HB Boekhouden 4_Vennootschapsboekhouden.indb

advertisement
Inhoud
DEEL 0
ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER
1
WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD? .................................................
3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING ...............
Ondernemingen .............................................................................................................................
Jaarrekening volgens het volledige schema ................................................................................
Jaarrekening volgens het verkorte schema .................................................................................
Te volgen rekeningenstelsel ..........................................................................................................
3
3
3
3
4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
VERENIGINGEN (AL OF NIET INTERNATIONAAL) EN STICHTINGEN ZONDER
WINSTOOGMERK: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING ..................
Verenigingen (al of niet internationaal) en stichtingen zonder winstoogmerk ....................
Jaarrekening volgens het volledige schema ................................................................................
Jaarrekening volgens het verkorte schema .................................................................................
Te volgen rekeningenstelsel ..........................................................................................................
4
4
4
5
5
4
HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK? ..............................
5
DEEL 1
PERMANENTE FINANCIERING EN FINANCIERINGSMIDDELEN
OP MEER DAN ÉÉN JAAR
HOOFDSTUK 1
KAPITAAL .............................................................................................................................................
Intersentia
9
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Vorming van het kapitaal..............................................................................................................
10
10
10
2
KAPITAAL BIJ NATUURLIJKE PERSONEN OF BIJ BIJKANTOREN EN CENTRA
VAN WERKZAAMHEDEN .......................................................................................................
11
ix
Inhoud
3
x
KAPITAAL IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN DE COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP OP AANDELEN .......................................................................................
12
4
4.1
4.2
4.3
4.4
PRIVÉ-UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN ............
Beschrijving van de oprichting en kapitaalverhoging...............................................................
Boekhoudkundige verwerking van de oprichting of kapitaalverhoging ................................
Kosten van oprichting en van kapitaalverhoging ......................................................................
Vennoten in gebreke ......................................................................................................................
13
13
16
18
19
5
5.1
5.2
PRIVÉ-UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG
IN NATURA ..................................................................................................................................
Beschrijving van inbreng in natura .............................................................................................
Boekhoudkundige verwerking van de inbreng in natura.........................................................
23
23
23
6
6.1
6.2
OPENBARE UITGIFTE: OPRICHTING OF KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN ..
Beschrijving van de openbare inschrijving ................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
25
25
25
7
7.1
30
7.2
7.3
KAPITAALVERHOGING DOOR HERSCHIKKING VAN BESTAAND VERMOGEN ..
Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst .........................................................................................
Kapitaalverhoging door bestemming van de winst van het boekjaar .....................................
Kapitaalverhoging door incorporatie van schulden..................................................................
8
8.1
8.2
8.3
8.4
VERMINDERING VAN HET KAPITAAL ..............................................................................
Kapitaalvermindering door terugbetaling..................................................................................
Kapitaalvermindering door ontheffing van de verplichting tot storten .................................
Kapitaalvermindering via aanzuivering van overgedragen verliezen .....................................
Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen van het lopende boekjaar .............
32
32
33
34
35
9
9.1
9.2
9.3
VOORKEURRECHT ...................................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Theoretische prijsbepaling............................................................................................................
Niet-uitoefening van het voorkeurrecht .....................................................................................
36
36
36
37
10
RESULTATENREKENING .........................................................................................................
38
11
TOELICHTING ............................................................................................................................
39
12
12.1
12.2
12.2.1
12.2.2
KAPITAAL BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ............................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Begrip ‘beginvermogen’ ................................................................................................................
Overgang voor verenigingen die vóór 1 januari 2004 bestonden ...........................................
Verenigingen opgericht vanaf 1 januari 2004 ............................................................................
41
41
42
42
42
30
32
32
Intersentia
Inhoud
12.2.3
12.3
Veranderingen binnen het beginvermogen................................................................................
Begrip ‘permanente financiering’ ................................................................................................
42
42
13
OEFENINGEN ..............................................................................................................................
43
HOOFDSTUK 2
UITGIFTEPREMIES ............................................................................................................................
45
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Economische betekenis .................................................................................................................
46
46
46
2
KAPITAALVERHOGING VIA PRIVATE INSCHRIJVING.................................................
48
3
KAPITAALVERHOGING VIA OPENBARE INSCHRIJVING............................................
50
4
KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN SCHULDEN ..........................
53
5
AANWENDING VAN UITGIFTEPREMIES ..........................................................................
55
6
WARRANTS NIET VERBONDEN AAN NIEUW UITGEGEVEN AANDELEN............
55
7
RESULTATENREKENING EN TOELICHTING ....................................................................
58
8
CASE: KAPITAAL EN UITGIFTEPREMIES ..........................................................................
58
9
UITGIFTEPREMIE BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ..............................
60
10
OEFENINGEN ..............................................................................................................................
60
HOOFDSTUK 3
HERWAARDERINGSMEERWAARDEN..........................................................................................
61
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Juridische achtergrond ..................................................................................................................
62
62
62
2
2.1
2.2
2.3
DE GEWONE HERWAARDERING (ART. 57 KB 30/01/2001) ...........................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Bespreking ......................................................................................................................................
Activa die niet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf
(of een onderdeel ervan) ...............................................................................................................
Activa die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf ..........................................
Actiefgebonden rendabiliteitsvoorwaarde .................................................................................
63
63
63
2.4
2.4.1
Intersentia
64
65
65
xi
Inhoud
2.4.2
2.5
Algemene rendabiliteitsvoorwaarde ...........................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
67
68
3
HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ONTSTAAN UIT TERUGNAME VAN
GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (ART. 100 KB 30/01/2001) ........................
Deelnemingen, effecten en andere waarden behorende tot de geldbeleggingen ..................
Immateriële en materiële vaste activa met onbeperkte levensduur ........................................
Immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur .............................................
71
72
72
73
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
OMZETTING VAN HERWAARDERINGSMEERWAARDEN ............................................
Omzetting in kapitaal ....................................................................................................................
Incorporatie in het kapitaal van herwaarderingsmeerwaarden en latere minderwaarden
(Advies 113/4) ................................................................................................................................
Aanrekenen van ‘14100 Overgedragen verlies’ op ‘121.. Herwaarderingsmeerwaarden’
(Advies 113/3) ................................................................................................................................
73
73
76
76
76
76
5.4
5.5
VERKOOP VAN GEHERWAARDEERDE VASTE ACTIVA ................................................
Algemene principes .......................................................................................................................
Verkoop van geherwaardeerde vaste activa................................................................................
Belastbaarheid van de meerwaarden ..........................................................................................
Eerste voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd naar
reserves overgeboekt .....................................................................................................................
Tweede voorbeeld: Afschrijvingsdeel in herwaarderingsmeerwaarden werd niet naar
reserves overgeboekt .....................................................................................................................
Derde voorbeeld: Herwaarderingsmeerwaarde werd omgezet in kapitaal ............................
Diverse opmerkingen ....................................................................................................................
79
79
80
6
RESULTATENREKENING .........................................................................................................
81
7
TOELICHTING ............................................................................................................................
81
8
HERWAARDERINGSMEERWAARDE BIJ VERENIGINGEN EN STICHTINGEN.......
82
9
OEFENINGEN ..............................................................................................................................
82
HOOFDSTUK 4
RESERVES – OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) ..................................................................
83
1
1.1
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
84
84
2
VAN RESULTATENREKENING NAAR RESULTAATVERWERKING ............................
