aanpak zwerfkatten 27032017 - Provincie West

advertisement
Rondvraag Langemark-Poelkapelle- aanpak zwerfkatten 27032017
Beste collega’s,
In mei legt iedere vogel een ei, maar de katten beginnen wachten zo lang niet. De kattenasielen
zitten chronisch overvol. In theorie zou iedere huiskat gesteriliseerd moeten zijn, maar nog elk baasje
is daarvan op de hoogte. Wij besteden daar (in verhouding) veel tijd, energie en geld aan (1 kattin
steriliseren = 100 euro), maar het blijft dweilen met de kraan open. Vandaar
1. Hoe gaan jullie om met de problematiek van zwerfkatten (echte en overtollige huiskatten):
- Nog ophalen of niet?
2. Als de gemeente nog katten ophaalt: wat doen jullie met de gezonde, katten en kattennesten:
asiel, euthanasie, steriliseren/castreren en ter plaatse terugzetten
3. Biedt jullie gemeente sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten?
Met vriendelijke groeten,
Dominiek Vancolen
Gemeente Langemark-Poelkapelle
Coördinator Technische Dienst
Kasteelstraat 1
8920 Langemark-Poelkapelle
e-mail: [email protected]
Tel: 057 49 09 48
Fax: 057 48 60 50
Antwoord 1:
Dag Katrien
1. Hoe gaan jullie om met de problematiek van zwerfkatten (echte en overtollige huiskatten):
- Nog ophalen of niet?
Zwerfkatten worden nog ‘opgehaald’ door hetzij eigen diensten, hetzij door bewoners die
gemandateerd zijn om te voederen.
2. Als de gemeente nog katten ophaalt: wat doen jullie met de gezonde, katten en kattennesten:
asiel, euthanasie, steriliseren/castreren en ter plaatse terugzetten
Na sterilisatie terugzetten tenzij ziek (wordt bepaald door dierenarts)
3. Biedt jullie gemeente sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten?
Nee
Mvg
Jacky Dereu
Oostende
Antwoord 2:
Hierbij het stappenplan van Beernem.
1.
STAPPENPLAN
Stap 1 : meldpunt voor zwerfkatten
 Melding komt binnen bij het meldpunt (=milieudienst)







Meldpunt onderzoekt om welk soort kat(ten) het gaat (wilde of tamme of huiskatten (met bandje
of chip)). Dit door de melder hierover te bevragen.
In geval van wilde katten of een tamme kat die uitgezet is, kan beslist worden om ze te vangen.
Medewerker Technische dienst gaat ze vangen in kooien die de gemeente ter beschikking krijgt
van het Blauwe Kruis. Zij hebben ook een toestel om de chip te kunnen zoeken.
Medewerker Technische dienst neemt vervolgens contact op met het Blauw Kruis die de
gevangen katten in de gemeentelijke werkplaats komt ophalen.
Er wordt afgesproken welke verdere behandeling de kat(ten) zal/zullen ondergaan bij het Blauwe
Kruis. Er wordt gestreefd om de meest diervriendelijke beslissing te nemen. Enkel bij ernstig
zieke katten en/of extreem agressieve wordt euthanasie toegepast. In geval van een vangactie op
een terrein waar veel zwerfkatten zijn, is het de bedoeling om minstens één terug te zetten na
castratie of sterilisatie.
Behandelde dieren krijgen een knip in het oor, als herkenning dat ze behandeld zijn.
Wanneer een kat(ten) teruggezet wordt(en), wordt dit zo snel mogelijk na de behandeling en
recovery gedaan.
Stap 2 : communicatie en sensibilisatie:
Sensibiliseren van de bevolking
We moeten blijven inzetten op het sensibiliseren van onze inwoners.
Inhoud en boodschap:
o
o
o
o
Samen kunnen we er voor zorgen dat de zwerfkattenproblematiek aangepakt
wordt. Zwerfkatten zijn vaak ongewenste nakomelingen van onze huiskat. De beste
oplossing om het zwerfkattenprobleem te voorkomen, is je eigen huiskat laten castreren
of steriliseren. Dat heeft voor het dier zelf ook voordelen en helpt om de aangroei van het
aantal zwerfkatten in de gemeente te verminderen. De beste oplossing is de sterilisatie
van de poes. Dit is een vrij eenvoudige ingreep waarvan uw poes weinig hinder
ondervindt. Door sterilisatie hebben kattinnen veel minder kans op
tumoren. Gecastreerde katers gaan minder zwerven, vechten minder en lopen minder
risico besmettelijke ziektes op te lopen. Voor meer informatie : neem contact op met uw
dierenarts.
