schadeaangifteformulier transportaansprakelijkheidsverzekering

advertisement
SCHADEAANGIFTEFORMULIER TRANSPORTAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
(voor verplaatsen tussen velden verspringen met Tab/Shift-Tab of de muis)
TRA .
Schadenummer
-TAP-
Polisnummer
Uw referentienummer
1. VERZEKERINGNEMER
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Bank-/girorekeningnummer
JA
Is er recht op aftrek BTW?
2. SCHADEGEGEVENS
Schadedatum
Tijdstip
Plaats en adres van de schade
Korte oorzaak van de schade
(graag uitgebreide omschrijving van de schade bij 19.)
3. VERVOER VAN DE GOEDEREN
Welk vervoerstraject werd door u aangenomen? Van
-
Hebt u de goederen zelf vervoerd?
Zo ja,
geheel
tot
gedeeltelijk (vul ook vraag 17 in!)
Traject van
tot
binnenlands
grensoverschrijdend
Vervoerscondities
A.V.C.
C.M.R.
anders, namelijk
Kenteken vervoermiddel
Naam chauffeur
Geboortedatum
Datum indiensttreding
4. SCHADEMELDING
-
Is deze schade al eerder gemeld?
zo ja, wanneer en aan wie
5. AANGIFTE
Werd er proces-verbaal opgemaakt c.q. aangifte gedaan?
Zo ja, bij:
Politie
Douane-instantie
Bureau:
6. SOORT GOEDEREN
Welke goederen werden vervoerd?
-
uur
-
Vervoerd in/met?
-
Waren de goederen verpakt?
zo ja, hoe?
Wat is uw mening over de verpakking?
-
Was er een vervoersinstructie van de afzender?
Zo ja, wat voor instructie?
(kopie bijsluiten s.v.p.)
-
Vond het vervoer plaats onder douaneversluiting?
Zo ja, van
tot
kg bruto
Wat was het feitelijke gewicht van de gehele lading?
7. AARD VAN DE SCHADE
vermissing
diefstal
beschadiging
vertraging
Waaruit bestaat de beschadiging?
Is de beschadiging uiterlijk zichtbaar?
-
Welke goederen zijn beschadigd?
Wat werd door u ter opsporing/voorkoming ondernomen?
kg bruto
Wat is het gewicht van de beschadigde/vermiste/gestolen goederen?
Hoeveel bedroeg de vrachtprijs? EUR
(vooral van belang bij vertraging)
Zijn er (digitale) foto’s gemaakt van de schade? Zo ja, graag meesturen met dit formulier.
8. SCHADEBEDRAG
Op welk bedrag wordt de materiële schade begroot?
EUR
excl. BTW
9. GOEDERENTRANSPORTVERZEKERING
Is voor de vervoerde goederen een goederentransportverzekering gesloten?
-
zo ja, bij maatschappij
Polisnummer
Eigen risico EUR
Werd (door benadeelde) aangifte gedaan bij voornoemde maatschappij?
-
10. AANSPRAKELIJKSTELLING
Bent u reeds aansprakelijk gesteld?
zo ja, door
opdrachtgever
afzender(s)
ontvanger(s)
ander, nl.
(aansprakelijkstellingen bijsluiten s.v.p.)
11. TAXATIE
Waar en wanneer kan de schade worden opgenomen?
Adres
Plaats
Datum
Tijdstip
uur
12. OPDRACHTGEVER
Wie was de opdrachtgever tot vervoer?
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
13. AFZENDER
LAADADRES (indien afwijkend)
Wie was de afzender van de vervoerde goederen?
Waar zijn de goederen afgehaald?
Naam
Naam
Adres
Adres
Postcode
Woonplaats
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Telefoon
14. GEADRESSEERDE
LOSADRES (indien afwijkend)
Voor wie zijn de vervoerde goederen bestemd?
Waar zijn de vervoerde goederen afgeleverd?
Naam
Naam
Adres
Adres
Postcode
Woonplaats
Postcode
Telefoon
Telefoon
15. LADEN
Was er sprake van:
-
het aankoppelen van beladen opleggers/aanhangwagens?
zo ja, verzegeld /afgesloten?
-
-
belading/stuwage door afzenders?
-
-
laden/stuwage door chauffeur?
-
-
anders, nl.
-
overladen in eigen loods?
-
-
mogelijkheid van controle door chauffeurs?
-
Heeft u voor goede ontvangst getekend?
-
zo nee, een voorbehoud/bemerking gemaakt?
16. LOSSEN
Was er sprake van:
-
afkoppelen van de oplegger/aanhanger zonder zelf te lossen?
-
-
meerdere losadressen?
-
-
lossen door chauffeur?
-
-
lossen door ontvanger?
-
zo ja, was chauffeur hierbij aanwezig?
-
anders, nl.
-
aanwezigheid van schade bij lossing?
-
Is de vrachtbrief/loslijst ten overstaan van de chauffeur afgetekend?
-
17. OPVOLGEND VERVOER
Werd het vervoer voor u voorgehaald?
-
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
traject van
tot
Vervoerscondities
A.V.C.
C.M.R.
anders, namelijk
Woonplaats
Werd het vervoer door een ander voortgezet?
-
Verder vervoerd door
-
In uw opdracht?
In uw opdracht?
Naam
Naam
Adres
Adres
Postcode
Woonplaats
Postcode
Telefoon
Telefoon
traject van
traject van
tot
- ?
-
Woonplaats
tot
Vervoerscondities
A.V.C.
C.M.R.
anders, namelijk
Heeft u de betreffende vervoerder reeds aansprakelijk gesteld?
-
(zo ja, graag kopie aansprakelijkstelling bijsluiten.)
18.
OVERIGE MEDEDELINGEN:
19. OMSCHRIJVING VAN DE TOEDRACHT
Hieronder de oorzaak van de schade en een duidelijke omschrijving van de toedracht vermelden, eventueel verduidelijkt met een situatieschets.
20 ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart:
- Vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt, en geen
bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen;
- Dit schade-aangifteformulier en de eventueel nog nader over te leggen gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot
vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.
De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen,
eigendom van de Stichting CIS, gevestigd op Huis ter Heideweg 30, Postbus 124, 3700 AC te Zeist, www. stichtingcis.nl. Aanmelding van deze
verwerking van persoongegevens is op 9 augustus 2002 gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens (meldingsnummer 1029513).
bijlage(n) welke met dit formulier is/zijn meegezonden:
1.
2.
3.
4.
5.
aldus naar waarheid ingevuld door:
datum/plaats:
,
handtekening (alleen bij uitprinten):
N.B.: Controleert u voor het versturen of u het hele formulier goed heeft ingevuld?
onderlinge waarborgmaatschappij transvemij u.a.
postadres: postbus 130, 7900 ac hoogeveen, van limburg stirumstraat 250, 7901 aw hoogeveen,
*
tel: (0528) 29 29 99 , fax: (0528) 29 22 81, telex: 42328, internet: www.tvm.nl, e-mail: [email protected],
ing bank n.v. rek.nr. 67.68.15.855, abn amro bank n.v. rek.nr. 47.51.51.224, postbank n.v. 524925, handelsregister k.v.k. meppel nr. 04021669
Copyright TVM verzekeringen 2006
Download