Inventaris van het archief van de Centrale organisatie werk en

advertisement
Nummer archiefinventaris:
2.25.89
Inventaris van het archief van de Centrale
organisatie werk en inkomen (CWI), (1998) 20022008
Auteur: H. Storm
Nationaal Archief, Den Haag 2016
Copyright: cc0
This finding aid is written in Dutch.
2.25.89
CWI
3
I N H O U D S O P G A V E
Beschrijving van het archief......................................................................................5
Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6
Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6
Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6
Materiële beperkingen................................................................................................................ 6
Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6
Citeerinstructie............................................................................................................................ 6
Archiefvorming...........................................................................................................................7
Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7
Geschiedenis van het CWI...................................................................................................... 7
Relatie met het ministerie van SZW.......................................................................................9
Relatie met Raad van Advies.................................................................................................. 9
Geschiedenis van het archiefbeheer......................................................................................... 10
Regelgeving.......................................................................................................................... 10
Postregistratie....................................................................................................................... 10
Archivering............................................................................................................................ 10
De verwerving van het archief.............................................................................................. 10
Inhoud en structuur van het archief..........................................................................................11
Inhoud........................................................................................................................................ 11
Selectie en vernietiging.............................................................................................................. 11
Verantwoording van de bewerking........................................................................................... 11
Ordening van het archief............................................................................................................ 11
Verwant materiaal.....................................................................................................................13
Beschikbaarheid van kopieën.................................................................................................... 13
Verwante archieven................................................................................................................... 13
Publicaties.................................................................................................................................. 13
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................................................15
A Stukken van algemene aard........................................................................................................ 15
A.1 Vergaderstukken..................................................................................................................................15
A.2 Jaarplannen en meerjarenbeleidsplannen.........................................................................................20
A.3 Kwartaal- en jaarverslagen.................................................................................................................20
B Stukken betreffende bijzondere onderwerpen..........................................................................22
B.1 Organisatie...........................................................................................................................................22
B.1.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing.........................................................................................22
B.1.2 Relatie met stakeholders.............................................................................................................23
B.1.2.1 Ministerie van SZW..............................................................................................................23
B.1.2.2 UWV.....................................................................................................................................25
B.1.2.3 RWI......................................................................................................................................26
B.1.3 Regelgeving.................................................................................................................................26
B.1.4 Raden...........................................................................................................................................26
B.1.4.1 Raad van advies van CWI....................................................................................................26
B.1.4.2 Cliëntenraden van CWI........................................................................................................27
B.1.4.1.1 Centrale Cliëntenraad..................................................................................................27
B.1.4.2.2 Decentrale cliëntenraden...........................................................................................28
B.1.5 Financiële aangelegenheden......................................................................................................29
B.1.6 Facilitaire aangelegenheden en ICT............................................................................................29
B.1.7 Kwaliteitsmanagement en externe auditing..............................................................................30
B.1.8 Marketing en communicatie.......................................................................................................31
B.1.9 Personele aangelegenheden.......................................................................................................32
B.2 Taakuitvoering.....................................................................................................................................33
B.2.1 Arbeidsmarktkennis, -informatie en -advies.............................................................................33
4
CWI
2.25.89
B.2.2 Dienstverlening...........................................................................................................................36
B.2.2.1 Algemeen.............................................................................................................................36
B.2.2.2 Dienstverlening werkzoekenden........................................................................................37
B.2.2.2.1 Aandachtsgroepen......................................................................................................39
B.2.2.2.2 Indicatiestelling WSW................................................................................................40
B.2.2.2.3 Cliëntenparticipatie....................................................................................................40
B.2.2.3 Dienstverlening werkgevers...............................................................................................41
B.2.2.3.1 Vacaturematching.......................................................................................................41
B.2.2.3.1 Arbeidsjuridische dienstverlening..............................................................................42
B.2.2.3.1.1 Verlening ontslagvergunningen.........................................................................42
B.2.2.3.1.2 Ontslaggerelateerde taken.................................................................................43
B.2.2.3.1.3 Verlening tewerkstellingsvergunningen............................................................43
B.2.2.3.1.4 Overig..................................................................................................................45
B.2.2.4 Ketendienstverlening.........................................................................................................45
B.2.2.4.1 Ketenoverleg...............................................................................................................45
B.2.2.4.2 Opzet bedrijfsverzamelgebouwen............................................................................46
B.2.2.4.3 Afsluiten overeenkomsten.........................................................................................46
B.2.2.4.4 Overig.........................................................................................................................47
B.2.3 Overige taken..............................................................................................................................49
2.25.89
CWI
5
Beschrijving van het archief
BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI)
Periode:
1998-2008
merendeel 2002-2008
Archiefbloknummer:
P67
Omvang:
19.00 meter; 730 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Tevens
bevat het archief diskettes en cd-roms.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Centrale organisatie werk en inkomen, 2002-2008
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De Centrale organisatie werk en inkomen verzorgde de dienstverlening gericht op het toeleiden en
begeleiden van werkzoekenden naar het arbeidsproces alsmede op het vervullen van vactures van
werkgevers. In dat kader werden tevens de intakes uitgevoerd die verband houden met het
verstrekken van sociale uitkeringen aan werkzoekenden en werd juridische dienstverlening op het
terrein van wettelijke taken verstrekt. Het archief bevat behalve jaarverslagen, vergaderstukken en
beleidsplannen stukken over onder meer de volgende onderwerpen: de registratie van
werkzoekenden en vacatures, het innemen en overdragen van aanvragen voor een uitkering, de
afgifte van tewerkstellings-, ontslag- en arbeidsbemiddelingsvergunningen en verklaringen
langdurig werklozen, de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening en stukken betreffende
arbeidsmarktonderzoeken.
6
CWI
2.25.89
Aanwijzingen voor de gebruiker
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B).
Beperkingen aan het gebruik
BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Voor zover bekend zijn er geen
beperkingen krachtens het auteursrecht.
Materiële beperkingen
MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van de stukken als gevolg van de materiële
staat.
Aanvraaginstructie
AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de
volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie
CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI), nummer toegang
2.25.89, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, CWI, 2.25.89, inv.nr. ...
2.25.89
CWI
7
Archiefvorming
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van het CWI
GESCHIEDENIS VAN HET CWI
Per 1 januari 1991 werd de departementale dienst Arbeidsvoorziening van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) omgevormd tot een zelfstandige bestuursorganisatie, de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Deze organisatie was sterk decentraal georganiseerd met
aanvankelijk 28 en later 18 regio’s. In iedere regio was er een regionaal bestuur waarin
werkgevers-, werknemers- en overheidsvertegenwoordigers zitting hadden. Op centraal niveau
was er ook een tripartiet samengesteld bestuur, het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening.
Tengevolge van de nieuwe uitvoeringsstructuur werk en inkomen (SUWI) werd de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgesplitst. Dit vond plaats met ingang van 1 januari 2002. De
publieke taken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie gingen over naar de Centrale organisatie
werk en inkomen (CWI). Dit betekende dat CWI werd belast met de volgende taken:
– Het registreren van werkzoekenden en van vacatures van werkgevers
– Het voordragen van geschikte vacatures aan werkzoekenden en het voordragen van
geschikte werkzoekenden voor vacatures
– Het verzamelen en analyseren van informatie ten behoeve van de bevordering van de
werking van en het inzicht in de arbeidsmarkt
– Het verstrekken van informatie en advies over de arbeidsmarkt alsook de uitvoering van de
taak aan werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden, verzekerden, werkzoekenden,
regionale platforms en andere belanghebbenden;
– Het adviseren van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de
gemeenten met betrekking tot inschakeling in het arbeidsproces van moeilijk plaatsbare
werkzoekenden
– Het innemen van aanvragen voor uitkeringen, toeslagen en bijstand alsook aangiften van
werkloosheid
– Het geven van beroepskeuzevoorlichting en de voor een beroep benodigde opleiding
Daarnaast was CWI belast met uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de
ontslagtaak ex Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 1945. Deze taken hebben
respectievelijk betrekking op het behandelen van aanvragen van werkgevers voor vergunningen
om vreemdelingen van buiten de Europese Unie in Nederland te laten werken en het behandelen
van aanvragen van werkgevers voor vergunningen om werknemers te mogen ontslaan.
Werkgevers die meer dan 20 medewerkers binnen één werkgebied wilden ontslaan, moesten dit
op grond van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) melden bij CWI. CWI beoordeelde of de
melding voldeed aan de wettelijke eisen. Ook werd CWI belast met bepaalde taken in het kader
van de Noodwet Arbeidsvoorziening. Deze wet is een algemene regeling op grond waarvan een
arbeidsplicht kan worden opgelegd en dient ter regulering van de arbeidsvoorziening in
oorlogstijd. Door de inwerkingtreding van de wet in geval van buitengewone omstandigheden
kreeg CWI bevoegheden respectievelijk om het beeindigen en aangaan van arbeidsverhoudingen
te beperken, om werknemers op hun verzoek in een bepaalde werkkring onmisbaar te verklaren
en om mannen en vrouwen tot het verrichten van niet-militaire werkzaamheden te verplichten.
De Raad van bestuur van CWI stond aan het hoofd van de Centrale organisatie werk en inkomen.
De raad bestond uit vijf leden en werd benoemd door de minister van SZW. De CWI-organisatie
bestond verder uit een zestal districten, met aan het hoofd een manager, en ca. 130
uitvoeringsvestigingen met aan het hoofd een vestigingsmanager. Ook maakten een
hoofdkantoor en een aparte kolom Juridische Zaken deel uit van de organisatie. De totale
personele omvang van de organisatie bedroeg 4.675 fte’s, waarvan het overgrote deel werkzaam
8
CWI
2.25.89
was in de vestigingen (stand september 2004). Op het hoofdkantoor werd het beleid uitgezet,
gecoördineerd en bewaakt. De vestigingen en kantoren werden vanuit het hoofdkantoor gevoed
met arbeidsmarktinformatie en ondersteund op het gebied van dienstverlening, ICT en facilitaire
zaken. De CWI-vestigingen werden extra ondersteund door zes dictrictskantoren, die verdere
ondersteuning boden op dezelfde gebieden. De Kolom Juridische zaken was verantwoordelijk
voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken. Los van de algemene districtsstructuur van CWI
viel de Kolom Juridische Zaken via het landelijk management Juridische Zaken, direct onder de
Raad van bestuur.
Het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) vormde ook een onderdeel van de
CWI-organisatie. Dit bureau werkt in opdracht van het ministerie van SZW, vanuit een zelfstandige
positie. BKWI bestaat sinds januari 2002. De oprichting van BKWI vloeit voort uit de invoering van
de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen in 2002. Het bureau verleent diensten aan de
SUWI-organisaties, die verenigd zijn in het Ketenoverleg. Het BKWI was organisatorisch geplaatst
binnen CWI. Dit betekent niet dat het BKWI onder de aansturing van de Raad van bestuur van CWI
viel. De Raad van bestuur van CWI was formeel verantwoordelijk, maar niet materieel. Het BKWI
bracht zelfstandig een jaarverslag uit.
De in Wet SUWI neergelegde verantwoordelijkheidsverdeling op het gebied van werk en inkomen
maakte het noodzakelijk dat de ketenpartners CWI, UWV en gemeenten bij het realiseren van de
doelstelling “ Werk boven Inkomen” met elkaar samenwerkten. Het doel was een effectievere en
verbeterde dienstverlening aan de burger te realiseren door klantgericht maatwerk richting
werkzoekenden en werkgevers. Om deze gezamenlijke prestatie neer te zetten waren de
ketenpartners een samenwerkingsverband aangegaan in het Algemeen Ketenoverleg (AKO).
Onderdeel van de Wet SUWI was ook dat er bedrijfsverzamelgebouwen (bvg) moesten komen,
waarbinnen CWI, UWV en gemeenten gezamenlijk en onder één dak zouden opereren.
