Word - Factor-E

advertisement
>
Werkmodel : Invulschema ziekte
per ontwikkelingsfase bij
opdracht 6
Maak het schema kloppend.
Leeftijd
Ziektebeleving
(gevoelens en begrip van
ziekte)
Baby
Te verwachten
gedragsveranderingen bij
ziekte
Slechter eten, slechter
slapen, minder bewegen,
huileriger dan normaal.
Peuter
Kan niet naar de
peuterspeelzaal of niet
naar andere
activiteiten/bezoeken.
Kleuter
Schoolkind
Gevolgen voor dagelijkse
gang van zaken
Lacht niet meer, speelt
niet meer, is hangerig en
kan jengelig zijn.
Bij langdurige zorg kan
het kind een stapje terug
doen in zijn ontwikkeling
of zich afzetten tegen
volwassenen.
Begrijpt beter wat ziek
zijn is, omdat hij het al
vaker meegemaakt
heeft. Heeft een grote
fantasie, die met hem
aan de haal kan gaan.
Kan erg angstig worden.
Tiener
Kan niet naar school,
clubs, sportverenigingen
of werk. Mist sociale
contacten met
leeftijdsgenoten.
Wordt afhankelijk van
anderen.
Volwassene
Kan niet naar werk, sport
en sociale
aangelegenheden.
Wordt afhankelijk van
anderen.
Knip deze rechthoeken uit en plak ze op de juiste plaats in het schema.
Het ziek zijn heeft minder invloed
op eten, spelen, en slapen dan bij
een baby, peuter of kleuter.
Kan niet naar school, clubs of
sportverenigingen. Mist contact
met klasgenootjes en vriendjes.
Begrijpt nog niets van ziekte en
pijn. Zich ziek voelen en ingrepen
ondergaan ervaart hij als erg
vervelend.
Begrijpt al een klein beetje wat
ziek zijn is. Je kunt het in simpele
woorden uitleggen.
Weet wat pijn is en kan er van
tevoren bang voor zijn. Kan
zichzelf de schuld geven
Kan opstandig worden bij te grote
afhankelijkheid. Heeft moeite om
zich aan de (leef)regels en
medicatieregels te houden.
Begrijpt steeds meer van ziek zijn.
Je kunt hem iets uitgebreider
voorlichten. Het kind zal vragen
stellen.
Weet goed wat ziek zijn is. Wil
serieus genomen worden.
Kan door middel van een
gezonde leefstijl en door zich te
houden aan de (leef)regels en
medicatieregels meewerken aan
een spoediger herstel of trager
verloop van de ziekte.
Lacht niet meer, speelt niet meer,
is hangerig en kan jengelig zijn.
Bij langdurige zorg kan het kind
een stapje terug doen in zijn
ontwikkeling of zich afzetten
tegen volwassenen.
Kan niet naar het
kinderdagverblijf. Wil meer
vastgehouden worden en bij de
ouders zijn.
Bij opname is alles anders dan
thuis, dit voelt erg onveilig.
Begrijpt dat mensen soms zomaar
ziek worden. Uit ervaring weet hij
wat hem te wachten staat. Kan de
ernst en duur van de ziekte
inschatten.
Kan niet naar school of andere
bezoeken of activiteiten.
Download