Opzet rapportage behoefteonderzoek

advertisement
De gezonde school:
resultaten behoefte onderzoek basisonderwijs
Colofon
De gezonde school: resultaten behoefte onderzoek basisonderwijs
Auteur
Simone Pieterse, GGD Eemland
Projectteam
Nelleke de Vos, GGD Eemland
Josien Felix, GGD Eemland
Annemiek Schooten, GGD Eemland
Marian Sturkenboom, GGD Midden-Nederland
Clothilde Bun, GGD Midden-Nederland
Jacomijn Baart, GGD Midden-Nederland
Tieske Meijers, Provincie Utrecht
Project
Jeugdgezondheidsmonitor bovenbouw basisonderwijs
November 2005
2
Inhoudsopgave
1.
Inleiding
Achtergrond
Doelstelling
Vraagstellingen
Methode
5
5
5
5
5
2.
Resultaten
Respons en representativiteit
Huidige gezondheidsbeleid op scholen
Wensen en behoeften schoolgezondheidsbeleid
Mogelijkheden digitale gegevensverzameling
6
6
6
11
13
3.
Conclusies
Respons en representativiteit
Huidige gezondheidsbeleid op scholen
Wensen en behoeften schoolgezondheidsbeleid
Mogelijkheden digitale gegevensverzameling
14
14
14
14
15
4.
Aanbevelingen/actiepunten
Monitor
Methode van gegevens verzamelen
Terugkoppeling en advies
16
16
16
16
Respons per regio en per gemeente
17
Bijlagen
Bijlage 1
3
4
1.
Inleiding
Achtergrond
Eén van de taken van GGD’en is inzicht verkrijgen in de gezondheidstoestand van de jeugd.
Monitoring van de jeugdgezondheid vormt daar een specifiek onderdeel van. Hierbij is
afstemming van informatievoorziening op provinciaal niveau wenselijk.
Momenteel doet de GG&GD Utrecht ervaring op met een onderdeel van de jeugdgezondheidsmonitor gericht op leerlingen van het voortgezet onderwijs. De GGD Eemland en GGD
Midden-Nederland hebben het huidige samenwerkingsproject opgezet om de jeugdgezondheidsmonitor uit te breiden naar de doelgroep leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs. Hiertoe dient het Rotterdamse model als voorbeeld. Dit model geeft inzicht in
(determinanten van) het lichamelijk en psychisch welbevinden en identificeert risicogroepen.
Daarnaast worden resultaten teruggekoppeld en mogelijkheden voor gerichte interventies
aangegeven.
De GGD’en beogen door middel van deze pilot een instrument te ontwikkelen waarmee
richting gegeven kan worden aan schoolgezondheidsbeleid en lokaal gezondheidsbeleid van
gemeenten.
Het project bestaat uit verschillende fases. De eerste fase bestaat uit het uitvoeren van een
behoefte onderzoek onder alle basisscholen in beide regio’s. Op basis van de resultaten van
dit behoefteonderzoek wordt een instrument voor monitoring, terugkoppeling en advisering
ontwikkeld. Dit instrument wordt uitgetest in een pilotonderzoek bij 30 basisscholen.
Dit rapport is een verslag van de resultaten van het behoefte onderzoek.
Doelstelling
Het verkrijgen van informatie over de wensen en mogelijkheden van scholen m.b.t. het
uitvoeren van de monitor en de terugkoppeling en advisering.
Vraagstellingen
 Wat is de stand van zaken m.b.t. schoolgezondheidsbeleid?
 Welke wensen en behoeften hebben scholen m.b.t. ondersteuning door de GGD bij het
(opstellen van) schoolgezondheidsbeleid op basis van een schoolprofiel?
 Wat zijn de praktische mogelijkheden voor gegevensverzameling bij leerlingen van de
bovenbouw, in het bijzonder de mogelijkheden voor elektronische toepassing?
