Veel belangstelling voor mini symposiu

advertisement
Veel belangstelling voor mini
Ruim tweehonderd arbeidsdeskundigen verzamelden zich op 8 maart
in Houten voor het minisymposium
‘Arbeidsparticipatie van mensen
met een visuele beperking’. De
middag werd georganiseerd door
Platform AD11 in samenwerking
met regio West. Sprekers uit
wetenschap en praktijk bespraken
de kansen en mogelijkheden van
visueel beperkten op de arbeidsmarkt
N
een groot sociaal netwerk en zelfstandig-
ook de Nederlandse Oogvereniging, Barti-
heid/zelfredzaamheid. Daarnaast spelen
méus en Visio hebben veel nuttige tips en
individuele factoren een rol. Zo maken
informatie, net als gespecialiseerde bedrij-
mannen überhaupt meer kans, net als
ven als Buro Obol en Eye2Work. “En natuur-
ouderen en hoogopgeleiden (vanwege hun
lijk via bijeenkomsten als deze”, aldus
kennis/ervaring/arbeidsverleden) en inwo-
Monique Klompé.
ners van verstedelijkte gebieden (meer
werkgelegenheid). Verder concludeert Inge
Monique stelde vast dat er betrekkelijk
Houkes dat zelfvertrouwen en motivatie
weinig onderzoek is gedaan naar re-integra-
meer effect hebben dan bijvoorbeeld braille
tie van blinden en slechtzienden. Iets dat
kunnen lezen.
bevestigd werd door Inge Houkes, assistant
professor aan Maastricht University. Ze
Geringe participatie
amens platform AD11 heette Mieke
werkt met een team aan de ontwikkeling van
Opvallend is de geringe arbeidsparticipatie.
Rabou Iedereen van harte welkom.
een assessmentinstrument dat visueel
“Als je de kleine contracten en het SW-werk
Speciale dank ging uit naar arbeids-
gehandicapten helpt bepalen welke factoren
niet meerekent, blijft de arbeidsparticipatie
kundige Michel van Lookeren wiens Buro
ze moeten aanpakken om de kans op werk te
steken op 28%. Wel zijn mensen redelijk
Obol twintig jaar bestaat. “Michel heeft voor
vergroten. “In ons literatuuronderzoek
tevreden over hun werk, maar ze ervaren
een mooi samengesteld programma van
kwamen we 22, voornamelijk Amerikaanse,
under employment: ze werken onder hun
gastsprekers gezorgd.”
studies tegen.” Wel leverde het interessante
niveau of verdienen minder dan mensen die
Dagvoorzitter Monique Klompé opende het
feiten op. Zo is tussen 33 en 42% van de
wel goed zien.”
minisymposium. “Er zijn in Nederland circa
visueel gehandicapten aan het werk en is er
Van de niet-werkenden is maar 5% actief op
76.000 blinden en 222.000 mensen slecht-
geen lineair verband tussen de mate van
zoek. Een veel groter deel zoekt niet, maar is
zienden. Al met al een aanzienlijke groep
beperking en de arbeidsparticipatie. Ook
wel bereid om werk te accepteren. “Ze
mensen die hier mee te maken heeft. De
maakt het voor de arbeidsparticipatie niet uit
vinden werk zoeken ingewikkeld, weten niet
vraag is waar je als arbeidsdeskundige nu je
of mensen vanaf de geboorte of pas later
goed waar ze op kunnen solliciteren of er is
kennis vandaan haalt.” Ze had enkele goede
visueel beperkt zijn (geworden). Wel van
geen directe noodzaak omdat er een kost-
tips. Allereerst natuurlijk de Kennisbank van
(positieve) invloed zijn: een arbeidsverleden,
winner is of een uitkering. Die sociale
Inge Houkes (Maastricht University)
22
onze eigen website arbeidsdeskundigen.nl,
Prof.mr. Maurits Barendrecht
Wouter Schakel (VUmc)
advisie | april 2017
Richard Heling sprak namens de NVvA
Michel van Lookeren (Buro Obol)
Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen
symposium visuele beperking
Richard Struve
vond zijn plek bij
de Nationale
Politie
Politie
Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen
Nederlandse Vereniging
van Arbeidsdeskundigen
Monique Blom, dienstenmanager bij de
Nationale Politie
Vanuit de praktijk was Monique Blom
zekerheid werkt ook belemmerend. Mensen
ervaart 34% inefficiëntie door zijn visuele
zijn bang dat ze hun uitkering niet terugkrij-
probleem en is er sprake van een problema-
gen als blijkt dat het met een baan toch niet
tisch hoge herstelbehoefte na het werk (53%
lukt.”