De opkomst van internet en de noodzaak tot meer efficiëntie en kwaliteit leidde tot een
herinrichting van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Hierbij speelde de
ontwikkeling van Werk.nl, de internetsite voor vacatures, CV’s, informatie en zelfmatching, een
belangijke rol. Werk.nl was primair gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en
zorgde ervoor dat werkgever en werkzoekende elkaar eenvoudig konden ontmoeten. Daarmee gaf
CWI samen met arbeidsmarktpartijen invulling aan de publieke arbeidsbemiddeling functie.
Werk.nl heeft daarin de functie van arbeidsmarktportaal. In augustus 2002 ging Werk.nl online. De
zogenoemde Toonkamers gingen van start in 2004. Toen werden zes locaties aangewezen
(Amsterdam Zuidoost, Apeldoorn, Den Bosch, Hilversum, Dordrecht en Zuid-Limburg/Maastricht).
De locaties kregen de vrijheid om een nieuwe, meer klantgerichte werkwijze te ontwikkelen. In de
Toonkamers werd door de ketenpartijen een dienstverleningsconcept ontwikkeld waarbij de klant
werkzoekende, vanuit een werk- of uitkeringssituatie, zo snel mogelijk weer naar werk wordt
geleid.
CWI vervulde ook een taak op het gebied van de afwikkeling van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Eind 2004 werd de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgeheven.
Van deze organisatie resteerde, naast een aantal kleinere zaken nog afwikkeling van een aantal
(juridische) geschillen en de werkgeverstaak ten aanzien van een kleine 300 ex-personeelsleden.
Deze ex-personeelsleden maakten nog gebruik van de bepalingen uit het sociaal plan van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Op verzoek van het ministerie van SZW verzorgde CWI de
werkgeverstaak ten aanzien van de ex-werknemers en voerde CWI de volledige financiële
administratie. Jaarlijks legde CWI door middel van een separate jaarrekening verantwoording af
aan het ministerie van SZW over het gevoerde financiële beheer en de bestedingen uit het
beschikbaar gestelde liquidatiesaldo.
2.25.89
CWI
9
In 2005 werd CWI belast met de uitvoering van de indicatiestelling Wet sociale werkvoorziening
(Wsw). Deze indicatie is bedoeld voor mensen die in aanmerking willen komen voor een
arbeidsplaats in een Sociale werkvoorzieningsorganisatie (sw-organisatie), of onder begeleiding
willen werken in een normale werkomgeving (begeleid werken). Het gaat hierbij om mensen met
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, die uitsluitend onder aangepaste
omstandigheden kunnen werken. De Wsw-indicatiestelling werd op 28 CWI-vestigingen
uitgevoerd. Tot 1 januari 2005 werd de Wsw-indicatiestelling onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid uitgevoerd. Met de overdracht beoogde de wetgever drie doelen: een
onafhankelijke beoordeling van de indicatiestelling, zodat de Wsw optimaal beschikbaar blijft voor
mensen die hier daadwerkelijk op zijn aangewezen; een landelijke uniforme uitvoering van de
Wsw-indicatiestelling, de kans op toelating tot de Wsw behoort in het gehele land gelijk te zijn;
een sluitende overdracht van aanvragers die niet tot de Wsw-doelgroep behoren naar het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en UWV of gemeente als uitkerende instanties voor verdere
dienstverlening.
Begin 2006 werd een Raadsman Ombudszaken aangesteld op grond van de Klachtenregeling CWI.
Deze functionaris was een medewerker die door de Raad van bestuur werd benoemd met de
opdracht onafhankelijk en vrij van last en ruggespraak klachtbehandeling en –beoordeling in
eerste aanleg voor zijn rekening te nemen. In opdracht van het ministerie van SZW werd medio
2006 een evaluatie uitgevoerd naar de effecten van de SUWI-operatie. Daaruit bleek onder meer
dat weliswaar de beoogde structuren tot stand gekomen waren maar dat er nog veel te doen was
als het ging om ketensamenwerking, procesoptimalisatie en de inzet van informatietechnologie
daarbinnen. Sinds 2006 waren de raden van bestuur van CWI en het UWV in gesprek over een veel
nauwere samenwerking tussen beide organisaties op het terrein van hun beider werkgerichte
activiteiten met als hoofdaccenten klanten en werk en een verbeterde en geïntegreerde
dienstverlening waarbij het voor de klant niet merkbaar was door welke organisatie hij/zij werd
geholpen.
De evaluatie van SUWI en het Coalitieakkoord van begin 2007 waren mede aanleiding voor de
fusie van CWI met het UWV op 1 januari 2009. Alles wat te maken had met werk, bemiddeling en
re-integratie werd gebundeld in de nieuwe UWV-divisie WERKbedrijf. De werknemers van CWI
traden in dienst bij het UWV. BKWI ging als zelfstandig organisatieonderdeel over naar UWV.
Hiermee behield de organisatie haar onafhankelijkheid, net zoals dat gedurende de jaren waarin
het BKWI onder CWI viel. De gevolgen van de fusie tussen UWV en CWI waren voor het BKWI dan
ook betrekkelijk gering.
Relatie met het ministerie van SZW
RELATIE MET HET MINISTERIE VAN SZW
CWI voerde taken uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van SZW.
De Raad van bestuur legde over de prestaties van CWI verantwoording af aan de minister van
SZW. In de wet SUWI was onafhankelijk toezicht geregeld. Dit werd uitgevoerd door de Inspectie
Werk en Inkomen (IWI), een onderdeel van het ministerie van SZW.
Relatie met Raad van Advies
RELATIE MET RAAD VAN ADVIES
CWI kende een Raad van advies. Deze raad werd ingesteld bij wet van 29 november 2001, Stb.
2001, 624 (SUWI-wet). Tot de taken van de Raad behoorde het adviseren van de Raad van bestuur
CWI over de hoofdlijnen van het te voeren beleid en het uit te voeren takenpakket. Daarnaast had
de Raad een signalerende functie voor wat betreft de bedrijfsvoeringsaspecten. De Raad van
advies van CWI bestond uit een aantal onafhankelijke leden, die door de minister van SZW werden
benoemd. Eén van de leden werd benoemd op voordracht van de ondernemingsraad van CWI. Het
secretariaat van de Raad berustte bij de secretaris van de Raad van bestuur van CWI. De Raad van
advies hield per 31 december 2008 op te bestaan.
10
CWI
2.25.89
Geschiedenis van het archiefbeheer
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Regelgeving
REGELGEVING
Op een zelfstandig bestuursorgaan, zoals CWI, was de Archiefwet 1995 van toepassing. Op basis
van deze wet werd door de Raad van bestuur de Regeling archiefbeheer Centrale organisatie werk
en inkomen vastgesteld (Stcrt. 2003, 123). Deze regeling was de basis voor verschillende
procedures en handleidingen op het gebied van archiefbeheer zoals: Procedure registratie van
archiefbescheiden, Procedure verhuizing van archieven, Procedure overdracht archiefbescheiden
aan de unit Documentaire Informatievoorziening, Draaiboek Documentaire
Informatievoorziening, Depotplan ’Procesbeheersing binnen het Centraal archiefdepot CWI’ en
een Calamiteitenplan. Daarnaast werd in eigen beheer een selectielijst voor CWI opgesteld. Deze
lijst, vastgesteld 16 februari 2006 (Stcrt. 2006, 56), was een aanvulling op de lijst van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
Postregistratie
POSTREGISTRATIE
De postregistratie werd gedurende de hele bestaansperiode van CWI gerealiseerd in een
geautomatiseerd postregistratiesysteem de applicatie Decospost.
Archivering
ARCHIVERING
Het archief werd door de jaren heen gevormd door archiefprofessionals van de unit Documentaire
Informatievoorziening in het archiefdepot van CWI aan de Wattstraat te Zoetermeer op basis van
output van verschillende organisatieonderdelen van CWI:
– Series vergaderstukken en vergaderverslagen van de raad van bestuur. Deze stukken
vormen de ruggengraat van het archief. Er vond periodiek archiefoverdracht plaats op basis
van afspraken met de secretaris van de raad.
– Archieven van organisatieonderdelen. Na aanbieding van (semi-statische) archieven door
organisatieonderdelen aan het archiefdepot van CWI werden de dossiers die voor blijvende
bewaring in aanmerking komen direct afgescheiden.
– Voorlichtingsmateriaal van de Afdeling Communicatie van CWI-Hoofdkantoor. Deze
afdeling stuurde één exemplaar van elke publicatie naar het archief.
– Series geregistreerde poststukken van CWI-Hoofdkantoor. In de periode 2002-2008
werden de poststukken van het hoofdkantoor geregistreerd in de documentmanagement
applicatie Decospost en fysiek gearchiveerd op registratienummer door de Centrale
Postregistratie, een onderdeel van de afdeling Office. In het kader van de fusie met het
UWV in 2009 werden deze stukken overgebracht naar het archiefdepot van CWI en hier
vervolgens op basis van een werkplan geselecteerd, bewerkt en verpakt in zuurvrije
dossieromslagen en archiefdozen.
Na de fusie van het CWI met het UWV en de opheffing van het archiefdepot van CWI werd het
archief in juli 2009 verhuisd naar het hoofdkantoor van UWV aan de La Guardiaweg 94-114 te
Amsterdam.
De verwerving van het archief
DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
2.25.89
CWI
11
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
INHOUD
Het algemene gedeelte van het archief bestaat hoofdzakelijk uit vergaderstukken van de Raad van
Bestuur, jaarverslagen en jaarplannen. In het archief zijn ook stukken opgenomen van de Raad van
advies CWI. De uitvoering van de doelstellingen van CWI zijn terug te vinden in de hoofdstukken
over de dienstverlening aan werkzoekenden, de dienstverlening aan werkgevers, de
ketendienstverlening en informatie over de arbeidsmarkt. Het archief van CWI beslaat een periode
van 1998 tot en met 2008. Het meeste materiaal is echter van na 2002.
Selectie en vernietiging
SELECTIE EN VERNIETIGING
Als basis voor de selectie en bewerking van het archief diende het aanvullend Basis Selectie
Document (BSD) van de Centrale organisatie werk en inkomen en van de rechtsvoorganger de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie over de periode 1997-2004, vastgesteld door de Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 februari 2006 (Stcrt. 2006, 56). Dit BSD fungeert als
nieuw selectie-instrument voor de Centrale organisatie werk en inkomen en geldt als aanvulling
op de selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie over
de periode 1991-1997, die op 10 juli 2000 is vastgesteld (Stcrt. 2000, 155). Het BSD is gebaseerd op
het institutioneel onderzoek dat bij CWI en Arbeidsvoorziening werd verricht. Van dit institutioneel
onderzoek is geen rapport institutioneel onderzoek gemaakt, maar het onderzoek is direct
verwerkt in het BSD. Met betrekking tot dit BSD werden in het driehoeksoverleg en het advies van
de Raad voor de Cultuur geen bijzonderheden genoemd die van toepassing zijn geweest bij de
selectie. Uit het totale archiefbestand van 1350 meter is 19 meter voor blijvende bewaring
aangewezen en overgedragen aan het Nationaal Archief te Den Haag. De rest wordt na verkregen
toestemming te zijner tijd vernietigd.
Verantwoording van de bewerking
VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
Er werd besloten de dossiers van BKWI in het kader van deze inventarisatie niet mee te nemen
omdat deze dossiers niet goed in de eindcesuur van CWI passen. Deze dossiers zullen te zijner tijd
meegenomen worden in het kader van de inventarisatie van het archief van UWV. In het archief
bevonden zich enige niet-archiefbescheiden zoals een collectie van een personeelsmagazine voor
de medewerkers van CWI. Deze collectie is apart opgenomen in deze inventaris en beschreven
onder het hoofdstuk “Verzamelde documentatie”.
De materiële verzorging is uitgevoerd in overeenstemming met criteria van het Nationaal Archief,
dat wil zeggen de archiefbescheiden zijn ontdaan van nietjes, paperclips, plastic hoezen, en oude
hechtmechanismen en verpakt in omslagen en in dozen van zuurvrij papier en karton. Ze zijn
daarna genummerd volgens de inventaris. De dozen en omslagen zijn voorzien van etiketten. De
te vernietigen stukken worden na verkregen toestemming afgevoerd naar het
archiefvernietigingsbedrijf en daar op de gebruikelijke wijze vernietigd.