Methode
Een vragenlijst is opgesteld door het projectteam. De vragenlijst met begeleidende brief is
eind augustus 2005 per e-mail verstuurd naar alle basisscholen in de regio Eemland en
Midden-Nederland. De vragenlijst kon digitaal worden ingevuld en teruggemaild naar beide
GGD’en. Na ongeveer 2 weken kregen de scholen die nog geen vragenlijst geretourneerd
hadden, nogmaals een e-mail met het verzoek de vragenlijst alsnog in te vullen.
5
2.
Resultaten
Respons en representativiteit
Er zijn 425 scholen(locaties) benaderd, 301 in Midden-Nederland (71%) en 124 in Eemland
(29%). In totaal zijn er 182 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Dit is een respons van 43%.
Tabel 1 laat de respons per regio zien.
Tabel 1 Respons per regio
Aangeschreven
Teruggestuurd
Respons
n
n
%
Midden-Nederland
301
131
44
Eemland
124
51
41
Totaal
425
182
43
In de regio Midden-Nederland is de respons 44%, in Eemland 41%. In bijlage 1 is de respons
per gemeente te zien. Deze loopt uiteen van 20% tot 100%.
Om enigszins na te kunnen gaan of er sprake is van selectieve respons, is bij JGZmedewerkers steekproefsgewijs geïnventariseerd of de deelnemende scholen naar hun
mening tot de ‘actieve’ scholen behoorden. Dit bleek niet het geval.
Op de deelnemende scholen zitten in totaal 41.187 leerlingen, waarvan 29.624 (72%) in de
regio Midden-Nederland en 11.563 (28%) in de regio Eemland. Tabel 2 geeft informatie over
de signatuur van de deelnemende scholen.
Tabel 2 Signatuur van de deelnemende scholen (%)
Signatuur
Totaal
Openbaar
25
MiddenNederland
24
Christelijk
42
41
45
Katholiek
26
28
20
7
8
6
Neutraal bijzonder
Eemland
29
In de regio Eemland zijn de deelnemende scholen wat betreft signatuur redelijk
representatief voor de aangeschreven scholen. In Midden-Nederland zijn bij de deelnemende
scholen de christelijke enigszins oververtegenwoordigd en de openbare
ondervertegenwoordigd in vergelijking met de aangeschreven scholen.
De meeste vragenlijsten (90%) zijn ingevuld door de directeur van de school of andere
leidinggevende (adjunct directeur, locatiedirecteur, locatieleider, schoolleiding). Verder werd
6% ingevuld door intern begeleiders, coördinatoren of leerkrachten (en 4% onbekend).
Huidige gezondheidsbeleid op scholen
Scholen waarbij gezondheidsbevordering expliciet deel uitmaakt van het schoolbeleid:
Gezondheidsbevordering in beleid
%
MiddenNederland
%
Leerlingen
93
93
92
Medewerkers
86
85
90
Totaal
6
Eemland
%
Scholen die een beleidsplan op het gebied van gezondheid hebben of de intentie hebben om
dit op te stellen:
Beleidsplan op het
gebied van gezondheid
%
MiddenNederland
%
Aanwezig
38
41
31
Intentie
47
49
44
*
Totaal
Eemland
%
*Als percentage van het aantal scholen dat geen beleidsplan op het gebied van
gezondheid heeft en deze vraag beantwoord heeft (n=100).
Van de scholen die een beleidsplan op het gebied van gezondheid hebben, geeft 72% aan dat
dit is opgesteld tussen 2003 en heden, bij 9% gebeurde dit vóór 2003 en bij 9% is het tijdstip
onbekend. Hierbij maken 7 scholen (11%) de opmerking dat dit plan met
ARBO/RI&E/personeelsveiligheid te maken heeft.
