Publicaties Hendrik Vreekamp

advertisement
Publicaties Hendrik Vreekamp
Geb. 14-12-1943
Boeken:
- De vreze des Heren, Een oorsprongswoord in de systematische theologie, dissertatie
Rijksuniversiteit Utrecht, 29 april 1982
- Eerbied, De vreze des Heeren als bron van leven, Kampen 1984
- Israël en de kerk, Verkenning en bezinning rond een hervormde studie uit 1959, in de
serie: Verkenning en Bezinning, 21/2, Kampen 1987
- Zonder Israël niet volgroeid, Visie op de verhouding tussen kerk en joodse volk van
hervormde zijde, Kampen 1988, 1992, tweede, bijgewerkte druk 1992
- Met diep ontzag, over de vreze des Heeren als bron van wijsheid, in de serie: Pasmunt, 12,
Kampen 1989
- Een onbedachte verhouding, De plaats van Israël in een kerkelijke dogmatiek, in:
Verkenning en Bezinning, nieuwe serie, 3, Kampen 1991
- Gedachten over gedenken, liturgie met een hart voor Israel als bron van inspiratie voor de
dogmatiek, Baarn 1991
- Joden en christenen: een relatie in opbouw, in de serie: Toerusting, Driebergen/Zoermeer
1992
- Zwijgen bij volle maan, Veluwse verkenning van Edda, Evangelie en Tora, Zoetermeer
2003, tweede druk 2004, derde druk 2005
Bijdragen in boeken en verzamelbundels:
- De weldaden van het verbond, in: Vast en zeker, aspecten van het verbond Gods, Kampen
1974, p.101vv
- Drie preekschetsen over Luk.23:34a,43,46a, in: Postille 30, 1978/1979, 's-Gravenhage,
80vv.
- Bijbelse Dagkalender 1983, 5-10 dec., 12-17 dec., ’s-Gravenhage 1982
- Bijbelse Dagkalender 1984, 8-13 okt., 15-20 okt., ’s-Gravenhage 1983
- Bijbelse Dagkalender 1985, 25 aug.-7 sept., s-Gravenhage 1984
- Bevinding als verborgen omgang met God, in: Knelpunten als uitdaging, Driebergen, 6
aug. 1984, 12vv.
- Vier preekschetsen over Marcus 14:26; 15:42-47, 16:1-7; 16:8, in: Postille 37, 1985/1986,
's-Gravenhage, 66-75.
- ...bepaaldelijk uit het Oude Testament, Kohlbrugge, Van Ruler en het gesprek met Israel,
in: Uit de sjoel geklapt, Hilversum, 1986, 179-190
- Commentaar op Spreuken, in: Tekst voor tekst, ’s-Gravenhage 1987, 355-376
- Psalm 117, in: Alles wat adem heeft ..., Kampen 1987, 47-50
- Spiritualiteit en bevinding, in: Ruimte, om op adem te komen, bezinning over spiritualiteit,
Kampen 1987, 44-52
- In het beeld van God, Over de verhouding van God en mens in jodendom en christendom,
in: Zicht op Israel 2, ’s-Gravenhage 1987, 9-31.
- Het ene verbond, in: Zicht op Israel 3, ’s-Gravenhage 1988, 84-107
- Gedenken in het jodendom, in: Israel tussen gedenken en verwachten, Amersfoort /
Hilversum 1988, 45-57
- Sifra en Pua, in: Vrouwen in de Bijbel, Kampen 1988, 28-31
- Gesprek met Israel, in: Werkboek voor predikanten in de Ned.Herv.Kerk, ’s-Gravenhage
1988, 7.5-1 - 7.5-8.
- Verhaal van een geliefde, in: Uitverkoren, voorrecht of last?, in: OJEC-serie 7, Kampen
1989, 99-104
- Van Jeruzalem naar Rome - en weer terug? Naar een heiden-christelijke kerk, in:
Messiasbelijdende joden vroeger en nu, ’s-Gravenhage 1989, 59-85
- Bevindelijk Samen op Weg, in: Samen op Weg, een oefening in vroomheid, Kampen 1989,
11-22
- Vier preekschetsen over Psalm 117 en Psalm 118, in: Postille 42 (1990/1991), ’sGravenhage 1990, 162-173.
- Joodse wortels van de christelijke eredienst - een bezinning bij de tijd, in: Mededelingen
Prof.dr.G.van der Leeuw-stichting, afl.66, 19-26 (5917-5924), 1991
- Gesprek met Israel, in: Handboek voor ouderlingen in de NHK, nov. 1992, 6.2-1 - 6.2-9.,
1992
- Psalmen 54 - 70, in: Met de Psalmen zing je het uit, red. Hans Bouma, Kampen 1993, 156198
- Edda, Thora en Kabbala - gedachten bij het Veluwse predi kantschap van dr F. de Graaff,
in: Tastend zien, Sliedrecht 1993, 299-309
- Gesprek met Israel, in: Werkboek voor predikanten in de NHK, dec.'93, 10.11-9 - 10.1117,
1993
- Zacharja 14 in de ontmoeting tussen Kerk en Israel, in: D. Monshouwer / H. Vreekamp,
Zacharja - een profeet om te gedenken, Van Loofhutten naar Pasen, Zoetermeer 1994, 65122.
