Vraaggericht werken ` Op weg naar een ja-cultuur `

advertisement
Vraaggericht werken ‘ Op weg naar een ja-cultuur ’
Vraaggericht werken in Vredewold vereist veranderingen in de cultuur en in de
organisatie. Samenwerken met de cliënt, gebruik maken van ervaringsdeskundigheid van mensen
het leggen van nog meer verantwoordelijkheid op de werkvloer. Dit zijn drie belangrijke
voorwaarden voor vraaggerichte verzorging en dienstverlening.
De veranderingen die nodig zijn om in Vredewold meer vraaggericht te
werken, betreffen zowel de cultuur, de organisatie als de werkwijze van de organisatie.
De veranderingen raken zowel de cliënt, als de medewerker als de leidinggevende.
Een vraaggerichte cultuur
Kenmerkend voor een vraaggerichte cultuur is samenwerking tussen cliënt en
medewerker op basis van gelijkwaardigheid en respect. Het betekent dat de
cliënt niet langer object van *zorg is, een leidend voorwerp, maar actief betrokken
is bij het zorgproces. Dat varieert van enerzijds wensen kenbaar maken tot zelf meewerken
met bijvoorbeeld het schoonmaken. Cliënt en medewerker geven samen inhoud aan de zorg.
Een vraaggerichte cultuur stelt eisen aan alle betrokkenen. De cliënt verandert
van zorgvrager in een bewuste zorggebruiker. Iemand die aangeeft wat zijn
wensen zijn, iemand die commentaar geeft op de geleverde zorg, iemand die
meedenkt met de medewerker over de oplossing van een probleem. Kortom:
iemand met een actieve, onafhankelijke houding, die mee doet in het zorgproces.
Iedere cliënt geeft hier een eigen invulling aan, afhankelijk van de
mogelijkheden.
De medewerker werkt vanuit een dienstbare houding. Het is normaal om ja
te zeggen op de vraag van een cliënt en te zoeken naar mogelijkheden om
aan een wens te voldoen.
Dienstbaarheid betekent ook meedenken met de cliënt om een oplossing te
vinden voor zijn probleem. Dit vereist een portie gezonde nieuwsgierigheid
naar het verhaal van de cliënt en de vraag achter het verhaal.
Directie en leidinggevenden zijn de cultuurdragers in een instelling. Zij
moeten het goede voorbeeld geven en de voorwaarden scheppen voor
samenwerking. Cliënten, medewerker en cliëntenraad aanspreken op
gedrag en verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk.
Individuele cliënt en medewerker moeten beschikken over middelen om
samen afspraken te maken over de zorg. Voor de cliënt is het belangrijk dat er duidelijke afspraken
worden gemaakt en dat deze afspraken flexibel zijn, afhankelijk van wisselende omstandigheden.
De ‘ instellingsklok’ moet niet meer leidend zijn.
Dit kan als hier ruimte en tijd voor is. Ruimte in de zin van de bevoegdheid
voor een medewerker, om zelf afspraken te maken met een cliënt over de te
verlenen zorg. Ruimte ook in de zin van vertrouwen. Als een cliënt en een
medewerker elkaar beter kennen, wordt het stellen van vragen een stuk gemakkelijker.
Tijd om met elkaar in gesprek te raken en te zoeken naar de vraag achter de vraag.
*Lees dienstverlening
In een vraaggerichte organisatie liggen de verantwoordelijkheden voor het
maken van afspraken over de zorg op de werkvloer, bij de medewerker. Een
vraaggerichte organisatie werkt met kleine teams en de medewerkers
hebben een breed takenpakket. Leidinggevenden hebben een
coachende rol. Zij motiveren, stimuleren medewerkers en cliënten tot
samenwerken.
Kenmerken van een vraaggerichte cultuur
Commitment
Dienstbaarheid
Nieuwsgierig zijn
Cliëntenparticipatie
Ja-cultuur
Gelijkwaardigheid
Respect
Openheid
Wat willen wij bereiken
Het werken vanuit een gezamenlijk ontwikkelde werkvisie door management en (een delegatie van)
medewerkers.
Met het managementteam willen wij bereiken dat er een eenduidige, concrete vertaalslag wordt
gemaakt met betrekking tot de visie op zorg en dienstverlening. Het managementteam is in staat
deze visie in concreet gedrag uit te dragen en voor medewerkers wordt duidelijk wat precies van
hen verwacht wordt.
Wij wensen dat uitvoerende medewerkers vraaggericht denken en werken, in woorden en daden. De
regie ligt bij de cliënt en de zorg en dienstverlening zijn afgestemd op de wensen en behoeften van
de cliënt. Dit uiteraard binnen de grenzen van de indicatie en de mogelijkheden van de organisatie.
Transformatie tot een vraaggerichte organisatie die kan voortbouwen op de kwaliteit en de
deskundigheid die Vredewold reeds in huis heeft.
Bronvermelding:
Cliënt & Raad nr.3 2004 & TvV nr.6 2006
*Lees dienstverlening
Download