Thema’s waaraan de afgelopen 2 jaar aandacht is besteed in de vorm van éénmalige
lessen/projecten of structurele lessen/activiteiten (%):
Eénmalig
Thema
Structureel
Totaal
M-N
Eemland
Totaal
M-N
Eemland
Gezonde voeding
51
47
61
37
37
37
Sport en beweging
24
28
16
57
52
71
Lichaamsverzorging
30
30
31
40
38
43
Mondgezondheid
38
35
45
20
21
20
Roken
53
55
47
26
26
28
Alcohol/drugs
57
55
61
27
28
26
8
10
2
87
85
92
Pesten
13
13
14
79
77
82
(Faal)angst
19
19
20
28
27
31
Preventie depressie
10
11
8
4
3
6
Seksualiteit
32
32
33
21
19
26
9
11
6
81
78
90
Opvoedingsondersteuning
25
27
20
9
8
14
Ongevallen/veiligheid
23
21
29
35
33
41
Discriminatie
21
21
24
41
41
41
1
0
4
1
0
4
Sociaal-emotionele ontw.
Normen
Anders
In de categorie ‘anders éénmalig’ werd het project wereldschool genoemd (n=2). In de
categorie ‘anders structureel’ werd vrije tijdsbesteding genoemd (n=2).
Opvallend is dat het merendeel van de scholen structureel aandacht besteed aan thema’s
zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten en normen. Thema’s op het gebied van
leefgewoonten, zoals gezonde voeding, mondgezondheid, roken, alcohol en drugs komen
vaker éénmalig aan bod.
7
Activiteiten op het gebied van leerlingenzorg (buiten reguliere activiteiten om) (%):
Activiteiten
Interne hulp/begeleiding bij psychische of
gedragsproblemen
Externe ondersteuning op klasniveau
Totaal
M-N
Eemland
84
83
86
77
76
80
Zorgnetwerk
87
86
90
Leerlingvolgsysteem incl. gedrags/gezondheidsproblemen
78
78
77
Ziekteverzuimregistratie
94
93
96
Uit de hoge percentages bij alle genoemde activiteiten blijkt dat er op scholen al veel gedaan
wordt op het gebied van leerlingenzorg.
Thema’s waarover schriftelijke regelgeving bestaat (%):
Thema
Totaal
M-N
Eemland
Voeding
69
71
65
Roken
68
71
61
Hygiëne op school
37
37
35
Veiligheid
68
65
77
Medicijngebruik
11
13
6
Omgangsvormen
78
81
71
Pesten
76
76
75
Verkeerssituatie rondom school
44
39
57
Brandveiligheid
90
89
92
Planten en dieren
20
23
12
2
3
0
Geen van deze thema’s
Er blijkt een vrij hoge regelgeving te bestaan rondom brandveiligheid, omgangsvormen en
pesten, maar een veel lagere rondom bijvoorbeeld medicijngebruik, planten en dieren en
hygiëne.
Materialen en diensten van de GGD die de afgelopen 2 jaar gebruikt zijn (%):
Materialen en diensten
Totaal
M-N
Eemland
Leskisten/lesmateriaal
59
55
69
Foldermateriaal
63
62
65
Ouderavonden
11
13
6
Gastlessen
25
30
14
Docententrainingen
Anders
3
2
4
10
10
12
In de categorie ‘anders’ gaf 3% van de scholen (n=6) aan: het inwinnen van informatie, (tel.)
advies, voorlichting. Verder werd onder andere genoemd: uitleg/ondersteuning ouderteams
(n=3), begeleiding bij rouwverwerking (n=2), opvoedcursus voor ouders (n=1).
Relatief veel scholen maken gebruik van leskisten/lesmateriaal en folders. Verder valt het op
dat weinig scholen gebruik maken van docententrainingen en ouderavonden. Bij deze vraag
zal de mate waarin scholen gebruik maken van materialen en diensten tevens afhankelijk
zijn van het aanbod door de GGD. Zo liep er bij de GGD Midden-Nederland een project
waarbij gastlessen werden gegeven en worden docententrainingen door beide GGD’en
weinig aangeboden.
