Uit elkaar gaan

advertisement
Uit elkaar gaan
Op weg naar een nieuwe financiële start
› Waar moet u bij de afwikkeling van uw
bank- en verzekeringszaken aan denken?
› Wie kunt u inschakelen en wanneer?
› Inclusief een handige checklist
Uit elkaar gaan
Op weg naar een nieuwe
financiële start
Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, volgt meestal een hectische en
emotionele periode. Er moet van alles geregeld worden. Uw bank- en
verzekeringszaken bijvoorbeeld.
Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan is het belangrijk dat u zich zo spoedig
mogelijk bij ABN AMRO meldt, zodat wij u op het gebied van bank- en
verzekeringszaken kunnen helpen met een goede afwikkeling van de
bestaande situatie. En u kunnen adviseren over uw nieuwe financiële start.
2
Uw bankzaken regelen
Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, moeten vaak de gezamenlijke bank- en verzekeringszaken afgewikkeld worden. Op deze pagina’s leest u hoe u de meest voorkomende zaken
kunt aanpakken.
Uw gezamenlijke bankrekening
u eenvoudig doen bij één van de oplaadpunten van
Met uw en/of-rekening kunt u drie dingen doen:
ABN AMRO.
■ u
of uw partner zet de rekening op zijn/haar naam
voort
■ u
en uw partner zeggen beiden de rekening op.
Creditcard
Bent u in het bezit van een ABN AMRO creditcard? En
U verdeelt het saldo en opent zonodig beiden een
bent u hoofdkaarthouder, dan kunt u uw creditcard
nieuwe rekening. Bij een debetsaldo blijft u beiden
voortzetten. Wijzigt de rekening waarvan de creditcard-
aansprakelijk voor de aanvulling van dit bedrag
bestedingen worden geïncasseerd, vergeet dan niet
■ u
zet de gezamenlijke rekening nog een tijdje voort,
bijvoorbeeld om er bepaalde gezamenlijke lasten
deze wijziging door te geven. U kunt hiervoor contact
opnemen met uw ABN AMRO vestiging.
vanaf te (laten) boeken
Heeft u voor uw partner een extra creditcard aange-
Periodieke betalingen en incasso’s
vraagd, dan dient u deze op te zeggen. Uw partner kan
Van de en/of-rekening worden vaak de periodieke
desgewenst een nieuwe creditcard aanvragen.
overboekingen gedaan, zoals de afschrijving voor de
hypotheek. Degene die de opdracht tot periodieke
Spaargeld en beleggingen
overboeking heeft gegeven, kan deze laten stopzetten
Net als de bankrekening kunnen ook spaar- en beleg-
via Internet Bankieren of bij een van de vestigingen
gingsrekeningen worden voortgezet door één van
van ABN AMRO. Incasso volmachten intrekken gaat
de partners of worden opgezegd. U kunt ook nieuwe
via de ‘rode kaart’, die bij elke vestiging van ABN AMRO
spaar- of beleggingsrekeningen openen en het geld
verkrijgbaar is.
van de gezamenlijke rekening(en) over de rekeningen
verdelen.
Wereldpas
De partner die de en/of-rekening alleen voortzet, kan
Voor advies bij de verdeling van uw beleggings-
bij ABN AMRO een nieuwe Wereldpas aanvragen. Dit
portefeuille kunt u terecht bij de beleggingsadviseur
is overigens niet per se nodig, de bij de en/of-rekening
van ABN AMRO.
behorende Wereldpas blijft gewoon geldig.
Spaar- en betaalrekening van de kinderen
In geval van een nieuw te openen rekening ontvangt de
Als u beiden wettelijk vertegenwoordiger van uw min-
rekeninghouder een nieuwe, bijbehorende Wereldpas.
derjarige kinderen blijft, dan kunt u in principe beiden
over de rekeningen van uw kinderen beschikken.
De partner die de en/of-rekening heeft opgezegd, kan de
Wereldpas inleveren bij een vestiging van ABN AMRO.
