een persoonlijk woord van bemoediging van de

advertisement
DOE HET ZELF BIJBELSTUDIES OM TE GROEIEN IN GELOOF
R
STUDIE #18
The Return of Jesus Christ (De wederkomst van Jezus Christus)
Les begonnen: __________________
Les gechecked ____________________
Een van de meest interessante gebieden van bijbelstudie gaat over bijbelse PROFETIEËN en
de “dingen die komen zullen.”
Het is zo’n omvangrijk onderwerp en zo gedetailleerd dat deze studie je hier alleen mee kan
introduceren. Terwijl je in je christelijke leven groeit zal je veel dingen van de Bijbel leren
over de toekomst. Het doel van deze studie is om je een fundament te geven waar je op kan
bouwen.
De wederkomst van onze Heere Jezus Christus is een van de fundamentele onderwijzingen
van het Woord van God. Voor elke gelovige wordt de komst van Christus in Titus 2:13 de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ genoemd.
DE BELOFTE VAN DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS.
A. Lees: Johannes 14:1-4. Jezus zei tegen Zijn discipelen in vers 3:
“Z _ K _ _ I _ W _ _ _ _ .”
B. Lees: Handelingen 1:11. De twee engelen zeiden tegen de discipelen:
“Deze _ _ _ _ _ , Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.
_
C. Lees: Hebreeën 9:28. Deze belofte zegt dat Christus T _ _ A _ _ _ _ _ _
M _ _ _ zal gezien worden.
D. 1 Johannes 2:28 en 1 Johannes 3:2. Deze verzen zeggen allebei:
“Wanneer Hij (Christus) _ _ _ geopenbaard zijn.”
E. De laatste belofte van de Heere Jezus Christus in de Bijbel is:
“En zie, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Openbaring 22:12.
DE EERSTE KOMST VAN CHRISTUS.
De eerste komst van Jezus Christus op aarde (soms de “Eerste Advent” genoemd) is nu een
feit uit de geschiedenis. Maar zelfs voor Zijn komst in de wereld – eerst als een baby in
Bethlehem, daarna als de gekruisigde, begraven en weer opgestane Redder – waren al deze
heerlijke gebeurtenissen al geprofeteerd (= voorzegd) de Bijbel.
ABC’s Van Christelijke Groei
- 118 -
Pagina
Er zijn honderden profetieën uit het Oude Testament aangaande de Eerste Komst van Jezus
en elke van deze is tot op de letter vervuld! Er zijn zelfs MEER profetieën over Zijn Tweede
Komst en zij zullen net zo heerlijk en letterlijk worden vervuld.
Hieronder staan een aantal van de belangrijkste profetieën wat betreft de Eerste Komst van
Christus – en de daadwerkelijke geschiedkundige vervulling. Lees de profetieën en schrijf op
wat de profetie was.
PROFETIE IN OUDE TESTAMENT
VERVULLING IN NIEUWE TESTAMENT
Jesaja 7:14 __________________________________________________ Matthéüs 1:23
Genesis 49:10 _______________________________________________ Hebreeën 7:14
Micha 5:1 ___________________________________________________ Lukas 2:11,15
Zacharia 9:9 _______________________________________________ Matthéüs 21:4,5
Psalm 41:10 _______________________________________________ Johannes 13:18
Zacharia 11:12,13 ___________________________________________ Matthéüs 26:15
Matthéüs 27:9,10
Psalm 22:17 _____________________________________________ Johannes 19:37
Johannes 20:20,25
Psalm 69:22 _______________________________________________ Matthéüs 27:34
Psalm 22:19 ________________________________________________ Matthéüs 27:35
Psalm 22:2 ________________________________________________ Matthéüs 27:46
Jesaja 53:9 ______________________________________________ Matthéüs 27:57-60
Psalm 16:8-11 ____________________________________________ Handelingen 2:27
DE TWEEDE KOMST VAN DE HEERE JEZUS CHRISTUS
GEBEURT IN TWEE GEDEELTEN.
