Update TMG eerste vier maanden 2017

advertisement
PERSBERICHT, DEF 26 MEI 2017
Amsterdam, xx mei 2017
Update TMG eerste vier maanden 2017
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 1 juni 2017, zal Telegraaf Media
Groep N.V. (“TMG”) een toelichting geven op het openbaar bod van Mediahuis N.V. en VP Exploitatie
N.V. (samen “het Consortium”). TMG hecht eraan om voor dat moment alle belanghebbenden zo
actueel mogelijk te informeren over de stand van zaken.
Financiële resultaten (unaudited) januari t/m april 20171
Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Bedragen in miljoenen euro's
Opbrengsten
EBITDA (excl. reorganisatielasten en overnamekosten)
EBITDA-marge (excl. reorganisatielasten en overnamekosten)
EBITDA
EBITDA-marge
1/1-30/4
2017
1/1-30/4
2016
127,2
137,6
3,2
3,5
2,5%
2,5%
-7,1
3,5
-5,6%
2,5%

Opbrengsten dalen met 7,6% van EUR 137,6 naar EUR 127,2 miljoen, met name als gevolg van lagere
advertentie-inkomsten uit print (-25,3%). Exclusief het effect van portfolio-rationalisaties dalen de
opbrengsten met 6,8%.

Kosten, genormaliseerd voor reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod, dalen met
7,5% van EUR 134,1 miljoen naar EUR 124,0 miljoen en compenseren grotendeels de daling in
opbrengsten.

EBITDA-resultaat, genormaliseerd voor reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod,
daalt met 8,6% van EUR 3,5 miljoen naar EUR 3,2 miljoen.

De reorganisatielasten bedragen EUR 5,0 miljoen en hebben hoofdzakelijk betrekking op lasten inzake de
voorgenomen verkoop van de huis-aan-huis bladen aan BDUmedia en afvloeiingskosten.

De kosten inzake het traject van het openbaar bod (inclusief de procedures bij de Ondernemingskamer)
bedragen EUR 5,3 miljoen en betreffen hoofdzakelijk de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.