84
3
3.1
VENNOOTSCHAPSBELASTING .............................................................................................
Algemene principes van de vennootschapsbelasting ................................................................
85
85
4.3
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
xii
74
75
77
Intersentia
Inhoud
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Intersentia
3.4.4
3.5
Fiscale winst ...................................................................................................................................
Tarieven van de vennootschapsbelasting ...................................................................................
Vermeerdering en uitgespaarde vermeerdering ........................................................................
Boekhoudkundige verwerking van de voorafbetaling ..............................................................
Boekhoudkundige verwerking van de belastingberekening einde boekjaar .........................
Voorafbetaling = belastingberekening ........................................................................................
Voorafbetaling < belastingberekening ........................................................................................
Voorafbetaling > belastingberekening ........................................................................................
Samenvattend .................................................................................................................................
Belasting over vorige boekjaren ...................................................................................................
Afloop van de belastingcyclus ......................................................................................................
Regularisering via ontvangst van het aanslagbiljet....................................................................
Bericht van wijziging dat na controle volgt en waartegen de onderneming geen
bezwaar indient ..............................................................................................................................
Betwiste aanslagen .........................................................................................................................
Samenvatting van de rekeningen i.v.m. belastingen..................................................................
85
86
86
88
90
90
91
92
93
93
93
93
4
4.1
4.2
4.3
ANDERE BELASTINGEN VAN HET BOEKJAAR ................................................................ 99
Onroerende voorheffing ............................................................................................................... 100
Roerende voorheffing .................................................................................................................... 100
Buitenlandse belastingen .............................................................................................................. 101
5
5.1
5.2
5.3
BEPALEN VAN HET ‘TE BESTEMMEN RESULTAAT’ .......................................................
Extracomptabel ..............................................................................................................................
Boekhoudkundig ...........................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
101
101
102
103
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
DE RESULTAATVERWERKING ..............................................................................................
Algemene principes .......................................................................................................................
Uitkeerbare winst ...........................................................................................................................
Te bestemmen winst ......................................................................................................................
Te verwerken verlies ......................................................................................................................
Onttrekkingen aan reserves..........................................................................................................
Onttrekkingen/toevoegingen aan kapitaal en uitgiftepremie ..................................................
Samenvattende resultaatverwerkingstabel .................................................................................
104
104
104
108
110
111
112
113
7
7.1
7.2
7.3
INTERIMDIVIDEND, TUSSENTIJDS DIVIDEND, KEUZEDIVIDEND ........................
Interimdividenden .........................................................................................................................
Tussentijds dividend ......................................................................................................................
Keuzedividend................................................................................................................................
114
114
117
118
8
WETTELIJKE RESERVE ............................................................................................................. 119
9
9.1
9.2
INKOOP VAN EIGEN AANDELEN......................................................................................... 120
Berekenen van de reserveerbare winst........................................................................................ 120
Andere voorwaarden..................................................................................................................... 120
98
99
99
xiii
Inhoud
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
Boekhoudkundige verwerking van de aankoop eigen aandelen .............................................
Dividenden voor de eigen aandelen ............................................................................................
Waardevermindering op eigen aandelen ....................................................................................
Vervreemding van de eigen aandelen .........................................................................................
Waardeloos worden van de eigen aandelen ...............................................................................
123
124
125
125
128
10
10.1
10.2
10.3
ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES (13110) ................................................................
Statutaire onbeschikbare reserve .................................................................................................
Reserve tot aflossing van het kapitaal .........................................................................................
Het overschot op de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies ........
128
129
129
133
11
11.1
11.2
11.3
11.4
BELASTINGVRIJE RESERVES (13200) ...................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Monetaire meerwaarden ...............................................................................................................
Gedwongen meerwaarden............................................................................................................
Vrijwillig gerealiseerde meerwaarde ...........................................................................................
134
134
135
137
139
12
BESCHIKBARE RESERVES (13300) ......................................................................................... 139
13
OVERGEDRAGEN WINST (14000) – OVERGEDRAGEN VERLIES (14100) ................ 140
14
14.1
14.2
VOORSTELLING IN DE JAARREKENING ........................................................................... 140
Rapportering over belastingen ..................................................................................................... 140
Rapportering over de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies .............. 143
15
CASE: RESERVES EN OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) .......................................... 144
16
16.1
16.2
16.3
16.4
BESTEMDE FONDSEN EN OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) BINNEN
VERENIGINGEN .........................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Resultaatbepaling binnen de vereniging.....................................................................................
Bestemming van het resultaat binnen de vereniging ................................................................
‘Bestemde fondsen’ en hun aanwending .....................................................................................
17
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 148
145
145
146
147
148
HOOFDSTUK 5
KAPITAALSUBSIDIES ........................................................................................................................ 149
1
1.1
1.2
1.3
1.4
xiv
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Soorten subsidies ...........................................................................................................................
Kenmerken van de kapitaalsubsidies ..........................................................................................
Subsidierecht ..................................................................................................................................
150
150
150
151
151
Intersentia
Inhoud
2
EXPLOITATIESUBSIDIES .......................................................................................................... 152
3
RENTESUBSIDIES ....................................................................................................................... 152
4
4.1
4.2
KAPITAALSUBSIDIES ................................................................................................................ 153
Algemeen principe ........................................................................................................................ 153
Uitgewerkt voorbeeld .................................................................................................................... 153
5
KAPITAALSUBSIDIES ZONDER VRIJSTELLING VAN VENNOOTSCHAPSBELASTING .................................................................................................................................. 157
Algemeen principe ........................................................................................................................ 157
Uitgewerkt voorbeeld .................................................................................................................... 157
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
VERKOOP VAN EEN VAST ACTIEF WAARVOOR KAPITAALSUBSIDIE
WERD VERKREGEN ..................................................................................................................
Algemeen principe ........................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld ....................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld met uitgestelde belastingen....................................................................
162
162
162
163
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
BIJZONDERE GEVALLEN .........................................................................................................
Kapitaalsubsidie waarvan de toezegging na de eerste afschrijving gebeurt ...........................
Voorbeeld: de toekenning wordt over verschillende jaren gespreid .......................................
Kapitaalsubsidies op activa met onbeperkte levensduur ..........................................................
Herziening van kapitaalsubsidies ................................................................................................
Wijziging van de belastingvoet ....................................................................................................
164
164
165
167
168
168
8
RESULTATENREKENING ......................................................................................................... 170
9
TOELICHTING ............................................................................................................................ 170
10
CASE: KAPITAALSUBSIDIES ................................................................................................... 170
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
SUBSIDIES BIJ (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ..............
Voorstelling jaarrekening en rekeningenstelsel .........................................................................
Omschrijving van kapitaalsubsidies ............................................................................................
Waardering van kapitaalsubsidies ...............................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Enkele voorbeelden .......................................................................................................................
12
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 175
172
172
173
174
174
174
HOOFDSTUK 6
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN – UITGESTELDE BELASTINGEN....... 177
1
1.1
Intersentia
BOEKHOUDRECHT ................................................................................................................... 178
Voorstelling..................................................................................................................................... 178
xv
Inhoud
xvi
1.2
1.3
Voorzieningen voor risico’s en kosten......................................................................................... 178
Uitgestelde belastingen ................................................................................................................. 180
2
2.1
2.2
VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE
VERPLICHTINGEN .................................................................................................................... 181
Actuele situatie ............................................................................................................................... 181
Verplichtingen, voortvloeiende uit brugpensioen..................................................................... 182
3
3.1
3.2
VOORZIENINGEN VOOR BELASTINGEN .......................................................................... 182
Betwiste aanslagen (Advies 128/6) .............................................................................................. 182
Uitspraak ......................................................................................................................................... 183
4
4.1
4.2
4.3
4.4
VOORZIENINGEN VOOR GROTE HERSTELLINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN .......................................................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking bij de maandelijkse methode .................................................