Ordening van het archief
ORDENING VAN HET ARCHIEF
Oorspronkelijk was het archief geordend op de indeling van het schema van de archieven van
rechtsvoorganger de Arbeidsvoorzieningsorganisatie en was het archief ingedeeld naar handeling
van het BSD. Per handeling waren de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Aangezien het
Nationaal Archief deze indeling niet (meer) accepteert is het archief geïnventariseerd op basis van
12
CWI
2.25.89
een klassiek schema Algemeen- Bijzonder en ‘organisatie- taakuitvoering’ voor
archiefinventarissen. Dit schema gaat uit van stukken van algemene aard (rubriek A) en stukken
betreffende afzonderlijke onderwerpen (rubriek B).
2.25.89
CWI
13
Verwant materiaal
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Uit dit archief zijn geen kopieën op een alternatieve drager als microfilm, microfiche of in digitale
vorm beschikbaar.
Verwante archieven
VERWANTE ARCHIEVEN
Inventaris van het archief van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling: Afdeling Arbeidsbemiddeling, 1916-1940 , toegangsnummer 2.15.13
Inventaris van het archief van het Rijksarbeidsbureau in oorlogstijd, 1940-1945 , toegangsnummer
2.15.20
Inventaris van de archieven van het Rijksarbeidsbureau, 1945-1954 en van de Directie
Arbeidsvoorziening, 1954-1959 , toegangsnummer 2.15.46
Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1960-1969 , toegangsnummer 2.15.61
Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1970-1990 , toegangsnummer 2.15.62
Inventaris van de archieven van Arbeidsvoorziening, 1991-1995 , toegangsnummer 2.25.5281
Inventaris van de archieven van Arbeidsvoorziening, 1996-2001 , toegangsnummer 2.25.5282
Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 , toegangsnummer
2.25.07
Inventaris van het archief van de bestuurder Arbeidsvoorziening, 2001-2004 , toegangsnummer
2.25.65
Publicaties
PUBLICATIES
Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid 1952-1962 – anonieme uitgave ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van de stichting SFB, [1991], te vinden onder inventarisnummer 49
PricewaterhouseCoopers, Efficiencyonderzoek CWI, [Den Haag 2003], te vinden onder
inventarisnummer 499
Inspectie Werk en Inkomen, Rapport over de uitvoering van de WSW-indicatiestelling door CWI,
[Den Haag 2006], te vinden onder inventarisnummer 319
CWI, Jaarverslag CWI - 2006, [Amsterdam 2007], te vinden onder inventarisnummer 255
CWI, 7 jaar CWI, [Amsterdam 2008], te vinden onder inventarisnummer 474
2.25.89
CWI
15
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
A Stukken van algemene aard
A.1 Vergaderstukken
A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.1 VERGADERSTUKKEN
1-213
Agenda’s, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de Raad van bestuur van
CWI
2002 - 2008
25 pakken en 188 omslagen
1
2002, 8 jan.
2
2002, 14 jan.
3
2002, 15 jan.
4
2002, 22 jan., pak
5
2002, 5 feb.
6
2002, 12 feb.
7
2002, 19 feb.
8
2002, 26 feb.
9
2002, 27 en 28 feb.
10
2002, 5 mrt.
11
2002, 12 mrt.
12
2002, 19 mrt.
13
2002, 26 mrt.
14
2002, 2 apr.
15
2002, 9 apr.
16
2002, 16 apr.
17
2002, 23 apr.
18
2002, 2 mei
19
2002, 7 mei
20
2002, 14 mei
21
2002, 21 mei
22
2002, 28 mei
23
2002, 4 juni
24
2002, 11 juni
25
2002, 18 juni
26
2002, 25 juni
27
2002, 9 juli
28
2002, 13 aug.
29
2002, 20 aug.
30
2002, 27 aug.
31
2002, 3 sep.
32
2002, 10 sep.
33
2002, 17 sep.
34
2002, 24 sep.
35
2002, 1 okt.
36
2002, 8 okt., pak
37
2002, 15 okt.
16
CWI
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
2002, 22 okt.
2002, 29 okt.
2002, 5 nov.
2002, 12 nov.
2002, 19 nov.
2002, 26 nov.
2002, 3 dec.
2002, 10 dec.
2002, 17 dec., pak
2002, 24 dec.
2003, 14 jan.
2003, 21 jan.
2003, 28 jan.
2003, 04 feb.
2003, 11 feb.
2003, 18 feb.
2003, 25 feb.
2003, 4 mrt.
2003, 11 mrt.
2003, 25 mrt., pak
2003, 1 apr.
2003, 8 apr.
2003, 15 apr.
2003, 22 apr.
2003, 6 mei, pak
2003, 13 mei
2003, 20 mei
2003, 27 mei
2003, 3 juni
2003, 10 juni, pak
2003, 17 juni
2003, 24 juni
2003, 1 juli
2003, 8 juli
2003, 10 juli
2003, 20 aug., pak
2003, 26 aug.
2003, 2 sep.
2003, 9 sep.
2003, 16 sep.
2003, 23 sep.
2003, 30 sep.
2003, 7 okt.
2003, 14 okt.
2003, 21 okt.
2003, 28 okt.
2003, 4 nov.
2003, 11 nov., pak
2003, 18 nov.
2.25.89
2.25.89
CWI
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
2003, 25 nov.
2003, 2 dec.
2003, 9 dec.
2003, 16 dec.
2003, 19 dec.
2004, 6 jan.
2004, 13 jan.
2004, 20 jan.
2004, 27 jan.
2004, 3 feb.
2004, 10 feb., pak
2004, 24 feb., pak
2004, 9 mrt., pak
2004, 23 mrt.
2004, 6 apr.
2004, 20 apr.
2004, 4 mei, pak
2004, 18 mei
2004, 1 juni, pak
2004, 15 juni, pak
2004, 29 juni
2004, 13 juli, pak
2004, 27 juli
2004, 10 aug.
2004, 17 aug.
2004, 24 aug., pak
2004, 31 aug.
2004, 22 sep.
2004, 5 okt.
2004, 12 okt.
2004, 19 okt., pak
2004, 2 nov.
2004, 16 nov.
2004, 30 nov.
2004, 14 dec., pak
2005, 11 jan., pak
2005, 25 jan.
2005, 08 feb.
2005, 22 feb., pak
2005, 08 mrt.
2005, 22 mrt., pak
2005, 05 april
2005, 19 april
2005, 03 mei, pak
2005, 31 mei
2005, 17 mei
2005, 28 juni
2005, 14 juni
2005, 12 juli
17
18
CWI
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
2005, 6 sep., pak
2005, 20 sep.
2005, 4 okt.
2005, 18 okt.
2005, 1 nov.
2005, 8 nov.
2005, 15 nov.
2005, 29 nov.
2005, 13 dec.
2006, 10 jan.
2006, 6 feb.
2006, 21 feb., pak
2006, 7 mrt.
2006, 21 mrt.
2006, 4 apr.
2006, 18 apr.
2006, 2 mei
2006, 16 mei
2006, 30 mei
2006, 13 juni
2006, 27 juni
2006, 11 juli
2006, 25 juli
2006, 22 aug.
2006, 19 sep.
2006, 17 okt.
2006, 31 okt.
2006, 14 nov.
2006, 28 nov.
2006, 12 dec.
2007, 9 jan.
2007, 23 jan.
2007, 6 feb.
2007, 6 mrt.
2007, 20 mrt.
2007, 3 apr.
2007, 17 apr.
2007, 1 mei
2007, 8 mei
2007, 15 mei
2007, 29 mei
2007, 12 juni
2007, 26 juni
2007, 3 juli
2007, 10 juli
2007, 28 aug.
2007, 4 sep.
2007, 11 sep.
2007, 18 sep.
2.25.89
2.25.89
CWI
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215-216
217-226
19
2007, 2 okt.
2007, 16 okt.
2007, 23 okt.
2007, 30 okt.
2007, 13 nov.
2007, 27 nov.
2007, 11 dec.
2008, 8 jan.
2008, 22 jan.
2008, 5 feb.
2008, 19 feb.
2008, 4 mrt.
2008, 18 mrt.
2008, 1 apr.
2008, 15 apr.
2008, 29 apr.
2008, 13 mei
2008, 27 mei
2008, 10 juni
2008, 24 juni
2008, 2 juli
2008, 19 aug.
2008, 16 sep., pak
2008, 30 sep.
2008, 14 okt.
2008, 28 okt.
2008, 11 nov.
2008, 9 dec.
2008, 23 dec.
Stukken betreffende managementconferenties CWI
2002 - 2003
Strategisch overleg van de Raad van bestuur van CWI
2003
215
7 mei
216
4 sep.
1 omslag
2 omslagen
Verslagen en vergaderstukken van de vergaderingen van de CWI-Raad
2005 - 2006
10 omslagen
217
2005, 12 apr.
218
2005, 17 mei
219
2005, 28 juni
220
2005, 23 aug.
221
2005, 20 sep.
222
2005, 15 nov.
223
2005, 13 dec.
224
2006, 24 jan.
225
2006, 5 sep.
226
2008, 2 sep.
20
CWI
2.25.89
A.2 Jaarplannen en meerjarenbeleidsplannen
A.2 JAARPLANNEN EN MEERJARENBELEIDSPLANNEN
227-230
Jaarplannen CWI
2002 - 2003
227
2002, 2001 - 2003, 1 omslag
228
2003, jan. - juni 2002, pak
229
2003, juli - dec. 2002, pak
230
2003, 2003, omslag
231-232
Jaarplan CWI 2004.
231
232
233-236
2 pakken
Werkgroep Jaarplan CWI 2004, 2003
Opstelling plan en aanbieding aan de minister van SZW, 2003 - 2004
Jaarplannen CWI
2005 - 2008
233
2005, 2004 - 2005
234
2006, 2005
235
2007, 2006
236
2008, 2007
4 omslagen
237
Jaarplan UWV WERKbedrijf 2009
2008
1 omslag
238
Businessplan CWI, het WERKbedrijf van UWV 2009 - 2012
2008
1 omslag
239-243
A.3 Kwartaal- en jaarverslagen
Meerjarenbeleidsplannen, 2003 - 2011
2003 - 2006
1 pak, 3 omslagen en 1 stuk
239
Meerjarenbeleidsplan 2003 - 2007, 2003, stuk
240
Meerjarenbeleidsplan 2004 - 2008, 2003
241
Meerjarenbeleidsplan 2005 - 2009, 2004
242
Meerjarenbeleidsplan 2006 - 2010, 2004 - 2005, pak
243
Meerjarenbeleidsplan 2007 - 2011, 2006
A.3 KWARTAAL- EN JAARVERSLAGEN
244-250
Kwartaalverslagen
2002 - 2008
244
2002
245
246
247
1ste, 3e en 4e kwartaalverslag niet aangetroffen
2003, pak
2004, pak
Verslag 4e kwartaal niet aangetroffen
2005
Verslag 4e kwartaal niet aangetroffen
248
249
2006
2007
Verslag 4e kwartaal niet aangetroffen
250
2008
2 pakken en 5 omslagen
2.25.89
CWI
21
Heeft feitelijk de benaming ‘Tussentijds verslag’ en bestrijkt een kwartaalperiode.
Laatste tussentijds verslag niet aangetroffen.