In zekere zin was de eerste komst van de Heere Jezus Christus verdeeld in twee gedeelten:
KRIBBE . . . . . . . . . . . 33 jaar . . . . . . . . . . KRUIS
De komst van Jezus als een baby in Bethelehem was een besloten gebeurtenis, die ongemerkt
voorbijging aan het grootste gedeelte van de wereld. Er waren relatief weinig die in de
vreugde van Zijn komst deelden – het waren voornamelijk mensen die uitzagen en aan het
wachten waren op Zijn komst. (Zie: Lukas 2:25; 36-38; Matthéüs 2:1,2).
Maar toen onze Heer op het kruis op Golgotha hing, was het een openbare vertoning –
iedereen kon het zien.
ABC’s Van Christelijke Groei
- 119 -
Pagina
Zo zal ook de tweede komst van de Heere Jezus Christus plaatsvinden in TWEE aparte
gebeurtenissen. We gebruiken twee woorden om deze gebeurtenissen te onderscheiden:
OPNAME . . . . . . . 7 jaren . . . . . . . OPENBARING
Christus komt
VOOR
Zijn heiligen
Christus komt
MET
Zijn heiligen
DE OPNAME VAN DE HEILIGEN.
Dit is de volgende gebeurtenis op Gods’ profetische kalender.
A. Het begrip ‘opname’ komt niet voor in de Bijbel, maar de betekenis hiervan –
“opgenomen worden” – wel.
B. Lees de volgende sleutelverzen over de Opname:
1 Thessalonicenzen 4:13-18
1 Korinthe 15:51,51
Filippenzen 3:11,20
Beantwoord nu de volgende stellingen als WAAR (W) of ONWAAR (O):
Geef daarbij aan op welke vers je je antwoord baseert:
W
O
1. De opname is een ogenblikkelijke gebeurtenis.
Vers: .............................
2. De Opname betreft alleen overleden Christenen, die “ontslapen” zijn
in Christus.
Vers: .............................
3. Tijdens de Opname zend de Heer Zijn engelen uit om de heiligen te
verzamelen en naar de Hemel te brengen.
Vers: .............................
4. Bij de Opname worden gelovigen (heiligen), opgenomen in de
lucht om Christus te ontmoeten.
Vers: .............................
ABC’s Van Christelijke Groei
- 120 -
Pagina
W
O
5. Bij de Opname ontvangen alle Christenen, levend en dood, een
verheerlijkt opstandingslichaam.
Vers: .............................
6. Volgens Matthéüs 24:42, zal de Opname aangekondigd worden,
zodat we tijd hebben om ons klaar te maken.
Vers: .............................
7. Volgens 2 Petrus 3:3-9 is de enige reden dat de Opname nog niet heeft
plaatsgevonden dat de Heer zondaars wil redden.
Vers: .............................
DE OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS.
Dit is het tweede gedeelte van de wederkomst van Jezus Christus.
A. Lees: Openbaring 19:11-16. Hier wordt de Heere Jezus genoemd:
1. G _ _ _ _ _ _ en W _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vers 11)
2. Het W _ _ _ _ G _ _ _ .
3. De K _ _ _ _ _ der K _ _ _ _ _ _ _ en _ _ _ _ _ der _ _ _ _ _ .
(vers 16)
B. Volgens Openbaring 19:14 en Judas vs. 14,15 zal de Heer Jezus Christus terugkomen
met: ________________________________________________________________ .
C. Lees: Zacharias 14:1-4.
Wanneer Jezus Christus terugkomt, zal Hij Zijn voeten neerzetten op de
_ _ _ _ _ _ _ _ .
D. Lees: 2 Thessalonicenzen 1:7-10.
De Openbaring van Jezus Christus zal een tijd zijn van W _ _ _ _ en eeuwig
V _ _ _ _ _ _ .
DE TIJD TUSSEN DE OPNAME EN DE OPENBARING
A. De profetie van Daniël uit het Oude Testament openbaart dat er een zeven-jarige
periode zal zijn tussen de twee gedeelten van de Tweede Komst van Christus.
1. Daniël 9:24 spreekt van een tijdsperiode van 70 weken.
ABC’s Van Christelijke Groei
- 121 -
Pagina
2. Daniël 9:25 laat zien dat deze “weken” feitelijk “zeventallen” of zeven-jarige
perioden zijn.
