BESLUIT NR. 01/2017 VAN DE 10e Associatieraad EU–Algerije van

advertisement
HOGE VERTEGENWOORDIGER
VAN DE UNIE VOOR
BUITENLANDSE ZAKEN
EN VEILIGHEIDSBELEID
EUROPESE
COMMISSIE
Brussel, 15.2.2017
JOIN(2017) 7 final
ANNEX 1
BIJLAGE
bij
Gezamenlijk voorstel voor een
BESLUIT VAN DE RAAD
betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad
die is ingesteld bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en
de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, over de goedkeuring van de
partnerschapsprioriteiten EU-Algerije
NL
NL
BESLUIT NR. 01/2017 VAN DE 10e Associatieraad EU–Algerije van … 2017
tot vaststelling van de partnerschapsprioriteiten EU-Algerije
DE ASSOCIATIERAAD EU-ALGERIJE,
Gezien de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije,
anderzijds,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
De Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije,
anderzijds, is op 22 april 2002 ondertekend en op 1 september 2005 in werking getreden.
(2)
Artikel 94 van de Europees-mediterrane overeenkomst geeft de Associatieraad de bevoegdheid
passende besluiten te nemen om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken.
(3)
Overeenkomstig artikel 104 van de Europees-mediterrane overeenkomst treffen de partijen alle
algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan hun verplichtingen krachtens de
overeenkomst te voldoen en zien zij erop toe dat de in de overeenkomst aangegeven doelstellingen
worden bereikt.
(4)
Bij de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid in 2016 is voorgesteld de samenwerking
met partners naar een hoger plan te tillen, waardoor de betrokkenheid van beide partijen zou
worden vergroot.
(5)
De EU en Algerije hebben besloten hun partnerschap te consolideren door een aantal prioriteiten
voor de periode 2017-2020 vast te stellen, om de veerkracht en stabiliteit van Algerije te
ondersteunen en te bevorderen.
(6)
De partijen bij de Europees-mediterrane overeenkomst hebben overeenstemming bereikt over de
tekst van de partnerschapsprioriteiten EU-Algerije, die de uitvoering van de overeenkomst zullen
bevorderen en de nadruk leggen op samenwerking op het gebied van gezamenlijk vastgestelde
gedeelde belangen die prioriteit zullen krijgen,
BESLUIT:
Artikel 1
De Associatieraad beveelt aan dat de partijen de partnerschapsprioriteiten EU-Algerije zoals opgenomen
in de bijlage bij dit besluit, uitvoeren.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.
Gedaan te xx, [dag/februari/maart 2017].
Voor de Associatieraad EU-Algerije
NL
2
NL
De voorzitter
***
BIJLAGE
Partnerschapsprioriteiten EU-Algerije
NL
3
NL
Gezamenlijke partnerschapsprioriteiten van
de Democratische Volksrepubliek Algerije (Algerije)
en de Europese Unie (EU)
in het kader van het herziene Europees nabuurschapsbeleid
De in 2002 ondertekende en in 2005 in werking getreden associatieovereenkomst vormt het algemene
kader voor de samenwerking tussen de EU en Algerije en bepaalt alle domeinen waarop de partijen
samenwerken. Dit document doet geen afbreuk aan de reeds bepaalde domeinen, maar bevat de
partnerschapsprioriteiten die gezamenlijk door Algerije en de EU zijn vastgesteld in het kader van het
herziene Europees nabuurschapsbeleid voor de periode 2016-2020.
In de geest van de richtsnoeren van het herziene Europees nabuurschapsbeleid en in het licht van de
beleidsprioriteiten van beide partijen verbinden Algerije en de EU zich ertoe hun dialoog nieuw leven in
te blazen en de hoofdthema's van hun betrekkingen aan te wijzen, hun gezamenlijke doelstellingen en
belangen te verduidelijken en hun samenwerkingsdomeinen te rangschikken naar prioriteit. De hieronder
nader omschreven partnerschapsprioriteiten geven aan op welke domeinen bij voorrang een versterkte
dialoog wordt gevoerd en zo concreet mogelijk moet worden samengewerkt op administratief en
institutioneel vlak tussen de EU en Algerije op basis van hun respectieve ervaringen en deskundigheid
en met respect voor hun eigenheid en onafhankelijkheid.