251-257
258
Jaarverslagen
2002 - 2008
251
252
253
254
255
256
257
6 pakken en 1 omslag
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008, omslag
Sociale jaarverslagen
2004 - 2006
1 omslag
22
CWI
2.25.89
B Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
B.1 Organisatie
B.1.1 Instelling, ontwikkeling en opheffing
B STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
B.1 ORGANISATIE
B.1.1 INSTELLING, ONTWIKKELING EN OPHEFFING
259
Stukken betreffende het overdrachtsdocument tussen de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de Centrale organisatie werk en inkomen en de
Staat met betrekking tot de overgang van de activa, de passiva en de verplichtingen
van Arbeidsvoorziening
2001 - 2004
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025
260
Stukken betreffende het leveren van input aan de landelijke jaarrekening van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie over 2001
2002
1 omslag
261
Stukken betreffende het Masterplan transformatie CWI 2002 - 2005
2002 - 2005
262-267
Dossier inzake de totstandkoming van het overdrachtsdocument tussen
Arbeidsvoorziening en de Centrale organisatie werk en inkomen met betrekking tot
de overgang van rechten en verplichtingen aangaande het personeel van
Arbeidsvoorziening, alsmede de overgang van het archief van Arbeidsvoorziening
naar de Centrale organisatie werk en inkomen
2004
5 pakken en 1 omslag
262
Overdrachtsdocument en bijlage 2.1 t/m bijlage 2.2, omslag
263
264
265
266
267
268
1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025
Bijlage 2.3.1 t/m bijlage 2.3.5
Bijlage 2.3.6 t/m bijlage 2.3.12
Bijlage 2.3.13 t/m bijlage 2.3.21
Bijlage 2.4 t/m bijlage 3.2
Bijlage 4a t/m bijlage 7.1
Stukken betreffende het vaststellen van besluiten met betrekking tot de
werkgebieden CWI
2002 - 2008
1 pak
269-270
Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van gemeenten om wijziging
van de indeling van de werkgebieden van CWI
2002 - 2008
1 pak en 1 omslag
269
2002 - 2004, pak
270
2005 - 2008
271
Stukken betreffende het onderzoek met betrekking tot een aantal scenario’s ten
aanzien van de toekomst van CWI Maritiem
2002
1 omslag
272-275
Stukken betreffende de inrichting en organisatie van de staven
2002 - 2007
1 pak en 3 omslagen
272
Financiën, 2002 - 2007
2.25.89
23
CWI
273
274
275
Facilitair Management, 2002 - 2007, pak
Arbeidsmarktkennis en Advies en Communicatie, 2003 - 2006
Servicedesk en Helpdesk Bedrijfsapplicaties, 2004 - 2007
276
Stukken betreffende de organisatie van de kolom Bedrijfseenheid Juridische Zaken
2002 - 2007
1 omslag
277
Stukken betreffende vergaderingen van de Stuurgroep Implementatie CWI
2003
1 omslag
278
Stukken betreffende de sluiting van CWI Maritiem
2003 - 2004
1 pak
279
Stukken betreffende het rapport ‘Werk boven Inkomen; Naar een nieuwe
organisatiestructuur voor de Rotterdamse vestigingen’ opgesteld door drs. S.D.R.
Rambaran Mishre in opdracht van CWI-district Zuidwest Nederland en het
management van de Rotterdamse CWI-vestigingen
2004
1 omslag
280
Stukken betreffende samenvoegingen van vestigingen van CWI Haarlem en van
vestigingen van CWI Amsterdam
2005
1 omslag
281
Stukken betreffende de volledige integratie van CWI en UWV en het realiseren van
de taakstelling van het Coalitieakkoord
2006 - 2007
1 omslag
282
Stukken betreffende de besluitvorming met betrekking tot de sluiting van 30 CWIvestigingen in het kader van de fusie van CWI en UWV en de daaraan verbonden
financiële taakstelling
2008
1 omslag
B.1.2 Relatie met stakeholders
B.1.2.1 Ministerie van SZW
B.1.2 RELATIE MET STAKEHOLDERS
B.1.2.1 MINISTERIE VAN SZW
283-291
Stukken betreffende het voeren van periodiek bestuurlijk overleg met de minister
c.q. staatssecretaris van SZW
2001 - 2008
2 pakken en 7 omslagen
283
2001 - 2003, pak
284
2004
285
2005, 20 apr.
286
2005, 4 juli
287
2005, 2 nov.
288
2005, 12 dec.
289
2006
290
2007
291
2008, pak
In deze omslag bevinden zich twee gezamenlijke overleggen van de raden van
bestuur CWI en UWV met de minister
24
CWI
2.25.89
292
Stukken betreffende het opstellen van een bestuurlijke reactie op het advies van de
Raad voor Werk en Inkomen over de opdrachtverlening van het ministerie van SZW
aan CWI
2002 - 2003
1 omslag
293-301
Stukken betreffende het op verzoek van de minister van SZW doen van
uitvoeringstoetsen (U-toetsen) waarin de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens
en wettelijke voorschriften wordt beoordeeld.
2002 - 2007
4 pakken en 5 omslagen
293
2001 - 2002
294
2003
295
2004, eerste halfjaar
296
2004, tweede halfjaar
297
2005, eerste halfjaar, pak
298
2005, tweede halfjaar, pak
299
2006, eerste halfjaar, pak
300
2006, tweede halfjaar
301
2007, pak
302-309
Correspondentie tussen CWI en het ministerie van SZW met betrekking tot het
verstrekken van taakgerelateerde informatie en advies
2002 - 2007
3 pakken en 5 omslagen
302
2002, jan. - aug.
303
2002, sep. - dec., pak
304
2003, pak
305
2004, jan. - mei,
306
2004, jun. - dec., pak
307
2005
308
2006
309
2007
310-323
Stukken betreffende de bestuurlijke reactie van CWI op uitkomsten van
toezichtsonderzoeken van de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) op de
resultaten en kwaliteit van de uitvoering van wettelijke taken door CWI
2002 - 2008
11 pakken en 3 omslagen
310
2002
311
2003
312
2004, jan. - okt.
313
2004, nov.– dec.
314
205, jan. - juni
315
2005, juli - okt, omslag
316
2005, nov. – dec.
317
2006, eerste halfjaar
318
2006, juli – sep., omslag
319
2006, okt. – dec.
320
2007, jan. – juni.
321
2007, juli – sep.
322
2007, okt. – dec.
323
2008, omslag
2.25.89
CWI
25
324
Stukken betreffende het voeren van periodiek overleg tussen de (plv.) directeurgeneraal Uitvoeringsbeleid van het ministerie van SZW en de voorzitter van de
Raad van Bestuur CWI
2003
1 omslag
325
Stukken betreffende het deelnemen aan de bijeenkomsten van de zogenoemde
Ministerstaf plus
2003 - 2005
1 omslag
326
Stukken betreffende de bestuurlijke bijdrage van CWI aan evaluaties van de wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)
2003 - 2006
1 pak
327
Stukken betreffende het voeren van periodiek overleg tussen de directeur
Uitvoeringsbeleid van het ministerie van SZW en de de Raad van Bestuur CWI
2004
1 omslag
328-330
Stukken betreffende het voeren van periodiek bestuurlijk overleg met de
inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen
2004 - 2007
3 omslagen
328
2004
329
2005
330
2006 - 2007
331
Stukken betreffende het maken van relatieafspraken tussen bewindslieden van het
ministerie van SZW en de Raad van bestuur CWI
2007
1 omslag
B.1.2.2 UWV
B.1.2.2 UWV
332-363
Agenda’s met bijlagen en verslagen van het bestuurlijk overleg tussen de Raad van
bestuur CWI en de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV)
2002 - 2008
3 pakken en 29 omslagen
332
2002
333
2003, pak
334
2004, 1 apr.
335
2004, 7 okt.
336
2004, 16 dec.
337
2005 - 2006, pak
338
2007, pak
339
2008, 15 jan.
340
2008, 12 feb.
341
2008, 19 feb.
342
2008, 26 feb.
343
2008, 11 mrt.
344
2008, 25 mrt.
345
2008, 8 apr.
346
2008, 15 apr.
347
2008, 22 apr.
26
CWI
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
2.25.89
2008, 6 mei
2008, 20 mei
2008, 3 juni
2008, 17 juni
2008, 1 juli
2008, 12 aug.
2008, 26 aug.
2008, 9 sep.
2008, 23 sep.
2008, 7 okt.
2008, 21 okt.
2008, 4 nov.
2008, 18 nov.
2008, 2 dec.
2008, 16 dec.
2008, 23 dec.
364
Stukken betreffende het operationeel overleg tussen de directie van CWI en de
Divisie WW van UWV
2002 - 2003
1 omslag
365
Verslag van de operationele lijnconferentie CWI&UWV, gehouden op 17 november
2004
2004
1 stuk
B.1.2.3 RWI
B.1.2.3 RWI
366
Stukken betreffende het afsluiten van een convenant tussen de Raad voor Werk en
Inkomen (RWI) en CWI gericht op optimalisatie van de samenwerking
2005
1 omslag
367
Agenda’s met bijlagen en verslagen van het bestuurlijk overleg tussen de Raad van
bestuur CWI en de Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
2005 - 2006
1 omslag
B.1.3 Regelgeving
B.1.3 REGELGEVING
368-369
Stukken betreffende het vaststellen van regelgeving inzake bestuur, organisatie,
mandaat en procuratie
2002 - 2008
1 pak en 1 omslag
368
2002 - 2003, pak
369
2004 - 2008
370
Stukken betreffende het vaststellen van een klachtenregeling
2002 - 2008
B.1.4 Raden
B.1.4.1 Raad van advies van CWI
1 omslag
B.1.4 RADEN
B.1.4.1 RAAD VAN ADVIES VAN CWI
371-398
Agenda’s met bijlagen van de vergaderingen van de Raad van advies van CWI
2.25.89
CWI
2002 - 2008
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
27
1 pak en 27 omslagen
2002
2003, eerste halfjaar
2003, 8 sep.
2003, 10 okt.
2003, 17 nov.
2004, 16 feb.
2004, 9 mrt.
2004, 19 apr.
2004, 28 juni
2004, 20 sep.
2004, 22 nov.
2005, 24 jan.
2005, 28 feb.
2005, 30 mei
2005, 29 aug.
2005, 21 sep.
2005, 28 nov.
2006, 27 feb.
2006, 27 mrt.
2006, 19 juni
2006, 25 sep.
2006, 20 nov.
2007, 15 jan.
2007, 26 feb.
2007, 23 apr.
2007, 17 sep.
2007, 19 nov.
2008, pak
399
Stukken betreffende uitgebrachte adviezen aan de Raad van bestuur van CWI over
de jaarstukken
2003 - 2008
1 omslag
400
Stukken betreffende het vaststellen van een reglement van de Raad van Advies van
CWI
2006 - 2008
1 omslag
B.1.4.2 Cliëntenraden van CWI
B.1.4.1.1 Centrale Cliëntenraad
B.1.4.2 CLIËNTENRADEN VAN CWI
B.1.4.1.1 Centrale Cliëntenraad
401
Huishoudelijk reglement van de Centrale Cliëntenraad CWI
[2003]
1 stuk
De Centrale Cliëntenraad CWI was ingesteld op grond van de Regeling cliëntenparticipatie CWI
werkzoekenden van 26 november 2002 en was samengesteld uit afgevaardigden van werknemersen belangenorganisaties. De leden van de raad werden door CWI benoemd. De raad had tot taak
CWI gevraagd en ongevraagd te adviseren over de uitvoering van de taken van CWI. De cliëntenraad
richtte zich niet op belangenbehartiging in individuele gevallen. Het ambtelijke secretariaat van de
raad berustte bij de secretaris van de raad van bestuur CWI.
28
CWI
2.25.89
402-411
Agenda’s met bijlagen van overlegvergaderingen van de Centrale Cliëntenraad CWI
met de Raad van bestuur CWI
2003 - 2008
3 pakken en 7 omslagen
402
2003, pak
403
2004, eerste halfjaar
404
2004, tweede halfjaar
405
2005, eerste halfjaar
406
2005, tweede halfjaar, pak
407
2006, eerste halfjaar
408
2006, tweede halfjaar
409
2007, eerste halfjaar
410
2007, tweede halfjaar
411
2008, pak
412
Jaarverslagen van de Centrale Cliëntenraad CWI
2003 - 2008
413
1 omslag
Jaarplan 2006 van de Centrale Clientenraad CWI
1 stuk
Jaarplannen andere jaren niet aangetroffen
414
Stukken betreffende uitgebrachte adviezen aan de Raad van bestuur van CWI
2004 - 2008
1 omslag
415-417
Agenda’s met bijlagen van vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad CWI
2006 - 2008
1 pak en 2 omslagen
415
2005 - 2006
416
2007, pak
417
2008
Stukken over de jaren 2003 en 2004 zijn niet aangetroffen
418
Overdrachtsdocument van de Centrale Cliëntenraad CWI
2008, december
1 stuk
In dit document wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen die de raad bij de start heeft
gesteld. Tevens worden de afgeleide taken weergegeven en vervolgens wordt kenbaar gemaakt
welke doelstellingen wel en niet gehaald zijn.
