Informatie aan patiënten opgenomen na een hartinfarct, pci of

advertisement
Informatie aan patiënten opgenomen na
een hartinfarct, pci of hartoperatie
(CABG en/of klep)
Eigendom van
Naam ________________________________________________
Adres ________________________________________________
Plaats ________________________________________________
Telefoonnummer _______________________________________
Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht contact op te nemen
met de eigenaar van dit boekje.
1
Inhoud
1. Informatie
2. Nitrogebruik
3. Borgschaal
4. Wie kunt u bellen als u vragen heeft?
5. Medicijnkaart
6 .Bladzijde voor uw vragen
7. Folder hartrevalidatie
2
Na ontslag
Uw recept wordt doorgefaxt naar uw apotheek.
Uw apotheker kan afwijken van merknaam.
Medicijnen innemen volgens voorschrift.
Herhalingsrecepten via huisarts of polikliniek cardiologie, telefoon
(0223) 69 68 05.
Controle afspraak
Na hartinfarct controle bij de cardioloog 6 à 8 weken na ontslag
Na PCI
controle bij de verpleegkundig specialist cardiologie
2 à 3 weken na ontslag
Na CABG
controle bij de verpleegkundig specialist cardiologie
2 à 3 weken na ontslag
Autorijden
Advies folder Nederlandse hartstichting:
Na een hartinfarct: 4 weken
Na een dotterprocedure: 1 week
Na een hartoperatie: 6 weken
(check dit bij uw verzekering, regels kunnen verschillen!)
Inspanning
Het belangrijkste is goed naar uw lichaam te luisteren. U kunt hierbij
de borgschaal gebruiken als hulpmiddel.
Hartrevalidatie
Na opname kunt u poliklinisch een hartrevalidatieprogramma volgen.
Na een dotterprocedure kunt u na ± 10 dagen starten, hartinfarct 2 a
3 weken en een operatie 6 weken. Ook wordt u uitgenodigd voor de
voorlichtingsochtenden, deze vindt bij voldoende deelnemers 1 keer
per maand plaats. Heeft u vragen kunt u contact opnemen met de
coördinator hartrevalidatie of de afdeling fysiotherapie.
Telefoon (0223) 69 64 27 of 69 64 18.
3
Voeding
U krijgt geen dieet, tenzij anders is voorgeschreven. Het advies is
gezonde voeding. Meer informatie over voeding krijgt u op de
voorlichtingsochtenden hartrevalidatie.
Werken
In overleg met de arbodienst kunt u een plan opstellen om terug te
keren in het arbeidsproces.
Vakantie
In overleg met uw behandelend specialist of verpleegkundig
specialist. Advies dit bij uw eerste controle afspraak te bespreken.
Psychosociale begeleiding, medisch maatschappelijk werk
U bent voor onderzoek of behandeling opgenomen (geweest) in het
Gemini Ziekenhuis.
Ziek zijn is veelal een ingrijpend proces en een verblijf in een
ziekenhuis kan voor u en de mensen om u heen veel vragen
oproepen. U kunt zich onzeker, verdrietig, boos, angstig of
machteloos voelen. Daarnaast kunt u praktische vragen hebben.
De maatschappelijk werkers van het Gemini Ziekenhuis kunnen u en
uw naasten tijdens en na de opname begeleiden in emotionele en
praktische zaken. Voorts kunnen zij u de weg wijzen naar
patiëntenorganisaties, lotgenotencontacten en andere
hulpverlenende instanties.
Contact
U kunt worden verwezen door uw specialist of door de
verpleegkundige van de afdeling. U kunt ook zelf contact zoeken met
de medisch maatschappelijk werkers.
Wij zijn telefonisch op werkdagen te bereiken. Tel. (0223) 69 65 06
(0223) 69 64 29
(0223) 69 67 09
Stoppen met roken
Wilt u stoppen met roken en lukt dit niet kunt u contact opnemen met
de coördinator hartrevalidatie of de polikliniek cardiologie. Zij maken
een afspraak bij de longarts en CARA consulente, deze kunnen u
verder via de Stivoro methode begeleiden bij het stoppen met roken.
Telefoon (0223) 69 64 18 of 69 64 27.
4
Nitrogebruik
Isordil 5
(5 mg isosorbidedinitraat)
U heeft nu een medicijn gekregen dat u kunt gebruiken zodra u
beklemming, benauwdheid, of pijn op de borst voelt. De voor u
bekende klachten van het hart.
Dit soort klachten treedt meestal op bij emoties, opwinding,
inspanning, direct na het eten of de overgang van de warmte naar
koude. Deze klachten zijn het gevolg van een of meerdere
vernauwingen in uw kransslagaderen, waardoor niet alle delen van
het hart evengoed van bloed worden voorzien. Isosorbidedinitraat is
een vaatverwijdend product. Bij gebruik gaan alle vaten in het hart
openstaan en kunnen uw klachten snel verdwijnen. Ook andere
bloedvaten in het lichaam worden wijder door de werking van Isordil,
met als gevolg dat het bloed gemakkelijk doorstroomt. Sommige
patiënten krijgen hierdoor een kloppend gevoel in het hoofd, anderen
krijgen wel eens last van hoofdpijn. Ook kan de bloeddruk lager
worden zodat duizeligheid kan optreden.
Als u Isordil snel na het begin van de klachten inneemt, is de kans
op succes het grootst.
Hoe moet u Isordil innemen ?
Bij een pijnaanval moet u in zittende houding 1 tablet onder de tong
leggen en laten smelten.
