LTO Melkveehouderij

advertisement
MELKVEE
Verantwoorde
GROEI
Melkveehouderij
Wiebren van Stralen
Programma
•
Ontwikkeling/groei Melkveehouderij
• De Melkveewet
• PAS
• Implementatie Kringloopwijzer
Mest & Mineralen
Melkveehouderij
•
•
•
3 fase in groei melkveehouderij
Melk
Melkvee
Fosfaat
quotum
Wet
quotum?
Inzet LTO -> Geen dierrechten
Verantwoorde groei
• oog voor mens / dier / milieu
• License to produce
LTO/NZO:
•
LTO: (verplichte) mestverwerking
• EZ: Mestwet (10% - 30% - 50%)
•
LTO/NZO: jul 2013: Zuivelplan: mineralen efficiëntie
•
LTO/NZO: dec 2013: Visie: verantwoorde ontwikkeling mvh
• EZ: dec 2013: brief Tweede Kamer: ruimte voor groei mvh
•
EZ: nov 2014: politieke behandeling MelkveeWet
Dierrechten
produceren?
•
Efficiënter
Inzet LTO: geen dierrechten
• Ruimtelijke element
• Weidegang
• Grondgebondenheid
• Inpassing landschap
Efficiënter produceren?
• Milieu component
• Mestproductie/plaatsing: fosfaat/stikstof
• Ammoniak
• Klimaat/CO2
Dierrechten
Sturing ontwikkeling Melkveehouderij
•
Fosfaatproductie is dé beperkte factor
•
•
Grenzen aan groeimogelijkheden (tov 2011)
+ 10% melk door extra koeien
Efficiënter produceren?
Zuivelplan
•
+ 10% melk door efficiëntie verbetering
• (+ 2 miljoen kg P ipv – 11 miljoen Kg P)
Dierrechten
• (+ 6% koeien in 2014)
Zuivelplan: Fosfaat cijfers
Jaar
2014
2015
2020
(10%)
2020
(20%)
80
81
84
91
Overschot
mvh
8
9
12
19
Verwerking
mvh
15%
30%
120
110
...
…
Productie
mvh
Alle
Sectoren
Plaatsing
2002 2011 2012
EU basis
85
173
79
171
76
163
2013
81
166
130
12 december 2013
Grenzen aan groei
• Grondgebonden karakter melkveehouderij behouden
• Behoud weidegang niveau 2012
• Gezinsbedrijf als basis
• Duurzame ontwikkeling binnen randvoorwaarden
• Geen verdere ontwikkeling bedrijven die
• Grondloos
• Dichte stallen
• Grotere bedrijven: of weidegang of voldoende
ruwvoer uit omgeving (<200 mk AMvB)
Efficiënter produceren?
•
Dierrechten
Ontwikkeling Melkveehouderij (Dec 2013)
•
•
•
1 juli 2014
Wetsvoorstel Melkveewet
Tweede Kamer
12 november Behandeling Tweede
Kamer
? Aanpassingen?
? Nov/dec
Behandeling Eerste
Kamer
?1 januari 2015 Start wetgeving
Efficiënter produceren?
•
Dierrechten
Melkveewet - proces
• Vanaf 2015 overschrijding ref 2013 = 100%
verwerken
Efficiënter produceren?
• Naast voorstellen sector / keten zelf:
• Introductie Fosfaatreferentie 2013
• # dieren 2013, met forfaitair excretie 2015
• # grond 2013 in gebruik GDI, fosfaatnorm 2013
Dierrechten
Melkveewet voorstel EZ
Pijlers onder groei melkveehouderij
Efficiency
Grond
Mestverwerking
Melkveewet veranderen?
•
Dilemma: MelkveeWet geeft (te)veel ruimte?