8
Materialen en diensten van andere externe organisaties die de afgelopen 2 jaar gebruikt zijn
(%):
Externe organisaties
Totaal
M-N
Eemland
Lokaal/regionaal:
Bureau Jeugdzorg
54
52
58
Bureau Halt
58
64
42
OBD/ Eduniek
74
72
80
2
2
0
Politie
57
60
50
GGZ
24
25
24
Welzijnswerk
11
10
14
St. Voorkom
5
6
2
Schakels
6
8
2
Anders lokaal/regionaal
9
6
16
7
6
12
13
10
20
Centrum Maliebaan
Landelijk:
Alg. Pedagogisch Studiecentrum
Chris. Pedagogisch Studiecentrum
Kath. Pedagogisch Studiecentrum
7
7
8
Consument en Veiligheid
17
20
8
Stivoro (roken)
21
18
28
0
0
0
Nat. Inst. Zorg & Welzijn
NISB/NOC*NSF
7
6
10
15
14
16
Lions Quest (leefstijl)
6
7
4
Anders landelijk
3
2
4
Voedingscentrum
Vier scholen in Midden-Nederland (3%) en één in Eemland (2%) hebben de afgelopen 2 jaar
geen materialen en diensten van externe organisaties gebruikt.
Het blijkt dat scholen van veel verschillende organisaties materialen en diensten gebruiken.
Er wordt veel meer gebruik gemaakt van lokale en regionale organisaties dan van landelijke.
Meer dan de helft van de scholen maakt gebruik van de OBD/Eduniek, Bureau Halt, Politie en
Bureau Jeugdzorg.
9
Scholen die knelpunten ervaren bij het uitvoeren van een gezondheidsbeleid (%):
Totaal
M-N
Eemland
61
59
68
Weinig tijd tijdens lessen
42
38
52
Weinig tijd buiten lessen
19
20
16
Weinig menskracht
20
19
22
Weinig geld
26
26
28
Weinig kennis/informatie
16
15
20
Onvoldoende geschikt materiaal
12
12
14
Klein draagvlak leerlingen
2
2
2
Klein draagvlak collega’s
5
5
6
Klein draagvlak schoolleiding
1
1
0
Weinig interne ondersteuning
3
2
6
Weinig externe ondersteuning
3
2
4
12
11
16
7
5
14
10
9
12
Ervaart knelpunten
Ervaren knelpunten :
*
Geen inzicht huidige gezondheidsstatus
Geen consensus
Anders
Als percentage van alle scholen.
*
Meer dan de helft van de scholen ervaart knelpunten bij het uitvoeren van een
gezondheidsbeleid. Het grootste knelpunt is te weinig tijd tijdens de lessen. Het draagvlak
bij leerlingen, collega’s en schoolleiding wordt weinig als knelpunt ervaren. Opvallend is dat
slechts weinig scholen (12%) weinig inzicht in de huidige gezondheidsstatus als knelpunt
ervaren.
In de categorie ‘anders’ wordt door 5 scholen ‘te weinig draagvlak bij ouders’ een knelpunt
genoemd en 4 scholen merken op ‘dat er van scholen verwacht wordt dat zij
maatschappelijke tekortkomingen oplossen’.
10
Wensen en behoeften schoolgezondheidsbeleid
71% van de scholen (in beide regio’s) zegt geïnteresseerd te zijn in een schoolrapportage.
Onderstaande tabel geeft weer welke specifieke onderwerpen men in een schoolprofiel wil
zien (%).
Onderwerpen schoolprofiel
Totaal
M-N
Eemland
Overgewicht
59
60
59
Luchtwegaandoeningen
61
61
59
Allergieën
64
65
61
Sociale vaardigheden en weerbaarheid
69
69
71
Gedragsproblemen
68
68
67
Stemmingsproblemen/depressie
47
47
47
Zelfvertrouwen
66
65
67
(Faal)angst
65
64
67
Voedingsgewoonten
55
57
51
Sport en beweging
63
63
61
Mondhygiëne
48
50
45
Vrije tijdsbesteding
44
45
41
Alcoholgebruik
29
28
33
Roken
33
33
33
Welbevinden op school
69
69
71
Sociale relaties
64
66
59
Relatie met de leerkracht
62
64
55
Pesten
64
63
67
Lichamelijke gezondheid:
Psychische gezondheid:
Leefgewoonten:
Sociale omgeving:
Scholen konden ook andere onderwerpen aangeven. Wat betreft lichamelijke gezondheid
werd onder andere genoemd: gezicht/gehoor (n=4), medicijngebruik (n=3), lichamelijke
handicaps (n=2) en ziektes/inentingen land van herkomst (n=2). Bij psychische gezondheid
werd onder andere genoemd: informatie thuissituatie/traumatische ervaringen (n=3) en
hoogbegaafdheid (n=1). Bij sociale omgeving werd onder andere genoemd: welbevinden
thuis/in buurt (n=3).