B.1.4.2.2 Decentrale cliëntenraden
B.1.4.2.2 Decentrale cliëntenraden
419-421
Agenda’s met bijlagen van overlegvergaderingen van de Cliëntenraad CWI Oost
Nederland met de districtsmanager
2003 - 2004
3 omslagen
419
2003
420
2004, eerste halfjaar
421
2004, tweede halfjaar
Stukken over de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 zijn niet aangetroffen
422-423
Agenda’s met bijlagen van overlegvergaderingen van de Cliëntenraad CWI
Middenwest-Nederland met de districtsmanager
2004
1 pak en 1 omslag
422
2004, eerste halfjaar
423
2004, tweede halfjaar, pak
2.25.89
29
CWI
Stukken over de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 zijn niet aangetroffen
B.1.5 Financiële aangelegenheden
B.1.5 FINANCIËLE AANGELEGENHEDEN
424
Stukken betreffende het uitvoeren van een verkenning van de startsituatie van het
financieel beheer bij CWI
2002
1 omslag
425
Periodieke rapportages aan het ministerie van SZW over liquiditeitsprognoses
2002 - 2003
1 omslag
426
Stukken betreffende onderzoeken inzake het financieel beheer binnen CWI,
uitgevoerd door KPMG in opdracht van CWI
2002 - 2003
1 pak
427
Stukken betreffende het opstellen van plannen van aanpak inzake verbetering van
het financieel beheer
2003 - 2005
1 omslag
428
Stukken betreffende het ontwikkelen van het kostenmodel van CWI
2004
1 omslag
B.1.6 Facilitaire aangelegenheden en ICT
B.1.6 FACILITAIRE AANGELEGENHEDEN EN ICT
429-434
Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden van de rechtsvoorganger
Arbeidsvoorzieningsorganisatie
2001 - 2008
5 pakken en 1 omslag
429
2001 - 2004
430
2005
431
2006
432
2007, omslag
433
2008, eerste halfjaar
434
2008, tweede halfjaar
435
Correspondentie tussen CWI en het ministerie van SZW over stopzetting van de
implementatie van de applicatie CWIntake
2002
1 omslag
436
Stukken betreffende het ontwikkelen van het huisvestingsbeleid
2002 - 2007
1 omslag
437
Stukken betreffende het vaststellen van regels inzake het archiefbeheer
2002 - 2008
1 omslag
438
Stukken betreffende het nemen van maatregelen ten behoeve van de
informatiebeveiliging
2003
1 omslag
Stukken betreffende de opstelling van het "Draaiboek documentaire
informatievoorziening"
2003 - 2005
1 omslag
439
30
440
CWI
Verklaring van vervreemding van archiefbescheiden van rechtsvoorganger
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, met bijlage op CD-rom
2004
2.25.89
1 stuk
441
Stukken betreffende het goedkeuren van de selectielijst van CWI
2004 - 2006
442
Stukken betreffende de opstelling van het depotplan "procesbeheersing binnen het
Centraal archiefdepot CWI"
2004 - 2006
1 pak
443-446
Verklaringen van vernietiging van archiefbescheiden van CWI-kantoren
2005 - 2008
4 omslagen
443
2004 - 2005
444
2006
445
2007
446
2008
B.1.7 Kwaliteitsmanagement en externe auditing
1 omslag
B.1.7 KWALITEITSMANAGEMENT EN EXTERNE AUDITING
447
Stukken betreffende een externe audit van CWI ter validatie van een aantal – door
de vestigingen aangeleverde – gegevens over de uitvoering van ketenprocessen
uitgevoerd door het organisatieadviesbureau Berenschot, in opdracht van CWI
2002
1 omslag
448
Stukken betreffende een externe auditering naar de kwaliteit van de dienst
verlening van CWI uitgevoerd door ESO Management Partners BV, in opdracht van
CWI
2002 - 2003
1 omslag
449
Stukken betreffende de kwaliteitsontwikkeling binnen CWI
2002 - 2003
1 omslag
450
Stukken betreffende de aansluiting van CWI bij de Handvestgroep Publiek
Verantwoorden
2004
1 omslag
451
Rapportage van het Visitatiecollege van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden
2004 - 2005
1 omslag
452
Verslagen van audits inzake de betrouwbaarheid en continuïteit van de
gegevensverwerking voor CWI
2004 - 2005
453-454
1 pak
Verslagen van de audit beveiligingsmaatregelen voor de gegevensverwerking
binnen CWI en van de audit beveiligingsmaatregelen voor de gegevensuitwisseling
via Suwinet
2004 - 2007
1 pak en 1 omslag
453
2004 - 2005
454
2006 - 2007, pak
2.25.89
31
CWI
B.1.8 Marketing en communicatie
B.1.8 MARKETING EN COMMUNICATIE
455
Stukken betreffende onderzoeken inzake de naamsbekendheid en het imago van
CWI
2002 - 2004
1 omslag
456
Tweemaandelijkse uitgave getiteld "WerkZaken - praktisch personeelsadvies voor
ondernemers"
2002 - 2004
1 omslag
457
Folders, brochures, flyers en andere communicatie-uitingen voor werkgevers én
werkzoekenden
2002 - 2005
1 omslag
458-460
Folders, brochures, flyers en andere communicatie-uitingen voor werkzoekenden
2002 - 2006
3 omslagen
458
2002 - 2003
459
2004 - 2006
460
2007 - 2008
461-463
Folders, brochures, flyers en andere communicatie-uitingen voor werkgevers
2002 - 2008
1 pak en 2 omslagen
461
2002 - 2003, pak
462
2004 - 2006
463
2007 - 2008
464
Stukken betreffende het ontwikkelen en ontwerpen van CWI-merkstijl- en
huisstijlitems
2002 - 2007
1 omslag
465-466
Stukken betreffende het uitvoeren van klantonderzoeken
2002 - 2007
465
2002 - 2004, pak
466
2005 - 2008
1 pak en 1 omslag
467
Stukken betreffende een onderzoek naar de aansluiting van de geleverde
informatie van de Afdeling Arbeidsmarktkennis op de behoefte van verschillende
klantgroepen uitgevoerd door Research voor Beleid BV, in opdracht van CWI
2003
1 omslag
468
Boekje ‘Lenteoffensief, Maak er werk van’ en de dvd ‘Zet ze aan het werk’ van de
Taskforce Jeugdwerkloosheid en CWI
2005
1 omslag
Dvd heeft een speelduur van 123:50 minuten
469
Dvd ‘Wat kan CWI voor u betekenen? CWI, vacatures en personeel’
2006
1 omslag
Een presentatie voor ondernemers en beslissers in het bedrijfsleven, met verpakte informatie over
CWI. De presentatie moest mensen uit het bedrijfsleven duidelijk maken wat CWI voor hen kon
betekenen. De dvd is gemaakt in opdracht van CWI en heeft een speelduur van 10 minuten.
32
470
CWI
2.25.89
Jaarverslag 2006 van de CWI Raadsman Ombudszaken, een uitgave van de Afdeling
Communicatie
1 omslag
Jaarverslagen 2007 en 2008 zijn niet aangetroffen
471
Stukken betreffende klachtenkwartaalrapportages van de CWI Raadsman
Ombudszaken
2006 - 2007
1 omslag
472
Jaarmagazine 2007 CWI
2007
1 stuk
Dit jaarmagazine is om aan burgers, cliëntenorganisaties, vakbonden, werkgeversorganisaties en
gemeentes te laten zien wat CWI heeft gepresteerd. Het vertelt het verhaaal van de dagelijkse
praktijk.
473
Dvd ‘MOOI WERK, 2002-CWI - 2008’
2008
1 omslag
Bedrijfsfilm is gemaakt in opdracht van CWI en heeft een speelduur van 17:25 minuten
474
7 jaar CWI 2002 - 2008
1 omslag
Deze publicatie geeft een impressie van wat er aan CWI vooraf ging, in welk tijdsgewricht CWI zich
ontwikkelde en welke rollen CWI in de jaren 2002 tot 2009 vervulde.
B.1.9 Personele aangelegenheden
B.1.9 PERSONELE AANGELEGENHEDEN
475
476
Stukken betreffende Arbobeleid en Arbozorgsysteem CWI
2001 - 2005
1 omslag
Stukken betreffende het verslag Wet Samen 2001
2002
1 omslag
In het jaarverslag Wet Samen rapporteert de werkgever over het aandeel etnische minderheden in
het personeelsbestand en formuleert de werkgever maatregelen om te komen tot een meer
evenredige arbeidsparticipatie van etnische minderheden.
477
Stukken betreffende het uitvoeringsconvenant tussen de minister van SZW, de
minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid en CWI behorend bij het
Raamconvenant inzake multicultureel personeelsbeleid, instroom en doorstroom
van etnische minderheden bij grote ondernemingen
2002 - 2004
1 pak
478
Stukken betreffende het ziekteverzuimbeleid en het protocol verzuimbeleid
2002 - 2005
1 omslag
479-480
Stukken betreffende het vaststellen van regelgeving op het gebied van integriteit
2002 - 2008
8 omslagen
479
Non-discriminatiecode, 2002 - 2008
480
Gedragscode internet- en e-mail gebruik CWI, 2003 - 2008
481
Integriteitsregels
2004 - 2008
2.25.89
CWI
482
Privacyreglement personeels- en salarisadministratie
2004 - 2008
483
Regeling belangentegenstellingen
2004 - 2008
484
Regeling inzake omgaan met een vermoeden van een misstand
2005 - 2008
485
Regeling bestrijding ongewenste omgangsvormen
2005 - 2008
486
Regeling gebruik alcohol, drugs en medicijnen
2006 - 2008
33
Deze regelgeving was opgezet als een raamregeling, waaronder de verschillende regels en richtlijnen
voor specifieke onderwerpen en omstandigheden hingen.
487
Stukken betreffende de opzet van een systeem van certificering van de adviseurs en
medewerkers werk inkomen
2003 - 2006
1 pak
488
Stukken betreffende werkbelevingsonderzoeken onder de medewerkers van CWI
2003 - 2006
1 omslag
489
Praktijkbundel arbeidsrecht, een handreiking voor managers en HRM-medewerkers
2004
1 stuk
490
Overlegconvenant afgesloten tussen de Raad van bestuur CWI en de
Ondernemingsraad van CWI
2006
1 stuk
B.2 Taakuitvoering
B.2.1 Arbeidsmarktkennis, -informatie en -advies
B.2 TAAKUITVOERING
B.2.1 ARBEIDSMARKTKENNIS, -INFORMATIE EN -ADVIES
491
Landelijke edities van het "Arbeidsmarkt Journaal"
2001 - juni 2004
1 pak
492
Districtsedities van het "Arbeidsmarkt Journaal"
2002 - mei 2004
493
Eindverslag van de werkgroep conversie van de afdeling Arbeidsmarktkennis en
Advies
2002
1 stuk
1 omslag
Het doel van de werkgroep was om een hulpmiddel te ontwikkelen om de verschillende functie en
beroepen systemen aan elkaar te linken, waardoor dan een hanteerbare vaiabele ontstaat die
bruikbaar is voor managementinformatie en statistische analyse.