Voorzieningen als uitzonderlijke kost .........................................................................................
185
185
185
189
190
5
5.1
5.2
5.3
VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN .........................................
Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen ........................................................
Voorzieningen voor hangende geschillen...................................................................................
Andere voorzieningen...................................................................................................................
191
191
194
194
6
6.1
6.2
UITGESTELDE BELASTINGEN ............................................................................................... 194
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies ............................................................................. 194
Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden ........................................................... 194
7
7.1
7.2
RESULTATENREKENING EN TOELICHTING .................................................................... 200
Resultatenrekening ........................................................................................................................ 200
Toelichting ...................................................................................................................................... 201
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN BINNEN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN
STICHTINGEN.............................................................................................................................
Voorzieningen voor risico’s en kosten.........................................................................................
Algemeen ........................................................................................................................................
Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht ...................................
Uitgestelde belastingen .................................................................................................................
9
CASE: VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN ................................................. 207
10
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 210
201
201
201
202
207
Intersentia
Inhoud
HOOFDSTUK 7
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR ......................................................................................... 211
1
1.1
1.2
1.3
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Begrippen........................................................................................................................................
Waarderingsregels..........................................................................................................................
212
212
213
216
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
TERMIJNKREDIET MET GELIJKE KAPITAALAFLOSSING (DEGRESSIEVE
PERIODIEKE BETALINGEN) ...................................................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Afsluiten van een leningscontract en ontvangst van het provenu...........................................
Kosten bij het afsluiten van de lening .........................................................................................
Rente op de lening in de jaarlijkse methode ..............................................................................
Rente op de lening in de maandelijkse methode .......................................................................
Provisiekosten op het nog niet opgenomen kapitaal ................................................................
Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt....
Aflossen van de lening ..................................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalaflossing (postnumerando) .....................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
Uitgewerkt voorbeeld: lening met gelijke kapitaalaflossing (prenumerando) .......................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
216
216
216
217
217
218
219
221
223
223
224
227
227
228
228
230
230
231
231
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
TERMIJNKREDIET MET ANNUÏTEITEN (GELIJKE BETALINGEN) ...........................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld: lening met annuïteiten ..........................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
232
232
234
234
234
235
236
4
TERMIJNKREDIET MET INTEGRALE AFLOSSING OP HET EINDE VAN DE
LOOPTIJD (BULLET) .................................................................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld: lening met integrale aflossing op het einde van de looptijd .............
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
237
237
238
238
238
239
240
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Intersentia
xvii
Inhoud
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
WENTELKREDIETEN ................................................................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld: wentelkrediet ..........................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
240
240
241
241
241
242
6
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR LENING MET VASTE INTREST OP
INITIEEL BEDRAG VAN DE LENING (FINANCIERINGSKREDIET) ............................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Berekening van de intrest ten laste van het resultaat ................................................................
Boekingswijze .................................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld: lening met vaste intrest op initieel kapitaal ........................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
243
243
244
244
245
246
246
248
249
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR SCHULDEN WAARBIJ DE
NOMINALE WAARDE DE RENTE OMVAT .........................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een lening waarbij de nominale waarde de rente omvat ............
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
250
250
250
252
252
252
253
254
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.6
8.6.1
8.6.2
8.7
8.7.1
8.7.2
xviii
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR RENTELOZE SCHULDEN EN
SCHULDEN MET EEN ABNORMAAL LAGE RENTE........................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, eenmalig terugbetaalbaar op einde
looptijd ............................................................................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode ................................................
Uitgewerkt voorbeeld van schuld met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig
terugbetaalbaar op einde looptijd................................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten .................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode ................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende schuld, terugbetaalbaar in annuïteiten ..........
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode ................................................
254
254
254
258
261
261
261
262
262
265
265
266
268
268
269
Intersentia
Inhoud
9
9.1
9.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR OBLIGATIELENINGEN............................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Beslissing tot uitgifte .....................................................................................................................
Intekening en storting ...................................................................................................................
Agio en disagio ...........................................................................................................................
Rentebetaling..................................................................................................................................
Terugbetaling op vervaldag ..........................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een obligatielening...........................................................................
Gegevens en aflossingstabel (lineaire methode) ........................................................................
Aflossingstabel (volgens samengestelde intrest) ........................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode) ........................
270
270
273
274
274
274
275
275
276
277
278
278
279
280
10
10.1
10.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
INTRESTSUBSIDIES ...................................................................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een intrestsubsidie ...........................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
283
283
283
284
284
285
286
11
11.1
11.2
RESULTATENREKENING EN TOELICHTING .................................................................... 288
Resultatenrekening ........................................................................................................................ 288
Toelichting ...................................................................................................................................... 288
12
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 290
APPENDIX: INLEIDENDE BEGRIPPEN UIT DE FINANCIËLE WISKUNDE ............................. 291
DEEL 2
INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE
BELEGGINGEN
HOOFDSTUK 8
OPRICHTINGSKOSTEN .................................................................................................................... 301
Intersentia
1
1.1
1.2
1.3
1.4
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling: volledig en verkort schema ...................................................................................
Definities .........................................................................................................................................
Waarderingsregels..........................................................................................................................
Andere gevolgen ............................................................................................................................
302
302
302
304
304
2
2.1
2.2
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN WAARDERING BIJ VERWERVING ...... 305
Aanschaffing bij derden: de aankoopprijs (directe waardering) ............................................. 305
Herstructureringskosten ............................................................................................................... 305
xix
Inhoud
3
3.1
3.2
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING EN WAARDERING BIJ
WAARDEDALINGEN ................................................................................................................. 308
Afschrijvingen ................................................................................................................................ 308
Aanvullende afschrijvingen .......................................................................................................... 308
4
TOELICHTING ............................................................................................................................ 310
5
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 310
HOOFDSTUK 9
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ...................................................................................................... 311
xx
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ................................................................................................................... 312
Voorstelling..................................................................................................................................... 312
Definitie .......................................................................................................................................... 312
2
2.1
2.2
2.3
313
313
313
2.4
VERWERVING .............................................................................................................................
Aanschaffing door aankoop bij derden .......................................................................................
Aanschaffing door eigen werken .................................................................................................
Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel ...............................................................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
3
3.1
3.2
3.3
WAARDEDALINGEN .................................................................................................................
Waardeverminderingen ................................................................................................................
Afschrijvingen ................................................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
318
318
318
320
4
4.1
4.2
4.3
WAARDESTIJGINGEN...............................................................................................................
Gewone herwaardering.................................................................................................................
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 100 KB 30/01/2001) .....
Samenvattend schema ...................................................................................................................
320
320
321
322
5
5.1
5.2
322
323
5.3
REALISATIE ..................................................................................................................................
Verkoop van een niet-geherwaardeerd immaterieel vast actief ..............................................