- Christelijk geloof na 1948 - de theologie van Berkhof met het oog op 'Israel - volk, land
en staat', in: Waar is God in deze tijd?, Nijkerk 1994, 103-125
- Israel vraagt - Miskotte en het jodendom, in: K.H. Miskotte (1894-1976), Kampen 1995,
46-82
- Israel: A Missionary or an Ecumenical Concern?, Regarding the Dissertation of De
Kuiper, in: Mulai dari Musa dan segala nabi. Beginning with Moses and all the prophets:
buku perayaan / festschrift Dr. Arie de Kuiper, Jakarta 1996, 25-36
- Weg van de woestijn - bij het zien van Openbaring 12, in: Woestijn en openbaring,
Bijbelse wortels - Joodse en christelijke interpretaties, red. G.C. den Hertog/H.M. van der
Vegt, Kampen 1996, 75-86
- Inleiding in: Kabbala - Verkenning in joodse mystiek, Lawrence Fine, Kabbalistic Texts, in
de vertaling van Ruben Verhasselt, Verkenning en Bezinning, 10, Kampen 1996, 7-19
- Van zondag naar sabbat
- Delen van verwachting, De Kerk in haar gesprek met Israël, in: Jurjen Beumer en Anton
Houtepen (red.), Kerk voor de nieuwe eeuw, Verkenningen in kerk, cultuur en oecumene,
Aangeboden aan dr. Karel Blei bij zijn afscheid als secretaris-generaal van de
Nederlandse Hervormde Kerk, Boekencentrum Zoetermeer 1997, 144-154
- Ik kom van de Veluwe, in: Marijke Verduyn (red.), Paradijs op aarde, Gedachten over
stad & land, Meinema Zoetermeer 1998, 74-80
- Het Beklag Gods in het Leerhuis, in: Kruismeditatie en Beklag Gods in liturgie en
leerhuis, in: Werkboekjes voor de Eredienst, Nr.15, met Hans Uytenbogaardt en Wim
Kloppenburg, Boekencentrum Zoetermeer 1999, 39-52
- De Eshof, Over de geografie van een liturgisch centrum, in: Liturgisch Centrum – Taal
in Schrift en Eredienst, opstellen voor Dirk Monshouwer, onder redactie van Gerben
Westra, Hilversum 2001, 268-278
- Op de wijze van Psalm 130, Theologische kiemen in het liedboek van Israël, in: De
profundis, Psalm 130 in de Nederlandse taal, Onder redactie van Dirk Duijzer,
Zoetermeer 2001, p.13-24
- Drie preekschetsen over Matteüs 2:1,11,12, in: Postille 2001-2002, 53, Zoetermeer
2001, p. 40-49
- Het midden is gevaarlijk, Marquardt over de christen tussen Jood en heiden, in:
Marquardt lezen, Nederlandse theologen over het werk van Friedrich-Wilhelm
Marquardt, Baarn 2003, p. 161-186
- Themadienst: Kerkhervorming, Preekschets over Psalm 46:12, in: Postille 55,
Zoetermeer 2003, p. 213-216
- De terugkeer van de mens in de vreze des Heren, in: De terugkeer van de mens, Een
zoektocht aan de hand van Abraham Joshua Heschel, Sliedrecht 2004, p. 78-96
- Dagboek-meditaties over Zacharia en Openbaring, in: Wim Dekker (red.), Verborgene
die bij ons zijt, Dagboek, Zoetermeer 2004, p. 315-356
- De heiden in de hoorder, in: Postille 57, 2005-2006, Zoetermeer 2005, p. 7-14.
- Edda en Thora, in: W. Dekker, G.C. den Hertog en Tjerk de Reus (red.), Het tegoed van
K.H. Miskotte, De actuele betekenis van zijn denken voor de gereformeerde theologie,
Zoetermeer 2006, p. 121-138.
- In het licht van het najaar, De drie zondagen voor Pasen, in: G.C. den Hertog en S.
Schoon (red.), Messianisme en eindtijdverwachting bij joden en christenen, Zoetermeer
2006, p. 224-239.
- J.M. Hasselaar, lemma in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het
Nederlandse Protestantisme, deel 6, Kampen 2006, p. 113-116.
- Preekschetsen over Openbaring 14:1-3 en 14:4-5, in: J. van der Graaf, H.J. Lam en W.
Verboom (red.), Het Woord der prediking, Handreiking voor predikanten, deel 5,
Kampen 2006, p. 163-172.
- Tussen mythe en kabbala, Over onderbouw en boventoon in de ontmoeting tussen Joden
en christenen, in: Alberdina Houtman (red.), De ander als geheim, Over mogelijkheden en
grenzen van de joods-christelijke dialoog, Delft 2007, p. 47-60.
- Israel en katholiciteit, De PKN als postiljon tussen Jeruzalem en Rome, in: J. Kronenburg
en R. de Reuver (eindred.), Wij zijn ook katholiek, Over protestantse katholiciteit,
Heerenveen 2007, p. 205-219.
Overige artikelen, voornamelijk in periodieken:
1970
- Psalm 86:11b, meditatie, Kerkbode Ouderkerk aan de IJssel, 1970
- Psalm 17:8b, meditatie, Kerkbode Ouderkerk aan de IJssel, 1970
- Afscheidswoord als vicaris, Kerkbode Ouderkerk aan de IJssel, 1970
1972
- Niet vrezen, in: Op Weg, jrg.11/12, aug. 1972, 295v.
- Een hardnekkig misverstand, in: Gereformeerd Weekblad, 73/38, 23 sept. 1972, 315vv.
- Het ongedeelde hart, meditatie over Psalm 86:11b, in: Classicale kerkbode Harderwijk,
nov. 1972
1973
- Van de heilige doop, vier meditaties in: De Waarheidsvriend: 1. Lukas 3:21,22, jrg.61/2,
11 jan. 1973; 2. Genesis 6:17,18, jrg.61/3, 18 jan. 1973; 3. Exodus14:26-31, jrg.61/4, 25 jan.
1973; 4. Romeinen 8:1, jrg.61/6, 8 febr. 1973
- Bedroeft de Geest niet, meditatie over Efeze 4:30, in: Classicale kerkbode Harderwijk,
juni 1973
- De weldaden van het verbond, in: De Waarheidsvriend, jrg.61/27, 5 juli 1973
- En er stond niemand bij hem ..., rouwdienst ds J. van Sliedregt, in: Gereformeerd
Weekblad, jrg. 74/75, 406vv; 74/46, 414vv., november 1973
1974
- En er stond niemand bij hem ..., in: Uw Koninkrijk kome, ter nagedachtenis aan ds.J.van
Sliedregt, Huizen 1974, pp.7vv., 22vv.