Vergeet niet het saldo van de chipknip eerst op te
maken of terug te storten op de bankrekening. Dit kunt
Uit elkaar gaan
3
Uw bankzaken regelen
Leningen
Q Uw
Uw (ex-)partner
(ex-)partner blijft
blijft in
in het
het huis
huis wonen
wonen
■
In de
de meeste
meeste gevallen
gevallen moet
moet hij
hij of
of zij
zij uu uitkopen.
uitkopen. Houd
Houd
In
Met een
een lening
lening die
die op
op twee
twee namen
namen is
is afgesloten,
afgesloten, kunt
kunt
Met
er rekening
rekening mee
mee dat
dat de
de kans
kans bestaat
bestaat dat
dat uu de
de overoverer
een aantal
aantal dingen
dingen doen.
doen. Regel
Regel dit
dit altijd
altijd in
in overleg
overleg
uu een
waarde moet
moet inbrengen,
inbrengen, indien
indien uu binnen
binnen vijf
vijf jaar
jaar een
een
waarde
met de
de klantadviseur
klantadviseur van
van ABN
ABN AMRO,
AMRO, zodat
zodat uu zeker
zeker
met
nieuwe woning
woning koopt.
koopt. In
In die
die situatie
situatie is
is een
een deel
deel van
van uw
uw
nieuwe
weet dat
dat uu aan
aan alle
alle voorwaarden
voorwaarden voldoet.
voldoet.
weet
hypotheekrente niet
niet meer
meer fiscaal
fiscaal aftrekbaar.
aftrekbaar.
hypotheekrente
Q D
De
lening op
op twee
twee namen
namen laten
laten staan
staan totdat
totdat deze
deze is
is
■
e lening
Q U
U en
en uw
uw partner
partner verkopen
verkopen het
het huis
huis
■
afgelost
afgelost
U en
en uw
uw partner
partner maken
maken afspraken
afspraken over
over de
de verdeling
verdeling
U
U moet
moet dan
dan met
met elkaar
elkaar afspreken
afspreken hoe
hoe uu samen
samen de
de
U
van de
de eventuele
eventuele overwaarde.
overwaarde. Als
Als met
met de
de opbrengst
opbrengst
van
aflossing regelt.
regelt. Let
Let er
er wel
wel op
op dat
dat uu beiden
beiden hoofdelijk
hoofdelijk
aflossing
de hypotheek
hypotheek niet
niet geheel
geheel kan
kan worden
worden afgelost,
afgelost, blijft
blijft
de
aansprakelijk blijft
blijft voor
voor het
het totale
totale openstaande
openstaande bedrag.
bedrag.
aansprakelijk
beiden hoofdelijk
hoofdelijk aansprakelijk
aansprakelijk voor
voor de
de schuld
schuld die
die
uu beiden
overblijft.
overblijft.
Q De
De lening
lening op
op één
één naam
naam zetten
zetten
■
U spreekt
spreekt onderling
onderling af
af hoe
hoe uu dit
dit financieel
financieel afhandelt.
afhandelt.
U
ABN AMRO
AMRO toetst
toetst of
of uu voldoet
voldoet aan
aan de
de criteria
criteria voor
voor de
de
ABN
Eigen huis?
huis? Praat
Praat met
met een
een adviseur
adviseur
Eigen
lening.
lening.
De financiering
financiering en
en verdeling
verdeling van
van een
een eigen
eigen woning
woning is
is
De
een financieel
financieel complexe
complexe zaak.
zaak. Praat,
Praat, voordat
voordat uu beslisbesliseen
Q De
De lening
lening opsplitsen
opsplitsen
■
singen neemt,
neemt, met
met de
de hypotheekadviseur
hypotheekadviseur van
van
singen
U neemt
neemt dan
dan beiden
beiden een
een nieuwe
nieuwe lening
lening voor
voor een
een deel
deel
U
ABN AMRO.