Bij het gemeentebestuur komen vaak meldingen binnen van overlast door zwerfkatten:
opengekrabde vuilniszakken, geurhinder door 'sproeien' van katers, geluidshinder door
'verliefde' katers, uitwerpselen, ... De zwerfkatten zijn bovendien veelal ziek, vechten met
huiskatten en brengen zo ziektes over. De zwerfkatten leven voornamelijk in
gemeentelijke groenzones of op braakliggende terreinen, nabij bebouwde zones. Hier
kunnen ze zich vrij en ongestoord voortplanten. Een kattin kan per nest tot 8 kittens
werpen en dit 2 tot 3 keer per jaar. Tijdens haar leven kan ze tot 100 kittens op de wereld
zetten. Naast de overlast voor de omgeving, veroorzaakt overpopulatie ook veel
dierenleed voor de zwerfkatten.
Bij overlast van zwerf- of wilde katten kunt u het gemeentelijke meldpunt contacteren.
Voederen van zwerfkatten doe je beter niet! Voederen verstoort het instinct van de dieren
en brengt de zwerfkattenpopulatie uit evenwicht. Katten zoeken de gemakkelijkste weg
naar voedsel en gaan hun voedsel niet langer zelf vangen. Ze zoeken mensen op tijdens
hun bedeltocht naar voedsel, en kunnen hierbij wel eens agressief worden. Het voederen
zorgt er ook voor dat zieke en zwakke dieren, die anders door natuurlijke selectie zouden
overlijden, blijven leven en zich voortplanten. Op die manier kunnen besmettelijke ziektes
zich snel verspreiden onder de kattenpopulatie. Daarnaast trekt achtergelaten voedsel
voor zwerfkatten ook ratten en ander ongedierte aan. En deze zorgen op hun beurt voor
extra overlast voor u en uw omgeving.
Het is bij wet verplicht dat katten die verkocht of weggegeven worden, geïdentificeerd
(met chip), geregistreerd en gecastreerd/gesteriliseerd moeten zijn.
o
Ga niet over één nacht ijs, als u er voor kiest om een kat in huis te nemen. Informeer u
goed en besef waar u aan begint. Als u beslist er eentje in huis te halen, ga dan eens
langs bij het dierenasiel. Daar zitten heel wat katten te wachten op een warme
thuis! Deze katten zijn gevaccineerd, gesteriliseerd of gecastreerd, geïdentificeerd en
geregistreerd.
 Door Artikel in Open Blad en op de website
 De folder van de FOD volksgezondheid blijven aanbieden in het gemeentehuis (via het
meldpunt zwerfkatten en bij de algemene info).
Indien er een vangactie georganiseerd wordt, dan is het belangrijk dat de buurtbewoners
hiervan op de hoogte gesteld worden. Dit wordt gedaan aan de hand van een bewonersbrief
die binnen een straal van 100 m van de vangactie wordt verspreid. De dag en het uur dat de
katten zullen gevangen worden, wordt meegedeeld aan de buurtbewoners, zodanig dat ze
hun huiskatten tijdens die periode kunnen binnenhouden. Mocht er toch per ongeluk een
huiskat (die gechipt is of een halsbandje draagt) of een reeds gesteriliseerde of gecastreerde
kat (kenbaar aan een geknipt oortje) gevangen worden dan wordt dit terug vrijgelaten.
Eenvormige communicatie rond zwerfkattenbeleid in Beernem
Het is belangrijk dat het betrokken gemeentepersoneel, de mandatarissen, als andere
partners zoals het Blauwe Kruis en de politie weten wat de visie en de werking inhoudt van
het zwerfkattenbeleid in Beernem. Er dient eenvormig gecommuniceerd te worden.
Het meldpunt (milieudienst) is daarom het aanspreekpunt.
Stap 3 : meten = weten + evalueren
Het is belangrijk dat de gemeente een overzicht bijhoudt van de gevangen zwerfkatten op haar
grondgebied. Dit maakt het makkelijker om haar werking te evalueren, maar ook de FOD
dierenwelzijn vraagt deze gegevens op.
Tot op heden gebeurt dit onvoldoende gestructureerd. Op heden kunnen we de gegevens halen uit de
werkopdrachten die gegeven worden aan de technische dienst en uit de facturen van het Blauwe
Kruis. Het zou efficiënter zijn mocht het meldpunt systematisch in een tabel volgende gegevens
kunnen bijhouden:
De naam van de melder
Gaat het om de melding van een huiskat, een zwerfkat(ten) of een uitgezette huiskat ?
De locatie waar de kat(ten) opgemerkt zijn ?
Om hoeveel dieren gaat het ?
