Hij past in het inrichtings-, onderhouds

advertisement
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
Inleiding
Over deze examenstandaard
Deze examenstandaard behoort tot cohort 2014-2015. Alle
examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de
groene standaard. Dit model wordt gekenmerkt door een driepuntsschaal in de
eindebeoordeling: goed, voldoende en onvoldoende.
Wat is het doel van deze examenstandaard?
Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen
van de proeve van bekwaamheid die jij gaat afleggen. De inrichting, uitvoering
en beoordeling van de proeve verloopt volgens de Algemene toetstechnische
eisen van De groene standaard (behorende bij model 5) en de specifieke
toetstechnische eisen van deze examenstandaard.
Inrichten van de proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een praktijkdeel ( het schrijven van
het verslag, een presentatie) en een criteriumgericht interview. De kritische
beroepssituatie beschrijft het beeld van een medewerker die het beroep op
een optimale wijze beheerst. Het praktijkdeel van de proeve wordt daarom
afgelegd in een examensituatie die zoveel mogelijk lijkt op de beschreven
kritische beroepssituatie. De opdracht die jij ontvangt is gebaseerd op de
kritische beroepssituatie. De precieze opdracht wordt bepaald door de
opdrachtgever ter plekke en hangt af van de situatie.
Beoordeling van de proeve van bekwaamheid
De beoordeling van de proeve vindt plaats door minimaal 2 assessoren
(beoordelaars), bij voorkeur één assessor uit het bedrijfsleven en één uit het
onderwijs.
Veel leerplezier bij deze opdracht.
Docenten Team MBO Maasland
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
090-1 M5C De werkvoorbereider.
1.1 Inventariseert wensen inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan
Resultaat: De wensen van de opdrachtgever zijn geïnventariseerd. Benodigde gegevens om wensen van de opdrachtgever
om te zetten in een inrichtings-, onderhouds en/of beheersplan zijn verzameld.
CGI
Hij verzamelt op basis van de wensen relevante gegevens
via verschillende bronnen zodat hij voldoende relevante
gegevens heeft om de wensen van de opdrachtgever om te
kunnen zetten in een inrichtings-, onderhouds en/of
beheersplan.
- CGI vragen verzinnen
Observatie
Hij inventariseert actief de wensen van de opdrachtgever
zodat hij gericht de benodigde gegevens kan gaan
verzamelen.
- In de bijlage zitten gespreksverslagen van de
verschillende gesprekken met de opdrachtgever
minimaal 3, geparafeerd door de opdrachtgever.
- De gespreksverslagen zijn geschreven zoals vermeld
in bijlage 1.
- De gespreksverslagen zijn geschreven op 3F.
- Marktanalyse, de gegevens zijn gebaseerd op feiten,
niet op aannames.
- Sterkte en zwakte analyse (vanuit de sterkte en
zwakte analyse worden leerpunten beschreven voor
de komende lesweken)
- CV
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
1.2 Voert inventarisatie van terrein en omgeving uit
Resultaat: Mogelijkheden en knelpunten van het terrein en de omgeving zijn bekend.
CGI
Observatie
Hij inventariseert het terrein en de omgeving en ziet wat
Hij overlegt over de inhoud van het inrichtings-, onderhouds
belangrijke informatie is zodat hij de mogelijkheden en
en/of beheersplan met de opdrachtgever,
knelpunten van het terrein en de omgeving in kaart kan
vertegenwoordigers van betrokken organisaties,
brengen.
grondeigenaren en belangengroepen en hij schakelt bij
twijfel zijn leidinggevende in zodat alle belanghebbenden
actief bij de opstelling van het inrichtings-, onderhoudsen/of beheersplan betrokken zijn.
- In de bijlage zitten gespreksverslagen van de
verschillende gesprekken met de opdrachtgever,
vertegenwoordigers van betrokken organisaties,
grondeigenaren en belangengroepen minimaal 3,
geparafeerd door de gesprekspartner.