AMRO. Die
Die kijkt
kijkt naar
naar uw
uw financiële
financiële situatie
situatie en
en kan
kan
ABN
van het
het openstaande
openstaande bedrag
bedrag en
en de
de oude
oude lening
lening wordt
wordt
van
verder helpen.
helpen.
uu verder
afgelost. ABN
ABN AMRO
AMRO toetst
toetst of
of uu beiden
beiden voldoet
voldoet aan
aan de
de
afgelost.
criteria voor
voor de
de lening.
lening.
criteria
Q De
De lening
lening beëindigen
beëindigen
■
U lost
lost de
de lening
lening af
af met
met geld
geld van
van bijvoorbeeld
bijvoorbeeld een
een
U
spaarrekening.
spaarrekening.
Hypotheek
Met uw
uw eigen
eigen woning,
woning, die
die op
op uw
uw beider
beider naam
naam staat,
staat,
Met
kunt uu drie
drie dingen
dingen doen:
doen:
kunt
Q U
U blijft
blijft in
in het
het huis
huis wonen
wonen
■
In de
de meeste
meeste gevallen
gevallen moet
moet uu dan
dan uw
uw partner
partner uitkopen
uitkopen
In
en afspraken
afspraken maken
maken over
over de
de verdeling
verdeling van
van de
de evenevenen
tuele overwaarde.
overwaarde. Het
Het kan
kan zijn
zijn dat
dat uu hiervoor
hiervoor uw
uw hypohypotuele
theek moet
moet verhogen.
verhogen. ABN
ABN AMRO
AMRO toetst
toetst of
of uu over
over
theek
voldoende middelen
middelen beschikt
beschikt om
om de
de hypotheek
hypotheek op
op één
één
voldoende
naam voort
voort te
te zetten.
zetten.
naam
44
Tip
Het is handig uw verzekeringen tijdig op een rij te
zetten en zo te voorkomen dat één van u beiden straks
onverzekerd en de ander oververzekerd is.
Blijf uw hypotheek betalen
Ook al zit u nog midden in de financiële afwikkeling van zaken
Als u of uw partner in de eigen woning blijft wonen,
en bent u er nog niet uit wat u en uw partner met de woning
dan kunnen de inboedel- en opstalverzekering gewoon
gaan doen, zorg er dan voor dat er geen betalingsachterstand
mee met de partner die in het huis blijft wonen.
ontstaat. Bij een achterstand lopen u en uw partner de kans
Mogelijk moet de inboedelverzekering worden aange-
geregistreerd te worden bij het Bureau Krediet Registratie. U kunt
past vanwege de verdeling van de inboedel.
daar naderhand nog lang hinder van ondervinden, bijvoorbeeld
bij de aanvraag voor een nieuwe hypotheek.
Juridisch advies
Als u een Rechtsbijstandverzekering hebt bij
Verzekeringen
ABN AMRO, kunt u in veel gevallen gratis juridisch advies krijgen en krijgt u korting bij de inschakeling van
Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
een advocaat of mediator. ABN AMRO werkt hiervoor
Kapitaal- en lijfrenteverzekeringen kunnen worden
samen met Rechtswijzer, een dochteronderneming van
afgesloten om bijvoorbeeld een pensioen aan te
ARAG Rechtsbijstand. Wilt u hier meer over weten?
vullen of een hypotheekschuld op een goed moment
Bel tijdens kantooruren met 033 - 434 24 70 of mail
af te lossen. Wanneer u uit elkaar gaat speelt bij de
naar [email protected] Voor meer informatie kunt u
verdeling van deze verzekeringen een aantal zaken
ook kijken op www.rechtswijzer.nl
een belangrijke rol, zoals: wat voor soort verzekering
is het? Wanneer is hij afgesloten? Bent u wel of niet in
gemeenschap van goederen getrouwd?
