Wie worden weggerukt?

advertisement
Wie worden met kracht
weggenomen bij de bazuin van God?
1 Thessalonicenzen 4:13-18
1 Thessalonicenzen 4:13-18
13.Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn,
broeders, aangaande hen die rusten,
opdat jullie niet bedroefd zijn zoals ook de overigen die
geen verwachting hebben.
14.Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zo
ook zal God hen die te rusten zijn gelegd, door Jezus
gezamenlijk met Hem mee voeren.
15.Want dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, dat wíj,
de levenden, de overblijvenden tot de aanwezigheid van
de Heer, in geen geval uitgaan vóór hen die te rusten zijn
gelegd;
1 Thessalonicenzen 4:13-18
16.want de Heer zelf zal, met een bevel, met de stem van de
vorst van de boodschappers en met de bazuin van God,
afdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst opstaan.
17.Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden,
gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken,
tot de ontmoeting van de Heer in de lucht.
En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn.
18. Daarom, spreekt elkaar aan met deze woorden.
1,2 Thessalonicenzen
brieven van verwachting:
eerste geschreven brieven
van Paulus
13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn,
broeders, aangaande hen die rusten
troostende woorden
in verwachting
de levende en ware God als slaaf te dienen
en te verwachten Zijn Zoon uit de hemelen
de volharding van de verwachting
van onze Heer Jezus Christus (3)
1:9,10
3:10. Nacht en dag smeken wij boven alle mate om jullie
aangezicht te zien en het ontbrekende van jullie geloof
aan te passen.
geloof
liefde
verwachting
13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn,
broeders, aangaande hen die rusten
wat gebeurt met
hen die wegvielen?
13. Wij willen echter níet dat jullie onwetend zijn,
broeders, aangaande hen die rusten
Thessaloniki:
sommigen overleden
snel na Paulus’ prediking
kenden deze brief niet
13.
….hen die rusten……
hoe leefden zij?
wat was hun verwachting?
wat geldt de overleden gelovigen
die nooit van de bazuin
van God hoorden?
14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond,
zo ook zal God hen die te rusten zijn gelegd,
door Jezus gezamenlijk met Hem mee voeren.
wat geldt de overleden gelovigen
die nooit van de bazuin van God hoorden?
16.want de Heer zelf zal, met…..de bazuin van God,
afdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst opstaan
iemand van het uitverkoren volk,
met verwachting: het aardse koninkrijk?
16.want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God,
afdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst opstaan
iemand uit de christenheid,
met verwachting: de jongste dag?
16. want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God,
afdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst opstaan
iemand uit de evangelische beweging
met verwachting: het aardse koninkrijk?
16. want de Heer zelf zal, met…..bazuin van God,
afdalen van de hemel
en de doden in Christus zullen eerst opstaan
wat geldt al de gelovigen
die anders geloven aangaande
de toekomst?
4:14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond,
17 Vervolgens zullen wíj, de levenden, de overblijvenden,
gelijktijdig tezamen met hen weggerukt worden in wolken,
tot de ontmoeting van de Heer in de lucht.
En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn.
Jezus, Die ons bergt uit het komen van de verontwaardiging
God zal door Jezus, gezamenlijk met Hem mee voeren
Stap 1 : bazuin klinkt
2 : de doden in Christus staan eerst op
3 : weggerukt tot ontmoeting van de Heer
in de lucht – samen met de levenden
1:10
4:14
14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond
geloven
wij geloven  moet je eerst iets weten van:
* het geheimenis van het evangelie – de verzoening?
* het gezamenlijk-lichaam?
* de onsterfelijkheid na de opstanding?
* het beheer van het geheimenis?
geloven dat Jezus stierf en opstond
hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.
Romeinen 4:5
geloven dat Jezus stierf en opstond
want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie
zelf; het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich
beroemen zal
Efeziërs 2:8
verschillende
verwachtingen:
op aarde
weg en weer
terug op aarde
naar de hemel
Wie?
14. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond
Lichaam van
Christus
Alleen Gods woord, Zijn belofte, zal vervuld worden
Want toen de kinderen nog niet geboren waren, en niets
goeds of slechts gedaan hadden – opdat het voornemen van
God, overeenkomstig een keuze, zou blijven, niet uit werken,
maar uit Hem Die roept -
Romeinen 9:11,
Jakob en Esau,
Paulus
Genade:
Wie?
Allen die God tevoren uitkoos in Christus
vóór de nederwerping van de wereld
Efeziërs 1:4
Download