- De gespreksverslagen zijn geschreven zoals vermeld
in bijlage 1
- De gespreksverslagen zijn geschreven op 3F
- Omgevingsanalyse
- Concurrentie analyse ( de concurrentie analyse is
gebaseerd op feiten en niet op aannames en
verantwoording van de criteria)
- SWOT
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
1.3 Stelt inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan op
Resultaat: Er is een inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever, trends en
ontwikkelingen en de verzamelde informatie. Op basis van het plan kan het terrein adequaat ingericht en/of onderhouden
worden.
CGI
Observatie
Hij houdt bij het opstellen van het plan rekening met de
Hij overlegt over de inhoud van het inrichtings-,
consequenties voor de omgeving zodat het terrein en de
onderhouds- en/of beheersplan met de opdrachtgever,
omgeving op een omgevingsverantwoorde manier
vertegenwoordigers van betrokken organisaties,
ingericht en/of onderhouden zal worden.
grondeigenaren en belangengroepen en hij schakelt bij
twijfel zijn leidinggevende in zodat alle belanghebbenden
actief bij de opstelling van het inrichtings-, onderhoudsen/of beheersplan betrokken zijn.
- In de bijlage zitten gespreksverslagen van de
verschillende gesprekken met de opdrachtgever,
vertegenwoordigers van betrokken organisaties,
grondeigenaren en belangengroepen minimaal 3,
geparafeerd door de gesprekspartner.
- De gespreksverslagen zijn geschreven zoals vermeld
in bijlage 1.
- De gespreksverslagen zijn geschreven op 3F.
- Inventarisatie
- Doelstellingen van het project zijn SMART
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
CGI
Hij past in het inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan
nieuwe inzichten, trends en ontwikkelingen toe zodat het
plan als vernieuwend wordt ervaren.
- Berekeningen zijn uitgevoerd volgens geldende c.q.
goedgekeurde normen. (normenboekgroen,
shhsdhd)
Observatie
Hij formuleert het plan kernachtig waarbij hij correcte
spelling en grammatica gebruikt zodat het plan juist
geïnterpreteerd kan worden.
- Zie Lentiz MBO Maasland richtlijnen voor het
schrijven van een verslag
- Duurzaamheid
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
CGI
Hij stelt het inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan op
zodat het zoveel mogelijk aan de verwachtingen en wensen
van de klant voldoet.
Observatie
Hij combineert alle verzamelde informatie en komt tot een
passend inrichtings-,onderhouds- en/of beheersplan
inclusief tekeningen, waarin maatregelen, gericht op
veranderingen, behoud of onderhoud opgenomen zijn en
waarin rekening is gehouden met het beschikbare budget,
wet en regelgeving en faciliteiten zodat op basis van dit
plan het terrein adequaat ingericht, onderhouden en/of
beheerst kan worden.
- Het plan is passend, gekoppeld aan de visie en missie
van het bedrijf. Mocht het plan voor een ander
bedrijf geschreven zijn moet ook de visie en missie
van dat bedrijf onderzocht zijn.
- De bijgeleverde tekening hebben betrekking op het
project en zijn daardoor van meerwaarde voor het
project.
- Het budget is toereikend voor het uitvoeren van het
project.
- De verschillende wet en regelgevingen voor het
project zijn onderzocht en vertaald naar het project.
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
-
(Vebon richtlijnen, Tuv, Speeltuinwet, VCA, ISO 9002,
Recron etc etc)
De verzamelde informatie is geschreven op 3F
Voorwoord
Urenverantwoording (verantwoording hoeveel uren
je aan het project hebt besteed en aan welke zaken.)
Inhoudsopgave
Inleiding
Projectomschrijving
Aanleiding voor het plan
Investeringsplan (Excel)
Financieringsplan (Excel)
Exploitatiebegroting (Excel)
Conclusie
Evaluatie
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
1.4 Presenteert inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan
Resultaat:
Inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan is gepresenteerd aan opdrachtgever en belanghebbenden en deze hebben
hiermee ingestemd.
Bij deze beoordelingscriteria, de beoordelingscriteria gebruiken vanuit Nederlands presenteren?
CGI
Hij controleert of hij met het inrichtings-, onderhoudsen/of beheersplan aan de verwachtingen van de klant
voldaan heeft en hij neemt eventuele opmerkingen serieus
zodat de klant tevreden is met het opgestelde plan.
