Gods plan met Israël Gods plan met Israël - PG

advertisement
Gods plan met Israël
Door Jaap Engberts
Lezen: Romeinen 11
Ezechiël 36 en 37:1-14
Inleiding
In de brief van Paulus aan de gemeente te Rome schrijft hij over het volk Israël.
Op de een of andere manier konden gelovigen uit de heidenen denken dat God
de Israëlieten had afgeschreven. Dit ondanks het feit dat alle apostelen
Israëlieten waren en er duizenden tot geloof gekomen waren, zowel op de
Pinksterdag na de Hemelvaart van de Here Jezus, alsook daarna.
Paulus antwoord is heel resoluut en duidelijk: nee God heeft zijn volk niet
verstoten. Ondanks dat een deel de Here Jezus afgewezen heeft, blijft Israël
nog steeds zijn volk. Ja, God heeft een plan met zijn volk.
I De bewogenheid van God voor Israël.
In Romeinen 9:1-5 geeft Paulus aan dat hij wel van Christus verbannen wenste
te zijn, als daardoor het volk van Israël behouden zou kunnen worden. Hij
spreekt over een grote smart en voortdurend hartzeer. In Rom.10:1 spreekt hij
over de begeerte van zijn hart en gebed tot hun behoud.
Het mag duidelijk zijn dat de bewogenheid die spreekt uit de houding van
Paulus ook de hartsgesteldheid van God zelf weergeeft. Dit komt ook overeen
met de woorden van de Here in Hosea 11.
De gelovigen uit de heidenen krijgen dan ook de opdracht om het volk Israël tot
jaloersheid te wekken in verband met hun relatie met de God van Israël. Zodat
enigen van het volk Israël behouden zullen worden. In de kerkgeschiedenis
hebben de gelovigen uit de heidenen vaak heel lelijke dingen gedaan, zoals de
kruistochten en de pogroms. In plaats van het volk Israël tot jaloersheid te
wekken roeide men hen uit.
In vers 25 van hoofdstuk 11 in de Romeinenbrief geeft Paulus aan dat God van
plan is om heel Israël te behouden. Dit gebeurt nadat de volheid van de
heidenen is ingegaan.
M.a.w. de grote opdracht om alle volken met het evangelie te bereiken is een
heel belangrijke taak voor de gemeente vandaag.
Hoe gaat God het uitwerken, dit plan om heel Israël te behouden?
II Herstel tot een volk.
In het boek Deuteronomium 28:63-68 spreekt de Here dat Hij zijn volk zal
verstrooien tot de einden van de aarde, als ze Hem ongehoorzaam zijn. De Here
Jezus spreekt ook tot Jeruzalem dat ze verwoest zal worden omdat ze de tijd
niet heeft opgemerkt dat God naar haar omzag. Jeruzalem is dan ook
daadwerkelijk verwoest in 70 na Chr. En het volk Israël werd uit het land
verjaagd.
Dit is ook een belangrijke waarschuwing voor ons: Rom.11:20-22 zegt dat ook
wij niet gespaard zullen worden door de Heer, als we niet op Hem blijven
vertrouwen.
In Ezechiël 36 en 37:1-14 wordt duidelijk hoe e.e.a. zal plaatsvinden. De Here
zal de Israëlieten van de einden van de aarde roepen en ze opnieuw tot een
volk maken op de bergen van Israël.
Dit is in de afgelopen eeuw ook daadwerkelijk gebeurd. Een voorbeeld zijn de
Joden uit Jemen (uit het boek van Lance Lambert; Israel is uniek, pg. 54 en 55):
Ze leefden in 1948 in een feodaal stelsel (sinds de tijd van Salomo), de meesten
hadden nooit een auto, vliegtuig of telefoon gezien. Zonder verdere
waarschuwing verlieten 43.000 Jemenieten hun have en goed en trokken naar
de Britse kolonie Aden. Uiteindelijk werden ze overgebracht naar Israël met
dakota’s.
Een van hun profeten had eeuwen geleden voorzegd dat ze aan het einde der
tijden, voor de komst van de Messias, allen zouden worden teruggebracht naar
het beloofde land op de vleugels van een grote, zilveren vogel.
