Lees hier het verslag - Classis Hoorn

advertisement
Bij de opening neemt ds Kooiman al een voorschot op het
bezinningsonderwerp: Kerk en Israël. Jezus maakt vragenderwijs duidelijk waar
het om gaat. Hij beleert niet. Antwoorden zorgen voor verwijdering, vragen
zorgen voor verbinding. Joden(dom) bestaat/n uit vragen en verhalen.
Bezinningsonderwerp Kerk en Israël. Ds Kooiman en ds van Loo. Wat bedoel je
als je het over Israël hebt: -Israël in het eerste testament?, -de Joden over de
hele wereld?, -het huidige land als geografische eenheid/grenzen? -gaat het
over het verbond van God met het volk Israël?
Ordinantie 1 artikel 2 lid 1: Het gesprek met Israël
De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en
gestalte te geven aan de verbondenheid met het volk Israël.
Het verbond wordt vaak ondergraven door het volk zelf, ze doen niet wat ze
moeten doen (eerste testament). Zie ook de cartoon op de achterzijde van het
liederenblad dat is uitgedeeld. Er wonen meer Joden buiten Israël dan erin. Het
Joodse volk: in 1940 woonden er 140.000 Joden in NL, daar zijn er ruim
100.000 van weggevoerd. De staat Israël bestaat sinds 1948. Strijd tussen de
nederzettingen in bezet gebied en de palestijnen. De gebruikte begrippen
dienen verhelderd te worden, de staat Israël versus het bijbelse volk Israël, het
Jodendom/het geestelijke Israël. Het is divers, Joden (orthodox, liberaal,
zwarte Joden, Palestijnen (moslims), christenen (Joden, Palestijnen).
Terroristen, vrijheidsstrijders, verzet; verschillende woorden voor dezelfde
mensen. Het Heilige land bedoeld voor één volk. Palestina-Palestijnen niet
synoniem. Zonder eerste testament (Tenach (wet en profeten)/Thora
(wet)/Joodse bijbel), geen tweede testament (Evangelie). Christendom (kerk)
versus Jodendom (synagoge). De verwarring is groot bij emotionele
gesprekken. ‘Steen’ – muur tussen Israël en de Westbank. In Israël wonen
driekwart Joden en 20% Palestijnen waaronder niet alleen moslims maar ook
christenen. Munther moet vanwege de ‘muur’ drie kwartier met de auto naar
zijn familie, die op loopafstand woont. De ‘muur’ moet een brug worden.
In groepjes wordt over drie vragen gesproken:
-waar denkt u aan wanneer het over Israël gaat? Dat hangt af van in wat voor
verband het ter sprake wordt gebracht.
-wie heeft, vindt u, het recht om in het land te wonen? Verdragen naleven!
-wat zouden wij kunnen doen om de vrede in het Midden-Oosten iets dichterbij
te
brengen?
Het gesprek tussen Joden, moslims en christenen gaande houden. Alle energie
richten op het vreedzaam met elkaar samenleven. Geen volksverhuizing,
segregatie, etnische zuivering, etc. Steun aan vredesgroepen, blad de Brug.
Algemeen gevoel van machteloosheid-richten op de mogelijkheid van
vreedzaam samenwonen.
www.sivmo.nl , vereniging van een ander Joods geluid, ed.
Conclusie: het gesprek erover aangaan in de kerkenraad, en de classis belegt
evt een aparte avond over dit onderwerp met bijv een vredesgroep.
Zeer geanimeerde gesprekken, maar wat aan de korte kant.
Dhr Elshout geeft een toelichting op de rekening over 2014. Deze wordt
geaccordeerd. De rente wordt toegevoegd aan het Eikstraatkerkfonds.
-de bestuurskracht van de HG WK is op verzoek door het BM versterkt met een
diaken van buiten
-vacatures: het BM ontbeert nog een ouderling en een ouderlingkerkrentmeester; mevr Hupkens denkt erover na.
-vacature RCvdVisitatie voor visitator, geen predikant: een (oud)ambtsdrager
of een capabel gemeentelid dat nooit ambtsdrager is geweest, maar wordt
bevestigd als ambtsdrager met bijzondere opdracht
-PGiw A/W: de kerkelijk-werker zijn sacramentele bevoegdheden toegekend,
uniek binnen onze classis na de benodigde afspraken te hebben gemaakt.
-inventarisatie Bezinningsonderwerpen: in september zal het gaan over
diaconie; voorkeur wordt verder uitgesproken voor nieuwe/andere vormen van
pastoraat
-de GK Andijk heeft gesproken over de zeven brieven mbt het ambt van
Plaisier. Dat wordt alle andere gemeenten ten voorbeeld gesteld, het past goed
binnen de discussie over Kerk 2025.
Kerk 2025: er ontspint zich een geanimeerde discussie over de brainstorm over
Kerk 2025. Het discussiestuk: de eerste drie delen gaan over hoe we kerk-zijn
(gemeente-zijn), is inhoudelijk, het vierde deel gaat over de vorm. Als
gemeente leggen we elk onze eigen accenten. Plaisier wilde het dit keer meer
over de vorm hebben, daarvoor zijn allerlei geledingen bevraagd. Daaruit kwam
dat de classis toch wel een problematisch gegeven was. De GS wil die laag er
toch wel graag tussen houden. Optie 3 het opheffen is van tafel. Wel
anders/leuker inrichten/maken. De insteek is ingegeven door de krimp.
Periodieke visitatie afschaffen (wordt niet door ons bepleit). In november gaat
het richting afronding, dan krijgt de theologie ook weer wat te zeggen.
Theologie moet kritisch zijn tegenover kerk-zijn/gemeente-zijn.
Download