classicale vergadering hoorn/enkhuizen - Classis Hoorn

advertisement
VERSLAG CLASSICALE VERGADERING
CLASSIS HOORN/ENKHUIZEN
d.d. 21 mei 2015
19.30 uur
Gereformeerde Kerk te Andijk
Aanwezig: 23 personen
Ds. J. Zondag (praeses), mw. ds. T. v Lente (assessor), H.Talma (scriba), Arja Pronk (secretaries),
J.Elshout (penningmeester), mw. ds. H Smits (syn lid), ds. B. Olde (gem adv), GJ Kooiman (lid BM),
mw. ds. M. Kraak, zie verder presentielijst.
Met kennisgeving afwezig: J de Boer (lid BM)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening om 19.30 uur door ds R Kooiman wijkgemeente Hoorn, PG HZB
Hij leest Mattheus 20 over twee blinden, Mattheus 9 over twee blinden, Mattheus 5, uit de bergrede, over
liefhebben die je haten. Jezus maakt vragenderwijs duidelijk waar het om gaat. Hij beleert niet.
Antwoorden zorgen voor verwijdering, vragen zorgen voor verbinding. Joden(dom) bestaat/n uit vragen en
verhalen. Gedicht over luisteren.
Daarom werkt bidden: omdat Hij niet antwoordt, Hij zegt niets, Hij luistert naar me. Sluit af met gebed.
Mevr ds van Lente vertelt/presenteert wat de wijkgemeente de afgelopen periode heeft bezig gehouden,
nl. de gebouwenkwestie ic de eigendomsoverdracht van de Noorderkerk, hoe dat proces is verlopen.
De voorzitter, ds. J. Zondag, neemt hierna de leiding van de vergadering over en heet iedereen hartelijk
welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor de heren ds Kooiman en ds van Loo namens de
commissie Kerk en Israël. Nog voor de pauze zullen we punt 6 behandelen, zodat de penningmeester
daarna de vergadering kan verlaten.
2. Bezinningsonderwerp
Ds Kooiman leidt het onderwerp in. Zo vlak voor Pinksteren, waar meestal uit Hooglied wordt gelezen of
over de Babylonische spraakverwarring is Kerk en Israël in het huidige tijdsgewricht wel toepasselijk.
Wat bedoel je als je het over Israël hebt: -Israël in het eerste testament?, -de Joden over de hele wereld?, het huidige land als geografische eenheid/grenzen? Gaat het over het verbond van God met het volk Israël?
Ordinantie 1 artikel 2 lid 1: Het gesprek met Israël
De kerk is geroepen in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de
verbondenheid met het volk Israël.
Het verbond wordt vaak ondergraven door het volk zelf, ze doen niet wat ze moeten doen (eerste testament).
Zie ook de cartoon op de achterzijde van het liederenblad dat is uitgedeeld. Er wonen meer Joden buiten Israël
dan erin. Het Joodse volk: in 1940 woonden er 140.000 Joden in NL, daar zijn er ruim 100.000 van weggevoerd. De staat Israël bestaat sinds 1948. Strijd tussen de nederzettingen in bezet gebied en de palestijnen.
De gebruikte begrippen dienen verhelderd te worden, de staat Israël versus het bijbelse volk Israël, het
Jodendom/het geestelijke Israël. Het is divers, Joden (orthodox, liberaal, zwarte Joden, Palestijnen (moslims),
christenen (Joden, Palestijnen). Terroristen, vrijheidsstrijders, verzet; verschillende woorden voor dezelfde
mensen. Het Heilige land bedoeld voor één volk. Palestina-Palestijnen niet synoniem.
Zonder eerste testament (Tenach (wet en profeten)/Thora (wet)/Joodse bijbel), geen tweede testament
(Evangelie). Christendom (kerk) versus Jodendom (synagoge).
De verwarring is groot bij emotionele gesprekken. ‘Steen’ – muur tussen Israël en de Westbank.
In Israël wonen driekwart Joden en 20% Palestijnen waaronder niet alleen moslims maar ook christenen.
Munther moet vanwege de ‘muur’ drie kwartier met de auto naar zijn familie, die op loopafstand woont.
De ‘muur’ moet een brug worden.
In groepjes wordt over drie vragen gesproken:
- waar denkt u aan wanneer het over Israël gaat?
Dat hangt af van in wat voor verband het ter sprake wordt gebracht.
- wie heeft, vindt u, het recht om in het land te wonen? Verdragen naleven!
- wat zouden wij kunnen doen om de vrede in het Midden-Oosten iets dichterbij te brengen?
Het gesprek tussen Joden, moslims en christenen gaande houden. Alle energie richten op het vreedzaam met
elkaar samenleven. Geen volksverhuizing, segregatie, etnische zuivering, etc. Steun aan vredesgroepen.
Algemeen gevoel van machteloosheid-richten op de mogelijkheid van vreedzaam samenwonen.
www.sivmo.nl , vereniging van een ander Joods geluid, ed.