Overige bankzaken
Naast de genoemde bank- en verzekeringszaken zijn er
Voor een goede afhandeling is het belangrijk om deze
mogelijk meer producten en diensten van ABN AMRO
en andere zaken samen met een financieel adviseur
waar u gebruik van maakt. Zoals Internet Bankieren,
op een rij te zetten. Op basis daarvan kunt u vaststellen
cheques of een spaarloonregeling. Wanneer u en uw
welke rechten u beiden hebt, wat fiscaal handig is en
partner uit elkaar gaan, neem dan tijdig contact op
eventueel samen besluiten hoe de afhandeling zal
met ABN AMRO om een afspraak met een klantadviseur
plaatsvinden.
te maken. Die zet samen met u de zaken op een rij en
zorgt voor een goede afwikkeling.
Schadeverzekeringen
Verzekeringen worden vaak voor beide partners of het
hele gezin afgesloten, zoals een doorlopende reisver-
Hebt u een eigen bedrijf?
zekering, een rechtsbijstandverzekering of een aan-
Neem dan contact op met uw zakelijk adviseur, bel
sprakelijkheidsverzekering. Bij een scheiding kunnen
0900 - 00 24 (EUR 0,10 per minuut) of kom langs bij
deze verzekeringen worden voortgezet op naam van
één van de vestigingen van ABN AMRO.
één van de partners en moeten voor de andere partner
nieuwe verzekeringen worden gesloten.
Uit elkaar gaan
5
Wie kunt u inschakelen en wanneer?
Alles zelf regelen wanneer u uit elkaar gaat is onmogelijk. Het is goed om met anderen te
praten en gebruik te maken van adviezen. Hiervoor zijn hulpverleners en andere specialisten
beschikbaar.
Mediator
Wilt u meer informatie of bent u op zoek naar een
Een mediator kan scheidende stellen helpen om de
notaris? Kijk op www.notaris.nl
zaken zo goed mogelijk met elkaar af te wikkelen. Dat
kunnen financiële zaken zijn, maar ook de verdeling van
Klantadviseur van ABN AMRO
de spullen of de omgangsafspraken voor de kinderen.
De klantadviseur van ABN AMRO kan u adviseren bij
het afhandelen van uw bank- en verzekeringszaken.
Informatie over mediation vindt u onder meer op de
Daarnaast kan hij uw nieuwe situatie en uw wensen
website van het Nederlands Mediation Instituut:
voor de toekomst met u op een rij zetten. Zodat u
www.nmi-mediation.nl Telefoon: 010 - 405 69 89.
straks klaar bent voor een nieuwe start. Voor een
afspraak kunt u bellen met 0900 - 00 24 (EUR 0,10 per
Advocaat
minuut) of langsgaan bij één van de vestigingen van
Als u getrouwd bent, hebt u in ieder geval een advo-
ABN AMRO.
caat nodig om het verzoekschrift tot ontbinding van
het huwelijk aan de rechter voor te leggen. Verder hebt
Handige adressen
u een advocaat alleen nodig als u het in onderling
www.postbus51.nl
overleg niet eens kunt worden over de afwikkeling van
Hier vindt u uitgebreide informatie. Bijvoorbeeld over
de scheiding. Overigens treden veel echtscheidings-
hoe de hoogte van alimentatie wordt bepaald, hoe u
advocaten ook op als mediator.
het gezag over uw kinderen kunt regelen en hoe een
flitsscheiding in zijn werk gaat.
Meer informatie hierover vindt u onder meer op
www.verenigingfas.nl, de website van de Vereniging
www.nibud.nl
van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemidde-
Hier vindt u alles over alimentatie in heldere taal
laars. U kunt ook bellen: 070 - 362 62 15.
beschreven. U kunt hier ook de GeldWijzer Alimentatie
bestellen.
Notaris
Wanneer u en uw partner een eigen huis hebben, dan
www.allesoverscheiding.nl
wordt het huis waarschijnlijk verkocht of het gaat naar
Met uitgebreide praktische informatie en nuttige tips.