Algerije en de EU streven naar de ontwikkeling van een versterkt mondiaal en veelzijdig partnerschap
om het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke problemen op het vlak van ontwikkeling en veiligheid.
De partijen wensen succesvol uitvoering te geven aan deze prioriteiten, die geconcentreerd zijn rond de
hoofdthema's op basis waarvan de betrekkingen tussen de EU en Algerije in de toekomst zullen worden
versterkt. Voor een aantal prioriteiten zal worden samengewerkt op technisch en financieel vlak in het
kader van de financiële programmering 2018-2020.
I. Beleidsdialoog, bestuur, rechtsstaat en bevordering van de grondrechten
De EU en Algerije komen overeen bijzonder belang te hechten aan het versterken van de beleidsdialoog
in al zijn vormen.
Via de herziening van de grondwet op 7 februari 2016 zet Algerije de consolidering door van de
grondrechten en fundamentele vrijheden, van de rechtsstaat en van de democratische instellingen en
beginselen die de leidraad zijn voor de staat in zijn betrekkingen met de burgers. Deze procedure stemt
overeen met de bilaterale dialoog die de EU en Algerije de afgelopen vijftien jaar voerden en toont aan
dat de betrekkingen tussen de beide partijen gebaseerd zijn op wederzijds respect, de erkenning en de
naleving van de universele waarden en de internationale afspraken met betrekking tot de rechtsstaat en
de naleving van de grondrechten.
In deze context spreken Algerije en de EU af bijzondere aandacht te hebben voor de uitvoering van de
nieuwe bepalingen van de grondwet. De EU zal Algerije steunen bij deze uitvoering, met name op het
vlak van bestuur, participerende democratie, bevordering en verdediging van de grondrechten, ook van
werknemers, versterking van de rol van vrouwen in de maatschappij, decentralisering, versterking van
het gerecht, inclusief het gevangeniswezen, en van de rol van het maatschappelijk middenveld, ook via
programma’s voor technische bijstand.
Deze samenwerking omvat ook steun voor de modernisering en de verbetering van de
overheidsdiensten, de versterking van de controle op de overheidsfinanciën en de fiscus, de bestrijding
NL
4
NL
van corruptie en kapitaalvlucht, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme in het kader van de
aanbevelingen van de Financiële-actiegroep (FATF).
II. Samenwerking, inclusieve sociaal-economische ontwikkeling, handel en toegang tot de
Europese eengemaakte markt
In de huidige context van de stagnatie van de wereldeconomie en drastische daling van de olieprijzen
hebben Algerije en de EU een gezamenlijk en dringend belang bij het identificeren van maatregelen
voor het economisch beleid in zowel de particuliere als de openbare sector, om particuliere initiatieven
aan te moedigen, investeringen in de productiesector weer op gang te brengen en, in de openbare sector,
het beheer van de financiën te moderniseren en de overheidsuitgaven te rationaliseren.
De associatieovereenkomst tussen beide partijen creëert een gunstig kader voor meer handel en
investeringen; beide partijen zouden deze overeenkomst optimaal moeten benutten om de huidige
negatieve conjunctuur het hoofd te bieden. De EU en Algerije bevestigen dan ook hun gezamenlijke
verbintenis om de in 2005 in werking getreden associatieovereenkomst zo goed mogelijk te benutten,
met volledige naleving van de overeenkomst en strevend naar een evenwicht tussen hun beider
belangen. De gezamenlijke evaluatie van de associatieovereenkomst past in dit kader.
In het licht van de instabiele olieprijzen heeft de Algerijnse regering van de diversifiëring van de
economie een nationale prioriteit gemaakt. De hervormingsmaatregelen die daarvoor worden genomen
bieden een kans voor versterkte samenwerking op domeinen die, met respect voor de bepalingen van de
associatieovereenkomst, bijdragen aan de diversifiëring en het concurrentievermogen van de Algerijnse
economie, om meer producten (met name andere dan olie) naar de Europese eengemaakte markt te
kunnen uitvoeren.