Conclusie: het gesprek erover aangaan in de kerkenraad, en de classis belegt evt een aparte avond over dit
onderwerp met bijv een vredesgroep.
Zeer geanimeerde gesprekken, maar wat aan de korte kant.
Blad 1 van 2
6. Financiën
Dhr Elshout geeft een toelichting op de rekening over 2014. Deze wordt geaccordeerd.
De rente wordt toegevoegd aan het Eikstraatkerkfonds. De kascommissie heeft de boekhouding in orde
bevonden en de penningmeester wordt decharge verleend over het gevoerde beleid, bij acclamatie.
Mevr Balk-Sijp wordt nieuw lid van de kascommissie.
Pauze / Huishoudelijk deel van de CV
3. Vaststellen van de volgorde agenda; afmeldingen, nieuwe afgevaardigden, gasten. Agenda akkoord.
4. Verslag CV 22 januari 2015
Wordt vastgesteld met enkele tekstuele wijzigingen (verkiezing) en met dank aan de scribent.
5. Ingekomen post: 19. ELG Hoorn krijgt een consulent. Verder geen vragen.
7. Mededelingen:
a. BM:
- de bestuurskracht van de HG WK is op verzoek door het BM versterkt met een diaken van buiten;
- vacatures: het BM ontbeert nog een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester;
mevr Hupkens denkt erover na;
- vacature RCvdVisitatie voor visitator, geen predikant: een (oud)ambtsdrager of een geschikt gemeentelid
die nooit ambtsdrager is geweest, maar wordt bevestigd als ambtsdrager met bijzondere opdracht
- PGiw A/W: de kerkelijk-werker zijn sacramentele bevoegdheden toegekend, uniek binnen onze classis na
de benodigde afspraken te hebben gemaakt;
- inventarisatie Bezinningsonderwerpen: in september zal het gaan over diaconie; voorkeur wordt verder
uitgesproken voor nieuwe/andere vormen van pastoraat
- de GK Andijk heeft gesproken over de zeven brieven mbt het ambt van Plaisier.
Dat wordt alle andere gemeenten ten voorbeeld gesteld, het past binnen de discussie over de kerk naar 2025.
b.RACV: ANBI-regels gelden ook voor de classis.
CRO: aanvragen voor de bestemmingsreserve 2015 NH moeten voor september binnen zijn (zie website).
Een goed dekkingsplan is een vereiste. Vernieuwende context/projecten ihkv missionair/pastoraat.
c. Gem adviseur: (zie ook onze website www.classishoornenkhuizen.nl )
Hij deelt de zorgen over de aantallen beschikbare personen (vrijwilligers/ambtsdragers)
- de diakenen in de Streek (DES-burgerlijke gemeenten) gaan gezamenlijk in overleg (WMO etc)
- PG HZB: sterker diaconaal gezicht in zowel de stad als de dorpen.
Advertentie voor straatpostor voor 20 uur p/wk. 29 mei expertise meeting over noodfondsen;
6 juni Kerk en kinderen/jeugd; 2 oktober Zorgzame kerk. Hij wijst nog op het belang van toerusting
(training ipv cursus, actief ipv passief), het vergroten van vaardigheden
www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/cursussen
d. Afgevaardigde naar de Generale Synode:
Er ontspint zich een geanimeerde discussie over de brainstorm over Kerk naar 2025. Het discussiestuk: de
eerste drie delen gaan over hoe we kerk-zijn (gemeente), is inhoudelijk, het vierde deel gaat over de vorm.
Als gemeente leggen we elk onze eigen accenten. Plaisier wilde het dit keer meer over de vorm hebben,
daarvoor zijn allerlei geledingen bevraagd. Daaruit kwam dat de classis toch wel een problematisch gegeven
was.de GS wil die laag er toch wel graag tussen houden. Optie 3 het opheffen is van tafel. Wel anders/leuker
inrichten/maken. De insteek is ingegeven door de krimp. Periodieke visitatie afschaffen (wordt niet door ons
bepleit). In november gaat het richting afronding, dan krijgt de theologie ook weer wat te zeggen. Theologie
moet kritisch zijn tegenover kerk/gemeente-zijn.
e. Werkgemeenschap voor predikanten/kerkelijk werkers.heeft gesproken over Kerk en Israël.
f. Werkgroepen: -Kerk en Israel, zie bezinningsonderwerp
8.Nieuws uit de gemeenten
- ELG Hoorn: enigszins zorgelijke berichten. ds Mataheru wordt staande de vergadering benoemd tot
consulent van de ELG Hoorn.
- PG THOMAS stoot in 2015 één van de kerkgebouwen af (Midwoud)
- PG Wieringerwerf/K, de gemeenten in de Wieringermeer wisselen onderling informatie uit.
Twee keer per jaar komen de diaconieën en PCI’s bij elkaar over praktische onderwerpen zoals mantelzorg.
In oktober gaat het over de WMO.
9. Rondvraag: geen vragen binnen gekomen
10.Sluiting: staande zingen we Ga dan op weg (zie liederenblad)
Blad 2 van 2
Download