Verkoop van een immaterieel vast actief, geherwaardeerd volgens artikel 100 van
het KB van 30/01/2001; de herwaarderingsmeerwaarde werd niet geïncorporeerd in
het kapitaal......................................................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
6
KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING ......................................................... 325
7
SOFTWARE ................................................................................................................................... 331
315
317
324
325
Intersentia
Inhoud
8
8.1
8.2
8.3
8.4
MILIEUMAATREGELEN EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA .......................................
Emissierechten ...............................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de brutomethode .......................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de nettomethode ........................................................
Groenestroom- en warmtekrachtcertificaten.............................................................................
334
334
335
337
337
9
9.1
9.2
9.3
9.4
OPBRENGSTEN EN KOSTEN, VOORTVLOEIENDE UIT IMMATERIËLE VASTE
ACTIVA ..........................................................................................................................................
Definities .........................................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking van royalty-opbrengsten .........................................................
Boekhoudkundige verwerking van royalty-kosten ...................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
337
337
337
340
343
10
TOELICHTING ............................................................................................................................ 344
11
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA BINNEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ..... 346
12
CASE: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ................................................................................. 346
13
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 348
HOOFDSTUK 10
MATERIËLE VASTE ACTIVA ............................................................................................................ 349
Intersentia
1
1.1
1.2
1.3
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Begrippen........................................................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
350
350
350
351
2
2.1
2.2
2.3
VERWERVING .............................................................................................................................
Aanschaffing door aankoop bij derden .......................................................................................
Aanschaffing door eigen werken .................................................................................................
Aanschaffing door inbreng of door verwerving van een bedrijfs- of ondernemingsgeheel ...
352
352
353
354
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
WAARDEDALINGEN .................................................................................................................
Waardeverminderingen ................................................................................................................
Afschrijvingen ................................................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Afschrijvingen en het boekhoudrecht.........................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Fiscale afschrijvingen en het boekhoudrecht .............................................................................
Terugname van waardeverminderingen en afschrijvingen ......................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
Vaste waardering ............................................................................................................................
357
357
357
357
358
359
360
360
361
361
xxi
Inhoud
4
4.1
4.2
xxii
362
362
4.3
WAARDESTIJGINGEN...............................................................................................................
Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001) ......................................................................
Waardestijging via terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
(art. 100 KB 30/01/2001) ..............................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
BUITENGEBRUIKSTELLING EN REALISATIE ...................................................................
Buitengebruikstelling ....................................................................................................................
Realisatie .........................................................................................................................................
Gerealiseerd resultaat ....................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
364
364
364
364
365
369
6
INTERCALAIRE INTRESTEN .................................................................................................. 370
7
7.1
7.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
TERREINEN EN GEBOUWEN III.A. ...................................................................................
Definities .........................................................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Waardering en boekhoudkundige verwerking in geval van lijfrente......................................
Lijfrente en het boekhoudrecht....................................................................................................
Lijfrentecontracten ........................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
Technische aspecten van de berekening (conversietabellen) ...................................................
Praktisch voorbeeld .......................................................................................................................
Voorbeeld van een lijfrentecontract ............................................................................................
374
374
374
375
375
375
376
377
378
380
384
8
8.1
8.2
8.3
8.4
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING III.B......................................................
Definities .........................................................................................................................................
Waardering en boekhoudkundige verwerking ..........................................................................
Boekingen in het vast waarderingsstelsel ...................................................................................
Boekingen in verband met verpakkingsmaterieel .....................................................................
388
388
388
388
389
9
9.1
9.2
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL III.C. ................................................................ 393
Definities ......................................................................................................................................... 393
Waardering en boekhoudkundige verwerking .......................................................................... 393
10
10.1
10.1.1
10.1.2
10.2
10.3
10.4
10.4.1
10.4.2
LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN III.D. ..............................................................
Definities .........................................................................................................................................
Algemene definities .......................................................................................................................
Boekhoudrecht ...............................................................................................................................
Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasinggever .........................................
Waardering en boekhoudkundige verwerking bij de leasingnemer .......................................
‘Sale and lease back’ .......................................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Voorbeeld en boekingen ...............................................................................................................
362
363
393
393
393
394
395
402
407
407
407
Intersentia
Inhoud
11
11.1
11.2
11.3
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (III.E.) ..................................................................
Definities .........................................................................................................................................
Waardering en boekhoudkundige verwerking ..........................................................................
Boekingen in verband met buitengebruik- of buitenexploitatiestelling van materiële
vaste activa (art. 65 KB 30/01/2001) ...........................................................................................
408
408
409
409
12
12.1
12.2
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN (III.F.) ......................................... 410
Definities ......................................................................................................................................... 410
Waardering en boekhoudkundige verwerking .......................................................................... 410
13
13.1
13.2
13.3
13.3.1
13.3.2
13.3.3
MATERIËLE VASTE ACTIVA EN MILIEUASPECTEN .......................................................
Vaststellingen inzake milieuaspecten ..........................................................................................
Activeerbaar of niet-activeerbaar ................................................................................................
Voorbeelden van ‘milieuaangelegenheden’ en haar jaarrekeningaspecten ............................
Bodemsanering en/of maatregelen in het kader van een investeringsproject (decreet
27/10/2006 – BS 22/01/2007) .......................................................................................................
Sanering verontreinigde terreinen...............................................................................................
Verplichting tot investeringen in installaties, machines en uitrusting ...................................
14
TOELICHTING ............................................................................................................................ 414
15
CASE: MATERIËLE VASTE ACTIVA....................................................................................... 422
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.4.1
16.4.2
16.4.3
16.4.4
16.5
16.6
MATERIËLE VASTE ACTIVA BINNEN HET BOEKHOUDRECHT VAN
(INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN ..........................................
Algemene voorstelling ..................................................................................................................
Materiële vaste activa onder ‘volle eigendom of onder leasing en soortgelijke contracten’ ....
Materiële vaste activa ‘overige’ .....................................................................................................
Bijzondere waarderingsregels.......................................................................................................
Algemene regel ...............................................................................................................................
Waarderingsstelsel constante waarde ..........................................................................................
Materiële vaste activa verworven via schenking of legaat ........................................................
Materiële vaste activa verworven (geheel of gedeeltelijk) via ‘vrijwilligerswerk’ ..................
Erfpacht ...........................................................................................................................................
Gebouwen opgericht op gronden in erfpacht ............................................................................
17
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 433
412
412
412
413
413
413
413
425
425
425
426
427
427
427
428
429
430
433
HOOFDSTUK 11
FINANCIËLE VASTE ACTIVA .......................................................................................................... 435
1
1.1
1.2
1.3
Intersentia
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Bedrijfseconomische betekenis ....................................................................................................
Definities volgens het boekhoudrecht.........................................................................................
436
436
437
437
xxiii
Inhoud
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Verbonden ondernemingen (IV.A.) ............................................................................................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat (IV.B.) ................................
Aandelen .........................................................................................................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten .................................................................................
437
441
444
444
2
2.1
2.2
2.3
WAARDERING EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING BIJ VERWERVING ......
Deelnemingen en andere aandelen .............................................................................................
Vorderingen, vastrentende effecten en borgtochten .................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
445
445
446
447
3
3.1
3.2
3.3
WAARDEDALINGEN .................................................................................................................
Deelnemingen en aandelen ..........................................................................................................
Vorderingen en borgtochten in contanten .................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
447
447
449
451
4
4.1
4.2
4.3
WAARDESTIJGINGEN...............................................................................................................
Gewone herwaardering (art. 57 KB 30/01/2001) ......................................................................