Algerije en Europa zijn zich ervan bewust dat het ondernemingsklimaat belangrijk is om nieuwe
investeerders aan te trekken en verbinden zich ertoe in de volgende programmeringsperiode van hun
bilaterale samenwerking particuliere economische activiteiten te faciliteren, samen te werken aan een
beter ondernemingsklimaat en -beleid in Algerije zodat kleine en middelgrote (industriële)
ondernemingen zich beter kunnen ontwikkelen, en te werken aan de ontwikkeling van een industrieel en
technologisch publiek-privaat partnerschap, ook met buitenlandse betrokkenheid, de uitvoering van een
geïntegreerde Algerijnse strategie voor werkgelegenheid te ondersteunen en het Algerijns programma
voor bipartiete en tripartiete sociale dialoog te versterken. De partijen zijn het eens over het belang van
ondersteuning van het Algerijnse programma ter versterking van het bankwezen en het bancaire
toezicht, en van het stimuleren van de ontwikkeling van kapitaalmarkten om de toegang tot financiering
te vergemakkelijken voor ondernemingen, en in het bijzonder kleine en middelgrote (industriële)
ondernemingen en innoverende ondernemingen (start-ups).
De EU en Algerije zijn zich ervan bewust dat jongeren hun levensader vormen en cruciaal zijn om de
economische, sociale en culturele uitdagingen aan te pakken; zij verbinden zich dan ook tot meer en
doelgerichtere ondersteuning van jongeren. De partijen komen overeen om in het licht van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen samen te werken aan de ondersteuning van economische ontwikkeling,
onderzoek en ontwikkeling in Algerije en onderwijs (van kleuterschool tot hoger onderwijs, met
inbegrip van beroepsopleidingen), met name via EU-programma’s en -strategieën op het vlak van
werkgelegenheid, formeel en niet-formeel onderwijs of beroepsopleidingen.
NL
5
NL
Algerije en de EU zullen de ontwikkeling ondersteunen van een cultuurbeleid in Algerije als motor voor
economische en industriële ontwikkeling en voor de uitwisseling met Europese culturele actoren
(bijvoorbeeld via het programma Europe Créative).
De EU en Algerije versterken hun dialoog over handel in het kader van de associatieovereenkomst om
zo een evenwichtige uitwisseling met grote toegevoegde waarde te ondersteunen en de beperkingen op
de uitwisseling van goederen en diensten te verminderen en geleidelijk weg te werken.
In het licht hiervan voeren de partijen geen maatregelen in die een handelsbelemmering zouden kunnen
vormen, tenzij een dergelijke maatregel wordt toegepast in overeenstemming met de bepalingen en
procedures van de associatieovereenkomst. De partijen versterken de dialoog over instrumenten voor
handelsbescherming en industriële samenwerking (in het kader van de industriële Europees-mediterrane
samenwerking).
De EU en Algerije komen ook overeen in het kader van hun associatieovereenkomst een dialoog over
investeringen in te stellen om buitenlandse (met name Europese) investeringen aan te trekken. De EU
bevestigt haar bereidheid om de toetreding van Algerije tot de WTO te ondersteunen, met name door in
dit verband een bilaterale overeenkomst te sluiten.
Ter ondersteuning van de hervormingen die Algerije geleidelijk doorvoert (met name met betrekking tot
het bankwezen, de overheidsdiensten en de aanpassing aan de EU-wetgeving) zijn de partijen bereid te
overwegen hun handelsrelaties te verdiepen via bijkomende onderhandelingen over diensten of om een
akkoord over de bescherming van investeringen in bepaalde omstandigheden te sluiten. De partijen
komen overeen dat deze procedure gepaard kan gaan met door de EU ondersteunde conferenties en
evenementen om potentiële investeerders in Algerije aan te spreken.