EBITDA-resultaat inclusief reorganisatielasten en lasten in verband met het openbaar bod daalt van een
positieve EBITDA van EUR 3,5 miljoen naar een negatieve EBITDA van EUR 7,1 miljoen.
1
Deze cijfers zijn unaudited en de 2016 cijfers zijn exclusief de resultaten van de in het radio-partnership met Talpa
ingebrachte entiteiten (Sky Radio en Radio Veronica).
1
Toelichting op de financiële resultaten jan – april 2017
De daling in opbrengsten wordt voor een groot deel veroorzaakt door de daling in print advertentie-inkomsten,
als gevolg van een nog steeds krimpende advertentiemarkt. Daarnaast is er een nadelig effect van het
doorvoeren van de reorganisatie van de sales-en marketingorganisatie vanaf het begin van 2017 waardoor
minder verkopen kunnen worden gerealiseerd. Exclusief het effect van portfolio-rationalisaties (stoppen
Dichtbij, deels staken activiteiten Rotterdam/Utrecht, stoppen vervaardiging voor derden en aankoop Fashion
Week) dalen de opbrengsten met 6,8%.
De kosten exclusief reorganisatielasten en kosten in verband met het openbaar bod dalen met 7,5% naar
EUR 124,0 miljoen. De kostendaling hangt vooral samen met lagere kosten voor uitbesteed drukwerk dankzij
het deels insourcen van drukwerk en met lagere personeelskosten ten gevolge van de in 2016 doorgevoerde
reorganisaties bij o.a. de drukkerijen en de redactie.
Het EBITDA-resultaat inclusief bijzondere posten daalt van EUR 3,5 miljoen naar EUR -7,1 miljoen.
De bijzondere posten hebben betrekking op reorganisatielasten inzake de voorgenomen verkoop van de huisaan-huisbladen aan BDUmedia, afvloeiingskosten voor de Raad van Bestuur en senior managers en
advieskosten in het kader van het openbaar bod. Het EBITDA-resultaat exclusief reorganisatielasten en
exclusief de kosten in verband met het openbaar bod daalt van EUR 3,5 miljoen naar EUR 3,2 miljoen.
Per eind april heeft TMG een netto-schuld van EUR 13,3 miljoen ten opzichte van een positieve netto
liquiditeitspositie van 14,5 miljoen per 31 december 2016. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door
betaalde reorganisatielasten en de betaling van de nieuw vastgestelde waarde van de radio Veronica licentie
voor de periode 2011-2017 (EUR 14,7 miljoen inclusief rente). Er lopen constructieve gesprekken over de
continuering van de huidige bancaire kredietfaciliteiten en met Mediahuis zijn er adequate afspraken gemaakt
over de financiering van TMG na het bod.
Governance en operationele bedrijfsvoering
Op 5 maart zijn de twee leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen geschorst
vanwege een vertrouwensbreuk met de Raad van Commissarissen in de context van het beleid van de
vennootschap met betrekking tot de openbare biedingen van het Consortium en Talpa Holding N.V. (“Talpa”).
Sindsdien is de Raad van Commissarissen2 op grond van de statuten van TMG tijdelijk belast met de
bestuurstaak. Sinds 14 maart is de heer Hans Bakker als Algemeen Directeur ad-interim verantwoordelijk
voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, terwijl de Raad van Commissarissen tot aan
gestanddoening van het Bod de bestuurstaak zal blijven waarnemen. Tijdens de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 1 juni geeft de Raad van Commissarissen kennis van het feit dat de heer Vangeel en de
heer Boot per gestanddoening van het Consortium-bod TMG als respectievelijk CEO en CFO gaan leiden.
2
De bestuurstaak is uitgevoerd door de heer Nooitgedagt, mevrouw Brummelhuis en mevrouw van den Belt.
2
Met ingang van 2017 is de herinrichting van de sales- en marketingorganisatie van TMG verder doorgevoerd,
in het verlengde van de in juli 2016 aangekondigde efficiencymaatregelen. De nieuwe sales- en
marketingorganisatie werkt inmiddels vanuit een centrale locatie, richt zich op alle TMG-klanten en –partners
en werkt voor alle landelijke en regionale titels.
Ook in het kader van de in juli 2016 aangekondigde efficiencymaatregelen is op 23 maart de voorgenomen
verkoop van de huis-aan-huisbladen aan BDUmedia aangekondigd. Afronding van de transactie zal naar
verwachting binnen afzienbare tijd plaatsvinden.
In de eerste vier maanden van 2017 is eveneens hard gewerkt aan de verdere versterking van de merken van
TMG, vooral door optimalisatie van het online video aanbod. Het meest in het oog springend was de lancering
op 1 mei van het online videoplatform Telegraaf VNDG waarmee TMG en De Telegraaf, in lijn met de 24/7
strategie inspelen op de exponentiele groei van online kijken en de verschuiving van advertentiebudgetten
naar online media. Telegraaf VNDG is een videoplatform met hoge kwaliteit nieuwsuitzendingen en korte
programma’s. Op Telegraaf VNDG zijn vertrouwde Telegraaf-gezichten als John van den Heuvel, Maarten
Steendam en Jaap de Groot te zien met eigen programma’s of als deskundigen. Telegraaf VNDG is een
unieke aanvulling op de vertrouwde papieren krant De Telegraaf en op Telegraaf.nl. Met dit platform worden
consumenten nog beter bediend, op ieder moment en op elke locatie, via computer, tablet en smartphone. De
programma’s van Telegraaf VNDG zijn te zien via Telegraafvandaag.nl en via de iOS/ Android VNDG-app.
Aanbeveling voor het openbare bod van Mediahuis N.V. en VP Exploitatie N.V.
Op 19 april lanceerde het Consortium het door TMG aanbevolen openbaar bod. De Raad van
Commissarissen3, tevens tijdelijk belast met het bestuur, heeft het bod aanbevolen omdat de strategie van het
Consortium nauw aansluit bij de strategie van TMG en dat het samengaan met Mediahuis de beste toekomst
biedt voor de onderneming. De gecombineerde strategie waarborgt de positie van het kernbedrijf en focust
zich ook op digitale, online, radio en video ontwikkelingen. De prijs is fair, er is een hoge mate van
dealzekerheid en TMG heeft afspraken gemaakt met het Consortium waarmee de belangen van alle
stakeholders maximaal gewaarborgd worden. TMG en het Consortium beogen een leidend multimedia bedrijf
te creëren. Het position statement in verband met het openbaar bod is beschikbaar op de website van TMG.
De Centrale Ondernemingsraad steunt het besluit van de Raad van Commissarissen om het bod van
Mediahuis en VP Exploitatie aan te bevelen en op 1 mei kreeg het Consortium van de Autoriteit Consument
en Markt (ACM) toestemming voor de overname van TMG. De aanmeldingstermijn van het bod zal sluiten op
15 juni om 17.40 uur.
Op 15 juni vindt er nog een zitting plaats met betrekking tot het resterende verzoek van Talpa tot het instellen
van een enquêteonderzoek naar aanleiding van het tekenen van het fusieprotocol door TMG. Op 21 maart
wees de Ondernemingskamer alle door Talpa verzochte voorlopige voorzieningen af en oordeelde zij dat er
3
De heer van Puijenbroek heeft als commissaris van TMG niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming
omtrent het voorstel van Mediahuis en VP Exploitatie.
3
vooralsnog geen reden was tot twijfel over het gevoerde beleid rond het biedingsproces. Ook de uitspraak in
de nu resterende procedure ziet TMG met vertrouwen tegemoet.
Zoals boven beschreven zijn in de eerste vier maanden van het jaar EUR 5,3 miljoen kosten geboekt in
verband met deze trajecten. De totale kosten in 2017 voor het traject van het openbaar bod, inclusief de
procedures bij de Ondernemingskamer, zullen naar verwachting EUR 10 miljoen bedragen en betreffen
hoofdzakelijk de kosten voor de financiële en juridische adviseurs.
Aandeelhoudersvergadering 1 juni
Op 1 juni vanaf 13.00 uur vindt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Daarin zullen de
reguliere onderwerpen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden behandeld, en
het bod van het Consortium.
Over Telegraaf Media Groep
Telegraaf Media Groep N.V. (TMG) is één van de grootste Nederlandse mediabedrijven, met sterke merken
als De Telegraaf, Telegraaf VNDG, DFT, Telesport, Metro, Autovisie, Privé en VROUW; regionale dagbladen
zoals het Noordhollands Dagblad en de Gooi- en Eemlander; digitale merken zoals GeenStijl, Dumpert en
Gaspedaal; Classic FM en - via een strategische samenwerking met Talpa - de landelijke radiozenders Sky
Radio, Radio Veronica, Radio 538 en Radio 10. Daarnaast hebben we tientallen andere merken en titels die
zich richten op lokale nieuwsvoorziening, entertainment of e-commerce (o.a. GroupDeal). Via Keesing Media
Group zijn we marktleider in Europa in puzzelbladen en digitale puzzels. De missie van TMG is om
consumenten 24 uur per dag, 7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige, gepersonaliseerde en
relevante content op het gebied van nieuws, sport en entertainment, via alle denkbare distributievormen. Voor
meer informatie over TMG ga naar www.tmg.nl.
_______________________________________________________________
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn Jonker, Director Corporate Communications & Investor Relations TMG: +31
(0)652390449 of [email protected]
4
Download