494
Stukken betreffende de "Nieuwsflits Arbeidsmarkt", vervaardigd door het team
Arbeidsmarktkennis
2002 - 2003
1 omslag
34
495
2.25.89
CWI
Cd-rom ‘Arbeidsmarktmonitor CWI/Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid’
2002 - 2003
1 omslag
De monitor verscheen elk kwartaal en presenteerde de bij CWI beschikbare informatie over
werkgelegenheid en vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt
496
Stukken betreffende onderzoeken met betrekking tot regionale
arbeidsmarktprognoses
2002 - 2003
1 pak
497
Stukken betreffende jaarlijkse onderzoeken met betrekking tot "Hoe zoeken
werkzoekenden"
2002 - 2003
1 omslag
498
Stukken betreffende jaarlijkse onderzoeken met betrekking tot "Hoe werven
bedrijven"
2002 - 2004
1 omslag
499
Stukken betreffende efficiencyonderzoeken CWI en onderzoek registratie van
productiecijfers uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers, Ecorys-NEI en Cap
Gemini Ernst&Young, in opdracht van CWI
2003
1 pak
500
Stukken betreffende de werkgroep Arbeidsmarktindex CWI (AIC)
2003
1 omslag
De werkgroep was belast met het ontwikkelen van een model c.q. een set van indicatoren waarin
het effect van exogene factoren – met name van macro-economsche ontwikkelingen - op de
outcomevariabelen van CWI aangegeven kan worden.
501
Stukken betreffende een vooronderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing
van een econometrisch model uitgevoerd door Ecorys-NEI, in opdracht van CWI
2003
1 omslag
502
Onderzoek naar de koppeling van CAO-afspraken aan bestaande
arbeidsmarktstatistieken uitgevoerd door Ecorys-NEI, in opdracht van CWI
2003
1 stuk
503
Stukken betreffende het uitvoeren van een bestandsvergelijking op basis van de
cijfers aangeleverd door het UWV
2003 - 2004
1 omslag
504-509
Stukken betreffende het onderzoek jaarlijkse CWI-arbeidsmarktprognose
uitgevoerd door SEOR, Ecorys-NEI en Bureau Louter in opdracht van CWI
2003 - 2008
6 omslagen
504
Prognose 2003 - 2008, 2003
505
Prognose 2004 - 2009, 2003 - 2004
506
Prognose 2005 - 2010, 2004 - 2005
507
Prognose 2006 - 2011, 2005 - 2006
508
Prognose 2007 - 2012, 2006 - 2007
509
Prognose 2008 - 2013, 2007 - 2008
510
Stukken betreffende het onderzoek naar de ‘Schoolverlatersbrief 2003’ uitgevoerd
2.25.89
CWI
door de Stichting voor Economisch Onderzoek in opdracht van CWI
2004
35
1 omslag
511
Stukken betreffende het onderzoek met betrekking tot vraagpatronen van
werkgevers opgesteld door Orbis Advies en Onderzoek BV, in opdracht van CWI
2004
1 omslag
512
Stukken betreffende het onderzoek met betrekking tot ‘de arbeidsmarkt voor
laagopgeleiden, kansen en risico’s’ uitgevoerd door Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt, in opdracht van CWI
2004 - 2005
1 omslag
513
Stukken betreffende het onderzoek met betrekking tot een quickscan naar
laaggeletterdheid bij CWI opgesteld door CINOP Advies BV, in opdracht van CWI
2004 - 2005
1 omslag
514
Stukken betreffende het deelnemen aan het gezamenlijke onderzoeksprogramma
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS)
2004 - 2008
1 omslag
515-519
Landelijke edities van het "Arbeidsmarkt Journaal" met als bijlagen de
districtsedities
2004 - 2008
515
2004
516
2005
517
2006
518
2007
519
2008
520
5 omslagen
"Kerngegevens, De arbeidsmarkt in Nederland 2003 - 2008", vervaardigd door het
team Arbeidsmarktkennis
2004 - 2008
1 pak
In deze (halfjaarlijkse/jaarlijkse) publicatie is beknopte informatie opgenomen over de
beroepsbevolking, werkgelegenheid, vacatures en het bestand niet-werkende werkzoekenden van
CWI uitgesplitst naar verschillende groepen.
521
Stukken betreffende het onderzoek met betrekking tot de evaluatie van het
vacatureoffensief van CWI uitgevoerd door ECORYS in opdracht van CWI en de
Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
2005
1 omslag
Zie ook inventarisnummers 598-602
522
Onderzoek naar de competentieprofielen van de middelbare beroepen uitgevoerd
door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in opdracht van CWI
2005 - 2006
1 omslag
523
Stukken betreffende het uitbrengen van een algemeen arbeidsmarktadvies aan de
Directie Uitvoering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over het
aanbod van arbeidskrachten voor ongeschoolde werkzaamheden
2005 - 2007
1 omslag
36
CWI
2.25.89
524-526
Stukken betreffende het jaarlijkse onderzoek vacatures in Nederland uitgevoerd
door Ecorys in opdracht van CWI
2006 - 2008
1 omslag en 2 stukken
524
2006, omslag
525
2007
526
2008
527
CWI-Kenniscahiers, arbeidsmarktanalyses opgesteld door het team
Arbeidsmarktkennis
2006 - 2008
1 omslag
528
Onderzoeksrapport met betrekking tot de bekendheid, het gebruik en de
waardering na de externe openbaarmaking door CWI van de beleidsregels ter
uitvoering van de wettelijke ontslagtaak in opdracht van CWI
2007
1 stuk
529
Onderzoeksrapport met betrekking tot de nulmeting uniformiteit besluitvorming
bij de WSW-indicatiestelling opgesteld door TNO in opdracht van CWI
2007 - 2008
1 omslag
530
Onderzoek betreffende uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking
loopbanen CWI-cliënten, uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht
van CWI en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
2008
1 stuk
531
Onderzoeksrapport met betrekking tot ‘scholing en discrepanties op de
arbeidsmarkt: een leerproces’ opgesteld door SEOR/Erasmus Universiteit
Rotterdam, in opdracht van CWI
2008
1 stuk
B.2.2 Dienstverlening
B.2.2.1 Algemeen
B.2.2 DIENSTVERLENING
B.2.2.1 ALGEMEEN
532
Document betreffende de werkinstructies die gelden voor het standaard
werkproces van CWI en tussen CWI en haar partners UWV en gemeenten
2001
1 stuk
533
Stukken betreffende het vaststellen van het document "Dienstverleningsconcept
CWI 2003 - Referentiewerkproces"
2002
1 omslag
534
Stukken betreffende de implementatie van het dienstverleningsconcept 2003
2002 - 2003
1 pak
535
Stukken betreffende de ontwikkeling van het Beroepen- en Opleidingenregister
(B&O-register)
2002 - 2003
1 omslag
536
Stukken betreffende de samenwerking tussen CWI en het LDC Expertiseentrum
voor loopbaanvraagstukken op het gebied van informatie over opleiding en
2.25.89
CWI
beroep.
2002 - 2005
37
1 omslag
537
Stukken betreffende de validering van de normtijden in het dienstenconcept
2002 - 2005
1 omslag
538
Stukken betreffende de Europese en grensoverschrijdende dienstverlening door
CWI in het kader van European Employment Services (EURES)
2002 - 2007
1 pak
539-541
Stukken betreffende de ontwikkeling van de website werk.nl
2002 - 2007
539
2002
540
2003
541
2004 - 2007
542-543
Stukken betreffende de ontwikkeling van de telefonische dienstverlening tot ‘CWI
Service’ (CWIS)
2002 - 2007
2 omslagen
542
2002 - 2004
543
2005 - 2007
544
Stukken betreffende de inzet van het zelf-service instrument ‘Beroepen in beeld’
2003
1 omslag
545
Stukken betreffende het onderzoek naar de werking van de beursvloer van de
Centra voor Werk en Inkomen uitgevoerd door Research voor Beleid BV, in
opdracht van CWI
2003 - 2004
1 omslag
546
Stukken betreffende het inzetten van meerlijnscontacten met klanten het
zogenoemde ‘Multichanneling’ ter verbetering van de dienstverlening
2003 - 2004
1 omslag
547-550
Stukken betreffende het organiseren van de jaarlijkse nationale banenmarkt CWI
2003 - 2006
1 pak en 3 omslagen
547
2003
548
2004, pak
549
2005
550
2006
B.2.2.2 Dienstverlening werkzoekenden
3 omslagen
B.2.2.2 DIENSTVERLENING WERKZOEKENDEN
551
552
Stukken betreffende het gebruik van vacaturezuilen op CWI-vestigingen
2001 - 2003
1 omslag
Samenwerkingsovereenkomst tussen Raad voor Werk en Inkomen en CWI over de
implementatie van een verklaring die op grond van artikel 25 van de
Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid
bedreigde Werknemers Regeling door CWI aan aanvragers wordt verstrekt
2002
1 stuk
38
CWI
2.25.89
553
Stukken betreffende het aanpassen van het reïntegratie-advies voor
werkzoekenden.
2002 - 2003
1 omslag
554-556
Stukken betreffende de inpassing van Internationale Diplomawaardering (IDW) in
de reguliere dienstverlening van CWI
2002 - 2007
3 omslagen
554
2002 - 2003
555
2004.
556
2005 - 2007
557
Stukken betreffende de samenwerking tussen de uitzendbranche en CWI om
werkzoekenden aan het werk te helpen
2002 - 2007
1 omslag
558
Stukken betreffende de samenwerking tussen de Taskforce Jeugdwerkloosheid en
CWI om de jeugdwerkloosheid aan te pakken
2003 - 2007
1 omslag
559
Stukken betreffende het vaststellen van regels met betrekking tot de registratie van
werkzoekenden en de registratie van vacatures van werkgevers
2003 - 2008
1 omslag
560-562
Stukken betreffende de opzet van een op competenties gebaseerde matching van
vraag en aanbod
2003 - 2008
2 pakken en 1 omslag
560
2003 - 2005
561
2006
562
2007 - 2008, omslag
563
Stukken betreffende de eindrapportage met betrekking tot de ‘Bijdrageregeling
Bedrijfstaksgewijze Scholing Werklozen (BBSW) 2001’.
2004
1 omslag
564
Stukken betreffende activiteiten die CWI ontplooit met betrekking tot het
bevorderen van zelfstandig ondernemerschap
2004 - 2007
1 omslag
565-567
Stukken betreffende de ontwikkeling van een digitaal klantdossier (DKD)
2005 - 2007
3 pakken
565
2005
566
2006
567
2007
568-569
Stukken betreffende het ontwikkelen van ‘De Werkmap’, een tool die
werkzoekenden helpt om sneller een baan te vinden
2005 - 2008
1 pak en 1 omslag
568
2005 - 2006
569
2007 - 2008, pak
2.25.89
CWI
39
B.2.2.2.1 Aandachtsgroepen
B.2.2.2.1 Aandachtsgroepen
570
Stukken betreffende het plaatsen van allochtone fase-1 cliënten in het kader van
het convenant tussen MKB-Nederland, CWI, de minister voor Grote Steden- en
Integratiebeleid en de minister van SZW inzake de instroom van etnische
minderheden in het midden- en kleinbedrijf
2001 - 2003
1 omslag
571
Stukken betreffende een aanpak van CWI-dienstverlening aan
arbeidsgehandicapten
2002 - 2005
1 pak
572
Stukken betreffende het convenant tussen de minister van SZW, de staatssecretaris
van SZW, CWI, de VNG, het NVG, de Stichting Opleidingsfonds- &
Ontwikkelingsfonds Call Centers, de ECABO, de gemeente Nijmegen, de gemeente
Den Haag en het regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord-Holland
inzake de arbeidsparticipatie van herintredende vrouwen
2002
1 omslag
573-574
Rapportages betreffende gedeponeerde jaarverslagen Wet Samen over de jaren
2001 en 2002
2002 - 2004
1 omslag en 1 stuk
573
2001, 2002
574
2002, 2004, omslag
575
Stukken betreffende een aanpak van CWI-dienstverlening ten behoeve van
minderheden
2002 - 2007
1 pak
576
Stukken betreffende de rol van CWI in het kader van het Plan van Aanpak
Jeugdwerkloosheid van de ministeries van SZW en OCenW
2003
1 omslag
577
Stukken betreffende het convenant tussen de Raad voor Werk en Inkomen en het
CWI over de Modelaanpak Jeugdwerkloosheid
2003
1 omslag
578
Stukken betreffende het ontwikkelen van een arbeidsmarktpaspoort voor jongeren
2003 - 2004
1 omslag
579
Stukken betreffende de rol van CWI bij het vullen van stageplaatsen met geschikte
kandaten in het kader het stageproject Jongeren Ontwikkelings- en
Ervaringsplaatsenplan (JOP)
2003 - 2004
1 omslag
580
Stukken betreffende de inzet van drempelslechtingsbudgetten waarmee jonge
werkzoekenden snel kunnen worden bemiddeld naar (leer)werkplekken
2003 - 2005
1 omslag
581
Stukken betreffende het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van allochtone
herintredende vrouwen
40
2.25.89
CWI
2003 - 2006
1 omslag
582
Stukken betreffende ondersteuning van het Instituut voor Taalonderzoek en
Taalonderwijs (ITTA) van de Universiteit Amsterdam op het gebied van taal bij het
voorbereiden en realiseren van activiteiten ten behoeve van allochtone
werkzoekenden
2003 - 2007
1 omslag
583
Stukken betreffende het project JongAktief, een gezamenlijke aanpak van de
jeugdwerkloosheid door VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en CWI
2003 - 2007
1 pak
584
Stukken betreffende samenwerking tussen de Algemene Bond
Uitzendondernemingen (ABU), gemeenten en CWI om kansarme allochtone
jongeren aan het werk te helpen in het kader van het Breed Initiatief
Maatschappelijke Binding (BIMB)
2005
1 omslag
585
Stukken betreffende het project Talent 45-plus, een initiatief om een extra aantal
werkzoekende 45-plussers aan werk te helpen
2006 - 2008
1 omslag
B.2.2.2.2 Indicatiestelling WSW
B.2.2.2.2 Indicatiestelling WSW
586-589
Stukken betreffende de vormgeving en organisatie van de overgang van de WSWindicatie van gemeenten naar CWI.