Scholen vinden veel onderwerpen relevant om op te nemen in een schoolprofiel. Zij zijn het
meest geïnteresseerd in onderwerpen waaraan zij structureel aandacht besteden zoals
psychische gezondheid en welbevinden op school. Daarnaast is er ook veel interesse in
allergieën, sport en beweging en luchtwegaandoeningen.
11
Interesse van scholen in vormen van ondersteuning van de GGD of een andere externe
organisatie bij het opzetten en uitvoeren van een gezondheidsbeleid (%):
(zeer)
wenselijk
neutraal
(zeer)
onwenselijk
(zeer)
wenselijk
neutraal
(zeer)
onwenselijk
Eemland
(zeer)
onwenselijk
M-N
neutraal
Totaal
(zeer)
wenselijk
Ondersteuning
72
23
5
72
22
6
72
26
2
60
37
3
58
39
3
67
30
2
74
23
4
75
22
3
70
26
4
59
32
9
58
33
9
60
29
11
84
14
3
84
12
4
83
17
0
-Lesmateriaal/leskisten leveren
87
11
2
86
11
3
89
11
0
-Ouderavonden verzorgen
62
33
5
63
32
5
59
35
7
-Docententrainingen verzorgen
39
47
14
41
46
14
33
50
17
61
33
6
60
34
6
63
33
5
-Deelname zorgnetwerk
51
33
16
51
32
16
51
33
16
-Hulp opzetten leerlingvolgsysteem
17
39
44
15
41
44
21
34
46
9
37
54
10
43
47
5
23
73
24
47
29
22
51
28
30
37
33
Bespreken resultaten en conclusies
schoolrapportage
Advies en ondersteuning bij keuze
prioriteiten voor gezondheidsbeleid
Advies over mogelijkheden voor preventie
Ondersteuning/hulp bij opstellen
beleidsplan
Praktische ondersteuning bij uitvoering
preventieve activiteiten:
-Gastlessen verzorgen
Afstemming/coörd. projectaanbod ext. org.
Leerlingenzorg:
-Hulp opzetten ziekteverzuimregeling
-Extra zorg op klasniveau
Bijna driekwart van de scholen vindt het (zeer) wenselijk om de resultaten en conclusies van
de schoolrapportage met de GGD te bespreken en advies over mogelijkheden voor preventie
te krijgen. Daarnaast zijn ook veel scholen geïnteresseerd in ondersteuning bij het opstellen
van een beleidsplan en het stellen van beleidsprioriteiten.
Wat betreft praktische ondersteuning bij het uitvoeren van preventieve activiteiten zijn
scholen met name geïnteresseerd in lesmateriaal/leskisten en gastlessen en minder in
docententrainingen. Ondersteuning op het gebied van leerlingenzorg wordt duidelijk minder
wenselijk gevonden.
12 % van de scholen (13% in M-N en 9% in Eemland) vindt andere vormen van ondersteuning
van de GGD en andere organisaties in het kader van gezondheidsbeleid wenselijk.
12
Mogelijkheden digitale gegevensverzameling
Het aantal computers met internetverbinding voor bovenbouwleerlingen:
Aantal computers
Totaal
M-N
Eemland
n
%
n
%
n
%
0
4
2
4
3
0
0
1-5
7
4
5
4
2
4
6 -10
58
33
43
34
15
31
11-15
45
26
28
22
17
35
16 -20
34
20
27
21
7
15
>20
26
15
19
15
7
15
Het blijkt dat de meeste scholen voldoende mogelijkheden hebben voor digitale
gegevensverzameling. In beide regio’s geeft 96% van de scholen aan dat er op de school
ondersteuning aanwezig is op het gebied van computers. Van de scholen die computers
beschikbaar hebben voor bovenbouwleerlingen heeft 3,5% (n=6, 5 in M-N en 1 in Eemland)
geen ondersteuning.