Waardestijging via terugneming van waardeverminderingen.................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
452
452
452
453
5
REALISATIE .................................................................................................................................. 454
6
OPBRENGSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA ......................................................... 457
7
7.1
7.2
ENKELE BIJZONDERE PROBLEMEN .................................................................................... 458
Inschrijvingsrechten ...................................................................................................................... 458
Bonusaandelen ............................................................................................................................... 460
8
TOELICHTING ............................................................................................................................ 461
9
CASE: FINANCIËLE VASTE ACTIVA ..................................................................................... 469
10
10.4
10.5
FINANCIËLE VASTE ACTIVA EN (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN
STICHTINGEN.............................................................................................................................
Verenigingen en financiële vaste activa: basisbenadering ........................................................
Verbonden ‘entiteiten’: deelnemingen in verbonden vennootschappen en vorderingen.....
Andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: deelnemingen
en vorderingen ...............................................................................................................................
Overige financiële vaste activa: aandelen, vorderingen en borgtochten ................................
Aard van de gegevens te verstrekken in de jaarrekening..........................................................
11
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 473
10.1
10.2
10.3
xxiv
472
472
472
473
473
473
Intersentia
Inhoud
HOOFDSTUK 12
VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR ................................................................................. 475
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Begrippen........................................................................................................................................
Handelsvorderingen (290, V.A.) ..................................................................................................
Overige vorderingen (291, V.B.) ..................................................................................................
Waarderingsregels..........................................................................................................................
2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
VORDERING OP TERMIJN MET GELIJKE KAPITAALAFLOSSING (DEGRESSIEVE
PERIODIEKE ONTVANGSTEN) ..............................................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Verstrekking van de lening ...........................................................................................................
Inning van aangerekende kosten bij afsluiten van het contract...............................................
Opbrengsten uit vorderingen (jaarlijkse methode) ...................................................................
Opbrengsten uit vorderingen (maandelijkse methode) ...........................................................
Provisiekosten op het kapitaal dat door de genieter van de lening niet opgenomen wordt ...
Aanduiden einde boekjaar van het gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt....
Inning van leningsaflossingen......................................................................................................
Samenvattend schema: ontstaan, opbrengsten, realisatie .........................................................
Waardedalingen op vorderingen op meer dan één jaar............................................................
Samenvattend schema, toegepast op de overige vorderingen..................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een verstrekte lening (lening u/g) met gelijke kapitaalaflossing:
postnumerando ..............................................................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een lening met gelijke kapitaalaflossing: prenumerando ...........
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking voor de jaarlijkse methode .....................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
TERMIJNKREDIET MET ANNUÏTEITEN (GELIJKE BETALINGEN) ...........................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een lening met annuïteiten .............................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
4
TERMIJNKREDIET MET INTEGRALE AFLOSSING OP EINDE VAN DE LOOPTIJD
(BULLET) ....................................................................................................................................... 504
Omschrijving.................................................................................................................................. 504
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.3
4.1
Intersentia
476
476
476
477
478
478
479
479
479
480
480
481
482
484
484
484
485
487
493
494
494
495
495
497
497
498
498
499
499
501
501
501
502
503
xxv
Inhoud
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een lening met integrale aflossing op het einde van de
looptijd ............................................................................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
504
504
505
506
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
VORDERING ONTSTAAN UIT WENTELKREDIETEN ....................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een wentelkrediet .............................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
506
506
507
508
508
509
6
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR LENING MET VASTE INTREST OP
INITIEEL BEDRAG VAN DE LENING (FINANCIERINGSKREDIET) ............................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Berekening van de intrest ten laste van het resultaat ................................................................
Boekingswijze .................................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een lening met vaste intrest op initieel kapitaal...........................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
509
509
510
510
511
512
512
513
514
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR VORDERINGEN, WAARBIJ DE
NOMINALE WAARDE DE RENTE OMVAT .........................................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een lening u/g, waarbij de nominale waarde de rente omvat.....
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode ..........................................................
Boekhoudkundige verwerking in de maandelijkse methode ..................................................
514
514
515
516
517
517
518
518
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
xxvi
SPECIALE WAARDERINGSREGELS VOOR RENTELOZE VORDERINGEN EN
VORDERINGEN MET EEN ABNORMAAL LAGE RENTE ...............................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering, eenmalig terugbetaalbaar op
einde looptijd .................................................................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode ................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de maandelijkse methode .........................................
504
519
519
519
521
523
523
525
525
Intersentia
Inhoud
8.5
8.5.1
8.6
8.6.1
8.6.2
8.7
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
Uitgewerkt voorbeeld van vordering u/g met een abnormaal lage rentevoet, eenmalig
terugbetaalbaar op einde looptijd................................................................................................
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een renteloze vordering u/g, terugbetaalbaar in annuïteiten .....
Gegevens en aflossingstabel .........................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking volgens de jaarlijkse methode ................................................
Uitgewerkt voorbeeld van een laag rentende vordering u/g, terugbetaalbaar in
annuïteiten ......................................................................................................................................
VORDERINGEN UITGEDRUKT DOOR OBLIGATIES ......................................................
Omschrijving..................................................................................................................................
Speciale waarderingsregels ...........................................................................................................
Onder welke rubriek van de activa kunnen obligaties voorkomen? .......................................
Tegen welke waarde moeten de obligaties in de boekhouding worden opgenomen; en hoe
worden de verschillen tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingswaarde (het agio
en disagio) in de boekhouding opgenomen? .............................................................................
Overzicht van de boekhoudkundige verwerking ......................................................................
Verwerving van een obligatie .......................................................................................................
Agio en disagio...............................................................................................................................
Renteontvangst...............................................................................................................................
Ontvangst van terugbetaling op vervaldag ................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
Uitgewerkt voorbeeld van intekening op obligaties ..................................................................
Gegevens en aflossingstabel (lineaire methode) ........................................................................
Tabel volgens samengestelde intrest berekend...........................................................................
Boekhoudkundige verwerking in de jaarlijkse methode (lineaire methode) ........................
526
526
528
528
529
530
530
530
530
530
531
532
532
533
533
533
534
534
534
535
536
10
VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN LEASINGCONTRACTEN EN SOORTGELIJKE
CONTRACTEN ............................................................................................................................ 537
11
11.1
11.2
RESULTATENREKENING EN TOELICHTING .................................................................... 537
Resultatenrekening ........................................................................................................................ 537
Toelichting ...................................................................................................................................... 538
12
CASE: VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR ........................................................... 539
13
13.1
13.2
VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR BINNEN DE JAARREKENING VAN
(INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .......................................... 541
Waarderingsregels.......................................................................................................................... 541
Voorstelling in de jaarrekening .................................................................................................... 542
14
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 542
APPENDIX: INLEIDENDE BEGRIPPEN UIT DE FINANCIËLE WISKUNDE ............................. 542
Intersentia
xxvii
Inhoud
DEEL 3
ELEMENTEN VAN HET NETTOBEDRIJFSKAPITAAL
HOOFDSTUK 13
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING .............................................................. 545
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
546
546
547
547
548
548
1.3.3
1.3.4
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Voorstelling.....................................................................................................................................
Begrippen........................................................................................................................................
Voorraden .......................................................................................................................................
Bestellingen in uitvoering .............................................................................................................
Waarderingsregels..........................................................................................................................
Goederen bij derden aangekocht (grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en
onroerende goederen bestemd voor verkoop)...........................................................................
