trouwboekje - Parochie Sint

advertisement
HUWELIJKSMIS
….….. &………
(datum)
Openingszang (of instrumentale muziek)
Welkomstwoord
Openingsgebed (door bruidspaar zelf te kiezen, bijvoorbeeld: )
Heer God, zegen met goedheid …. en …….,
zodat hun jawoord hen gelukkig maakt.
Dat de ene op de andere geen beslag legt,
maar dat ze elkaar ruimte geven om zich zelf te zijn.
Laat hen groeien naar een verweven bestaan waarin ze alles delen :
vreugde en pijn, vertrouwen en onzekerheid, geloof en onmacht.
Dat bidden wij door Christus onze Heer.
Amen.
Kyrië
Gloria
Eerste lezing (door bruidspaar zelf te kiezen, bijvoorbeeld: )
Lezing uit de brief van apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –
had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen –
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan.
Profetieën zullen verdwijnen, talen zullen verstommen, kennis verloren gaan –
want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik
als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf
gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Tussenzang of instrumentale muziek:
…(………..)
Evangelie (door bruidspaar zelf te kiezen, bijvoorbeeld: )
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
Pastoor
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Dit is mijn opdracht:
Heb elkaar lief zoals Ik u heb liefgehad.
Ge kunt niet meer van uw vrienden houden
dan door uw leven voor hen te geven.
Ge zijt mijn vrienden als ge doet wat Ik u opdraag.
Ik noem u geen dienstknechten,
want een knecht weet niet wat zijn heer doet.
Maar Ik noem u vrienden,
omdat Ik u alles heb meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Niet gij het Mij gekozen, maar Ik u!
Ik geef u de taak op tocht te gaan
en vruchten voor te brengen die blijvend zijn.
Alles wat gij dan in mijn naam aan de Vader vraagt,
zal Hij u geven.
Dit is mijn opdracht voor u:
heb elkaar van harte lief.”
Preek
Huwelijksinzegening
Pastoor:
……. en ………., zijn jullie uit vrije wil en met volle
instemming van jullie hart naar hier gekomen
om met elkaar te trouwen?
………….. en ………….. :
Ja.
Pastoor:
Zijn jullie bereid elkaar te aanvaarden als man en vrouw
en in liefde voor elkaar te leven?
………. en ………….. :
Ja.
Pastoor:
Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,
hen in uw liefde te laten delen en hen in de geest van Christus en zijn Kerk op te
voeden?
………. en ………… :
Ja.
Pastoor:
Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze
gemeenschap, voor jullie familieleden en vrienden, voor de Kerk en God
jullie trouwbelofte uit te spreken?
……..(bruidegom):
…………., ik wil je man zijn en ik beloof je trouw te blijven in
goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven.
…….(bruid):
…………., ik wil je vrouw zijn en ik beloof je trouw te blijven in
goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid,
ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven.
Pastoor:
Voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als man en vrouw.
Moge de Heer jullie huwelijk bevestigen en jullie leven zegenen.
Wat God heeft verbonden, zal de mens niet scheiden.
Zegenen en uitwisselen van de ringen
Pastoor:
Heer, zegen deze ringen. Laat ze voor ……… en ……………
een teken blijven van wederzijdse trouw en van de genegenheid
die zij elkaar toedragen.
Pastoor:
………..(bruidegom), steek deze ring aan de hand van je vrouw.
…..(bruidegom):
………..(bruid), neem deze ring, als teken van mijn liefde en trouw.
Pastoor:
………(bruid), steek deze ring aan de hand van je man.
…..(bruid):
……….(bruidegom), neem deze ring, als teken van mijn liefde en trouw.
Zegenen en ontsteken van de trouwkaars
Zang of instrumentale muziek:
……….
Voorbeden (door bruidspaar zelf te maken, bijvoorbeeld: )
Pastoor:
Het verbond van liefde dat hier vandaag bezegeld wordt,
kan God alleen voltooien. Laten wij dan bidden voor …… en ……...
(………):
Dat ze gelukkig blijven in hun trouw aan elkaar,
dat hun liefde van dag tot dag mag toenemen en
dat God hen vele jaren voor elkaar bewaart.
Allen:
Heer onze god wij bidden u verhoor ons.
(……..):
Dat ze ook in lijden en teleurstelling trouw blijven aan elkaar.
Allen:
Heer onze god wij bidden u verhoor ons.
(……….):
Voor de ouders van …… en ………,
voor het gezin waarin ze zijn opgegroeid,
voor de velen die hen met hun zorgen hebben omringd
of door hun vriendschap hebben verblijd.
Allen:
Heer onze god wij bidden u verhoor ons.
(…..):
Voor allen die behoefte hebben aan de warmte
en genegenheid van een gelukkig gezin :
dat zij steun vinden en gastvrijheid,
begrip en waardering bij de gehuwden
die anderen in hun liefde laten delen.
Allen:
Heer onze god wij bidden u verhoor ons.
Pastoor:
Heer, wij bidden om betere verhoudingen onder de mensen,
om een betere wereld waarin iedereen het beste wil voor iedereen.
Geef ons de kracht dat wij dit mogen waarmaken
door Christus onze Heer. AMEN.