Observatie
Hij legt het inrichtings-, onderhouds- en/of beheersplan
voor aan betrokkenen, neemt bezwaren serieus, zoekt
daarvoor een oplossing en zorgt uiteindelijk voor
instemming van alle betrokken partijen.
Hij licht het plan kernachtig en op een duidelijke manier toe
en controleert of zijn betoog helder is overgekomen zodat
het voor betrokkenen helder is hoe het inrichtings-,
onderhouds- en/of beheersplan opgesteld is.
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
2.1 Stelt werkplan op
Resultaat:
Duidelijk werkplan waar alle benodigde informatie in staat over de planning, organisatie en kosten van het project.
CGI
Observatie
Hij weet wat de financiële consequenties zijn van zijn
Hij overlegt over de inhoud van het werkplan met collega’s
werkplan zodat hij een realistische kostenberaming van zijn en leidinggevende om de benodigde informatie te
project kan maken, hij hiertoe kostenberekeningen uitvoert verzamelen voor zijn werkplan zodat het plan afgestemd is
en deze binnen het budget passen.
met de betrokkenen.
- In de bijlage zitten gespreksverslagen met de
collega’s en leidinggevende minimaal 3, geparafeerd
door de gesprekspartners.
- De gespreksverslagen zijn geschreven zoals vermeld
in bijlage 1.
- De gespreksverslagen zijn geschreven op 3F.
Hij formuleert het plan kernachtig waarbij hij correcte
spelling en grammatica gebruikt zodat het plan voor
iedereen duidelijk is.
- Het werkplan is geschreven op 3 F.
- Het werkplan is gemaakt in Excel.
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
CGI
Observatie
Hij beschrijft in het werkplan de doelen, moment van
aanvang en verwachte moment van oplevering, de inzet
van medewerkers, eventuele aannemers, werktuigen,
materiaal en materieel, de werkmethoden met
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving; hij stelt
de projectfases vast zodat er een werkplan wordt
gerealiseerd waarin de doelen, de planning en de
organisatie van het project op een duidelijke en haalbare
manier beschreven worden.
- De doelen van het werkplan zijn SMART omschreven.
- De verschillende wet en regelgevingen voor het
project zijn onderzocht en vertaald naar het
werkplan. (Vebon richtlijnen, Tuv, Speeltuinwet,
VCA, ISO 9002, Recron etc etc)
-
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
2.2 Organiseert mensen, materialen en middelen
Resultaat:
Werkzaamheden kunnen volgens plan aanvangen en uitgevoerd worden.
CGI
Observatie
Hij kent de wettelijke richtlijnen die gelden voor het werk
Hij legt plannen eerst voor aan zijn leidinggevende voordat
en past deze richtlijnen toe, hiertoe maakt hij de benodigde hij overgaat tot de uitvoering.
meldingen en vraagt de benodigde vergunningen en
- In de bijlage zitten gespreksverslagen met de
subsidies aan.
leidinggevende minimaal 3, geparafeerd door de
gesprekspartner.
- De gespreksverslagen zijn geschreven zoals vermeld
in bijlage 1.
- De gespreksverslagen zijn geschreven op 3F.
Hij stelt de mensen, materialen en middelen vast die nodig
zijn om het werk uit te voeren en zorgt voor het regelen
hiervan zodat de werkzaamheden volgens plan kunnen
aanvangen.
- Deze gegevens zijn terug te vinden in het werkplan.
- Toolbox meeting
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
2.8 Acquireert
Resultaat:
Inschatting van belang van de klant voor de onderneming. De klant heeft een realistisch en positief beeld van de
organisatie en producten- en/of dienstenaanbod. Er wordt voldoende geacquireerd om de continuïteit van de
onderneming te waarborgen.
CGI
Observatie
Hij achterhaalt de behoeften van een klant en bekijkt ze in Hij benadert actief (potentiële) klanten met het oog op het
relatie tot dat wat de organisatie te bieden heeft teneinde binnenhalen van nieuwe klanten/opdrachten.
het belang van de (potentiële) klant voor de onderneming
- Hij doet minimaal twee voorstellen om zijn plan bij
in te kunnen schatten.
andere organisatie aan te bieden.