Goederen die binnen de onderneming geproduceerd worden (goederen in bewerking,
gereed product, onroerende goederen bestemd voor verkoop) ..............................................
Bestellingen in uitvoering .............................................................................................................
Samenvattend schema ...................................................................................................................
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
WAARDERINGSTECHNIEKEN ...............................................................................................
Geïndividualiseerde waarde .........................................................................................................
FIFO (first-in, first-out) ................................................................................................................
Gemiddelde waarde .......................................................................................................................
LIFO (last-in, first-out) .................................................................................................................
Andere voorraadcalculatietechnieken ........................................................................................
Samenvattend overzicht ................................................................................................................
Vervangingswaarde .......................................................................................................................
555
556
556
559
561
563
563
563
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
563
563
565
565
567
568
570
570
571
572
572
572
3.6
3.6.1
3.6.2
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING ...............................................................................
Het exploitatiestelsel ......................................................................................................................
Toepassing op zuivere handelstransacties (Advies 132/7) .......................................................
Toepassing bij productieondernemingen ...................................................................................
Waardeverminderingen op voorraden .......................................................................................
De waarderingsregels praktisch toegepast..................................................................................
Vooruitbetalingen op voorraden .................................................................................................
Handelsgoederen onder zichtzending verzonden .....................................................................
Goederen ontvangen onder zichtzending ..................................................................................
Verpakking .....................................................................................................................................
Verpakkingsmaterieel en verpakkingsmateriaal .......................................................................
Verpakkingsmateriaal, verstuurd naar klanten..........................................................................
Verpakkingsmateriaal, ontvangen van leveranciers wegens aankoop van
handelsgoederen ............................................................................................................................
Commissiehandel ..........................................................................................................................
Begrippen btw-stelsel ....................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking.....................................................................................................
4
TOELICHTING ............................................................................................................................ 578
1.3.2
xxviii
548
549
551
555
573
573
573
574
Intersentia
Inhoud
5
CASE: VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING ......................................... 580
6
MILIEUAANGELEGENHEDEN EN DE RUBRIEK ‘VOORRADEN EN
BESTELLINGEN IN UITVOERING’ ........................................................................................
Afval ................................................................................................................................................
Verbod om bepaalde stoffen te gebruiken en verbod om producten op de markt
te brengen .......................................................................................................................................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ...........................................................................
6.1
6.2
6.3
585
585
586
587
7
VOORRADEN BINNEN DE JAARREKENING VAN DE (INTERNATIONALE)
VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .................................................................................... 588
8
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 591
HOOFDSTUK 14
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR ......................................................................... 593
Intersentia
1
BOEKHOUDRECHT ................................................................................................................... 594
2
2.1
2.2
HANDELSVORDERINGEN (400, 401, 404, 406)................................................................... 595
Te innen opbrengsten (404) ......................................................................................................... 595
Vooruitbetalingen (406) (Advies 132/6) ..................................................................................... 595
3
3.1
3.2
DUBIEUZE DEBITEUREN (407) – GEBOEKTE WAARDEVERMINDERINGEN (409) 596
Berekening ...................................................................................................................................... 596
Afwikkeling van dubieuze vorderingen ...................................................................................... 597
4
HANDELSVORDERINGEN, AFGESTAAN AAN EEN FACTOR ...................................... 598
5
HANDELSVORDERINGEN WAARIN RENTE VERVAT IS ............................................... 599
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3
HANDELSVORDERINGEN EN CLIËNTEN- EN LEVERANCIERSDISCONTO ..........
Cliëntendisconto ............................................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking bij de trekker van de wisselbrief ............................................
Boekhoudkundige verwerking bij de betrokkene .....................................................................
Samenvattend overzicht van het cliëntendisconto ....................................................................
Leveranciersdisconto – krediet ....................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Boekhoudkundige verwerking van het leveranciersdisconto bij de trekker..........................
Boekhoudkundige verwerking leveranciersdisconto bij de betrokkene ................................
Overzichtsschema: leveranciersdisconto ....................................................................................
Gewone incasso van wissels .........................................................................................................
600
600
600
600
603
604
605
605
605
607
610
611
xxix
Inhoud
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
BESPREKING VAN DE OVERIGE VORDERINGEN (41) ..................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal (410) .....................................................................................
Terug te vorderen btw (411) .........................................................................................................
Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (412) .............................................................
Te innen opbrengsten (414) .........................................................................................................
Dubieuze debiteuren (417) – Geboekte waardeverminderingen (419)..................................
Borgtochten, betaald in contanten (418) ....................................................................................
Diverse vorderingen (416) ............................................................................................................
611
611
611
612
612
612
614
614
8
TOELICHTING ............................................................................................................................ 615
9
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR EN DE JAARREKENING VAN DE
(INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .......................................... 616
10
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 616
HOOFDSTUK 15
GELDBELEGGINGEN ......................................................................................................................... 617
xxx
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ................................................................................................................... 618
Begrip en soorten........................................................................................................................... 618
Algemene waarderingsregels ........................................................................................................ 619
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
BOEKINGEN.................................................................................................................................
Eigen aandelen (50) .......................................................................................................................
Aandelen (51) .................................................................................................................................
Verwerving .....................................................................................................................................
Ontvangst dividend .......................................................................................................................
Waardevermindering ....................................................................................................................
Realisatie .........................................................................................................................................
Vastrentende effecten ....................................................................................................................
Obligaties ........................................................................................................................................
Zero-bonds .....................................................................................................................................
Effecten met mogelijkheid tot kapitalisatie ................................................................................
Termijndeposito’s ...........................................................................................................................
Plaatsing van een deposito ...........................................................................................................
Ontvangst van de intrest ...............................................................................................................
Terugbetaling op vervaldag ..........................................................................................................
Waardeverminderingen ................................................................................................................
3
TOELICHTING ............................................................................................................................ 624
4
CASE: GELDBELEGGINGEN.................................................................................................... 625
619
619
619
620
620
620
621
621
621
621
622
623
623
623
623
624
Intersentia
Inhoud
5
GELDBELEGGINGEN IN DE JAARREKENING VAN (INTERNATIONALE)
VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .................................................................................... 627
6
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 630
HOOFDSTUK 16
LIQUIDE MIDDELEN ......................................................................................................................... 631
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ................................................................................................................... 632
Begrip en soorten........................................................................................................................... 632
Algemene waarderingsregels ........................................................................................................ 633
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.4
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING ...............................................................................
Te incasseren vervallen waarden (54) .........................................................................................
Ontvangen cheques .......................................................................................................................
Andere te innen waarden .............................................................................................................
Werking met betrekking tot Kredietinstellingen (55) en Postcheque- of girodienst (56) ...
Algemeen principe ........................................................................................................................
Boeking van ontvangen cheques..................................................................................................
Boeking van betalingen van schulden door uitgifte van cheques ...........................................
Compensatie ...................................................................................................................................
Werking met betrekking tot Kassen (57) ....................................................................................
Werking van ‘Interne overboekingen’ (58) .................................................................................
3
TOELICHTING ............................................................................................................................ 638
4
LIQUIDE MIDDELEN EN DE JAARREKENING VAN (INTERNATIONALE)
VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .................................................................................... 638
5
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 638
633
633
633
633
635
635
635
635
636
636
637
HOOFDSTUK 17
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR ................................................................................. 639
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
Intersentia
BOEKHOUDRECHT ...................................................................................................................
Begrip ..............................................................................................................................................
