TMG legt focus op kernbedrijf

advertisement
PERSBERICHT
TMG legt focus op kernbedrijf








In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met € 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities
en groei van digitale activiteiten.
Genormaliseerd EBITDA-resultaat daalde van € 62,5 miljoen naar € 41,3 miljoen door
gedaalde advertentiemarkt van print en achterblijvend resultaat van Hyves.
In 2012 eenmalige afschrijvingen van € 41,7 miljoen (waarvan € 36,5 miljoen op Hyves)
tegenover € 52,1 miljoen in 2011.
Nettoresultaat € 15,1 miljoen negatief in 2012 versus € 32,6 miljoen negatief in 2011.
TMG richt zich op uitvoering van strategie kernbedrijf: print, online en radio.
Strategische opties voor Keesing Media Group worden onderzocht.
Geplande kostenbesparingen van € 70 miljoen op jaarbasis (2012 - 2016) worden versneld
gerealiseerd.
Geen regulier dividend over 2012, in het najaar wel een interim-dividend voorzien.
TMG realiseerde in het transitiejaar 2012 een gelijkblijvende omzet en een lager genormaliseerd
EBITDA-resultaat in vergelijking met het voorgaande jaar. Autonoom en genormaliseerd daalde
de omzet met € 36 miljoen vooral als gevolg van lagere omzet krantenadvertenties en lagere
omzet bij Hyves. Dankzij kostenreducties en acquisities werd de daling van het genormaliseerd
EBITDA-resultaat beperkt tot € 21,2 miljoen en kwam uit op € 41,3 miljoen (2011: € 62,5
miljoen). Voor reorganisatiekosten werd circa € 1 miljoen ten laste van het resultaat gebracht
tegenover vorig jaar € 44 miljoen. Verder werden eenmalige afschrijvingen tot een bedrag van
€ 41,7 miljoen in het resultaat van 2012 verwerkt, waarvan € 36,5 miljoen afwaardering goodwill
van Hyves en € 5 miljoen inzake onroerend goed. In 2011 werd € 52,1 miljoen afgewaardeerd,
waarvan € 44 miljoen op de goodwill van Sky Radio Group. Inclusief € 18 miljoen lagere
inkomsten uit deelnemingen (vooral uit ProSiebenSat.1 Media AG, waarin vorig jaar een
boekwinst op de verkoop van SBS Benelux van € 20 miljoen was verwerkt), circa € 2 miljoen
hogere rentelasten en € 2,4 miljoen hogere belastingbaten, resteerde een nettoverlies van
€ 15,1 miljoen tegenover een nettoverlies van € 32,6 miljoen over 2011.
De advertentiemarkt, met name in print, is in de loop van 2012 verder en sneller dan verwacht
gedaald. Er is geen uitzicht op een snel herstel waardoor versnelling van kostenmaatregelen
nodig is. De gelden die beschikbaar kunnen komen uit ProsiebenSat.1 Media AG zullen worden
ingezet om het kernbedrijf een gezonde balans te geven en om liquiditeit te creëren voor
aandeelhouders. TMG rolt met beperktere middelen en efficiënter de huidige strategie voor het
kernbedrijf uit met behoud van een solide kapitaalstructuur. Vanwege de slechte
marktomstandigheden schort TMG zijn omzet- en winstdoelstellingen voor 2016 op.
Pagina
1 van 4
PERSBERICHT
Vooral door de groei bij digitale activiteiten en de opbrengsten afkomstig van activiteiten die werden
geacquireerd, is de totale omzet van TMG gelijk gebleven aan die van 2011. De economische
ontwikkelingen in Nederland leidden tot een sterker dan in 2011 verwachte daling van de advertentieinkomsten van dagbladen en huis-aan-huisbladen. Reeds in 2012 werden kostenverlagingen
gerealiseerd door middel van reorganisatiemaatregelen en door samenwerking met derde partijen in
de dagbladbezorging, maar deze besparingen waren nog onvoldoende om de daling in het resultaat
geheel op te vangen.
Gezien deze resultaten èn de zeer onzekere vooruitzichten van de printadvertentiemarkt heeft TMG
maatregelen genomen gericht op een solide toekomst van het kernbedrijf van TMG (online, print en
radio). Het bedrijf houdt daarbij vast aan de ingezette crossmediale strategie, die is gericht op groei in
online en transformatie naar een crossmediaal bedrijf.
Herman van Campenhout, CEO van TMG: “Gedurende het afgelopen jaar tekende zich een significant
slechtere markt af. Vooral onze grootste markt, de markt voor printmedia, is verder verslechterd. Wij
hebben maatregelen genomen die de positie van ons kernbedrijf verstevigen. Dit zal ons helpen om
als een beter en steviger bedrijf uit de storm te komen, die in het medialandschap woedt.”
