OR verslag 13-12-2016

advertisement
Notulen ouderraad Mondriaancollege OR 13 december 2016
Aanwezig: Angeline v.d. Dussen, Mike van den Brink, Truus van Breda, Monique van
de Laar, Monique van de Vleuten, Maartje van Beerendonk, Karin Hage en Kirsten
de Haas.
Opening en welkom
Rondje voorstellen ouders en teamleiders
De volgende punten zijn besproken met de teamleiders:
1. Vervolg op verbeterpunten inspectie:
 Differentiatie in de klas
Er wordt gewerkt met het direct instructiemodel. Docenten zijn daar
mee bezig, ieder op zijn/haar eigen niveau en wat bij hen past. De een
is daar verder mee dan de ander. In januari is er een cursus directe
feedback, die sluit hierbij aan. Men wil kinderen aanspreken op hun
eigen verantwoordelijkheid en leerproces.
 Onvoldoende examenresultaten:
De resultaten waren niet onvoldoende, maar aan de lage kant. Er wordt
nu gewerkt om van de zesjescultuur af te komen. Er worden met
docenten individuele verbeterplannen gemaakt en deze worden ook
geëvalueerd. Verder is het ook belangrijk om mee te nemen dat het
Mondriaan een kansenschool is. Er komen veel kinderen binnen met
een mavo- of mavo/havo-advies die doorstromen naar havo en havoexamen doen. Dat er veel zogenaamde “opstromers” zijn neemt de
inspectie niet mee in de resultaten.
2. Wordt er gebruik gemaakt van elkaars talenten, collegiale
consultatie, uitwisseling van ideeën?
Dit wordt een aantal keren per jaar gedaan. Zo is er binnenkort een goodpractice-day, waarin dit centraal staat. Ook wordt dit Hooghuisbreed
gedaan. De verschillende teams leren zo van elkaar (ICT, secties ,etc.)
Dit wordt als heel positief ervaren.
3. Uitval van lessen en docenten
Het Mondriaan doet er alles aan om de lestijd zoveel mogelijk te waarborgen.
Zo is er maar één keer per jaar een proefwerkweek en zijn er
activiteitenweken om uitval zoveel mogelijk te beperken. Toch kleeft er bij
veel mensen aan het Mondriaan het imago van veel lesuitval. Is er een
manier om dit transparant te krijgen zodat je dit kunt weerleggen naar
ouders?
Onder alle Hooghuisscholen is het ziekteverzuim op het Mondriaan het
laagst.
Door de terugloop van leerlingenaantallen is er een minimale bezetting en
daarom is het lastig om lesuitval op te vangen.
4. Aannamebeleid leerlingen
Vanuit het Ministerie is opgelegd dat ook kinderen met alleen VMBO-T advies dienen te
worden toegelaten.
Wat doet dit gegeven met de visie dat het Mondriaan dé Havo school wil worden/zijn in
Oss?
De school juicht dit alleen maar toe. Nu kunnen ze als school juist laten zien
wat zij uit deze kinderen kunnen halen.
5. Hoe gaat de school om met (gratis) aanbod van gemeente, CJG, GGD?
Er is bijvoorbeeld Hooghuisbreed een aanbod geweest van theatervoorstellingen van
Helder theater (zij spelen dan in de pauze, of in een lesuur). Er is weinig respons op
gekomen vanuit de scholen.
Over het algemeen komen er projecten van verschillende aanbieders binnen
bij de zorgcoördinator. Zij bekijkt welke projecten passend zijn. De aanbieding
van Helder theater is waarschijnlijk via de coördinator van de gezonde school
binnengekomen, maar dat is niet zeker. De teamleiders zijn heel enthousiast
na uitleg van Monique over dit project. Monique gaat navragen naar wie de
betreffende mail over dit project is toegestuurd. De naam van de
zorgcoördinator zal ook aan de GGD worden doorgegeven, zodat ook zij op
de hoogte is van het aanbod.
Kirsten stipt ook nog suïcidaliteit onder jeugd/jongvolwassenen aan. In
Brabant ligt het percentage onder jonge mensen hoger dan het landelijk
gemiddelde. Dit is momenteel erg actueel en heel zorgwekkend. Monique
bekijkt of er bij de GGD meer bekend is over cijfers en of zij hier iets in
kunnen betekenen.
6. Onderwijsvernieuwing
 formatief toetsen / evalueren
Hier is een begin mee gemaakt. Dit is een langdurig proces en
momenteel worden er kleine stapjes in die richting gemaakt. Men wil als
school minder belang hechten aan cijfers en dus ook minder cijfers
geven. Het proces moet centraler staan dan het cijfer. Leerlingen
moeten meer verantwoordelijkheid krijgen binnen hun eigen leerproces.
Er moet in de toekomst meer gewerkt worden rondom vaardigheden.
Feedback geven en ontvangen is hierbij belangrijk.
 pilot roostervrij onderwijs
Het is de bedoeling roostervrij onderwijs dit schooljaar zo uit te werken
dat volgend schooljaar er over een bepaalde periode, bij bepaalde
vakken voor een klas mee gestart kan worden. Het is bv. veel
effectiever gebleken om leerlingen de periode voor hun eindexamen
zelf te laten kiezen welke vakken ze willen bijwonen. Zo krijg je
leerlingen die veel meer gemotiveerd zijn en zelf hun
verantwoordelijkheid nemen.
 bijlage van Angeline (, dit had ik willen leren op school)
Dit kan op veel verschillende manieren worden gelezen. Het was vooral
de opzet om eventuele mogelijkheden te zien. Een aantal punten
worden al gedaan op het Mondriaancollege, bv. tijdens de
Mondriaanuren.
Het punt lichaamstaal wordt nog genoemd om mee te nemen of daar
iets meegedaan kan worden. Er wordt een bruggetje gemaakt naar de
studiereis van enkele Mondriaandocenten naar Finland:
Wees trots op wie je bent en waar je al staat en de manier waarop
leerlingen in Finland gecoacht worden komt nog even naar voren.
7. Open huis
Er komt een nieuwe opzet. De ouderraad zal aanwezig zijn, samen met
de leerlingenraad en het leerlingenpanel. Monique van de Vleuten zal deze
opzet uitwerken.
8. Sluiting
Download