Soorten ............................................................................................................................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .................................................
Financiële schulden (43) ...............................................................................................................
Handelsschulden (44) ...................................................................................................................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (45) ...................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (46) ..................................................................
Schulden uit de bestemming van het resultaat (47) ..................................................................
Diverse schulden (48) ...................................................................................................................
Algemene waarderingsregels ........................................................................................................
640
640
641
641
641
642
642
642
642
642
642
xxxi
Inhoud
2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.7.1
2.7.2
2.8
2.8.1
2.8.2
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING ...............................................................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het boekjaar vervallen (42) ................................
Financiële schulden .......................................................................................................................
Promessen (431) ............................................................................................................................
Acceptkredieten (432) ...................................................................................................................
Schulden in rekening-courant (433) ...........................................................................................
Handelsschulden (44) ...................................................................................................................
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (45) .........................................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (46) ..................................................................
Schulden uit bestemming van het resultaat (47) .......................................................................
Diverse schulden (48) ...................................................................................................................
Vervallen obligaties en coupons (480) ........................................................................................
Borgtochten, ontvangen in contanten (488) ..............................................................................
Bijzondere gevallen........................................................................................................................
Schuld omvat rente ........................................................................................................................
Leningen op afbetaling en soortgelijke .......................................................................................
643
643
643
643
644
647
649
649
649
650
650
650
650
650
650
651
3
TOELICHTING ............................................................................................................................ 652
4
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR EN DE JAARREKENING VAN
(INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .......................................... 654
5
OEFENINGEN .............................................................................................................................. 654
HOOFDSTUK 18
OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF EN VAN HET PASSIEF ........................ 655
xxxii
1
1.1
1.2
BOEKHOUDRECHT ................................................................................................................... 656
Begrip .............................................................................................................................................. 656
Soorten ............................................................................................................................................ 656
2
BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING ............................................................................... 657
3
TOELICHTING ............................................................................................................................ 658
4
OVERLOPENDE REKENINGEN EN DE JAARREKENING VAN
(INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN STICHTINGEN .......................................... 658
Intersentia
Inhoud
DEEL 4
DE RESULTATENREKENING EN DE RESULTAATVERWERKING
HOOFDSTUK 19
DE RESULTATENREKENING EN DE RESULTAATVERWERKING BINNEN
ONDERNEMINGEN ............................................................................................................................ 661
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
BESPREKING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN .............................................................
Omzet ..............................................................................................................................................
Definitie van ‘70 Omzet’ ...............................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Bijzonderheden ..............................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering ...........................................
Definitie van ‘71 Wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering’ ............
Waardering .....................................................................................................................................
Geproduceerde vaste activa ..........................................................................................................
Definitie van ‘72 Geproduceerde vaste activa’ ...........................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Andere bedrijfsopbrengsten .........................................................................................................
Definitie van ‘74 Andere bedrijfsopbrengsten’ ..........................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
662
662
662
662
662
663
665
665
666
666
666
667
667
667
669
669
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1
BESPREKING VAN DE BEDRIJFSKOSTEN ...........................................................................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................................................................................
Definitie van ‘60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen’ .....................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Bijzonderheden ..............................................................................................................................
Diensten en diverse goederen ......................................................................................................
Definitie van ‘61 Diensten en diverse goederen’ ........................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .............................................................................
Definitie van ‘62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ ...............................................
Waardering .....................................................................................................................................
Boekhoudkundig ...........................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten ..............
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en
materiële vaste activa.....................................................................................................................
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering, op handelsvorderingen
op meer dan één jaar, op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar..................................
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, voor grote
herstellingswerken en grote onderhoudswerken, voor andere risico’s en kosten..................
Andere bedrijfskosten ...................................................................................................................
670
670
670
670
670
671
671
672
672
672
672
673
674
679
680
2.4.2
2.4.3
2.5
Intersentia
680
681
682
683
xxxiii
Inhoud
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Bedrijfsbelastingen, minderwaarden op courante realisatie van vaste activa,
minderwaarden op realisatie van handelsvorderingen, diverse bedrijfskosten ....................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Definitie van ‘Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–)’ .........................
683
684
684
684
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.4
BESPREKING VAN DE FINANCIËLE OPBRENGSTEN .....................................................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................................................................................
Definitie van ‘750 Opbrengsten uit financiële vaste activa’ ......................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Opbrengsten uit vlottende activa.................................................................................................
Definitie van ‘751 Opbrengsten uit vlottende vaste activa’ ......................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Andere financiële opbrengsten ....................................................................................................
Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta..................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
685
685
685
685
685
685
685
685
686
686
687
4
4.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.3.2
BESPREKING VAN DE FINANCIËLE KOSTEN ...................................................................
Kosten van schulden......................................................................................................................
Waardeverminderingen op vlottende activa ..............................................................................
Definitie van ‘Waardeverminderingen op vlottende activa’ .....................................................
Andere financiële kosten ..............................................................................................................
Definitie van ‘652/9 Andere financiële kosten’ ..........................................................................
Boekhoudkundig ...........................................................................................................................
688
688
689
689
689
689
689
5
5.1
BESPREKING VAN DE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN ..........................................
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en
materiële vaste activa.....................................................................................................................
Definitie van ‘Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa’ .........................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa.....................................
Definitie van ‘Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa’ ...........
Waardering .....................................................................................................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten ................................
Definitie van ‘Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten’.......
Waardering .....................................................................................................................................
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa ..........................................................................
Definitie van ‘Meerwaarden op de realisatie van vaste activa’ .................................................
Waardering .....................................................................................................................................
MAR – Andere uitzonderlijke opbrengsten ...............................................................................
Definitie van ‘Andere uitzonderlijke opbrengsten’ ....................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
693
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
xxxiv
693
693
693
693
693
694
694
694
694
694
694
695
695
695
695
695
Intersentia
Inhoud
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
7
Intersentia
BESPREKING VAN DE UITZONDERLIJKE KOSTEN ........................................................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële vaste activa, op materiële vaste activa ..............................................................
Definitie ..........................................................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ....................................................................
Definitie van ‘661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa’ ...................................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten ...............................................................
Definitie van ‘Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten’ ......................................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ......................................................................
Definitie van ‘663 Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa’ .....................................
MAR ‘664 t.e.m. 668 Andere uitzonderlijke kosten’ .................................................................
Definitie van ‘Andere uitzonderlijke kosten’ ..............................................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten ............................................
Definitie van ‘669 Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten’ ............
696
696
696
696
696
697
697
698
698
698
698
698
698
698
698
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
BESPREKING VAN OVERBOEKING NAAR (ONTTREKKING AAN) DE
UITGESTELDE BELASTING.....................................................................................................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen – Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .
Definitie van ‘Overboeking naar de uitgestelde belastingen’ ...................................................
Definitie van ‘Onttrekking aan de uitgestelde belastingen’ ......................................................
Waardering .....................................................................................................................................
699
699
699
699
699
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.2.1
8.2.2
BESPREKING VAN DE BELASTINGEN OP HET RESULTAAT........................................
Belastingen op het resultaat..........................................................................................................
Definitie ..........................................................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
Regularisatie van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen ........................
Definitie ..........................................................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
700
700
700
700
701
702
702
702
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
BESPREKING VAN DE OVERBOEKING NAAR (ONTTREKKING AAN) DE
BELASTINGVRIJE RESERVES ..................................................................................................