Datum werkopdracht
Datum vangactie
Datum verzenden bewonersbrief
Het aantal dieren dat uiteindelijk door de technische dienst in vangbakken gevangen wordt
Indien ze gevangen worden, welke behandeling krijgen ze bij het Blauwe kruis (sterilisatie,
castratie, vaccinatie, euthanasie)
Hoeveel worden er teruggezet
Factuur ontvangen (bedrag)
Het gebeurt dat particulieren rechtstreeks de weg vinden naar het Blauwe Kruis. Aan het Blauwe Kruis
wordt gevraagd om de mensen die zwerfkatten melden op grondgebied Beernem door te verwijzen
naar het meldpunt in Beernem (050/28.91.25).
Er wordt geen dienst aangeboden voor het castreren of steriliseren van huiskatten.
Met vriendelijke groeten
Rita Vanhollebeke
Milieudienst Beernem
Bloemendalestraat 112
8730 Beernem
Tel.: 050/289125
Antwoord 3:
Zie onderstaande antwoorden.
Hou je ons op de hoogte van andere antwoorden ?
1. Hoe gaan jullie om met de problematiek van zwerfkatten (echte en overtollige huiskatten):
Nog ophalen of niet?
-> Iemand meldt een zwerfkat in zijn/haar buurt -> per telefoon of aan de balie proberen we
via een aantal gerichte vragen uit te maken of het wel degelijk om een zwerfkat gaat. Geert
of Chris gaan daarna ter plaatse langs en plaatsen een vangkooi.
2. Als de gemeente nog katten ophaalt: wat doen jullie met de gezonde, katten en kattennesten:
asiel, euthanasie, steriliseren/castreren en ter plaatse terugzetten
-> Alle zwerfkatten worden naar de dierenarts gebracht en gecontroleerd. Gezonde katten
worden gesteriliseerd/gecastreerd, en indien nodig krijgen ze ook een behandeling
(ontvlooien, ontwormen,…). Daarna worden ze teruggeplaatst. Ernstig zieke katten (bv. met
aids of leucose) worden geëuthanaseerd.
3. Biedt jullie gemeente sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten?
-> Nee.
Met vriendelijke groeten
Silke Willaert
Milieudeskundige
Stadsbestuur Diksmuide
Heernisse 6, 8600 Diksmuide
T 051 79 31 43
www.diksmuide.be
Antwoord 4:
De gemeente komt enkel tussen op locaties waar duidelijke overlast gemeld en vastgesteld wordt
van niet geregistreerde wilde katten.
Op deze locaties worden vangkooien geplaatst door de gemeentelijke rattenvanger.
De zwerfkatten worden voor onderzoek en behandeling gebracht naar een dierenartsenpraktijk.
De gezonde katten worden na steriliseren/castreren ter plaatse terug gezet.
Met vriendelijke groeten,
Yannick Vande Casteele
Publiek Domein en Patrimonium
Gemeente en OCMW Wingene
Oude Bruggestraat 13
8750 Wingene
051 65 00 95
Antwoord 5:
In Heuvelland halen wij geen katten op, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen van vb uitdrijving of
verwaarlozing.
Wij bieden géén sterilisatie of castratie aan als dienst.
Met vriendelijke groeten,
Frederik Schoonheere
Celhoofd openbare werken
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland (Kemmel)
Tel. 057/450.457 – GSM 0473/630.482
[email protected]
www.heuvelland.be
Antwoord 6:
1.
Wij vangen zwerfkatten weg bij overlast. We reageren eigenlijk niet bij de eerste
telefonische melding, maar wel als we aanvoelen dat er effectief een probleem is.
2.
Principe is: we steriliseren/castreren de gevangen zwerfkatten en zetten ze terug op de
vangplaats. Enkel zieke dieren (oordeel van de dierenarts) worden geëuthanaseerd. Het valt
voor dat we zwangere katten wegvangen, dan worden de ongeboren kittens ook meteen
geëuthanaseerd. Als we wegvangen op een locatie, sturen wij een brief naar de aanpalende
straten om de huiskatten te chippen of te voorzien van een halsbandje. Behandelde
zwerfkatten worden geknipt in de oor ter herkenning.
3.
Neen.
Met vriendelijke groeten,
Pittem
Antwoord 7:
In bijlage de antwoorden van Poperinge.
Kunnen we op de hoogte gehouden worden van de andere antwoorden?
Dank je
Groet,
Ben
1. Hoe gaan jullie om met de problematiek van zwerfkatten (echte en overtollige huiskatten):
- Nog ophalen of niet?
Stad Poperinge blijft nog steeds zwerfkatten ophalen. We doen dit al sinds 2009.
Indien we hiermee zouden stoppen, zijn alle inspanningen van de afgelopen 7 jaar voor niets
geweest. Er blijven immers nog steeds ‘overtollige huiskatten’ bijkomen.