- De geest der profetie, meditatie over Openbaring 19:10, in: Classicale kerkbode
Harderwijk, jan. 1974
- Hemel en aarde, meditatie over Openbaring 21:2, in: Classicale kerkbode Harderwijk,
sept. 1974
1975
- Hemelvaart, meditatie over Hand.1:9b, in: Classicale kerkbode Harderwijk, apr.1975
- Woord en praktijk, notities bij de Nota Positie en Beleid van de Gereformeerde Bond, in:
Wapenveld, 25/3-4, mei-juli 1975, pp.114-119.
- Kohlbrugge over de wederkomst, 1-14, veertien artikelen in: Gereformeerd Weekblad,
jrg.76, 1975 (zie register).
- Jaarwisseling, meditatie over Luk.2:19, in: Classicale kerkbode Harderwijk, dec. 1975
1976
- De ware schuldbelijdenis, in: Reformatorisch Dagblad, 2 juli 1976
- Kohlbrugge over de wederkomst, 15-16, twee artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.77, 1976
- Kohlbrugge over de belijdenis der drieëenheid, 1-10, tien artikelen in: Ger.Weekblad,
jrg.77, 1976
- Kohlbrugge over de wederkomst: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in: Ger.Weekblad,
jrg.77/5, 1976, 38v.
- Hermann Friedrich Kohlbrugge, boekbespreking, in: Ger. Weekblad, jrg.77/27, 1976,
258vv.
- Kohlbrugge's "Enige vragen en antwoorden", 1-6, zes artikelen in: Ger. Weekblad, jrg.77,
1976
1977
- Gethsémané (Mk.14:33b), in: Class.kerkbode Harderwijk, febr. 1977
- De stroom van levend water (Op.22:5), in: Genade voor genade, Harderwijk, 15 sept. 1977
- Vuur, overdenking, in: Noord Veluws Dagblad, 24 sept. 1977
- Kohlbrugge's "Enige vragen en antwoorden", 7-24, achttien artikelen in: Ger. Weekblad,
jrg.78, 1977
1978
- Liefde zonder vrees (1 Joh.4:18), overdenking in: Noord Veluws Dagblad 1978
- Het ongedeelde hart, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 6 mei 1978
- De HEERE, Uw Heelmeester (Ex.15:26), in: Class.kerkbode Harderwijk, mei 1978
- Het merk- en veldteken van Christus, 1-10, tien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.79, 1978
1979
- De Paaszaal (Joh.16:32), in: Class.kerbode Harderwijk, febr. 1979
- Ware liefde, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 10 febr. 1979
- De Geest van God, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 27 okt. 1979
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 1-14, veertien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.80., 1979
- Twee nieuwe boeken over Israel, in: Ger.Weekblad, 80/47, 1979, 553v.
- Kerstverhalen voor oud en jong, in: Ger.Weekblad, 80/50, 1979, 597v.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad, vanaf 80/34, 1979, 393v.
1980
- De reuk van de liefde (Hgl.1:12), in: Classicale kerbode Harderwijk, jan. 1980
- ... Totdat Hij komt (Ex.32:14), in: Classicale kerkbode Harderwijk, 15 aug. 1980
- Christus komt, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 23 aug. 1980
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 15-30, zestien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.81, 1980
- "Wet, tragedie, Evangelie", in: Ger.Weekblad, 81/17, 1980, 197vv.
- Geboren te Bethlehem, in: Ger.Weekblad, 81/50, 1980, 583v.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad.
1981
- De vreze des Heren, in: Woord en Dienst, 39/5, 28 febr., 1981, 74.
- Vreest Hem ..., in: Theologia Reformata, 24/1, maart 1981, 1vv.
- Jezus voor Pilatus (1 Tim.6:13), in: Class.kerkbode Harderwijk, 27 maart 1981
- Tussenruimte, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 4 juli 1981
- ... Als de reuk van Libanon (Hgl.4:11), in: Class. kerkbode Harderwijk, 23 okt. 1981
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 31-54, vierentwintig artikelen in: Ger. Weekblad, jrg.82,
1981
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad, 1981
1982
- De zwijgende Christus (Mt.26:63a), in: Class.kerkbode Harderwijk, 12 maart 1982
- Pasen 1982, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 10 apr. 1982
- God en het kwaad, enkele systematische vragen, in: Wapenveld, 32/5, sept./okt.1982, 172178.
- Kom ...! (Hgl.4:16), in: Class.kerkbode H'wijk, 17 sept. 1982
- Verblijdt U!, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 11 dec. 1982
- De Nederlandse geloofsbelijdenis, 55-74, twintig artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.83, 1982
- De hemel op aarde, in: Ger.Weekblad, 83, 1982, 572vv.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad, 1982
1983
- Daden van onwetendheid (Lk.23:34a), in: Class.kerkbode H'wijk, 25 maart 1983
- Gereformeerde spiritualiteit, intervieuw met prof.Hasselaar, in: In de Waagschaal,
nwe.jrg.12, 7/8, 28 mei 1983, 228vv.
- Pinkstergedachte, in: Drieklank, Epe, 1/3, 3 juni 1983
- Wat zal ik roepen ...?, overdenking in Nrd.Vel.Dagbl., 24 sept. 1983
- De vijfde dag (Gen.1:20-23), in: Class.kerkb.H'wijk, 30 sept. 1983
- En het geschiedde, in: Drieklank, Epe, 1/8. 2 dec. 1983
- In den beginne, 1-17, zeventien artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.84, 1983
- Christelijke presentie in de joodse staat, in: Ger.Weekblad, 84, 1983, 17vv.
- Opnieuw een Gereformeerde Dogmatiek, in: Ger.Wbl., 84, 1983, 40v.
- Bij kenterend getij, in: Ger.Weekblad, 84, 1983, 580v.