Offerande:
(tijdens offerande zang of instrumentale muziek: ……………..)
Gebed over de gaven (door bruidspaar zelf te maken, bijvoorbeeld: )
Pastoor:
Heer onze God, aanvaard dit offer dat wij U aanbieden
Bij de bezegeling van dit huwelijk.
Wij bidden U :
Waak over de liefde die Gij in het hart van …… en …….. heeft opgewekt.
Door Christus, onze Heer.
Amen.
Groot dankgebed
Pastoor:
De Heer zal bij u zijn
Allen:
De Heer zal u bewaren
Pastoor:
Verheft uw hart
Allen:
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Pastoor:
Brengen wij dank aan de Heer onze God
Allen:
Hij is onze dankbaarheid waardig
Pastoor:
Wij danken U God, U hebt ons geschapen om op weg te gaan
naar U en in liefde te leven met elkaar.
U geeft ons ogen om elkaar te zien, een mond om met elkaar te spreken,
U legt de liefde in ons hart, om niet alleen al het goede met elkaar te delen,
maar ook al wat moeilijk is.
Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn.
Wij danken U hiervoor, en met alle mensen die in U geloven zeggen wij u toe vol
vreugde.
Allen:
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
Pastoor:
Ja, God U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen.
Wij danken U, vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.
Hij kwam in deze wereld, omdat de mensen U en elkaar
telkens in de steek laten.
Hij heeft onze ogen en onze oren weer geopend
en ons gezegd wie wij zijn : broers en zusters van elkaar,
kinderen van U, onze Vader.
Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze tafel
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn,
dat zij voor ons lichaam en bloed worden van Jezus Christus.
Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf,
was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel.
Hij nam brood, dankte U, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei :
NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
Zo nam Hij ook de beker met wijn. Hij dankte U,
gaf hem aan zijn leerlingen en zei :
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED DTAT VOOR U EN ALLE MENSEN
WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Daarom zijn wij hier samen Vader, en denken dankbaar
aan wat Jezus voor ons deed.
Wij vieren hier zijn leven, zijn dood en verrijzenis.
Wij bidden U :
Neem ook ons op in uw liefde, samen met uw beminde zoon.
Hij is voor ons gestorven, maar u hebt hem nieuw leven gegeven.
Hij leeft nu bij U en ook hier dicht bij ons.
En op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen.
Als uw rijk voorgoed gekomen is.
Dan zijn pijn en verdriet voorgoed voorbij.
Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten
van dit brood, het lichaam van Christus.
Maak ons sterk door dit brood.
Geef ons uw Heilige Geest. Dat wij meer en meer gelijken mogen
op uw zoon en doen wat U van ons verwacht.
Denk vandaag vooral aan …… en ………..
Dat zij elkaar gelukkig maken, hun leven lang.
Dat zij zo een vreugde mogen zijn voor iedereen om hen heen.
En breng ons dan allen eenmaal thuis bij U, samen met Jezus uw Zoon,
met Maria zijn moeder met alle heiligen en met allen die ons
door de dood naar U zijn voorgegaan.
Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn.
Allen:
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.
Pastoor:
Bidden wij dan nu tot God, onze Vader, met de woorden
die Jezus ons gegeven heeft.
Allen:
Onze vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde,
Zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld,
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leidt ons niet in bekoring,
Maar verlos ons het kwade,
Amen.
Huwelijkszegen
Pastoor:
God en Vader, Schepper van alles wat bestaat,
wij bidden U voor ……….. en ……….
Laat uw zegen in overvloed over hen neerdalen.
Dat zij elkaar liefhebben, dat het leven
Dat Gij hen gegeven hebt, vruchtbaar zij ;
Dat kinderen hun vreugde blijven;
Dat zij in geluk U loven,
U zoeken in droefheid ;
Dat zij U vol blijdschap ontdekken in hun werk,
En in moeilijke omstandigheden uw vertroosting ondervinden.
Dat zij tot U bidden in de gemeenschap van de Kerk
En van U getuigen in de wereld;
Dat zij gelukkig mogen leven in lengte van dagen.
Door Christus onze Heer, Amen.
Vredeswens en uitnodiging tot de communie
Pastoor:
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen:
En met uw geest.
Pastoor:
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:
Ontferm U over ons.
Pastoor:
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:
Ontferm U over ons.
Pastoor:
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen:
Geef ons de vrede.
Pastoor:
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Allen :
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
Maar spreek en ik zal gezond worden.
Communie:
(Communiezang of instrumentale muziek:)
……………..
Slotgebed (door bruidspaar zelf te maken, bijvoorbeeld: )
Heer God, wij danken U voor ………. en ………. die nu
als man en vrouw hun levensweg zullen vervolgen.
Wij bidden U:
houd hen in ere, voorkom hun vragen, zegen hun liefde,
wees hen nabij zoals zij elkaar nabij zijn.
En moge de vreugde waarin wij hier zijn samen geweest,
hun leven lang duren.
Door Christus, onze Heer.
Muziek: Ave Maria
…….. en ……. brengen een kaars naar het Maria Altaar.
Wegzending en zegen
Slotzang of instrumentale muziek:
………………………
Download