één van u beiden. In beide gevallen hebben u en uw
Bijvoorbeeld over hoe u aan uw kinderen vertelt dat u
partner een notaris nodig.
uit elkaar gaat en met welke kosten u te maken krijgt.
Als u geregistreerd partners bent, hoeft uw overeenkomst niet door een rechter ontbonden te worden. U
en uw partner kunnen bij een notaris of advocaat een
beëindigingovereenkomst laten opstellen en daarmee
naar de burgerlijke stand gaan.
6
Informatie en advies
ABN AMRO is op verschillende manieren bereikbaar,
ABN AMRO brochures
24 uur per dag, 7 dagen per week.
U kunt onze brochures verkrijgen bij elke vestiging van
ABN AMRO of telefonisch aanvragen via
Advies
0900 – 00 24.
Voor vragen over de producten en diensten van
ABN AMRO bezoekt u één van onze vestigingen of
Dagelijkse geldzaken
belt u met ABN AMRO: 0900 - 00 24 (EUR 0,10 per
■ Privé Pakket
minuut 24 uur per dag, 7 dagen in de week).
■ Geld in het buitenland
■ Internet Bankieren
Internet
■ Sparen
Kijk voor uitgebreide informatie over onze producten
■ Lenen
en dienstverlening op: www.abnamro.nl
■ Verzekeren
■ Je eigen bankrekening
■ Studierekening
Geld en vermogen
■ Meer doen met uw vermogen
■ Beleggen
■ De actieve belegger
Wonen
■ Een huis kopen
■ Hypotheken
■ De overwaarde van uw huis
Uit elkaar gaan
7
Uit elkaar gaan
8
Beknopte checklist
Wat hebt u al geregeld? Waar hoeft u zich geen zorgen om te maken en wat vraagt uw extra
aandacht? In de onderstaande, beknopte checklist zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen
die u rond uw scheiding moet regelen. Handig om bij te houden, zo houdt u het overzicht.
Aantekeningen
Bank- en verzekeringszaken
gezamenlijke bankrekening
periodieke betalingen/incasso’s
wereldpas
creditcard
spaargeld
beleggingen
spaar- en betaalrekeningen kinderen
leningen
hypotheek
kapitaal- en lijfrenteverzekeringen
schadeverzekeringen
overig
Overige financiële zaken
pensioen
alimentatie partner
alimentatie kinderen
erfenissen
belastingaanslagen en -teruggaven
studieschuld
overig
Verdeling diverse bezittingen
woning
inboedel
auto’s, caravan, boot
bankkluis / waardepapieren
bijzonderheden
overig
Kinderen
ouderlijk gezag
omgangsregeling regulier
omgangsregeling vakanties e.d.
studiekosten/studieregeling
ziektekostenverzekering
Inschakelen specialisten
mediator
advocaat
notaris
klantadviseur ABN AMRO: afhandeling bank- en
verzekeringszaken
Diversen
testamenten
ontbinden kerkelijk huwelijk
eigen bedrijf
Uit elkaar gaan
9
Informatie
ABN AMRO
0900 - 00 24
(EUR 0,10 per minuut)
www.abnamro.nl
Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, telefoon 0900-00 24 (lokaal tarief).
ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekerings- en
kredietproducten en als aanbieder en/of uitvoerder van effectendiensten. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van
De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstanties waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten
kunt u vinden op: www.abnamro.nl/klachtenregeling of opvragen via telefoonnummer 0900-00 24. U kunt ook de brochure ‘Alles
naar wens?’ aanvragen, waarin u leest hoe u opmerkingen, suggesties of een klacht kenbaar kunt maken.
ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten bij de Collectieve Garantie Regeling voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.abnamro.nl/garantieregeling of opvragen via telefoonnummer 0900-00 24.
Handelsregister KvK Amsterdam, nummer 34334259.
BTW-identificatienummer NL820646660B01.
Deze brochure is niet bedoeld om als individueel advies te dienen.
Download