Het inventariseren van kennisvragen over bodem en bemesting

advertisement
Het inventariseren van kennisvragen over
bodem en bemesting binnen de
deelnemers van Vruchtbare Kringloop in
de Achterhoek en de Liemers
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:
Inhoud
•
•
•
•
•
Onderzoeksvraag
Materiaal en Methode
Resultaten
Conclusie
Discussie
Onderzoeksvraag
• Welke kennisvragen hebben de deelnemers binnen het
project Vruchtbare Kringloop op het gebied van bodem en
bemesting na anderhalf jaar deelname aan het project?
Methodiek
Deelvragen
•
•
•
•
•
•
•
Welke specifieke bodem vragen heeft de agrariër ?
Welke specifieke bemestingsvragen heeft de agrariër?
Op welke bodem en bemestingsproblemen stuit de agrariër in de praktijk?
Op welke manier kunnen deze problemen worden opgelost?
Welke zoektocht kiest een agrariër ter beantwoording van deze vragen?
In welke mate draagt VKA aan het beantwoorden van deze inhoudelijk bodem
en bemesting vragen?
In welke mate draagt VKA bij aan het inzicht van de agrariër?
Resultaten
Welke specifieke bodem vragen heeft de agrariër ?
• Weinig specifieke vragen naar voren gekomen
• Wel een rode draad te vinden in de bodemproblemen
Uitdagingen komende jaren
70,0%
60,0%
Percentage
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Organische
stofgehalte
Nutriënten/mineralen
Vochthuishouding
Bodemleven
Verdichting/structuur
Geen
probleem/uitdaging
Resultaten
Welke specifieke bodem vragen heeft de agrariër ?
Hoe uiten de problemen zich op het land
35,0%
30,2%
Percentage
30,0%
25,0%
23,3%
20,9%
23,3%
20,9%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
14,0%
11,6%
4,7%
11,6%
9,3%
7,0%
2,3%
2,3%
4,7%
Resultaten
Verschillende gronden verschillende problemen
Percentage
Uitdagingen per grondsoort
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Droog zand
Lichte klei
Zware klei
Resultaten
Wie raadplegen de deelnemers voor advies?
Raadplegen voor advies
70,0%
60,0%
Percentage
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Loonwerker
Agrarier met meer
kennis dan ik
Adviseur
Internet
Vakbladen
Anders
Resultaten
Welke specifieke bemestingsvragen heeft de agrariër?
Aandachtspunten voor bemesting
25,0%
Percentage
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Beter verdelen
drijfmest
Beter verdelen
Nutriënten
Structuur van de
Bemesting
kunstmest
balans sluitend
grond
afstemmen op
krijgen
de verwachte
opbrengst
Voldoende kali Juiste moment
Geen
bemesten
van bemesten aandachtspunt
Resultaten
Wat zijn de meest voorkomende problemen?
•
•
•
•
•
Organische stof
Vochthuishouding
Structuur/verdichting
Mineralen huishouding
Optimaal bemesten
Resultaten
Hoe heeft Vruchtbare Kringloop bijgedragen aan het
beantwoorden van de bodemvragen?
Hoe heeft VKA bijgedragen aan het beantwoorden van de bodemvragen?
35,0%
30,0%
Percentage
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Door goede persoonlijke De theorie bevestigd zien Ik wist het wel, maar door
begeleiding
worden, door naar andere
VKA ben ik in actie
boeren te kijken
gekomen
Door kundig advies van
begeleiding
Anders
Resultaten
Hoe heeft Vruchtbare Kringloop bijgedragen aan het
beantwoorden van de bemestingsvragen?
Hoe heeft VKA bijgedragen aan het beantwoorden van de
bemestingsvragen?
30,0%
Percentage
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Door goede persoonlijke De theorie bevestigd zien Ik wist het wel, maar door
begeleiding
worden, door naar andere
VKA ben ik in actie
boeren te kijken
gekomen
Door kundig advies van
begeleiding
Anders
Resultaten
Hoe heeft Vruchtbare Kringloop bijgedragen aan het beantwoorden
van de bodem en bemestingsvragen?
•
•
•
Vragen vooral beantwoord door goede praktijkvoorbeelden
Deelnemers die in de projectgroep bodem zitten, vinden dat juist dat projectgroep
bodem hun vragen heeft beantwoord
De theorie bevestigd zien worden
•
•
•
•
Enkele verbeterpunten:
Vergelijkbare boeren in een groep plaatsen
Meer individuele aandacht
De deelnemers bewuster maken over het belang van een gezonde bodem
Conclusie
Bodemvragen
•
•
•
•
Organische stof
– Hoe is de organische stof te verhogen?
Vochthuishouding
– Het water kan moeilijk weg, er blijven veel plassen op staan
– De bodem kan moeilijk vocht vasthouden en het vocht kan in nattere periodes moeilijk
weg
Structuur/verdichting
– De beworteling valt tegen, hoe is de verdichting op te heffen?
– Veel problemen op de kopakkers
– Zijn er naast bandendruk meer mogelijkheden om verdichting te minimaliseren?
Nutriënten/Mineralen huishouding
– Wat voor functie hebben de spoorelementen in de bodem/bodemleven?
– Welke groenbemester kan het beste na de mais oogst worden ingezaaid, om zo min
mogelijk uitspoeling te krijgen?
– Hoe kan de bodem de nutriënten beter vasthouden?
Conclusie
Bemesting
•
•
•
De deelnemers willen efficiënter bemesten, maar:
– Weten niet goed hoe ze het moeten doen.
– Loonwerkers rekenen een extra toeslag voor giften <15m3
– Kijken eerder naar wat het gewas aan meststoffen nodig
hebben dan de bodem
Hoe kan de bemesting het beste worden afgestemd op de weidegang?
– Koeien lijken het gras niet lekker te vinden
Praktische oplossingen om de drijf en kunstmest beter te verdelen
Conclusie
Wat vinden de deelnemers van het project Vruchtbare
Kringloop?
•
•
•
De deelnemers vinden Vruchtbare Kringloop een goed project
Bewuster kijken naar de kringloop
Veel praktische voorbeelden
•
•
•
Verbeterpunten:
Meer individuele aandacht
Meer vergelijkbare boeren bij elkaar in de groep
Aanbevelingen
•
•
•
•
Meer individuele aandacht
Het bemesten van de bodem
Vergelijkbare bedrijven in een groep
Extra bodemgroepen creëren
Bedankt voor uw aandacht
Download