Overboeking naar de belastingvrije reserves – Onttrekking aan de belastingvrije reserves .
Definitie van ‘Overboeking naar de belastingvrije reserves’ ....................................................
Definitie van ‘Onttrekking aan de belastingvrije reserves’ .......................................................
Belastingvrije reserves...................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
702
702
702
703
703
703
10
10.1
10.2
10.3
BESPREKING VAN DE RESULTAATVERWERKING .........................................................
Definitie resultaatverwerking .......................................................................................................
Waardering .....................................................................................................................................
Adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ..............................................
704
704
704
704
xxxv
Inhoud
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
DE RESULTATENREKENING IN DE (INTERNATIONALE) VERENIGINGEN EN
STICHTINGEN.............................................................................................................................
Bespreking van de bedrijfsopbrengsten ......................................................................................
Bespreking van de bedrijfskosten ................................................................................................
Bespreking van de financiële opbrengsten .................................................................................
Bespreking van de financiële kosten ...........................................................................................
Bespreking van de uitzonderlijke opbrengsten ..........................................................................
Bespreking van de uitzonderlijke kosten ....................................................................................
Bespreking van overboeking naar (onttrekking aan) de uitgestelde belasting ......................
Bespreking van de bestemming van het resultaat .....................................................................
707
707
707
708
708
708
708
708
708
DEEL 5
JAARREKENING EN NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN ............................................................................................................................. 711
1
1.1
1.2
INLEIDING ................................................................................................................................... 712
Boekhoudkundige benadering..................................................................................................... 712
Presentatie in de jaarrekening: de Toelichting ........................................................................... 712
2
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BOEKHOUDKUNDIG VERWERKEN IN DE
KLASSE 0 .......................................................................................................................................
00 Zekerheden, door derden gesteld voor rekening van de onderneming ............................
01 Persoonlijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden ..............................................
02 Zakelijke zekerheden, gesteld op eigen activa ......................................................................
03 Ontvangen zekerheden ............................................................................................................
04 Goederen en waarden, gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor
risico van de onderneming ...........................................................................................................
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa ...........................................................
06 Termijnovereenkomsten ..........................................................................................................
07 Goederen en waarden van derden, gehouden door de onderneming ...............................
09 Diverse verbintenissen, verhaalrechten en orderrekeningen..............................................
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
xxxvi
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VERWERKEN IN DE TOELICHTING VAN DE
VOLLEDIGE JAARREKENING ................................................................................................
Elementen die in de balans en resultatenrekening staan, maar waarbij men in de
Toelichting additionele informatie geeft .....................................................................................
Staat van de oprichtingskosten (VOL 5.1) ..................................................................................
Staat van de immateriële vaste activa (VOL 5.2.1 - 5.2.4) ........................................................
Staat van de materiële vaste activa (VOL 5.3.1 – 5.3.6) ............................................................
Staat van de financiële vaste activa (VOL 5.4.1 – 5.4.3)............................................................
Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa) (VOL 5.6) ...........................................
Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VOL 5.7)...........................................
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (VOL 5.8) ........................................................
Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) (VOL 5.9) ................................
Bedrijfsresultaten (VOL 5.10) ......................................................................................................
712
713
714
716
718
719
720
721
722
724
724
724
724
725
727
730
733
735
737
738
741
Intersentia
Inhoud
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.2
3.2.1
3.2.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.2.1.
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.5
4.6
4.7
Intersentia
Financiële en uitzonderlijke resultaten (VOL 5.11) ..................................................................
Belastingen en taksen (VOL 5.12) ...............................................................................................
Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat (VOL 5.14) .............................................................................
Financiële betrekkingen met (VOL 5.15) ...................................................................................
Additionele informatie, vermeld in de Toelichting, die niet rechtstreeks of onrechtstreeks
geboekt is en dus niet weergegeven wordt in de balans en de resultatenrekening ...............
Zuivere informatie .........................................................................................................................
Additionele informatie die niet in de balans en de resultatenrekening verwerkt is, maar
die inzicht geeft in rechten of verplichtingen voor de onderneming......................................
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN IN DE TOELICHTING VAN DE
JAARREKENING VOLGENS HET VERKORT SCHEMA ...................................................
Elementen die in de balans en resultatenrekening staan, maar waarbij men in de
Toelichting additionele informatie geeft .....................................................................................
Staat van de vaste activa (VKT 5.1.1 - 5.1.3) ..............................................................................
Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VKT 5.3) ..........................................
Voorzieningen voor overige risico’s en kosten (VKT 5.4) ........................................................
Staat van de schulden (passiva) (VKT 5.5).................................................................................
Resultaten (VKT 5.6) ....................................................................................................................
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en
commissaris(sen) (VKT 5.8) ........................................................................................................
Additionele informatie, vermeld in de Toelichting, die niet rechtstreeks of onrechtstreeks
geboekt is, en dus niet weergegeven wordt in de balans en de resultatenrekening, en
van zuiver informatieve aard is ....................................................................................................
Inlichtingen omtrent deelnemingen (VKT 5.2.1 en 5.2.2) .......................................................
Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VKT 5.3) ..........................................
Resultaten (VKT 5.6) ....................................................................................................................
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en
commissaris(sen) (VKT 5.8) ........................................................................................................
Verklaringen betreffende de geconsolideerde jaarrekening (VOL 5.17.1 en 5.17.2) ............
Additionele informatie opgenomen in de Toelichting, die niet in de balans en
resultatenrekening verwerkt is maar die inzicht geeft in rechten of verplichtingen
van de onderneming......................................................................................................................
Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur (VKT 5.3) ..........................................
Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva) (VOL 5.9) ................................
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (VKT 5.7) ......................................
Betrekkingen met verbonden ondernemingen, bestuurders, zaakvoerders en
commissaris(sen) (VKT 5.8) ........................................................................................................
Sociale balans (VKT 6) .................................................................................................................
Waarderingsregels (VKT 7) ..........................................................................................................
Jaarverslag (VKT 8) .......................................................................................................................
Verslag van de commissarissen (VKT 9) ....................................................................................
743
745
747
749
750
750
765
773
773
773
778
780
782
784
785
786
786
789
791
792
794
795
796
799
803
808
810
811
812
812
xxxvii
Inhoud
DEEL 6
OEFENINGEN ....................................................................................................................................... 813
Oefeningen bij hoofdstuk 1. Kapitaal .........................................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 2. Uitgiftepremies .............................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 3. Herwaarderingsmeerwaarden ...................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 4. Reserves – Overgedragen winst of verlies ................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 5. Kapitaalsubsidies .........................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 6. Voorzieningen voor risico’s en kosten – Uitgestelde belastingen ..........
Oefeningen bij hoofdstuk 7. Schulden op meer dan één jaar ..................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 8. Oprichtingskosten .......................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 9. Immateriële vaste activa..............................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 10. Materiële vaste activa ................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 11. Financiële vaste activa ...............................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 12. Vorderingen op meer dan één jaar ..........................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 13. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 14. Vorderingen op ten hoogste één jaar ......................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 15. Geldbeleggingen ........................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 16. Liquide middelen.......................................................................................
Oefeningen bij hoofdstuk 17. Schulden op ten hoogste één jaar ............................................................
815
837
847
857
887
895
903
917
923
929
953
961
969
985
993
997
1001
BIJLAGE 1. REKENINGENSTELSEL ............................................................................................... 1009
BIJLAGE 2. MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL VAN DE VZW ...................... 1029
xxxviii
Intersentia
Download