- Boekbesprekingen in Gereformeerd Weekblad, 1983
1984
- Toelichting en verweer, in: Kerkblaadje 75/4, 17 febr. 1984, 28vv.
- De Zoon des mensen in handen der mensen (Lk.9:43-45), in: Class.kerkbode Harderwijk,
30 maart 1984
- Pasen 1984, in: Drieklank, Epe, 1/12, 13 apr 1984
- Sprekend God, overdenking in: Nrd.Vel.Dagblad, 28 apr. 1984
- De amandeltak (Jer.1:11,12), in: Class.kerkbode H'wijk, 1984
- Van der Velden over Miskotte, in: Wapenveld, 34/5, 1984, 155vv.
- In den beginne, 18-40, drieëntwintig artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.85, 1984
- Opnieuw een Gereformeerde Dogmatiek (tweede deel), in: Ger.Weekblad, 85, 1984,
378vv.
- Boekbesprekingen in Ger.Weekblad 1984
- Meditaties in Kerk en Israel 1984: Paasfeest, 8/3; Pinksterfeest, 8/4; Loofhuttenfeest, 9/1;
Chanoeka, 9/2.
1985
- Als het kwaad kinderen treft ..., in: Wapenveld, 35/1, 1985, 6-12.
- Gemeente zonder Israel niet volgroeid, in: Woord en Dienst, 34/9, 27 apr.1985, 168v.
- Wie de toekomst heeft, heeft de jeugd, in: Woord en Dienst, 34/23, 21 dec.1985, 488.
- God zo algemeen, in: M3, 33/7, nov. 1985, 24.
- Preekschets over Deut.6:4, in: Israel-zondag 1985, 2v.
- Met het oog op Israel-zondag, in: Hervormd Utrecht, 41/15, 4 okt. 1985, 145,147.
- Over opnames in het jodendom, in: Woord en Dienst, 34/21, 1985, 438v.
- Samen op weg ..., in: Evangelie en Israel, sept. 1985, 3vv.
- In den beginne, 41-46, zes artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.86, 1985
- In den beginne (slot), in: Ger.Weekblad, 85, 1985, 148v.
- Gelijkenissen van Jezus, 1-7, zeven artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.86, 1985
- De profetie van Habakuk, 1-7, zeven artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.86, 1985
- Soms moet ik opeens huilen, in: Ger.Weekblad, 86, 1985, 347v.
- Boekbespreking: A.van de Beek, Waarom?, in: Wapenveld, 35/5, 1985, 175v.
- Boekbespreking: W.J.op 't Hof, De visie op de Joden in de Nadere Reformatie, in: Woord
en Dienst, 34/3, 1985, 44.
- Meditaties in Kerk en Israel 1985: Nieuwjaar van de bomen, 9/3; De negende Av, 9/4;
Rosh Hasjana, 10/1; Asarah Be-Tevet, 10/2
1986
- Vreugde om de Thora, De Joodse visie op de wet, in: Tijdschrift, 4/7, maart 1986, 6v.
- Als de gemeente vrezen moet, vijf meditaties, in: Wapenveld 1986, 36/2, 37-40; 36/3, 7174; 36/4, 108-111; 36/5, 145-148; 36/6, 193-196.
- Gerssen in grensverkeer, in: Woord en Dienst, 35/23,1986, 483.
- Kerstfeest in het licht van loofhuttenfeest, zes meditaties in de rubriek Schriftwerk, in:
Woord en Dienst 1986: 35/15, 307; 35/16, 328; 35/17, 349; 35/18, 364; 35/19, 391; 35/21,
427.
- De Nadere Reformatie in Nederland, in: De Heraut, 117/10, okt. 1986, 270-273.
- Zending of gesprek, in: Tijdschrift, 5/2, okt. 1986, 16v.
- Het gezochte gesprek met Israel, in: Evangelisch Commentaar, 4/20, 1986, 6vv.
- Kun je mystiek en politiek bij elkaar houden?, in: Evangelisch Commentaar, 4/19, 1986,
13vv.
- Martin Buber, in de serie Waagstukken, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.15/16, 1986, 509515.
- Over de toerusting van de gemeente, met het oog op Israel, in: Toerusting, 27/9, dec.1986,
3vv.
- Boekbespreking J.Haitsma, Salomon Duitsch, in: Woord en Dienst, 35/12, 1986, 242.
- De profetie van Habakuk, 9-14, zes artikelen in: Ger.Weekblad, jrg.87, 1986
- In Gods trouw verbonden, in: Ger.Weekblad, 87, 1986, 153v.
- Noach, 1-18, achttien artikelen in: Gereformeerd Weekblad, jrg.87, 1986
- Meditaties in Kerk en Israel 1986: Sjabbat Sjekaliem, 10/3; Sjavoeot, 10/4; Sjabbat
Sjoewa, 11/1; Chanoeka, 11/2
1987
- Preekschets over Lukas 13:6-9, in: Israel-zondag 1987, 2v.
- Met het oog op Israel-zondag, in: Evangelie en Israel, 68/4, 1987, 9v.
- Een vierkante verklaring, in: Woord en Dienst, 36/10, 1987, 207v.
- Joodse vragen! ... Christelijke antwoorden, in: OJEC-periodiek, 3/2, juni 1987, 8vv.
- Oecumene van de Godvrezenden, in: Kernvraag, 93, aug. 1987, 67-74.
- Vrezen als begin van wijsheid, in: Wapenveld, 37/1, 1987, 1-7.
- Door vragen kun je wijs worden, in: Missionaire gemeente, 7/5, 1987, 136vv.
- Spreken Joden en christenen in hun dialoog dezelfde taal?, in: Té-èF, Blad van de
Theologische Faculteit Leiden, 16/3, 1987, 26vv.
- De verhouding jodendom-christendom in lezingen en leerhuizen een ervaring, in:
Theocreet, Blad van de Theologische Faculteit Groningen, 18/4, 1987, 7-11.
- Boekbespreking A.van de Beek, Nogmaals waarom?, in: Wapenveld, 37/4, 1987, 135.
