Begrippen hoofdstuk 3: `De Koude Oorlog` paragraaf 1

advertisement
Begrippen hoofdstuk 3: ‘De Koude Oorlog’ paragraaf 1 en 2
Paragraaf 1
Veiligheidsraad
Algemene vergadering
Secretaris-Generaal
Internationale Hof van Justitie
Economische en Sociale Raad
UNHCR
UNICEF
UNESCO
ILO
FAO
WHO
IMF
IBRD
GATT
Atlantische Handvest
Bestuursorgaan van de VN, bestaande uit 5
permanente leden en tien leden die om de
twee jaar door de Algemene Vergadering
gekozen worden. De raad heeft tot taak het
handhaven van de vrede en veiligheid in de
wereld.
Eén van de hooforganen van de VN, alle leden
hebben hierin zitting.
Hoogste ambtenaar van de VN. Heeft de
dagelijkse leiding
Eén van de hoofdorganen van de VN. Het Hof
behandelt rechtszaken die door de staten
worden voorgelegd. Het Hof zetelt in Den Haag.
Eén van de hoofdorganen van de VN, zet zich in
voor meer welvaart, een betere gezondheid en
meer samenwerking op de gebieden van
onderwijs, kunst en opvoeding.
Wereldvluchtelingenorganisatie van de VN
Organisatie van de VN die zich inzet voor
kinderen, vooral in ontwikkelingslanden en in
landen waar oorlog wordt gevoerd.
Organisatie van de VN die zich vooral
bezighoudt met de samenwerking tussen de
lidstaten op het gebied van onderwijs.
(Internationale Arbeidsorganisatie) Organisatie
van de VN die streeft naar betere
arbeidsverhoudingen in de wereld.
VN-organisatie die de voedselproductie in de
wereld wil verbeteren en de
landbouwproducten beter wil verdelen.
Organisatie van de VN die ziekten bestrijdt en
de gezondheidszorg in de wereld wil verbeteren
(Internationaal Monetair Fonds) Organisatie van
de VN die de financiële samenwerking regelt
tussen de lidstaten met het doel hun welvaart
te verhogen.
(Internationale Vank voor Herstel en
Ontwikkeling) ook wereldbank genoemd; deze
organisatie van de VN verstrekt leningen vooral
aan ontwikkelingslanden, om de welvaart in de
wereld te verhogen.
(Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en
Handel) Organisatie van de VN die de
internationale handel bevordert door het
wegnemen van handelsbelemmeringen.
Verklaring, tijdens de WOII getekend door de
geallieerde leiders, waarin ze zeiden naar een
VN
betere wereld te streven, waarin alle staten
democratisch zouden zijn.
Verenigde naties, organisatie van alle landen in
de wereld, sinds 1945. Streeft naar het
handhaven van de vrede in de wereld en naar
het samenwerken bij het oplossen van
problemen.
Paragraaf 2
BRD
Deelstaten
Bondsdag
Bondskanselier
Bondspresident
Bondsregering
DDR
Wirtschaftswunder
Bondsrepubliek Duitsland. Duitse staat, in 1949
gesticht op het grondbezit van de voormalige
Engelse, Amerikaanse en Frans bezittingszones,
waaraan in 1990 de DDR werd toegevoegd.
Delen van de BRD met een eigen parlement en
regering, en op bepaalde terreinen zelfbestuur.
Volksvertegenwoordiging van de BRD
Minister-president van de BRD
Staatshoofd van de BRD
Regering van Duitsland, bestaande uit de
bondskanselier en de bondsministers
Duitse Democratie Republiek, ook OostDuitsland genoemd. Opgericht in 1949. In 1990
samengevoegd met de BRD
Periode van economische bloei in WestDuitsland na de Tweede Wereldoorlog.
Download