Vanaf het moment van het bevel om Jeruzalem te herbouwen tot de Messias
(Christus) die “afgesneden” zou worden, zouden 69 weken zijn. 445 v.C. tot
30 n.C. is gelijk aan 69 x 7, of 483 Joodse jaren, of 475 sterrendagen! Dit
gedeelte is vervuld.
3. Daniël 9:27 zegt dat de 70ste week nog moet beginnen. Deze huidige ‘Dag van
Genade’ stopte Gods’ profetische klok aan het einde van de 69ste week toen de
Messias afgesneden, dat wil zeggen: gekruisigd, werd.
4. De laatste zeven jaren van de profetie van Daniël zal beginnen met de Opname.
Christenen zullen opgenomen worden en zullen geen enkele van de
gebeurtenissen meemaken, die zich gedurende deze periode zullen afspelen.
B. Het volgende diagram laat de belangrijkste gebeurtenissen zien die tijdens deze
tijdsperiode zullen plaatsvinden:
De rechterstoel
Van Christus
De Bruiloft van
het Lam
OPNAME
Vandaag
OPENBARING
De 70ste week van Daniël
Millenium
DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS.
Deze gebeurtenis vind plaats in de aanwezigheid van de Heere Jezus Christus na de Opname.
A. Wie zal volgens Romeinen 14:10 deelnemen aan dit Oordeel? ___________________
_____________________________________________________________________
B. Wat zullen wij volgens Romeinen 14:12 doen tijdens dit Oordeel? _______________
_____________________________________________________________________
C. Welk aspect van ons leven zal volgens 2 Korinthe 5:10 tijdens dit Oordeel onderzocht
worden?
______________________________________________________________
D. Lees nauwkeurig 1 Korinthe 3:9-15.
1. In vers 9 wordt de gemeente in Korinthe Gods’ _ _ _ _ _ _ genoemd, het
fundament hetwelk is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (vers 11).
ABC’s Van Christelijke Groei
- 122 -
Pagina
2. De Heer is geïnteresseerd hoe dat we op dit fundament _ _ _ _ _ _ . (vers 12).
3. Volgens vers 12 worden deze werken vergeleken met:
_ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ , kostelijke _ _ _ _ _ _ ;
_ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
4. Het vuur van dit oordeel zal het _ _ _ _ van de Christen beproeven.
5. Kan een Christen, die nooit behoorlijk de Heer heeft gediend volgens vers 15 nu
verloren zijn en in de Hel geworpen worden? ___________________________
E. De Bijbel spreekt van beloningen als van “kronen.” Er zijn vijf kronen die we
ontvangen als beloning voor ons leven als een Christen.
1. De Kroon des _ _ _ _ _ . 1 Thessalonicenzen 2:19. Dit is de kroon voor de
zielenwinner!
2. De Kroon des _ _ _ _ _ _ . Jakobus 1:12. Dit is de kroon voor de
getrouwe Christen.
3. De Kroon der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2 Timothéüs 4:8. Dit
is de kroon voor diengenen die leven voor en uitzien naar de wederkomst
van de Heer.
4. De O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kroon. 1 Korinthe 9:25. Dit is de
kroon voor de overwinnende Christen.
5. De Kroon der _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 1 Petrus 5:4. Dit is een kroon voor
de getrouwe voorganger.
DE BRUILOFT VAN HET LAM.
A. Volgens Efeze 5:22-32 wordt de relatie tussen de Heere Jezus Christus en Zijn
gemeenten vergeleken als dat tussen:
M _ _ en V _ _ _ _ .
B. Volgens 2 Korinthe 11:2 was de gemeente in Korinthe:
T _ _ _ _ _ _ _ _ (espoused: verloofd) aan één Man – Christus.
C. Vanuit Johannes 3:29 en Openbaring 22:17 is een van de metaforen die voor
gemeenten uit het Nieuwe Testament gebruikt worden “De B _ _ _ _ van Christus.”
D. De vereniging van Bruid en Bruidegom vind plaats tijdens de Opname en het
bruiloftsfeest wordt in Openbaring 19:7-9 het:
A _ _ _ _ _ _ _ _
ABC’s Van Christelijke Groei
van de _ _ _ _ _ _ _ _ des _ _ _ _ .
- 123 -
Pagina
DE 70ste WEEK VAN DANIËL.