- Boekbespreking S.Safrai, Een volk met een land, in: Hervormd Nederland, 43/13, 1987,
32.
- Boekbespreking Joodse vragen!...Christelijke antwoorden, in: Woord en Dienst, 36/13,
1987, 286.
- Recensies in Kerk en Theologie, 38/4, 1987, 330-332.
- Noach, 19-24, in: Gereformeerd Weekblad, jrg.88, 1987
- Israel en de kerk, 1-10, tien artikelen in: Gereformeerd Weekblad, jrg.88, 1987
- Een hardnekkig misverstand, in: Gereformeerd Weekblad, 88, 1987, 440-443.
- Boekbesprekingen in Gereformeerd Weekblad, 1987
- Meditaties in Kerk en Israel, 1987: Poerim, 11/3; Tekoefah, 11/4; Jom Kippoer, 12/1;
Chanoeka, 12/2
1988
- Vragen rondom "Auschwitz", in: Lesgeven over jodendom, 1988, 33-36.
- Bij het gedenken van veertig jaar staat Israel, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.17/4, 1988,
107-111.
- Israel in de hervormde kerkorde, twee artikelen in: Hervormd Weekblad, 1988, 99/52,5;
99/53,4.
- Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?, in: Jaarboekje G.T.S.V.
Voetius 1987/1988, 18-34.
- Bespreking Verkuyl/Snoek, Intern beraad, in: Soteria, 5/2, 1988, 33v.
- Meer dan een begin, in: Koers, 18/8, 1988, 17.
- Israel is een teken, in: Near East Ministry Israel Magazine, febr. 1988, 36.
- Strijd antisemitisme: zaak van lange adem (met J.G.K.Littooy), in: Kerkinformatie, 190,
jan. 1988, 18v.
- Markus en de Torah, dissertatie van D. Monshouwer, in: De eerste Lezing, 9/1, okt. 1988,
109-112.
- Jezus de Verborgene, Dr F. de Graaff, in: Wapenveld, 38/2, 1988, 51-54.
- Idem, in: Kerk en Theologie, 39/3, 1988, 244-248.
- De tollenaar stond van verre, Dr C. Graafland, in: In de Waagschaal, nwe.jrg.
17/10, 1988, 306-311.
- Bespreking M.van Tijn, Een historische inleiding op de Misjna, in: Woord en Dienst,
37/14, 1988, 282.
- Recensies in Kerk en Theologie 1988: 39/1, 78-80; 39/2, 152-154, 156; 39/3, 269; 39/4,
356.
- Meditaties in Kerk en Israel 1988: Sjabbat Zachor, 12/3; Sjabbat Nachamoe, 12/4;
Loofhuttenfeest, 13/1; Sjabbat Sjiera, 13/2
1989
- Het gesprek met Israel in de hervormde kerkorde - een stap vooruit, in: OJEC-periodiek,
5/1, 1989, 9vv.
- Zijn bloed over ons ..., in: Materiaalmap van de Herv.Vrouwengroep en de Vrijzinnig
Herv.Vrouwen Federatie, feb. 1989, 37vv.
- Preekschets over Genesis 22:1-19, in: Israel-zondag 1989, 2v.
- Recensies in Kerk en Theologie 1989: 40/1, 70; 40/2, 164v.
- Een geboren Bevrijder, in: Hervormd Utrecht, 22 dec. 1989, 236vv.
- Israel in de Hervormde Kerk, in: Kosmos en Oecumene, 10/89, 1989, 249-254.
- Meditaties in Kerk en Israel 1989: Sjabbat Para, 13/3; Wekenfeest, 13/4; Nieuwjaar, 14/1;
Een vastendag in de tiende maand, 14/2.
1990
- De Hervormde kerkorde en Israel, in: Evangelisch Commentaar, 8/11, 2 jan. 1990, 5-7.
- Israel en de Palestijnen, tweezijdige loyaliteit, in: Woord en Dienst, 39/11, 26 mei 1990,
205vv.
- Israel en de Palestijnen, naar aanleiding van een bezoek, in: Woord en Dienst, 39/13, 23
juni 1990, 251vv.
- Boekbespreking: G.H.Cohen Stuart, Land Inzicht, in: Woord en Dienst, 39/13, 1990
- Nogmaals: Waarom geen Loofhuttenfeest in de kerk?, in: De Waarheidsvriend, 78/37, 13
sept. 1990, 594v.
- Loofhuttenfeest in de kerk?, in: Hervormd Amersfoort, okt. 1990, 1v.
- Recensies Kerk en Theologie 1990.
- Meditaties in Kerk en Israel 1990: De sjabbat van de maand, 14/3; Sjabbat van het visioen,
14/4; Loofhuttenfeest, 15/1; Sjabbat "In den beginne", 15/2.
1991
- Denken vanuit de omkeer, over de Prolegomena van Marquardt, in: Bekirbénoe, 33/5, mei
1991, 2-4.
- Preekschets over Genesis 2:1-3, in: Israel-zondag-brochure 1991, 3v.
- Israel met name, in: Woord en Dienst, 40/17, sep. 1991, 351.
- Religie als wapen, in: OJEC-periodiek, 7/3, sep. 1991, 1.
- Met het oog op de Israel-zondag, in: Woord en Dienst, 40/19, 5 okt. 1991, 392.
- Verhouding tussen Joden en christenen, in: Rondom het Woord, 33/4, dec. 1991, 3vv.
- Meditatie kerkblad Soest, 1991
- Recensies Kerk en Theologie 1991
- Meditaties in Kerk en Israel 1991: De Grote Sjabbat, 15/3; Zeventien Tammoez, 15/4;
Een feest van licht, 1/2
1992
- Joden en christenen: een relatie in opbouw, in de serie: Toerusting, Driebergen/Zoermeer
1992
- Tien jaar OJEC, in: Missionair Europa na 500 jaar, Wereld en zending, 1992.1, 21e jrg.,
70-72.