Het is zeer indrukwekkend om te lezen over individuen, maar ook over hele
groepen Joden die van de hele wereld naar Israël gekomen zijn.
Het weer in het leven roepen van de Hebreeuwse taal is bijzonder. Ook valt het
moeilijk te ontkennen dat het een wonder is dat het volk momenteel nog in het
land is, want er is steeds een grote overmacht letterlijk tegen hen geweest.
Denk o.a. aan de oorlog bij de uitroeping van de staat Israël in 1948, en aan de
Yom Kippoer oorlog in 1973.
God belooft echter dan ook dat ze een nieuw hart zullen krijgen, zie
Ezech.36:26,27 en 37:14.
Dit alles doet Hij om de eer van Zijn Naam( zie Ezech.36:22,23).
III Herstel tot het kennen van God.
Door de eeuwen heen zijn er altijd Joden geweest die in Jezus van Nazareth
geloofden als de beloofde Messias. Ook in de tijd voor de tweede wereld
oorlog waren er diverse getuigenisposten onder de Joden in Oost Europa, vaak
geleid door Messias belijdende Joden. Er kwam gaandeweg steeds meer
openheid.
Echter de laatste decennia is er een verschuiving gaande. Ik citeer uit het blad
Israel en de Bijbel, nr. 8 van 2003, op blz. 4: Jacob Gartenhaus zegt daar:
”Ik heb Hem gevonden! Ik heb de Messias gevonden. Een enorme vrede en
blijdschap doorstroomde mijn ziel, zo zelfs dat ik de straat van New York op
rende en in het Jiddisch mijn nieuwe ontdekking luidkeels aankondigde. De
rest van de wereld deelde mijn enthousiasme niet. Vijandschap en slaag
stonden me te wachten. Ik geloofde echter dat er betere tijden zouden komen.
En inderdaad wat is er veel veranderd. Het verboden Boek, het Nieuwe
Testament, wordt nu op vele plaatsen gelezen en bestudeerd. Het is nu lang
geleden dat ik een Jood over Jezus heb horen spreken als over een bedrieger.
Hij wordt door velen als een belangrijke Jood gezien. Ik dank God voor een
ieder die Hem heeft geaccepteerd als de beloofde Messias.”
Jacob Gartenhaus, een Oostenrijkse Jood, leefde van 1896-1984.
Momenteel zijn er diverse Messias-belijdende broeders en zusters in Israel die
de hele wereld over reizen om het evangelie uit te dragen, ze doen dit ook in
Israel onder alle inwoners van het land ( zie het nieuwsblad van gemeentehulp
aan Israel op onze lectuur-tafel).
Als de volheid van de heidenen ingaat zal heel Israël behouden worden, de
Bijbel belooft dat dit accepteren van het Joodse volk van Jezus als de Messias,
leven uit de doden zal betekenen voor de hele wereld. De Geest van God is
zowel voor alle volken (ook de inwoners van Amersfoort) als in het bijzonder
voor het volk Israel en alle Joden over de hele wereld bij machte, om de harten
te overtuigen van wie Jezus is zoals Hij ook deed op de Pinksterdag in
Jeruzalem na de Hemelvaart van Jezus.
Slot
•
Ons past het om God te prijzen( steeds opnieuw) als we zien dat Hij trouw
is aan zijn beloften aan Israel. We mogen in dagen van strijd ons bewust
zijn dat Hij ook trouw is aan ons zowel persoonlijk, alsook aan ons als
gemeente als we bij Hem blijven.
•
We willen tegelijk voorbede doen i.v.m. deze beloften, zoals Daniël dat
deed toen hij de woorden van de profeet Jeremia las over de terugkeer
van de Joden uit Babel.
•
We hebben een opdracht om mee te werken aan zowel het brengen van
heidenen aan de voeten van Jezus, alsook om een voorbeeld te zijn voor
de Joodse medemens.
•
Het uitwerken van Gods plannen met Zijn volk Israel is een getuigenis van
de grote daden van God, vertel het aan een ieder die een open hart heeft.
•
Nu er opnieuw een nieuw seizoen voor ons ligt, beseffen we dat de Heer
ons kracht wil geven door Zijn Geest, om mee te werken aan Zijn
geweldige plan.
Jaap
Download