2002 - 2007
2 pakken en 2 omslagen
586
2002
587
2003, pak
588
2004, pak
589
2005 - 2007
590
Handboek indicatie WSW, concept versie oktober 2004
2004
1 stuk
Definitieve versie van het handboek niet aangetroffen
591
Stukken betreffende samenwerkingsafspraken tussen CWI en besturen van sociaal
werkvoorzieningschappen/gemeenten in het district Zuidoost Nederland over het
indicatieproces voor de Wet sociale werkvoorziening
2004 - 2005
1 omslag
592
Stukken betreffende het vaststellen van beleidsregels inzake de uitvoering van de
Wet sociale werkvoorziening
2006 - 2008
1 omslag
B.2.2.2.3 Cliëntenparticipatie
B.2.2.2.3 Cliëntenparticipatie
593
594
Stukken betreffende het vaststellen van de regeling Cliëntenparticipatie CWI
werkzoekenden
2001 - 2008
Stukken betreffende de startconferentie cliëntenparticipatie CWI die werd
1 pak
2.25.89
B.2.2.3 Dienstverlening werkgevers
CWI
gehouden op 5 november 2003 te Maarssen
2003
41
1 omslag
B.2.2.3 DIENSTVERLENING WERKGEVERS
B.2.2.3.1 Vacaturematching
B.2.2.3.1 Vacaturematching
595-596
Stukken betreffende het Servicepunt Arbeidsmarkt MKB, een
samenwerkingsverband van de werkgeversorganisatie MKB-Nederland, het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en CWI
2001 - 2007
1 pak en 1 omslag
595
2001 - 2003, pak
596
2004 - 2007
597
Stukken betreffende de aanpak van de plaatsing van vacatures ten behoeve van de
relax- en prostitutiebranche
2002 - 2003
1 omslag
598-602
Stukken betreffende het opstarten en uitvoeren van een vacatureoffensief
2002 - 2005
3 pakken en 2 omslagen
598
2002, omslag
599
2003, eerste halfjaar
600
2003, tweede halfjaar
601
2004
602
2005, omslag
Zie ook inventarisnummer 521
603-605
Stukken betreffende het project Seizoenarbeid van LTO Nederland en CWI, een
samenwerkingsverband om de personeelsvoorziening voor seizoenarbeid in de
tuinbouwsector te verbeteren en tegelijkertijd illegale tewerkstelling te
verminderen
2002 - 2006
1 pak en 2 omslagen
603
2002, pak
604
2003
605
2004 - 2006
606-609
Stukken betreffende dienstverlening ten behoeve van sectoren
2002 - 2007
4 omslagen
606
Bouwnijverheid, 2002 - 2005
607
Zorg, welzijn en cultuur, 2002 - 2005
608
Onderwijs, openbaar bestuur en veiligheid, 2002 - 2007
609
Horeca, maritiem en ICT, 2002 - 2007
610
Stukken betreffende het voeren van overleg van de Raad van bestuur CWI met de
vertegenwoordigers van werkgeverscentrales en sectoren/branches
2002 - 2007
1 pak
611
Stukken betreffende het in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Ambachten
(HBA) ontwikkelen, implementeren en operationeel begeleiden van de
Servicepunten Ambachten
2005 - 2007
1 omslag
42
CWI
2.25.89
612
Stukken betreffende het medeoprichten van/en het beschikbaarstellen van
dienstverlening in het Mobiliteitscentrum Automotive t.b.v. medewerkers van
NedCar en medewerkers van toeleveranciers
2006 - 2008
1 omslag
613
Stukken betreffende betreffende het beschikbaarstellen van een pakket
dienstverlening aan TNT-Post in het kader van een verwachte uitstroom van 6.500
medewerkers bij deze onderneming
2007
1 omslag
B.2.2.3.1 Arbeidsjuridische dienstverlening
B.2.2.3.1.1 Verlening ontslagvergunningen
B.2.2.3.1 Arbeidsjuridische dienstverlening
B.2.2.3.1.1 Verlening ontslagvergunningen
614
Stukken betreffende de aanpak van de beHandeling van een forse hoeveelheid
ontslagaanvragen ingediend door een aantal bedrijfsonderdelen van KPN verspreid
over heel Nederland
2002
1 omslag
615
Stukken betreffende het vaststellen van een reglement van de
ontslagadviescommissies
2002 - 2003
1 omslag
616
Stukken betreffende het uitbrengen van advies door UWV aan CWI bij de
beoordeling van ontslagaanvragen van arbeidsongeschikte en/of arbeidsgeschikte
werknemers
2002 - 2004
1 omslag
617
Stukken betreffende het handboek, het regelingenboek en de naslagbundel met
betrekking tot uitvoering van de ontslagtaak door CWI
2003
1 pak
618
Stukken betreffende het ontwikkelen van een voorlichtingsprogramma over de
ontslagtaak door CWI ten behoeve van de Nationale ombudsman
2003
1 omslag
619
Correspondentie tussen CWI en het ministerie van SZW over diverse aspecten van
de uitvoering van de ontslagtaak
2003 - 2004
1 omslag
620
Stukken betreffende de overeenkomst tussen UWV en CWI over het uitbrengen van
advies door CWI aan UWV bij beoordeling van ontslagaanvragen op
bedrijfseconomische gronden, waarbij niet de toestemmingsprocedure ex artikel 6
BBA is gevolgd
2003 - 2005
1 pak
621-625
JZ-bulletins arbeids- en ontslagrecht, samengesteld en uitgegeven door de
landelijke afdeling Juridische Zaken
2004
5 omslagen
621
2004, jan. en mrt.
2.25.89
43
CWI
622
623
624
625
2004, mei en juni
2004, juli en sep.
2004, nov. en dec.
2006
626
Stukken betreffende het vaststellen van beleidsregels inzake de uitvoering van de
wettelijke ontslagtaak ex artikel 6 van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945
2005 - 2007
1 omslag
627
Syllabus ‘Hoe en wat over ontslag en arbeidsrecht’
2006
628
B.2.2.3.1.2 Ontslaggerelateerde taken
1 stuk
Stukken betreffende het opstellen van een bestuurlijke reactie op het
onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman inzake de ontslagprocedure zoals
deze wordt uitgevoerd door CWI
2007 - 2008
1 pak
B.2.2.3.1.2 Ontslaggerelateerde taken
629
Stukken betreffende de toetsing van ontslagvoornemens van het UWV en de
advisering daarover aan het UWV
2001 - 2005
1 omslag
630
Stukken betreffende de overeenkomst tussen het Centraal Orgaan Opvang
Asielzoekers (COA) en CWI over de toetsing van ontslagvoornemens van het COA
aan de bepalingen van het Ontslagbesluit
2003 - 2007
1 omslag
B.2.2.3.1.3 Verlening tewerkstellingsvergunningen
B.2.2.3.1.3 Verlening tewerkstellingsvergunningen
631-644
Stukken betreffende het beslissen op bezwaarschriften en het voeren van verweer
in beroepsprocedures van werkgevers tegen de weigering om
tewerkstellingsvergunningen te verlenen ten behoeve van buitenlandse
kuikenseksers
2098 - 2002
2 pakken en 12 omslagen
631
Historie met betrekking tot het dossier buitenlandse kuikenseksers,
1998 (1995 - 1998)
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019
632
Bezwaar Cobb Holland BV, Hybro BV, Europese Pluimvee Industrie
Nederland BV en International Chick-Sexing Organization (ICSO)
Hilke tegen tegen de genomen beschikking en verzoekschrift
voorlopige voorziening bij de rechtbank, 1998 - 2000
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021
633
Bezwaar van International Chick-Sexing Organization (ICSO) Hilke en
kuikenbroederijen Cobb Holland BV, Hybro BV en Europese
Pluimvee Industrie Nederland BV tegen de genomen beschikking,
1998 - 2000
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021
634
Bezwaar van Hobo Chick Sexing tegen de genomen
beschikking,1998 - 2000
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021
44
CWI
635
2.25.89
Interne notities met betrekking tot kuikensekserszaken, 1999
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020
636
637
638
Notities aan de Adviescommissie Wet Arbeid Vreemdelingen met
betrekking tot kuikensekserszaken, 1999
Correspondentie met de Nederlandse Seksers Vereniging (NSV)
inzake de zienswijze van de vereniging met betrekking tot de
ingediende bezwaarschriften tegen de weigering om
tewerkstellingsvergunningen te verstrekken ten behoeve van
buitenlandse kuikenseksers, 1999 - 2000, pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021
Beschikking op bezwaarschrift van ICSO Hilke, 2000
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021
639
Verzoek voorlopige voorziening van Cobb Holland BV, Hybro BV en
Europese Pluimvee Industrie Nederland BV bij de rechtbank, 2000
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021
640
Behandelen van de brief van de rechtbank met betrekking tot een
beroep van ICSO Hilke bij de rechtbank, 2000 - 2002
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023
641
642
643
644
Behandelen van de brief van de rechtbank met betrekking tot een
beroep van Cobb Holland BV, Hybro BV en de Europese Pluimvee
Industrie Nederland BV bij de rechtbank, 2000 - 2002, pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023
Behandelen van de brief van de rechtbank met betrekking tot een
beroep van Hobo Chick Sexing bij de rechtbank, 2000 - 2002
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023
Correspondentie met betrekking tot een uit te voeren onderzoek
naar de kwaliteit van de Nederlandse kuikenseksers, 2000 - 2002
Correspondentie met betrekking tot de (on)duidelijkheid over de
inkomensituatie van kuikenseksers, 2001
645
Vademecum Wet arbeid vreemdelingen
2002
646
Stukken betreffende het voeren van periodiek overleg over de Wet arbeid
vreemdelingen tussen de directies Algemeen Arbeidsmarktbeleid en Werk &
Inkomen van het ministerie van SZW en Juridische Zaken van CWI
2002
1 omslag
647
Correspondentie tussen CWI en het ministerie van SZW over diverse aspecten van
de uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen
2002 - 2006
1 omslag
648
Stukken betreffende het vaststellen van beleidsregels inzake de uitvoering van de
Wet arbeid vreemdelingen
2002 - 2007
1 omslag
649
Stukken betreffende het aanvragen van tewerkstellingsvergunningen voor
personeel ten behoeve van diverse sectoren/beroepsgroepen
2002 - 2008
1 omslag
650
Stukken betreffende het informeren van de Minister van SZW naar aanleiding van
het verlenen van tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van de inzet van
asielzoekers voor het ruimen van kippen in het kader van de bestrijding van de
1 stuk
2.25.89
vogelpest en de media-aandacht hiervoor
2003 - 2004
651
45
CWI
1 omslag
Stukken betreffende het afsluiten van een overeenkomst tussen CWI en de
Arbeidsinspectie met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen CWI en de
Arbeidsinspectie ten aanzien van het verlenen van tewerkstellingsvergunningen
2005 - 2006
1 omslag
B.2.2.3.1.4 Overig
B.2.2.3.1.4 Overig
652
Stukken betreffende de overeenkomst tussen de Stichting Arbeidsmarkt- en
Opleidingsfonds Rijk (A+O-fonds Rijk) en CWI over het verstrekken van
werkloosheidsverklaringen aan werkgevers in het kader van de door het A&Ofonds Rijk af te geven subsidie van werkervaringsplaatsen ten gunste van werkloze
werkzoekenden
2002 - 2007
1 omslag
B.2.2.4 Ketendienstverlening
B.2.2.4 KETENDIENSTVERLENING
B.2.2.4.1 Ketenoverleg
B.2.2.4.1 Ketenoverleg
653-654
Agenda’s met bijlagen en verslagen van de vergaderingen van het het Informatie
Keten Overleg (IKO)
2002 - 2003
1 pak en 1 omslag
653
2002, pak
654
2003
655-660
Agenda’s met bijlagen en verslagen van de vergaderingen van het Algemeen Keten
Overleg (AKO)
2002 - 2005
4 pakken en 2 omslagen
655
2002
656
2003, omslag
657
2004, jan. – apr.