t.o.v. 25%), met risico op psychische klach-
team dat medewerkers met een
Werk voorspellende en beïnvloedbare
ten. Visueel beperkten gaan ook vaak over
beperking aan de slag komen en
factoren zijn volgens Inge Houkes mobiliteit,
grenzen heen om te kunnen blijven werken.
blijven. “Er werken inmiddels negentig
acceptatie van de visuele beperking, opti-
De weinige behandelmogelijkheden beper-
mensen met een visuele beperking bij
misme en het niet hebben van psychosoma-
ken zich tot trainingen non-visueel werken of
de politie. En dat aantal zal verder
tische klachten.
energiemanagement in je werk.
stijgen.” Ze gaf in kort bestek aan welke
Vermoeidheid
Acceptatie
waar de struikelpunten lagen. “Door
En die klachten zijn er best vaak, bleek uit de
Als laatste spreker keek Michel van Looke-
een goede samenwerking met ICT,
presentatie van Wouter Schakel, junior
ren terug op zijn leven als visueel beperkte
HRM, Veilig & Gezond Werken (arbo-
onderzoeker bij het VUmc in Amsterdam. In
en twintig jaar ondernemen met zijn re-
dienst) en facilitair management, zijn
opdracht van Visio en Bartiméus deed hij met
integratiebedrijf Obol. Ook zijn boodschap
we steeds beter in staat om aangepaste
zijn collega’s onderzoek naar vermoeid-
luidde: accepteer je beperking en zorg voor
werkplekken te realiseren.”
heidsklachten bij volwassenen met visuele
mobiliteit, want daardoor ben je ook minder
Een van de visueel beperkte medewer-
beperkingen. “De impact op het dagelijks
afhankelijk en vergroot je je kansen op werk.
kers is Richard Struve; hij deed met
leven is groot. Blinden en slechtzienden
Ook moet er volgens Michel niet alleen
veel humor zijn levensverhaal. Een van
ervaren een lagere kwaliteit van leven,
aandacht zijn voor de psyche maar ook voor
zijn belangrijkste lessen: “Ik heb de lat
hebben vaker depressieve klachten en zijn
het omgaan met software. Hij richtte zich tot
altijd te hoog gelegd. Wilde doen wat
over het algemeen minder tevreden over hun
de arbeidsdeskundigen Voorzieningen in de
anderen ook konden. Maar uiteindelijk
werk. Ook verdienen ze minder en ervaren
zaal: “Wees ruimharig in het toekennen van
bleek dat ik mijn beperking nooit
minder steun en waardering voor hun werk.”
instructie.” Instructie helpt enorm mee in
emotioneel goed verwerkt had.” Na een
Vermoeidheid is een belangrijk thema bij de
zijn streven om de participatiegraad van
burn-out is hij sinds anderhalf jaar
doelgroep, stelt Schakel. “Het zit in de top vijf
visueel beperkten omhoog te krijgen.
weer met veel plezier aan de slag op de
uitgenodigd. Ze is dienstenmanager bij
Nederlandse
Vereniging
de Nationale
Politie en zorgt met haar
van
Arbeidsdeskundigen
route is afgelegd om zover te komen en
van revalidatiebehoeften van visueel beperk-
afdeling van Monique Blom bij de
ten.”
Het succesvolle minisymposium werd
Uit zijn onderzoek blijkt dat het ziektever-
afgesloten door Tineke Epema, voorzitter van
zuim aanzienlijk hoger is: 33% ten opzichte
NVvA commissie regio West.
Nationale Politie.
van 5% in de controlegroep. Bovendien
advisie | april 2017
23
Download