BUSINESS PROCES MANAGEMENT

advertisement
BUSINESS PROCES
MANAGEMENT
Bedrijven zijn continu bezig met beter presteren.
bedrijven die nu in staat zijn flexibel te reageren op hun
Enerzijds vanuit een interne continuïteitsoverwe-
omgeving zijn de winnaars van morgen.
ging gericht op aandeelhouderswaarde en medewerkertevredenheid. Anderzijds door de externe
INVALSHOEKEN
druk van veranderende spelregels in de markt en
QNH werkt bij het verbeteren van de prestaties van uw
de toenemende concurrentie. Ook de toenemende
organisatie vanuit drie invalshoeken:
behoefte aan transparantie vereist dat organisa-
• Sturen op Strategie (Integraal Performance Management)
ties makkelijk up-to-date analyses kunnen
• Sturen op Informatie (Enterprise Intelligence) en
maken op basis van heldere en eenduidige
• Sturen op Processen (Business Process Management)
managementinformatie. QNH biedt houvast door
Het verbindend element hiertussen wordt gevormd door het
denkend vanuit een concrete businessvraag te
gedrag of beter gezegd de ménsen van een organisatie.
werken aan het verbeteren van uw prestaties en
Want hoe goed de verbeteringen ook zijn, het uiteindelijk
het verhogen van uw flexibiliteit.
succes wordt bepaald door de acceptatie en uitvoering ervan.
MEER INFORMATIE
VISIE
QNH beschikt over een beproefde aanpak voor Enterprise
QNH is er ervan overtuigd dat organisaties hun prestaties
Intelligence projecten ‘Compass’ genaamd. Deze methodiek
kunnen beïnvloeden. Succes is niet afhankelijk van toeval.
is vastgelegd in standaard stappen met bijbehorende
Binnen organisaties worden vaak teveel initiatieven gestart
templates.
om de prestaties te verbeteren. Sechts weinig ervan slagen.
Wat QNH voor u kan betekenen? Neemt u vrijblijvend
Het kiezen, inrichten en borgen van een aanpak om continu
contact op via www.qnh.eu, via +31 (0)20 4609609 of een
te kunnen verbeteren is blijkbaar niet eenvoudig. QNH biedt u
van onze andere vestigingen.
hierbij een steun in de rug door het bieden van drie solutions
waarmee u uw prestaties gestructureerd kunt verbeteren:
Integraal Performance Management, Enterprise Intelligence
en Business Process Management. Het inzicht dat u tijdens
dit proces verkrijgt, maakt uw organisatie ook flexibel. En
QNH beschikt over een beproefde
aanpak voor Enterprise Intelligence
projecten ‘Compass’ genaamd.
Deze methodiek is vastgelegd in
standaard stappen met bijbehorende templates.
www.qnh.eu
Download