U krijgt daarbij meestal een prikkelend of tintelend gevoel in de
mond.
Deze dosering mag iedere 10 minuten herhaald worden totdat de
pijn is verdwenen.
U mag maximaal 3 tabletten gebruiken.
Als de pijn tijdens de behandeling erger wordt of niet is verdwenen
binnen 20 minuten na aanvang van de pijnaanval, dient u een arts te
waarschuwen.
Hoe moet u Isordil bewaren?
Bewaar Isordil in de uitdrukstrip waarin het aan u is geleverd.
5
Waarvoor kunt u Isordil nog meer gebruiken ?
U kunt Isordil ook gebruiken om klachten te voorkomen. Als u weet
dat u bij een bepaalde inspanning (bijvoorbeeld een trap oplopen)
last van pijn of beklemming op de borst krijgt, dan kunt u net
daarvoor 1 tablet Isordil nemen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw arts.
Gaan de klachten niet over, dan kunt u het best zo spoedig mogelijk
contact met uw arts opnemen.
6
De Borgschaal
Bewegen is gezond
Lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid. Dagelijks 45
minuten matige tot redelijk zware lichaamsbeweging kan de risico’s
op hart- en vaatziekten of de terugkeer van klachten aanzienlijk
verminderen. Hoe intensief deze dagelijkse lichaamsbeweging moet
zijn verschilt per persoon. Iedereen heeft zijn eigen grenzen. Om te
weten hoe intensief ú moet bewegen om effect te hebben, zonder te
veel te willen, kunt u de Borgschaal gebruiken. Indien u onder
behandeling bent van een fysiotherapeut kan deze u hierover
adviseren.
Wat is de Borgschaal?
Met de Borgschaal kunt u de zwaarte van lichamelijke inspanning en
de mate van vermoeidheid inschatten. U geeft tijdens de inspanning
een score op een schaal van 6 tot 20 (zie bijgevoegde kaart). Score
6 staat voor ‘geen enkele inspanning’ en 20 betekent ‘maximale
inspanning’. De schaal geeft bij de oneven scores een korte
omschrijving van de intensiteit. Het is de bedoeling om bij het
gebruik van de Borgschaal de gevoelens die u bij een inspanning
ervaart zo eerlijk mogelijk te omschrijven. Alleen uw eigen gevoel is
belangrijk, niet wat andere mensen er van vinden.
Wanneer gebruikt u de Borgschaal?
U kunt de Borgschaal bij diverse activiteiten gebruiken zoals lopen,
fietsen, traplopen. Maar ook bij sporten, fitness, activiteiten in uw
werk of huishouden. Als u gaat bewegen is het van belang dat u niet
‘te weinig’ doet, maar ook te hard van stapel lopen is niet goed. U
moet de belasting dus goed doseren.
Als u flink aan het bewegen bent, gaat het hart sneller kloppen, de
ademhaling wordt sneller, u gaat zweten en u voelt vermoeidheid in
uw spieren. Deze gevoelens geven u belangrijke informatie over de
veranderingen die in het lichaam optreden bij inspanning. U kunt
deze gevoelens gebruiken om vast te stellen hoe zwaar u belast
wordt tijdens het bewegen en daardoor kunt u leren beter rekening
te houden met uw eigen grenzen. De Borgschaal helpt u hierbij.
7
Begint u net met sporten, heeft u korter dan 4 weken geleden een
hartinfarct gehad of heeft u korter dan 6 weken geleden een open
hartoperatie ondergaan? Kies dan Borgscore 10-12.
Wil u afvallen, de bloeddruk verlagen of uw cholesterolgehalte
verbeteren? Beweeg dan met een rustige intensiteit, een Borgscore
van 11-13.
Wilt u uw duuruithoudingsvermogen, ofwel uw conditie,
verbeteren én kunt u al een wat intensievere inspanning aan? Dat
betekent dat u méér dan 4 weken geleden een hartinfarct heeft
gehad of u heeft méér dan 6 weken geleden een hartoperatie
ondergaan en het herstel is ongecompliceerd verlopen. Beweeg dan
met een intensiteit met een Borgscore van 12-14.
Bent u erg fit? Dat betekent aan het eind van de
hartrevalidatieperiode en u was gewend te sporten, dan kunt u tot
een Borgscore van 15 of 16 gaan.
Informatie
Voor meer informatie over het gebruik van de Borgschaal of over
bewegingsactiviteiten voor hartpatiënten, kunt u contact opnemen
met:
De afdeling fysiotherapie in het Gemini Ziekenhuis.
Telefoon (0223) 69 64 18.
8
Wie kunt u bellen als u vragen heeft?
(Ruimte voor telefoonnummers en bereikbaarheidstijden van het
ziekenhuis, de behandelend specialist, verpleegkundig specialisten
en overige disciplines)
- Gemini Ziekenhuis
(0223) 69 69 69
- Polikliniek cardiologie
(0223) 69 65 46
- Medisch maatschappelijk werk
(0223) 69 64 29
- Diëtist
(0223) 69 63 29
- Coördinator Hartrevalidatie
(0223) 69 64 27
- Fysiotherapie
(0223) 69 64 18
9
Medicijnen
Datum start
10
Naam medicijn
11
Datum
Geneesmiddel
8
10
12
14
16
18
22
Opmerkingen
ja / nee
Bloedverdunnende
medicijnen
Overgevoelig voor
uur
Bladzijde voor uw vragen
149093-PK406-08/11
12
Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis©
Download