- Hebben wij een boodschap aan Israel?, in: G.T.S.V. Voetius Jaarboekje '91-'92, 1992, 2126. Vrede te voet, in: Kerk en Israel, dec.1992, 4.
1993
- Denkend aan Hasselaar, in; Kontekstueel, 7/4, febr. 1993, 38-40.
- Jom Hasjoa hoort niet thuis op de christelijke kalender, in: Geloven op maandag, 1/0, apr.
1993, 4.
- De Post Jeruzalem - bron van voortgaande inspiratie, in: Woord en Dienst, 42/6, 26 maart
1993, 119v.
- Kerkorde over Israel: goed begin, zwakker vervolg, in: Woord en Dienst, 42/10, 21 mei
1993, 211v.
- Preekschets over Johannes 7:14-18, in: Brochure Israelzondag 1993.
- Onopgeefbare verbondenheid, in: Kerk en Israel, 3/1, sept. 1993, 1.
- Jezus in het najaar - gedachten bij de Israelzondag, in: Woord en Dienst, 42/17, 17 sept.
1993, 363.
- In memoriam dr Frank de Graaff, in: Woord en Dienst, 42/17, 17 sept. 1993, 368.
- Het begon in een loofhut - Joden en christenen in gesprek, in: Ouderlingenblad, 71/823,
dec. 1993, 12-16.
- Bespreking Den Heyer, Soteria, dec. 1993.
- OJEC periodiek, 1993, column en artikelen.
1994
- De uitwerking van de bloedkreet, in: Voorburgs kerkblad, 10/9, 29 apr. 1994.
- Delen in Israels verwachting, in: Eredienstvaardig, 10/3, juni 1994, 108-112.
- Zien op ooghoogte, in: De vergeten erfenis: spiritualiteit, bij het 25-jarig ambtsjubileum
van dr A.A. van den Berg, Driebergen 1994, 17-26.
- Tussen Vorden en Laren leidt een weg naar Jeruzalem, bespreking dissertatie
K.H.W.Klaassens, in: Interpretatie, 94-2.
- Een weerglans van Israels verkiezing, in gesprek met Leo Lagendijk, in: Interpretatie,
94-8, 14-17.
- Kunnen we meekomen? Gedachten bij de Israelzondag, in: Woord en Dienst, 43/18, 30
sept. 1994, 367v.
- Idem, in: Kerkblad Arnhem, 1994
- Loofhuttenfeest - feest van verwachting, in: Hervormd Amersfoort, okt. 1994, 1v.
- De Tekst het einde, een persoonlijke impressie bij de 'Amsterdamse school', in: Wapenveld,
44/6, dec. 1994, 189-193.
- Voor Onderweg, 1994
- OJEC-periodiek, 1994
- Kerk en Israel, 1994
1995
- Bespreking: Hans Ucko, Common Roots – New Horizons, Learning about Christian Faith
from Dialogue with Jews, in: Soteria, 12/1, maart 1995, 87v.
- Zonder Israel geen kerk, in: Kerkinformatie, 19, sep. 1995, 22v.
- Leer ons de joden kennen, in: Woord en Dienst, 44/17, 15 sept. 1995, 5v.
- Israelzondag vreemde eend in de bijt, in: Centraal Weekblad, 43/39, 29 sept. 1995, 1,8.
- Vervangingstheologie voorgoed vervangen, in: Woord en Dienst, 44/18, 29 sept. 1995, 4v.
- Kerstfeest op joodse bodem, in: Hervormd Weekblad, 107/12/13, 21 dec. 1995, 6.
- Kerk en Israel 1995
- Voor Onderweg 1995
1996
- Open Paasbrief aan dominee Buunk, in: Woord en Dienst, 96/7, 45 jrg, 5 apr. 1996, 9v.
- Jeruzalem het midden, in: HBV-Bulletin 46, maart 1996, 5v.
- Enige wilde takken, in: Woord en Dienst, 96/17, 1996, 12v.
- Idem, in: Hervormd Amersfoort, 1996
- De oorsprong van de familienaam Vreekamp, in: Oud-Nijkerk, nr3, 1996
- Paulus en de verzoening van Graz, in: Interpretatie 4-7, okt. 1996, 15-18.
- Israelzondag als sleutel tot het kerkelijke jaar, in: Israelzondagbrochure 1996, 2v.;
- Idem, (uitgebreide versie) in: Eredienstvaardig, 12/4, aug. 1996, 103v.
- Kerk en Israel 1996
- Drieklank 1996
- Voor Onderweg 1996
1997
- Kerk en Israel 1997
- Tora, volk en land, in: Israelzondag-brochure 1997.
1998
- Theologie na de terugkeer, in: Centraal Weekblad, Kerkelijk Opinieblad, 8 mei 1998,
46e jaargang nr.19, p.1/3
1999
- Israël kan niet alleen blijven in de lof Gods, Over Romeinen 15:7-13, in: Interpretatie,
7/2, maart 1999, 4-6
- Nog altijd: Edda en Thora, Vijftig jaar Israëlzondag, in: Woord en Dienst, 48/18, sept.
1999, p. 6-8
- Wijngaard, in: Kerk en Israël Onderweg, 1/1, sept. 1999, p. 5
- Israelzondagbrochure 1999
2000
- Het Beklag Gods – ja of nee?, in: Veluws Kerkblad, Wekelijks orgaan voor de classes
Hattem, Harderwijk en Nijkerk, 7april 2000, jrg.59, nr.52, p.1
- Radicale omkeer in plaats van excuses, in: Centraal Weekblad, Kerkelijk Opinieblad, 5
mei 2000 – 48e jaargang nr. 18, p.1/10
- Denken vanuitde omkeer, in: Kerkinformatie, 74, sept. 2000, p. 19
- Katern Kalender, in: Kerk en Israël Onderweg
- Jeruzalem, stad van louter licht, in: Elisabethbode, 68/20, 30 set. 2000, p.6-7
- Geef antwoord!, Met het oog op Israël-zondag, in: Woord en Dienst, 49/18, 23-9-2000,
8-9
- De Ster in onze moedertaal, bij de Nederlandse vertaling van Der Stern der Erlösung,
in: Interpretatie, 8/7, oktober 2000, 28-29
2001
- Verwerping als verzoening, over Romeinen 11:11-15, in: Christen voor Israël aktueel,
18e jrg, nr.140, april 2001/Niesan 5761, p.24.