13
3.
Conclusies
Respons en representativiteit
De respons van 43% is relatief hoog te noemen, zeker gezien het feit dat scholen alleen
digitaal benaderd zijn. De aan het behoefteonderzoek deelnemende scholen lijken redelijk
representatief te zijn voor alle scholen in beide regio’s.
Huidig gezondheidsbeleid op scholen
Bij bijna alle scholen maakt gezondheidsbeleid expliciet deel uit van het schoolbeleid (met
name op het gebied van leerlingen).
Eénderde van de scholen heeft een beleidsplan op het gebied van gezondheid en bijna de
helft van de andere scholen wil er één opstellen.
Opvallend is dat het merendeel van de scholen structureel aandacht besteedt aan thema’s
zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten en normen. Thema’s op het gebied van
leefgewoonten, zoals gezonde voeding, roken, alcohol en drugs komen vaker éénmalig aan
bod. Er zijn relatief weinig activiteiten (zowel eenmalig als structureel) op het terrein van
opvoedingsondersteuning, ongevallen/veiligheid, mondgezondheid, seksualiteit, preventie
van depressie en (faal)angst.
Het blijkt dat er op scholen al veel gedaan wordt op het gebied van leerlingenzorg.
Ruim driekwart van de scholen heeft regelgeving rondom brandveiligheid, omgangsvormen
en pesten. Regelgeving is er echter relatief weinig wat betreft de verkeerssituatie rondom
school, hygiëne, planten en dieren en medicijngebruik.
Relatief veel scholen maken gebruik van leskisten/lesmateriaal en foldermateriaal van de
GGD. Weinig scholen maken gebruik van docententrainingen, ouderavonden en gastlessen
(dit laatste met name in Eemland). Dit hangt waarschijnlijk samen met het aanbod van
docententrainingen en gastlessen van de GGD’en.
Meer dan de helft van de scholen maakt gebruik van materialen en diensten van de
OBD/Eduniek, Bureau Halt, Politie en Bureau Jeugdzorg. Deze organisaties zijn dus belangrijk
voor de GGD als eventuele partners in het opzetten en uitvoeren van een
schoolgezondheidsbeleid.
61% van de scholen ervaart knelpunten bij het uitvoeren van een schoolgezondheidsbeleid.
Het grootste knelpunt is te weinig tijd tijdens de lessen. Het is positief te noemen dat het
draagvlak bij leerlingen, collega’s en schoolleiding niet als knelpunt ervaren wordt.
Wensen en behoeften schoolgezondheidsbeleid
71% van de scholen (in beide regio’s) zegt geïnteresseerd te zijn in een schoolrapportage.
Scholen vinden veel onderwerpen relevant om op te nemen in een schoolprofiel. Zij zijn het
meest geïnteresseerd in onderwerpen waaraan veel scholen reeds structureel aandacht
besteden zoals psychische gezondheid en welbevinden op school. Daarnaast is er ook veel
interesse in allergieën, sport en beweging en luchtwegaandoeningen. Voor de leefgewoonten
alcoholgebruik en roken is duidelijk minder interesse.
Bijna driekwart van de scholen vindt het (zeer) wenselijk om de resultaten en conclusies van
de schoolrapportage met de GGD te bespreken en advies over mogelijkheden voor preventie
te krijgen. Daarnaast zijn ook veel scholen geïnteresseerd in ondersteuning bij het opstellen
van een beleidsplan en het stellen van beleidsprioriteiten. Hieruit blijkt dat veel van de
deelnemende scholen open staan voor ondersteuning van de GGD in het opzetten en
uitvoeren van een gezondheid beleidsplan.
Wat betreft praktische ondersteuning bij het uitvoeren van preventieve activiteiten zijn
scholen met name geïnteresseerd in lesmateriaal/leskisten, gastlessen en ouderavonden
14
verzorgen en minder in docententrainingen. Ondersteuning op het gebied van leerlingenzorg
wordt duidelijk minder wenselijk gevonden.