De in 2011 gelanceerde crossmediale strategie voor het kernbedrijf is vertaald in een nieuwe
organisatie gedurende 2012 en legt de focus op de platformen: print, online en radio.
In de printmarkt, de belangrijkste aanjager van ons onlinebereik, richt TMG zich op het bereiken van
meer efficiency door zowel interne als externe samenwerking.
Binnen online zijn alle activiteiten van TMG geïntegreerd, waardoor concernbrede bundeling van
kennis en expertise plaatsvindt op het gebied van online productontwikkeling. De resultaten van
Hyves over 2012 hebben niet aan de ambitie voldaan en hebben geleid tot een bijzonder
waardeverminderingsverlies van € 36,5 miljoen. Het sociale netwerk richt zich nu specifiek op
jongeren en ontwikkelt daarnaast activiteiten in social en casual gaming.
De op innovatie gebaseerde groei bij Sky Radio Group wordt gezien de behaalde successen
doorgezet. De neerwaartse trend in de luistercijfers van de afgelopen vier jaar werd in 2012
omgebogen. De luisteraandelen van zowel Sky Radio als Radio Veronica groeiden sterk.
Keesing Media Groep heeft succesvol Megastar geïntegreerd. Gezien de focus van TMG op het
kernbedrijf worden de strategische opties voor dit bedrijfsonderdeel onderzocht.
Pagina
2 van 4
PERSBERICHT
Dividend
Over het jaar 2012 wordt voorgesteld om geen regulier dividend uit te keren.
ProSiebenSat.1 Media AG
TMG verwacht in 2013 een interim-dividend uit te kunnen keren. Voorwaarde daarvoor is dat de
aandeelhouders van ProSiebenSat.1 Media AG het voorstel goedkeuren tot een uitkering van € 5,63
dividend per aandeel met stemrecht als gevolg van de verkoop van de Scandinavische activiteiten.
De uitkering van het interim-dividend van TMG zal € 0,47 per aandeel bedragen en in
augustus/september 2013 kunnen worden uitgekeerd.
De preferente aandeelhouders van ProSiebenSat.1 Media AG nemen tijdens de komende Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 23 juli aanstaande een besluit over de samenvoeging van de
preferente aandelen en de aandelen met stemrecht. Bij een positief besluit krijgen ook de aandelen
met stemrecht een beursnotering waardoor de verhandelbaarheid van het TMG-belang toeneemt.
Vooruitzichten
Voor het jaar 2013 wordt geen concrete verwachting uitgesproken betreffende het resultaat.
De volgende ontwikkelingen zullen van invloed zijn op het resultaat:
 Print:
o Daling van de print advertentie-opbrengsten;
o Geringe daling van oplage-opbrengsten;
o Versnelling in het lopende kostenbesparingsprogramma;
 Online: stijging van online opbrengsten;
 Radio: geringe stijging van radio advertentie-opbrengsten.
Voor Keesing Media Group worden de strategische opties onderzocht.
Bijlagen:
1. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2012.
2. Geconsolideerd overzicht van de financiële positie per 31 december 2012.
3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012.
4. Genormaliseerd EBITDA 2012.
Pagina
3 van 4
PERSBERICHT
De verkorte jaarrekening zoals gepresenteerd in de bijlagen van dit persbericht zijn afkomstig uit de jaarrekening per 31 niet
december 2012, welke nog is gepubliceerd. In overeenstemming met BW titel 2:395 verklaren wij dat Deloitte Accountants B.V.
een goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven bij deze jaarrekening. Voor een juiste interpretatie van de financiële
positie en resultaten van Telegraaf Media Groep N.V. en omvang van de controle van Deloitte Accountants B.V., dient dit
persbericht te worden gelezen in samenspraak met jaarrekening waar het betrekking op heeft en de accountantsverklaring
afgegeven op 11 maart 2013. Deze documenten worden op 12 maart 2013 gepubliceerd. De jaarrekening dient nog te worden
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 25 april aanstaande te Amsterdam.
Een bespreking van de resultaten van TMG met bedrijfsanalisten vindt vandaag plaats om 14.00 uur. Graag nodigen we u uit
om de audiowebcast van de bijeenkomst live te volgen via www.tmg.nl.
_______________________________________________________________
Niet voor publicatie - Contactinformatie:
J. Elekan, Hoofd Investor Relations & Woordvoering
Telefoon: 020 – 5853308 (buiten kantooruren doorgeschakeld naar mobiel nummer).
Indien u geen prijs meer stelt op toezending van de persberichten van TMG kunt u dat laten weten aan
[email protected] Uw e-mailadres wordt dan per direct verwijderd uit het verzendbestand.
13-01
Pagina
4 van 4
Download