De EU verbindt zich ertoe een versterkte dialoog te ontwikkelen over de uitvoering van het nieuwe
Algerijnse model voor economische groei dat is opgebouwd rond de versterking van het bedrijfsleven,
particulier initiatief en ondernemerschap, publiek-privaat partnerschap - ook met buitenlandse
betrokkenheid - en de kenniseconomie. Dit model streeft naar het ontstaan van een concurrerende,
gedifferentieerde, endogene en inclusieve economie die aantrekkelijk is voor buitenlandse investeringen.
Om het ontstaan van een gedifferentieerde Algerijnse economie te stimuleren hebben de EU en Algerije
andere sectoren aangewezen waarin kan worden samengewerkt via steun en uitwisseling van goede
praktijken, informatie en ervaringen: plattelands- en landbouwontwikkeling, visserij, maritieme
economie, toerisme (in het bijzonder duurzaam toerisme), overheidsopdrachten, statistieken, aanpassing
van de Algerijnse technische regelgeving aan die van de EU inzake accreditering,
conformiteitsbeoordeling en markttoezicht, goedkeuring en toepassing van de pan-Europees-mediterrane
preferentiële oorsprongsregels.
De EU en Algerije streven naar snelle harmonisering van de Algerijnse normen met die van de EU in
door de partijen prioritair geachte sectoren, evenals snellere modernisering van de
kwaliteitsinfrastructuur
om
te
onderhandelen
over
een
overeenkomst
betreffende
conformiteitsbeoordeling en aanvaarding van industrieproducten. Op die manier moet de Algerijnse
economie zich beter kunnen integreren in de regionale en mondiale waardeketens.
Ten slotte komen de partijen overeen de samenwerkingsmogelijkheden na te gaan om in Algerije
informatie en communicatietechnologieën (ICT) te ontwikkelen die aansluiten bij de maatregelen ten
gunste van het concurrentievermogen, het bedrijfs- en investeringsklimaat en een meer efficiënte
NL
6
NL
overheid en beter bestuur van overheidsbedrijven en publiek-private partnerschappen voor kleine en
middelgrote (industriële) ondernemingen en innoverende activiteiten.
Beide partijen komen overeen de nodige mechanismen in te stellen voor capaciteitsopbouw bij de
Algerijnse douane, met name inzake de regeling inzake geautoriseerde marktdeelnemers, namaak en
informatie-uitwisseling, ook wat betreft de douanewaarde.
De partijen zijn van mening dat samenwerking op het vlak van statistiek belangrijk blijft, zeker met
betrekking tot de geleidelijke harmonisering van de systemen door de nationale rekeningen.
III. Partnerschap inzake energie, milieu en duurzame ontwikkeling
De EU en Algerije verbinden zich ertoe een strategisch partnerschap te ontwikkelen voor wederzijds
voordelige energiezekerheid. Voor energiekwesties zijn Algerije en de EU door een wederzijds
strategisch belang verbonden. Algerije is al lang een van de belangrijkste en meest betrouwbare
gasleveranciers van de EU, en blijft dat ook. De EU blijft Algerijes belangrijkste klant.
De EU en Algerije beseffen dat energie een van de stuwende krachten van duurzame economische
ontwikkeling is, en bevestigen hun gemeenschappelijke strategische belangen; zij verbinden zich ertoe
hun partnerschap op dit vlak te bekrachtigen in het kader van de dialoog op hoog niveau tussen de
partijen over energiehandel, bevordering van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Zij verbinden
zich er daarom toe samen te werken aan de uitwisseling van informatie over prognoses voor de
middellange of de lange termijn inzake energievraag en -aanbod, met inbegrip van hernieuwbare
energie. De EU blijft bereid meer steun te verlenen aan de uitvoering van het Algerijnse
ontwikkelingsprogramma voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030 om zo het
aanzienlijke potentieel van Algerije op dit vlak ten volle te benutten.