Hij maakt een krachtige, positieve indruk op de (potentiële)
Hij ziet en onderkent kansen om nieuwe klanten aan zich te klant zodat de (potentiële) klant een positief beeld heeft
binden zodanig dat de continuïteit van de onderneming
van de voordelen van de onderneming, het product- en/of
door voldoende opdrachten binnen te halen gewaarborgd
dienstenaanbod.
wordt.
- Dit punt wordt beoordeelt door middel van de
eindbeoordeling van de stage.
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
Bijlage 1:
Gespreksverslag voorbeeld
_________________________________________________________________
____
Notulen van Projectnaam: <vul hier de projectnaam in>
Datum: <vul hier de datum in van het gesprek/ de vergadering>
Notulist: <vul hier de naam in van de persoon die dit document heeft
opgesteld>
Aanwezig: <vul hier de namen in van de aanwezigen bij het overleg>
Afwezig met kennisgeving: <vul hier de namen in van diegenen die afwezig
waren zonder kennisgeving
Afwezig zonder kennisgeving: <vul hier de namen in van diegenen die afwezig
waren zonder kennisgeving>
_________________________________________________________________
____
Agenda
<Hier komt de lijst van de zaken zoals die op de agenda stonden tijdens het
overleg, bijvoorbeeld:>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Goedkeuring gespreksverslag vorige vergadering
Bespreken actielijst
Bespreken besluitenlijst
Bespreken plan
Voortgang project
Aanpassing planning
Overleg met management
Rondvraag
1.
Goedkeuring gespreksverslag vorige vergadering
Piet heeft aangegeven dat in het verslag zijn opmerkingen over de
ontwikkelingen van nieuwe software bij de concurrent niet goed zijn
opgenomen. Hij zal een korte email sturen naar de notulist met een correcte
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
weergave van zijn ideeën. De overige aanwezigen geven aan dat ze akkoord
gaan met het verslag.
2.
Actielijst
Er zijn acties afgemeld en nieuwe acties aangemeld.
3.
Besluitenlijst
Zie de aparte Actie- en Besluiten lijst voor de genomen beslissingen.
4.
plan
5.
Voortgang project
Partner 1
In de Java straat wordt hard gewerkt aan de realisatie van de software. In
totaal zijn er nu drie engineers toegewezen aan het project
De testers zijn nu bezig met de voorbereiding van de testscripts. Henk heeft
gevraagd aan Marie of hij dit heeft opgestuurd aan Floor. Kees geeft aan dat de
detailtest plannen geen deliverables zijn. De testscripts wel. Indien de partner
inzicht in de voor genoemde plannen wil. Dan kan dat uiteraard altijd.
Partner 2
Floor heeft aangegeven dat ze nog druk bezig zijn met een nieuwe naam voor
het product. Henk zal alvast een wijzigingsvoorstel op zetten waardoor de
impact op het project inzichtelijk wordt.
De offerte van Leverancier voor de Licenties is nu binnen.
Betreffende de rapportage aan de financier heeft Floor aangegeven dat ze
begin oktober weer een rapportage willen doen aan de financier. We hebben
afgesproken dat we vijf werkdagen na de afsluiting van September de
rapportage aanleveren aan de partner.
Deelnemers afgelopen periode
Naam Functie
Piet pieterse
uitvoeringsmanager
Jan jansen Projectleider
090-1 M5C De werkvoorbereider ,beoordelingscriteria voor assessoren
6.
Aanpassen planning
Hieronder staat de nieuwe planning waarvan de partners nu in het project
hebben aangegeven dat hij realistisch is op dit moment.
8.
Overleg met het management
Klaas heeft in zijn rol als projectleider overleg gehad met het management. Hij
management wil dat het project binnen 1, uiterlijk 2 maanden afgerond is.
Klaas heeft aangegeven dat hij denkt dat het niet haalbaar is, maar dat het
team toch zijn best zal doen om het (on-)mogelijke te doen.
9.
Rondvraag
Marie geeft aan dat de vergadering nu alweer 2 uur heeft geduurd, terwijl de
doelstelling was om dat te beperken tot maximaal 3 kwartier. Graag een ieders
inzet om kort te vergaderen.
Henk geeft aan dat hij niet bij de volgende bijeenkomst kan zijn.
VOLGENDE BIJEENKOMST(EN)
Download