ook hoeven deze werkgevers hun RI&E niet te
laten toetsen.
Wie maximaal 25 werknemers in dienst heeft en gebruikmaakt van een 'erkend
RI&E-instrument', komt in aanmerking voor een toetsingsvrijstelling of lichtere
toetsing:
o Bij gebruik van een voor de eigen branche erkend RI&E-instrument is
toetsing niet nodig. Een lijst van deze instrumenten is te vinden op rie.nl.
o Hetzelfde geldt bij gebruik van een in de eigen cao erkend RI&E-instrument.
Of in uw cao zo’n instrument is opgenomen kunt u eveneens terugvinden
op rie.nl. Houd er wel rekening mee dat deze erkenningen op termijn zullen
vervallen: in de meeste gevallen zullen ze waarschijnlijk worden vervangen
door een voor de branche erkend RI&E-instrument, waarvan de geldigheid
losstaat van de looptijd van de cao.
o Bij gebruik van een RI&E-instrument dat voor de eigen branche is erkend
voor een lichte toets volstaat een lichtere toetsing en is de werkgever
daarom minder geld kwijt. Ook deze erkenningen vervallen op termijn en
zijn tot die tijd te vinden op rie.nl.
U
UWV
Meldingen over (langdurige) ziekte van werknemers geeft u door aan UWV
(Uitvoering Werknemersverzekeringen). Enkele aandachtspunten daarbij zijn:




Als u denkt dat een zieke werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering,
moet dat verzuimgeval binnen vier dagen aan UWV worden gemeld. In bepaalde
gevallen mag u afwijken van deze termijn: u vindt die op uwv.nl.
Zieke werknemers die geen recht hebben op een uitkering uit de Ziektewet,
hoeft u pas de eerste dag na 42 ziekteweken bij UWV te melden. Als de
werknemer tussentijds enkele dagen heeft gewerkt, moet u niet de 42
achtereenvolgende weken, maar alleen die dagen waarop hij daadwerkelijk
verzuimde meerekenen.
U hoeft een werknemer niet meer officieel beter te melden als hij is hersteld. Dit
moet alleen gebeuren als hij een Ziektewetuitkering krijgt, en wel binnen twee
dagen nadat de werknemer zich beter heeft gemeld.
In ernstige gevallen, waarin al snel duidelijk is dat een werknemer niet meer aan
het werk zal gaan, kunt u UWV al voor de 42e ziekteweek inlichten.
V
Veiligheidskundige
Een veiligheidskundige kan organisaties bijstaan bij het beoordelen en verbeteren
van de interne veiligheid. Wat deze deskundige voor uw organisatie kan betekenen
als u het ziekteverzuim wilt terugdringen, is afhankelijk van de mate waarin
werknemers veiligheidsrisico’s lopen.
Verzuimdossier
Hierin zijn alle verzuimgegevens opgenomen: de uitslag van medische keuringen,
gegevens over de zorgverzekering en ziekte- en herstelmeldingen. Ook de gegevens
bij langer ziekteverzuim moet u hierin opnemen: de verslagen van de bedrijfsarts,
correspondentie met UWV en eventueel ook die met uw arbodienst(verleners) en
uw verzuimverzekeraar. De gegevens moeten op een overzichtelijke manier zijn
geordend, zodat eventueel gevraagde informatie snel aan betrokken instellingen
kan worden overhandigd.
Verzuimkostenverzekeraar
Vanwege de hoge kosten bij langdurig ziekteverzuim (minimaal 70% van het
laatstverdiende loon gedurende twee jaar) kiezen veel werkgevers voor een
verzuimkostenverzekering. De hoogte van de premie is afhankelijk van het eigen
risico, dat op twee manieren berekend kan worden:


Eigen risico in werkdagen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de eerste tien, twintig of
dertig werkdagen de kosten voor de werkgever zijn. De ziektekosten die hij
maakt buiten die afgesproken termijn neemt de verzekeraar op zich.
Eigen risico in geld. De eerste € 75.000 aan ziektekosten zijn bijvoorbeeld voor
rekening van de werkgever, daarna neemt de verzekeraar de kosten over.
Download