Algerije en de EU komen overeen na te gaan welke maatregelen mogelijk zijn om investeringen te
vergroten, de elektriciteitsinterconnecties tussen Europa en het Middellandse Zeegebied te ontwikkelen
en de opleiding en overdracht van technologie en innovatie, deskundigheid en kennis van de EU naar
Algerije te stimuleren.
De EU en Algerije zijn zich bewust van hun verplichtingen jegens toekomstige generaties en verbinden
zich ertoe dit partnerschap inzake energie te combineren met betere samenwerking inzake de matiging
van en de aanpassing aan de klimaatverandering en te streven naar volledige tenuitvoerlegging van het
klimaatverdrag van Parijs en de nationale bijdragen. De partijen verbinden zich ook tot de ondersteuning
van de integratie van klimaatactie in hun nationaal beleid tot follow-up, rapportering en verificatie van
emissies.
Inzake milieu verbinden de partijen zich tot het stimuleren van het duurzame beheer van hun
hulpbronnen, met name water, goed bestuur, de integratie van goede milieupraktijken in alle activiteiten,
het systeem van effectbeoordelingen en betere toegang tot informatie. Zij verbinden zich ertoe hun
samenwerking te versterken in het kader van de uitvoering van hun internationale verbintenissen, met
name het Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van
de Middellandse Zee, en in het kader van de regionale samenwerking over de sanering van de
Middellandse Zee.
NL
7
NL
IV. Strategische en veiligheidsdialoog
De EU en Algerije komen overeen een strategische en veiligheidsdialoog te voeren in het licht van de
gezamenlijke problemen inzake veiligheid en ontwikkeling.
Algerije levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de totstandbrenging van vrede, stabiliteit en
veiligheid in de regio, in het bijzonder in de Sahel, door zijn grenzen te beveiligen en als buurland
actieve diplomatie te hanteren bij de internationale bemiddeling in Mali, die uitmondde in een nog toe te
passen akkoord over vrede en nationale verzoening, en aan de steun aan de regering van nationale
eenheid in Libië.
Rekening houdend met hun rol in de regio komen Algerije en de EU overeen hun dialoog te versterken
met het oog op de ontwikkeling van een partnerschap voor vrede en veiligheid, ook binnen
internationale en regionale fora als de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie, of in het kader van
bestaande dialogen tussen de EU en de Arabische Liga, Europa-Afrika, de Dialoog 5 + 5, de Unie voor
het Middellandse Zeegebied, de Anna Lindh-stichting en fora als het “Mondiaal Forum
Terrorismebestrijding”. Zij verbinden zich er eveneens toe te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
voor driehoekssamenwerking om gezamenlijke acties op te zetten ter vergroten van het vermogen om
het hoofd te bieden aan terrorisme en grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, met name
drugshandel, en deze te bestrijden.
De EU en Algerije komen overeen nauw overleg te voeren over regionale en internationale kwesties van
gemeenschappelijk belang, om zo bij te dragen aan de politieke oplossing van de crises en het
bevorderen van vrede en veiligheid in de regio.
Met hun gezamenlijke en volgehouden inspanningen inzake preventie en geïntegreerde bestrijding van
terrorisme en alle vormen van radicalisering, evenals van georganiseerde misdaad, drugshandel en
mensenhandel, verbinden de partijen zich ertoe hun dialoog te ontwikkelen en hun samenwerking te
benadrukken, met name in het kader van het Mondiaal Forum Terrorismebestrijding en de bestrijding
van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Deze samenwerking heeft ook betrekking op het
beheer van chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico’s, de controle op de overdracht van
klassieke wapens en de bestrijding van illegale handel in lichte en andere wapens.
De partijen komen overeen de uitwisseling van ervaring en deskundigheid te stimuleren, met name
inzake cybercriminaliteit, evenals de capaciteitsopbouw van AFRIPOL en diens betrekkingen met
Europol en Cepol, en het Afrikaans Centrum voor studie en onderzoek inzake terrorisme (CAERT).