- Idem, in het Duits: Verwerfung als Versöhnung, in: Israel Heute, Christen an der Seite
Israels e.V., 4.Jahrgang, Nr.11, Mai 2001, p.8
- Handreiking Israëlzondag 2001
- Palestina in plaats van Israël, Een reactie, in: De Waarheidsvriend, 89/26, 28 juni
2001, p.435-436.
- Dienaar van Israël, meditatie in: Theologia Reformata, 44/2, juni 2001, p.105-108
- Israëlzondag, in de rubriek Week na Week, in De Eerste Dag, Herfst 2001, p.6
- Tussen inspiratie en integratie, Over de stand van het gesprek met Israël, in:
Kontekstueel, 15/6, juli 2001, p.7-11
- De geaardheid van het verbond, Zeven voetnoten bij Tzvi Marx Jozua, ontmoeting met
de werkelijkheid, in: Kerk en Israel Onderweg, 3/1, sept. 2001, p.6
- Na 11 september, in: Drieklank, Maandblad voor Hervormd Epe, 19/5, 5 okt.2001, p.2
- Israël ligt mij na aan het hart, in: Woord en Dienst, 50/18, 29 sept.2001, p.4-5.
- Over de relatie met andersgelovigen, Het beleid van de Nederlandse Samen-opWegkerken, samen met Ane Mulder, in: De legitimatie van de verscheidenheid, Wereld
en Zending, 30e jaargang, 2001.3, p.39-45
2002
- Handreiking Israëlzondag 2002
- De smaak van Kabbala,Over joodse mystiek, in: Wapenveld, 52/1, febr. 2002, p. 20-27
- Teken van trouw, Begin van een theologie na de terugkeer, in: Israël en de Kerk, 1/2,
sept. 2002, p. 19-30
- Onopgeefbaar verbonden met Israël, in: Kerkinformatie, 94, juni 2002, p. 12
2003
- In de ban van de kring, over: Dr A. van de Beek, De kring om de Messias, Israël als
volk van de lijdende Heer, Centraal Weekblad, 51/6, 7 febr. 2003, p. 8-9.
- Oogappel en twistappel, Israël in de kerkorde van de Samen-op-Wegkerken, in:
Ouderlingenblad, 80e jaargang, nr. 924, febr. 2003, p. 24-27
- Israël en de kerk, in: Kerk en Theologie, 54/3, juli 2003, p. 239-252
- Sleutelzondag – Met het oog op de Israëlzondag, in: Kruispunt, Kerkblad Hervormde
Gemeente en Gereformeerde Kerk Doorn, 5/7, sept. 2003, p. 20
- Boekbespreking: A. van de Beek, Israël als volk van de lijdende Heer, in: Kerk en
Israël Onderweg, 4/4, juni 2003, p. 12 en 5/1, sept. 2003, p. 16v.
- Loofhuttenfeest op de kerkelijke kalender, in: Israël en de Kerk, Tijdschrift voor bijbelse
bezinning en toerusting van de christelijke gemeente, 2/2, sept. 2003, p. 8-15
- Een volk van wachters en profeten, Met het oog op 5 oktober: Israëlzondag, in: HWConfessioneel, 115/17, 25 sept. 2003, p. 9
- Thora voor de volken, Over de geboden van de kinderen van Noach, in: Wapenveld,
53/5, oktober 2003, p. 27-32
2004
- Houd de lofprijzing gaande!, in: Interpretatie, Tijdschrift voor bijbelse theologie, juni
2004, 12/4, p. 19
- Waarom Madonna zich Esther noemt, Kabbala voor iedereen, bespreking van: Rav
P.S.Berg, De essentie van de Zohar, in: Friesch Dagblad, 24 aug. 2004, p. 2
- Zionistische idealen zo gek nog niet, bespreking van: Klaas A.D. Smelik, Herleefde
Tijd, Een Joodse geschiedenis, in: Centraal Weekblad, 27 aug. 2004, 52/35, p. 11
- Méér nodig dan ooit …, Israëlzondag 2004, in: De Waarheidsvriend, 92/38, 30 sept.
2004, p. 582
- Carthago moet weer worden opgebouwd, in: Reformatorisch Dagblad, Kerkplein, 1111-2004, p. 17.
- Elke kerganger is een heiden, in: Centraal Weekblad, 52/40, 1 okt. 2004, p. 12
- De kerk aan de markt, Een theologische mijmering, in: Ophef, Uitgave van de
Vereniging voor Theologie en Maatschappij, 03/04, nov. 2004, p. 24-26
- Israël en ons Kerstfeest, in: HW-Confessioneel, 116/22, 2 dec. 2004, p. 5
- Het lijden van de schepping, de mens en God, bespreking van A. van de Beek, Te veel
gevraagd?, Israël in het christelijk denken, in: Centraal Weekblad, 10 dec. 2004, 52/50,
p. 8-9.
2005
- Predikant voor kerk en heidendom nodig, Opiniepagina Reformatorisch Dagblad, 14
jan. 2005, p. 11.
- Christus in Saksisch gewaad, Over ontstaan, inhoud en betekenis van de Heliand, in:
Transparant, Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, januari 2005, p. 4-8.
- Opzij van Israël, over Romeinen 15:7-13, in: Kerk&Israël Onderweg, 6/3, maart 2005,
p. 5.
- Het beleefde en het gepreekte geloof, recensie van A. Sulman, Geloven aan de zoom van
de Veluwe. Een onderzoek naar de geschiedenis van de kerkelijke liggingen op de NoordWest-Veluwe in de negentiende eeuw, in: Reformatorisch Dagblad, 15 juni 2005, p. 19.