Mogelijkheden digitale gegevensverzameling
De meerderheid van de scholen heeft voor de bovenbouw leerlingen één of meerdere
computers met internet beschikbaar. Dit betekent dat er zeker mogelijkheden zijn voor
digitale gegevensverzameling bij de leerlingen in de bovenbouw.
15
4.
Aanbevelingen/actiepunten
De resultaten van de behoeftepeiling bieden een goed uitgangspunt voor het vervolg van het
project.
Monitor
Bij het samenstellen van de monitor zal rekening gehouden worden met de belangstelling
van de scholen. Gezien de specifieke belangstelling van scholen voor psychosociale
problemen en welbevinden, zal hier het accent op komen te liggen.
Ook bij gemeenten en organisaties die een rol kunnen spelen bij het schoolgezondheidsbeleid zal gevraagd worden welke onderwerpen zij van belang vinden om mee te nemen.
Methode van gegevens verzamelen
Het lijkt haalbaar om de vragenlijst digitaal af te nemen bij leerlingen van de bovenbouw.
Voor het pilot onderzoek in 2006 zullen in eerste instantie scholen geworven worden die
over 5 of meer computers met internetverbinding beschikken. Voor scholen die geen
computer met internetverbinding hebben, moet in de toekomst de mogelijkheid van
schriftelijke afname geboden worden.
Terugkoppeling en advies
Uit de behoeftepeiling komt naar voren dat de meerderheid van de scholen geïnteresseerd is
in een schoolprofiel. Ook willen zij de resultaten en conclusies daarvan bespreken en wensen
advies over de mogelijkheden voor preventie. Het is belangrijk om hiermee aan te sluiten bij
de stand van zaken en mogelijkheden op school. Deze blijkt namelijk divers te zijn. Het is
aan te bevelen een kort vragenlijstje voor de school te ontwikkelen dat gelijktijdig met de
gegevensverzameling bij de leerlingen door de school ingevuld kan worden. Uit de
behoeftepeiling komt verder naar voren dat scholen vooral geïnteresseerd zijn in praktische
ondersteuning door de GGD of andere organisaties bij de uitvoering van preventieve
activiteiten, zoals lesmateriaal/leskisten leveren, gastlessen verzorgen en ouderavonden
verzorgen. Bij het bespreken van het schoolprofiel en de advisering rond
schoolgezondheidsbeleid dienen daarom de mogelijkheden daarvoor onder de aandacht
gebracht te worden. Scholen vinden deze vormen van ondersteuning wel wenselijk, maar
maken er nog niet zoveel gebruik van. Verder is volgens het behoefte onderzoek afstemming
van het aanbod met die organisaties waar scholen relatief veel mee te maken hebben
wenselijk.
16
Bijlage 1 Respons per regio en per gemeente
Aangeschreven
Teruggestuurd
Respons
n
n
%
Totaal
425
182
43
Midden-Nederland
301
131
44
Abcoude
4
3
75
Amerongen
2
2
100
Breukelen
7
2
29
Bunnik
9
5
56
De Bilt
20
8
40
Doorn
6
4
67
Driebergen
8
3
38
Houten
25
10
40
Leersum
5
1
20
Loenen
9
3
33
11
3
27
Lopik
Maarn
3
2
67
Maarssen
20
6
30
Montfoort
8
5
63
Nieuwegein
23
8
35
Oudewater
5
3
60
Renswoude
2
1
50
Rhenen
10
2
20
Ronde Venen
19
10
53
Veenendaal
22
9
41
Vianen
10
8
80
Wijk bij Duurstede
14
9
63
Woerden
25
8
32
IJsselstein
13
8
62
Zeist
21
8
38
124
51
41
Amersfoort
53
15
28
Leusden
16
9
56
Woudenberg
7
3
43
Bunschoten
12
7
58
Soest
21
8
38
Baarn
9
5
56
Eemnes
6
4
67
Eemland
17
18
Download