De EU en Algerije komen overeen de onlangs door hen ondertekende administratieve regeling voor de
preventie van, de voorbereiding en de reactie op door de mens of de natuur veroorzaakte rampen en
technologische en ecologische risico's, volledig uit te voeren, met name door het ondersteunen en
vergroten van hun capaciteit inzake vroegtijdige waarschuwing, surveillance, preventie, voorbereiding
en beheer via samenwerking tussen de entiteiten voor civiele bescherming.
De partijen zullen samenwerken aan de uitbreiding van de capaciteit van de Algerijnse douane en de
diensten die aan de grens werken.
V. Menselijke dimensie, migratie en mobiliteit
De EU en Algerije verbinden zich ertoe het nodige belang te hechten aan de versterking van de
menselijke dimensie in hun bilaterale betrekkingen en komen overeen dat migratie en mobiliteit hierbij
NL
8
NL
centraal staan. Zij komen overeen samen te werken aan een culturele en interreligieuze dialoog waarin
ieders specificiteit en diversiteit wordt gerespecteerd, en te strijden tegen het opkomende extremisme.
De EU en Algerije beseffen dat migratiestromen een kans en een rijkdom zijn voor menselijke,
culturele, economische, sociale en wetenschappelijke ontwikkeling, maar ook een probleem als zij niet
goed worden beheerd, met name in de huidige regionale context. De EU en Algerije komen overeen om,
op basis van een mondiale, evenwichtige en in overleg bepaalde aanpak waartoe tijdens de top van
Valletta over migratie werd besloten, een regelmatige dialoog te onderhouden op het meest geschikte
niveau over alle thema’s in verband met mobiliteit, migratie en asielrecht.
In deze context verbinden de EU en Algerije zich ertoe na te gaan welke maatregelen zij zouden kunnen
nemen om de voorwaarden voor reisverkeer van hun burgers geleidelijk te verbeteren en om degenen
die zich in een irreguliere situatie bevinden, over te nemen volgens de geldende procedures, met
volledige eerbiediging van hun mensenrechten.
De EU en Algerije stellen ook voor samen te werken inzake migratiebeheer, rechten van
migrantenwerknemers volgens de geldende internationale normen, en de ontwikkeling van
preventieacties tegen irreguliere migratie door de diepere oorzaken ervan aan te pakken in regio’s met
een hoge migratiedruk, met name gericht op kwetsbare personen.
De EU ondersteunt de inspanningen van Algerije om de migratiestromen te beheren. Beide partijen
verbinden zich ook tot samenwerking om de reguliere migratie en de mobiliteit van personen beter te
beheren door te zorgen voor een versterking van hun dialoog en samenwerking op consulair vlak en een
vereenvoudiging van de procedures voor afgifte van visa, van grenscontroles, van de bestrijding van
documentfraude en migrantensmokkel, van het beleid inzake de terugkeer van irreguliere migranten via
duurzame herintegratie, en door het systeem voor internationale bescherming en asiel te verbeteren.
Beide partijen komen overeen op het daartoe gepaste niveau van gedachten te wisselen over overname,
en over de visumversoepeling, rekening houdend met de op dat vlak reeds bestaande bilaterale
overeenkomsten met bepaalde EU-lidstaten.
De EU zal de volledige bescherming blijven waarborgen van de rechten van in de EU gevestigde
Algerijnse onderdanen en zal bestuderen welke maatregelen hun rol in en bijdrage aan de ontwikkeling
van Algerije nog kunnen vergroten.
Beide partijen komen overeen hun samenwerking nog te versterken in het kader van de dialoog tussen
Afrika en de EU, ook op tripartiete basis, over alle vraagstukken met betrekking tot migratie en
mobiliteit die de EU en Algerije willen aanpakken.
In de context van de top van Valletta over migratie is een noodtrustfonds voor Afrika opgericht, met een
onderdeel dat specifiek op Noord-Afrika is gericht, en worden andere initiatieven ontwikkeld, zoals het
Europees extern investeringsplan waarmee kan worden bijgedragen aan het welslagen van de tussen
beide partijen overeengekomen projecten inzake migratie en mobiliteit.
**
***
**
NL
9
NL
Download