Terwijl in de hemel de rechterstoel van Christus en het avondmaal van de bruiloft des Lams
plaatsvinden, ontvouwt zich op de aarde een totaal ander scenario.
A. Het boek Openbaring geeft de details van de gebeurtenissen van deze zeven-jarige
periode die door Daniël voorzegd werd – Vooral Hoofdstuk 6 tot en met 18.
Het is een gruwelijk verslag van oorlog, rebellie, catastrophes en troosteloosheid. Het
wordt op verschillende manieren genoemd, waaronder:
1. De Dag des HEEREN – Jesaja 2:12-22.
2. De grote verdrukking – Deuteronomium 4:30 (KJV: tribulation);
Openbaring 7:14, Matthéüs 24:21.
3. De grote dag Zijns toorns – Openbaring 6:17
B. Christenen zullen niets van deze periode meemaken. Hoe weten we dit?
1. Volgens Jeremia 30:7 zal het een tijd van _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ voor
_ _ _ _ _ zijn. Dat wil zeggen: het heeft specifiek te maken met de Joden en
de natie van Israël. (Zie ook: Daniël 9:24 – “uw volk,” “uw heilige stad”)
2. De belofte van de Heer aan Zijn getrouwe gemeente in Filadélfia was dat Hij
hun zou _ _ _ _ _ _ _ uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld
komen zal – Openbaring 3:10.
3. Onze redding door Jezus Christus verzekert ons dat we niet zijn
_ _ _ _ _ _ _ (KJV: appointed = aangesteld) tot toorn – 1 Thessalonicenzen
5:9.
4. Volgens Lukas 21:34-36 moeten Christenen ten alle tijde klaar zijn, omdat de
Opname voor de deur is (en altijd geweest is) – Dat wil zeggen: Het zou elk
ogenblik kunnen gebeuren.
C. Volgens 2 Thessalonicenzen 2:3,8 zal aan het begin van de zeven-jarige periode de
_ _ _ _ der _ _ _ _ _ geopenbaard worden.
Deze persoon wordt meestal aangeduid als de Antichrist. Hij is de Duivel in het
menselijk vlees. Zie: 1 Johannes 2:18.
D. Volgens Openbaring 12:9,12 zal de _ _ _ _ _ _ op de aarde worden geworpen in
het midden van deze periode.
E. Volgens Daniël 12:1 zal er zulk een tijd komen “... als er _ _ _ _ G _ _ _ _ _ _
is sinds dat er een volk geweest is tot op dienzelven tijd toe ...”
ABC’s Van Christelijke Groei
- 124 -
Pagina
F. Lees: Matthéüs 24:15-24. Volgens vers 21 wordt deze afschuwelijke tijd de
G _ _ _ _ V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ genoemd.
G. Volgens Matthéüs 24:29,30 vind de Tweede Komst van Christus op de aarde plaats
op/in het:
BEGIN
EINDE
(Kruis het juiste antwoord aan)
MIDDEN
van de Grote Verdrukking.
HET MILLENIUM.
A. Na de wederkomst van Christus zal Hij de _ _ _ _ _ _ oordelen. Matthéüs
25:31,32.
B. Volgens Joël 3:12-16 zal het oordeel plaatsvinden in het dal van _ _ _ _ _ _ _ .
C. Volgens Openbaring 20:2,3 zal Satan voor ____________________ jaar gebonden
worden.
D. Volgens Openbaring 20:4 zal Christus op de aarde regeren voor _________________
jaar.
E. Volgens Jesaja 2:4 zal het Millenium een tijd zijn van:
_____________________________________________________________________
F. Volgens Jesaja 11:1-10 zal het Millenium een tijd zijn van:
G. Volgens Zacharia 14:16 zal het Millenium een tijd zijn van:
_____________________________________________________________________
Voor uitgebreidere studies op dit gebied kan je de voorganger vragen voor meer informatie.
Er zijn tegenwoordig vele boeken beschikbaar, maar niet allemaal kunnen ze volledig worden
aanbevolen.
MEMORISATIE:
ABC’s Van Christelijke Groei
- 125 -
Pagina
Probeer te onthouden: Titus 2:11-13.
ABC’s Van Christelijke Groei
- 126 -
Pagina
Download