Richtvragen tot zelfevaluatie

advertisement
Richtvragen tot zelfevaluatie
Financiën & fiscaliteit
-
Wordt er systematisch aan kostprijsberekening gedaan in functie van keuzes en beslissingen
over de verderzetting, aanpassing of schrapping van een dienstverlening?
Wordt er systematisch aan kostprijsberekening gedaan in functie van keuzes en beslissingen
over het uitbesteden dan wel in eigen beheer uitvoeren van een bepaalde taak?
Worden retributies periodiek herzien en bepaald op basis van kostprijsinformatie over de
gerelateerde dienstverlening?
Worden subsidiemogelijkheden systematisch verkend?
Strategische planning
-
Wordt de meerjarenplanning gezamenlijk voorbereid door het college en de administratie?
Krijgen de diensten richtlijnen mee voor de opmaak van beleidsvoorstellen i.h.k.v. het
meerjarenplan?
Zijn binnen het college en de administratie trekkers aangeduid per beleidsdoelstelling in het
meerjarenplan?
Wordt het meerjarenplan gezamenlijk door bestuur en administratie periodiek systematisch
overlopen en geëvalueerd op voortgang van actieplannen en doelbereik?
Worden organisatiebrede projecten door het managementteam voorbereid in functie van
collegebeslissingen?
Wordt er periodiek (bv. 1x per legislatuur) een grondige kerntakenanalyse gemaakt op basis
waarvan wordt beslist over het aanbod en de modaliteiten van dienstverlening en voorzieningen
in relatie tot de beschikbare capaciteit (personeel, financiële marge)?
Personeelsbeleid
-
Maakt men actief gebruik van functionerings- en evaluatiegesprekken?
Zijn er functiebeschrijvingen opgemaakt die gehanteerd worden bij selectie en rekrutering?
Worden de noden aan competenties in de organisatie regelmatig herzien en worden er
beslissingen op vlak van personeelsbeleid aan gekoppeld?
Interne organisatie
-
-
-
Wordt het organogram periodiek geëvalueerd of het nog beantwoordt aan de noden van de
(moderne) organisatie qua profielen, aansturing, coördinatie en desgevallend bijgestuurd?
Wordt er actief toegewerkt naar het gewenste organogram via het personeelsbeleid van
aanwerving, promotie, niet-vervanging, e.d. ?
Wordt er voldoende overlegd tussen diensten en bevoegde schepen(en) in aanloop naar het
College?
Wordt er efficiënt en afdoende een terugkoppeling van het College van burgemeester en
schepenen (CBS) georganiseerd zodat diensten voldoende op de hoogte zijn van CBS beslissingen
en noden en opportuniteiten voor afstemming kennen, bv. via een gezamenlijk
dienst(hoofd)enoverleg aansluitend op het College?
Krijgen diensten het volledige verslag van het CBS te lezen, zodat zij zelf noden en
opportuniteiten voor onderlinge samenwerking kunnen identificeren en integraal de
beleidsbeslissingen van het college kennen?
Is het managementteam zo samengesteld dat de verschillende onderdelen van de organisatie
erin vertegenwoordigd zijn?
Krijgt het managementteam voldoende ruimte om organisatiebrede projecten voor te bereiden?
Krijgt het managementteam voldoende ruimte om beleidsvoorbereidend werk te doen, bv.
verkenning van strategische pistes in dienstverlening, samenwerking, etc.?
Wordt het verslag over de werkzaamheden van het managementteam voldoende gedeeld in de
hele organisatie zodat men weet waar het managementteam voor staat en mee bezig is?
Zijn schepenen en burgemeester voldoende bereikbaar en beschikbaar voor overleg en
afstemming met de diensten naar het oordeel van de diensten?
Politiek leiderschap
-
-
Worden er duidelijke keuzes gemaakt vanuit een lange termijnvisie rekening houdend met de
financiële situatie van de gemeente? Bv. op het vlak van aanbod en organisatie van de
dienstverlening, de bouw en exploitatie van voorzieningen (in verschillende kernen)?
Volgt men een afsprakenkader tussen bestuur en administratie om consistent om te gaan met ad
hoc vragen vanuit de burger m.b.t. dienstverlening (bv. openbaar domein, groenonderhoud,…)?
Betrekken van burgers
-
Wordt er systematisch werk gemaakt van voldoende en tijdige feedback naar adviesraden naar
aanleiding van hun (gevraagde of spontane) adviezen?
Worden adviesraden voldoende tijdig betrokken bij de opmaak van het strategische
meerjarenplan en projectplannen die hun aanbelangen?
Wordt er via andere formules en kanalen inspraak vanuit de burgers georganiseerd?
Intergemeentelijke samenwerking
-
Worden engagementen in intergemeentelijke samenwerking regelmatig geëvalueerd en
desgevallend bijgestuurd?
Worden periodiek en consistent nieuwe opportuniteiten voor intergemeentelijke samenwerking
Download