- Wij geloven allen in één God, preek over Handelingen 24:21, in: Friesch
Dagblad/Sneinspetiele, 27 aug. 2005, p. 13.
- De dominee als voorbijganger, recensie van A. Sulman, Geloven aan de zoom van de
Veluwe, in: Centraal Weekblad, 53/36, 9 sept. 2005, p. 12.
- Het gaat nog altijd om Edda en Thora, in: HW-Confessioneel, 117/17, 22 sept. 2005, p.
8.
- De boer en de bosbrand, recensie van A. van de Beek, Hier beneden is het niet,
Christelijke toekomstverwachting, in: Centraal Weekblad, 53/42, 21 okt. 2005, p. 12.
- De boer en de nakende bosbrand, recensie van A. van de Beek, Hier beneden is het
niet, in: Friesch Dagblad, 98/252, 26 okt. 2005, p. 2.
- Kerstfeest in Saksenland, in: Perspectief, Kerkblad voor de Protestantse Gemeente o.w.
te Apeldoorn, 14/41, 25 nov. 2005, p. 2.
- Van hunebed tot Naardense Bijbel, recensie van Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg,
Nederlandse religiegeschiedenis, Hilversum 2005, in: Centraal Weekblad, 53/48, 2 dec.
2005, p. 3.
- Teleurstellende Kabbala-boeken, Recensie van: Yehuda Berg, De kracht van kabbala,
Technologie voor de ziel, Kampen 2004 en Gerhard Wehr, Kabbala, joodse mystiek, een
inleiding, Soesterberg 2005, in: Friesch Dagblad, 98/284, 2 dec. 2005, p. 2.
- Loofhuttenfeest op de kerkelijke kalender?, Een blijvende vraag, in: Vrede over Israël,
Tweemaandelijks orgaan, uitgegeven door Deputaten ‘Kerk en Israël’ van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland, 49/5, nov. 2005, p. 7-11.
- ‘Ieme, dien vrouw is dood’, Christelijk Nederland niet voorbereid op confrontatie met
herlevend heidendom, recensie van: Aat van Gilst, De eeuwige ordening, Mythologie en
religie in het oude Noord-Europa, Uitgeverij Aspekt 2004, in: Reformatorisch Dagblad,
35/230, 28 dec. 2005, p.14.
- Reformatie op Germaanse bodem, Over mythologie en religie in het oude Europa, n.a.v.
Aat van Gilst, De eeuwige ordening, Mythologie en religie in het oude Noord-Europa,
Uitgeverij Aspekt 2004, in: Protestants Nederland, Maandblad van de vereniging
Protestants Nederland, 71/10, dec. 2005, p. 13-17.
2006
- Over mythologie en religie in het oude Europa, Bouwstenen voor een Friese theologie,
recensie van Aat van Gilst, De eeuwige ordening, Mythologie en religie in het oude
Noord-Europa, Uitgeverij Aspekt 2004, in: Friesch Dagblad, 99/2, 3 jan. 2006, p. 2.
- De Edda ter kerke, Over de christen tussen Jood en heiden, lezing XXIe lustrum
G.T.S.V. Voetius op 6 oktober 2004, in: Jaarboek 2004-2005 G.T.S.V. Voetius, Utrecht
2006, p. 15-24
- De Vikingen in Jeruzalem, bespreking van: Verhalen uit de Vikingtijd, Verzameld en
vertaald door Marcel Otten, met een inleiding van prof. dr. M.C. van den Toorn,
Amsterdam 2006, in: Nederlands Dagblad, Het Katern, pag. 3, 26 mei 2006.
- Dr. S. Gerssen, Grensganger tussen kerk en Israël, in: De Waarheidsvriend, 94/23, 8
juni 2006, p. 14-15.
- Discussie met Van Lieburg in Nederlands Dagblad
- Zonder volksgeloof vaart niemand wel, in: Katern van Nederlands Dagblad, 13-102006, p. 1.
- Heden is de Heliand verschenen …, N.a.v.: Heliand, Een Christusgedicht uit de vroege
middeleeuwen, Uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van
Vredendaal, aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis, vertaald door
Redbad Veenbaas, met medewerking van Willem van der Meiden, Amsterdam 2006, p.
3.
2007
- Israël in starre en vertekende beelden, recensie van: Bert Engelfriet, Abraham zien,
Israël gezien door schrijvers in het westen, Soesterberg 2006, in: Nederlands Dagblad, 22-07, p. 7.
- Westerse sterotypen van de Joden, recensie van: Bert Engelfriet, Abraham zien, idem,
in: HW-Confessioneel, Jrg. 119, Nr. 4, 22-2-07, p. 9.
- De Heliand in onze eigen taal, N.a.v.: Heliand, Een Christusgedicht uit de vroege
middeleeuwen, Uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid door Jaap van
Vredendaal, aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis, vertaald door
Redbad Veenbaas, met medewerking van Willem van der Meiden, Amsterdam 2006, in:
HW-Confessioneel, Jrg. 119, Nr. 5, 8-3-07, p. 10.
- Binnengehaald als de Messias, in: Centraal Weekblad, 30 maart 2007, 55/13, p. 11.
- Een stoer zelfstandig denker uit Kubaard, bij het eerste deel van het Verzameld Werk
van dr A.A. van Ruler, in: Friesch Dagblad, 26 september 2007, p. 2.
- Leer over Israël heeft alles te maken met leer over God zelf, bespreking van: A.H.
Drost, Is God veranderd? Een onderzoek naar de relatie God-Israël in de theologie van
K.H. Miskotte, A.A. van Ruler en H. Berkhof, Zoetermeer 2007, in: Centraal Weekblad,
12 oktober 2007, p. 5.
2008
- De kerk als surrogaat, Over de ‘vervangingstheologie’, in: Woord en Dienst, 29
februari 2008, p. 12v.
Download