658
2004, mei – aug.
659
2004, sep. – nov.
660
2005, omslag
661
Stukken betreffende het onderzoek naar de klant in de keten uitgevoerd door Orbis
Advies en Onderzoek BV in opdracht van het Algemeen Keten Overleg
2004 - 2005
1 omslag
662
Document ‘de klant centraal - Gemeenschappelijk Dienstverleningsconcept
Werkzoekenden’, opgesteld door het Algemeen Keten Overleg
2006
663
1 stuk
Tertaalrapportages van het Algemeen Keten Overleg met betrekking tot de
voortgang van de invoering van integrale dienstverlening
2008
1 omslag
46
CWI
2.25.89
B.2.2.4.2 Opzet bedrijfsverzamelgebouwen
B.2.2.4.2 Opzet bedrijfsverzamelgebouwen
664
Stukken betreffende het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van
bedrijfsverzamelgebouwen (bvg’en) in Amsterdam
2002
1 omslag
665
Stukken betreffende de opzet van een proeftuinproject voor Nijmegen e.o. gericht
op de ketendienstverlening in een bedrijfsverzamelgebouw (bvg)
2002 - 2003
1 pak
666-668
Stukken betreffende de totstandkoming van bedrijfsverzamelgebouwen (bvg’en)
2002 - 2006
3 omslagen
666
2002
667
2003
668
2004 - 2006
669
Stukken betreffende de opzet van een pilot Bedrijfsverzamelgebouw Amsterdam
Nieuw West
2003 - 2004
1 pak
670
Stukken betreffende de opzet van een pilot bedrijfsverzamelgebouw in Apeldoorn
2003
1 omslag
B.2.2.4.3 Afsluiten overeenkomsten
B.2.2.4.3 Afsluiten overeenkomsten
671
Stukken betreffende het afsluiten van een convenant tussen de gemeente Utrecht
en CWI gericht op verbetering van de (keten-) dienstverlening aan klanten
2002
1 omslag
672
Stukken betreffende het afsluiten van een overeenkomst tussen de gemeente
Almere en CWI gericht op het terugdringen van de uitgaande pendel uit Almere
2002 - 2003
1 omslag
673-692
Stukken betreffende het afsluiten van een serviceniveau-overeenkomst (SNO) 1305
tussen CWI-vestigingen en gemeenten
2002 - 2006
4 pakken, 16 omslagen en 1 stuk
673
Handleiding bij het opstellen van de serviceniveau-overeenkomst
tussen CWI en gemeenten, 2002, stuk
674
Gemeenten in de provincie Groningen, 2002 - 2003
675
Gemeenten in de provincie Friesland, 2002 - 2003
676
Gemeenten in de provincie Drenthe, 2003
677
Gemeenten in de provincie Overijssel, 2002 - 2003
678
Gemeenten in de provincie Gelderland, 2002
679
Gemeenten in de provincie Gelderland, 2003 - 2005
680
Gemeenten in de provincie Flevoland, 2002 - 2005
681
Gemeenten in de provincie Utrecht, 2002 - 2005
682
Gemeenten in de provincie Noord Holland, 2002
683
Gemeenten in de provincie Noord Holland, 2003 - 2005, pak
684
Gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 2002, pak
685
Gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 2003, pak
2.25.89
CWI
686
687
688
689
690
691
692
47
Gemeenten in de provincie Zuid-Holland, 2004 - 2005
Gemeenten in de provincie Zeeland, 2002 - 2003
Gemeenten in de provincie Noord-Brabant, 2002
Gemeenten in de provincie Noord-Brabant, 2003, pak
Gemeenten in de provincie Noord-Brabant, 2004
Gemeenten in de provincie Limburg, 2002 - 2003
Gemeenten in de provincie Limburg, 2004 - 2006
Een serviceniveau-overeenkomst heeft betrekking op afspraken rondom de
volgende onderdelen in de keten van dienstverlening: melding/klantherkenning;
werkintake; uitkeringsintake; reïntegratie-adviezen; kennisgevingen verwijtbaar
gedrag.
693
Stukken betreffende het afsluiten van een serviceniveau-overeenkomst (SNO)
tussen CWI en het UWV
2002 - 2006
1 omslag
694
Samenwerkingsovereenkomst d.d. 16 januari 2005 afgesloten tussen de gemeente
Utrecht, CWI en UWV over gegevensuitwisseling
2005
1 stuk
695
Samenwerkingsconvenant d.d. 25 mei 2005 afgesloten tussen CWI’s, gemeenten en
het UWV in de provincie Flevoland en onderschreven door het Provinciaal Platform
Arbeidsmarkt Flevoland
2005
1 stuk
696
Stukken betreffende het opstellen van het gezamenlijk samenwerkingsmanifest
CWI-UWV
2005 - 2006
1 omslag
B.2.2.4.4 Overig
B.2.2.4.4 Overig
697
Stukken betreffende het geven van invulling aan de aanbevelingen in het
eindrapport van een audit van het functioneren van SUWI-organisaties en –keten in
de eerste maanden van 2002, opgesteld door Berenschot in opdracht van het
ministerie van SZW
2002
1 omslag
698
Stukken betreffende de kwaliteit van het innemen en overdragen van een aanvraag
voor een uitkering op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) op een CWI-vestiging
2002 - 2003
1 omslag
699
Rondschrijvens aan burgemeester en wethouders van gemeenten betreffende het
verstrekken van gegevens door CWI aan gemeenten ten behoeve van de Monitor
Scholing en Activering Wet inschakeling werkzoekenden
2002 - 2004
1 omslag
700
Stukken betreffende de invulling van de poortwachtersrol van CWI
2002 - 2007
701
Stukken betreffende kaderstelling voor de samenwerking tussen CWI en
1 omslag
48
CWI
gemeenten in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
2003
2.25.89
1 omslag
702
Stukken betreffende onderzoeken naar de klanttevredenheid van de ketenpartners
van CWI
2003 - 2004
1 pak
703
Stukken betreffende de ontwikkeling van een programma ten aanzien van een 2sporen systematiek, Route A en B, in samenhang met de Wet Werk en Bijstand
(WWB) en Hoogwaardig Handhaven om werkzoekenden weer zo snel mogelijk naar
de arbeidsmarkt terug te kunnen brengen
2003 - 2005
1 omslag
704
Stukken betreffende de invoering van de nieuwe functie arbeidsadviseur binnen de
keten werk en inkomen
2003 - 2006
1 omslag
705
Stukken betreffende het opzetten van een pilot bij CWI–UWV Rotterdam gericht op
het verbeteren van de WW-werkaanpak
2004
1 omslag
706
Stukken betreffende het deelnemen aan SUWI-experimenten die beogen om tot
een efficiëntere en effectievere samenwerking tussen de ketenpartners te komen.
2004 - 2006
1 pak
707
Stukken betreffende het jaarlijkse SUWI-Ketenprogramma
2004 - 2008
708
Protocol d.d. 1 januari 2005 afgesloten tussen de gemeente Utrecht en CWI ten
aanzien van uitvoering van de uitkeringsintake in het kader van de Wet werk en
bijstand (WWB)
2005
1 stuk
709
Rapportage betreffende een onderzoek naar regionale samenwerkingspraktijken
uitgevoerd door de Monitorgroep 2005
2005
1 stuk
710
Stukken betreffende ketenbrede werkgeversbenadering
2005 - 2007
711
Magazine ‘Mensen in de keten van werk en inkomen’, een eenmalige gezamenlijke
uitgave van CWI, UWV en DIVOSA
2007
1 stuk
712
Stukken betreffende de realisering van Toonkamers
2007
1 omslag
Rapporten betreffende halfjaarlijkse landelijke metingen in 2007 van de
klantgerichtheid van de SUWI-keten op 129 locaties
2007 - 2008
1 omslag
713
1 omslag
1 omslag
2.25.89
CWI
49
B.2.3 Overige taken
B.2.3 OVERIGE TAKEN
714
Stukken betreffende de opzet van een uitvoeringsplan in het kader van de Noodwet
Arbeidsvoorziening
2002 - 2004
1 omslag
715-717
Correspondentie met het ministerie van SZW en de bestuurder Arbeidsvoorziening
over de afwikkeling van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie
2002 - 2008
1 pak en 2 omslagen
715
Correspondentie 2002, pak
716
Correspondentie 2003 - 2004
717
Correspondentie 2005 - 2008
718
Stukken betreffende uitvoering van de taak ten aanzien van het afleggen van
bedrijfsbezoeken in het kader van de verzoeken om werktijdverkorting
2003 - 2004
1 omslag
719
Stukken betreffende het (tijdelijk) uitoefenen van de taak ten aanzien van de
ontwikkeling, het beheer en de uitvoering van de Nieuwe Authenticatievoorziening
(NAV)
2004
1 omslag
720
Stukken betreffende het overdrachtsprotocol tussen de Staat der Nederlanden en
CWI met betrekking tot het uitvoeren van administratie- en beheersaspecten ten
aanzien van vermogensbestanddelen en de ontvangsten en uitgaven van de Staat
die kunnen worden toegerekend aan Arbeidsvoorziening
2004 - 2006
1 omslag
721-723
Jaarverslagen van afwikkeling van de voormalige Arbeidsvoorzieningsorganisatie
2005 - 2008
3 omslagen
721
Jaarverslag 2005
722
Jaarverslag 2006
723
Jaarverslag 2007
724
Stukken betreffende uitvoering van de taak ten aanzien van de indicatiestelling
voor de toepassing van de no-riskpolis en de premiekorting voor werkzoekenden
die onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen
2005 - 2006
1 omslag
725
Maandelijkse uitgave getiteld "CWI in oprichting" voor (toekomstige) medewerkers
van CWI
2001
1 omslag
726
Tweewekelijkse nieuwsbrief voor de medewerkers getiteld "WAVE" over de
implementatie van CWI
2001 - 2003
1 omslag
727
Maandelijkse uitgave getiteld "CWI-krant" voor medewerkers en ketenpartners van
CWI
2002
1 omslag
50
728-730
CWI
Personeelsmagazine getiteld "MensenWerk"
2003 - 2008
728
2003 - 2004
729
2005 - 2006
730
2007 - 2008
2.25.89
3 pakken
Download