•
Reeds benoemde acties in Zuivelplan 2013
- Voerspoor
- Alle bedrijven kringloopwijzer
- Fosfaatheffing op overschot
Evenwicht herstellen tussen de drie pijlers?
 voorstel LTO, NZO, NMV & NAJK:
max. fosfaatoverschot 100 kg /ha
Voorbeeld berekening
2013
2015
2013
2015
Melkkoeien
130
160
130
160
Grond (85/15)
50
50
60
60
P-productie
5200
6400
5200
6400
P-plaatsing
4500
4500
5400
5400
Ref. 2013
700
700
0
0
Basis Mestverwerking
700
0
100% Mestverwerking
1200
1000
Bron: CBS
provincie
Overschot < 0
Overschot >0
Groningen
51 %
49%
Koeien erbij
of
Koeien weg?
-3,0
Friesland
57%
43%
+2,5
Drenthe
48%
52%
- 3,6
Overijssel
30%
70%
-15,0
Flevoland
12%
88%
-53,0
Gelderland
37%
63%
-10,0
Utrecht
45%
55%
- 3,8
Noord Holland
57%
43%
+5,3
Zuid Holland
56%
44%
+0,2
Zeeland
28%
72%
-33,0
Noord Brabant
12%
88%
-47,5
Limburg
28%
72%
-33,0
Totaal
40%
60%
-12,5
17
Programmatische Aanpak Stikstof
generieke maatregelen
18
Praktijk: Kijken naar bedrijfskringloop
Bij het bedrijf horende grond
voor:
- Gras –en voedergewassen
-
Eigen, pacht, huur/ruil
- Weidegang
-
Huiskavel, beweidingssyst.
- Plaatsing van de mest
-
Regionale afzet, verwerking
Er is nog veel te verbeteren
Bedrijfsspecifiek voordeel?
Voordeel
Nadeel
Mineralen Kringloopwijzer
Bemesten op
opbrengst
i.r.t. excretie
70 = 8000 liter80
1 gve
90
100
110
30
2,3 = 18400
2,6
3,0
3,3
3,7 = 29600
35
2
2,3
2,6
2,9
3,1
40
1,7
2
2,2
2,5
2,7
45
1,5
1,8
2
2,2
2,4
50
1,4
1,6
1,8
2
2,2
55
1,2 = 9600
1,4
1,6
1,8
2 = 16000
Concept
Emissie: bedrijfskringlopen
Emissiewaarde
Actualiseren
2013
11?? Of 13!!
• Omzetten in de nuttige
meststof ammonium
(via aanzuren)
• Verkleinen besmeurd
oppervlak (roosters,
sleuven, mestschuif)
• Verlagen temperatuur
(koelen)
• Minder ventilatie
• Scheiden van mest (m.n.
effect toediening,
raffinage)
Welzijn vs. Milieu (duurzaam)
RAV
Mosquera e.a
Stokman
Mensonides
V.d. Streek
Zonderland
vrijekeuze gem.
Bijma
Hettinga
Miedema
kg NH3 per dierplaats per jaar
11 (9,5 beweiding)
14,4-13,4*
8,9-8,8*
7,8
12,4-12,2*
12,1-12*
10,3-10,2*
10,5-11*
8,5-9*
7-7,7*
Uit metingen blijkt dat emissie is onderschat:
- Groter leefoppervlak
- Meer ventilatie
Welzijn vs. Milieu (duurzaam)
Aanscherping Besluit
Huisvesting per 2015:
Emissie / koe / jaar:
Oud:
11
Nieuw:
13
Diercategorie
Maximale emissiewaarde voor ammoniak als bedoeld
in artikel 3, eerste lid, in kg NH3 per dierplaats per jaar
A
B
C
Aantal dieren als
bedoeld in
artikel 2, derde
lid
11,0
8,6
10
hoofdcategorie rundvee
melk- en
kalfkoeien ouder 12,2
dan 2 jaar
Aanscherping emissiearme aanwending 2017:
• Bouwland: Eén werkgang onderwerken verplicht
• Grasland op klei en veen in de bodem
• Of op de bodem met slangenaanvoer,
aangezuurd of waterspray of innovatie
• Reductie extra weideganguren verzilveren
Metingen?
Emissies?
Onderzoek
Vooruitboeren
Dank voor jullie aandacht!
Niets missen? @Wiebren
Download