2. Als de gemeente nog katten ophaalt: wat doen jullie met de gezonde, katten en kattennesten:
asiel, euthanasie, steriliseren/castreren en ter plaatse terugzetten
Gezonde zwerfkatten worden steeds gesteriliseerd. De kostprijs hiervan is 50 euro voor castratie en
90 euro voor sterilisatie. Katten worden steeds teruggeplaatst op de plaats van vangst.
Indien kattennestjes gevonden worden: dit hangt af van de situatie. Het valt voor dat de kleine katjes
mogen blijven bv op de boerderij waar ze gevonden werden. In dat geval worden ze
gesteriliseerd/gecastreerd van zodra dat kan.
Indien dit niet het geval is, dit is vooral als het gaat om hele kleine katjes die nog geen vast voedsel
eten: deze worden geëuthanaseerd. Dit kost 30 euro.
Er zijn verschillende dierenartsen die deelnemen aan het project. Er wordt telkens gekozen voor de
dichtste dierenarts bij de vangplaats. De dierenartsen maken hun factuur voor de uitgevoerde
sterilisaties/castraties per kwartaal op.
3. Biedt jullie gemeente sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten?
Voor huiskatten wordt geen sterilisatie of castratie als dienst aangeboden.
Wel wordt er een kleine subsidie toegekend, onder de vorm van een korting, namelijk 20 euro
korting voor sterilisatie en 10 euro korting voor een castratie.
Er kan maximaal 1 bon per gezin per jaar toegekend worden. Bij de milieudienst kan men een
gepersonaliseerde kortingsbon ontvangen, hiermee kan dan rechtstreeks korting bij de dierenartsen
gekregen worden.
De dierenartsen maken per kwartaal een factuur op van de ontvangen kortingsbonnen.
Gemiddeld worden zo’n 300 katten per jaar behandeld door tussenkomst van de stad, waarvan een
200-tal huiskatten (dus kortingsbon) en een 100-tal zwerfkatten (volledige kosten voor stad).
Dit kost het stadsbestuur gemiddeld een goeie 10.000 euro per jaar in totaal.
Tine Ryon • Deskundige milieu
Omgevingsdienst • Veurnestraat 55 • 8970 Poperinge
Tel. +32 57 346 280 • Fax +32 57 335 977 • http://www.poperinge.be
Antwoord 8:
Wij hebben het geluk van enkele inwoners te hebben die zich gegroepeerd hebben onder een naam
‘De zonnekatjes’ o.l.v. een dierenarts.
Het gaat dus niet om een asiel maar om een werkgroep vrijwilligers die katten vangen en behandelen
( euthanasie, steriliseren/castreren, terugzetten ) met een beperkt budget van de gemeente.
Ze werken autonoom, kleinschalig maar het werkt wel. We moeten het wel kleinschalig houden
want we voelen aan dat ‘misbruiken’ een eind aan dit verhaal kunnen maken. De gemeente kan dus
vandaag geen reclame maken voor deze werkgroep want dan hebben ze morgen te veel aanvragen.
Men behandelt geen huiskatten !
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Coens
Milieuambtenaar – Diensthoofd milieu - Dienst Omgeving - Gemeente Zonnebeke
Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke
Openingsuren: ma-vrij 09.00 tot 12.00 uur in NM op afspraak
Antwoord 9:
Dat is een gekende problematiek.
We organiseren twee maal per jaar een zwerfkattenactie op probleemlocaties. Dat gebeurt met
vangkooien met lokaas. De buurtbewoners worden vooraf gevraagd om hun huiskat tijdens zo’n actie
binnen te houden. De gevangen zwerfkatten worden gecastreerd/gesteriliseerd en desgevallend
verzorgd bij een dierenarts en worden daarna op dezelfde locatie terug uitgezet (met een knip in het
oor zodat ze herkenbaar zijn mochten ze later opnieuw gevangen worden). Enkel ernstig zieke dieren
worden geëuthanaseerd (zeer beperkt aantal).
We sensibiliseren eigenaars van huiskatten om hun kat ook te laten behandelen op eigen initiatief
maar bieden hiervoor geen extra diensten aan.
Vriendelijke groeten
Jan Vandromme
diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling
T. 058 53 30 96 | intern 396
[email protected]
Antwoord 10:
In mei legt iedere vogel een ei, maar de katten wachten zo lang niet. De kattenasielen zitten
chronisch overvol. In theorie zou iedere huiskat gesteriliseerd moeten zijn, maar nog elk baasje is
daarvan op de hoogte. Wij besteden daar (in verhouding) veel tijd, energie en geld aan (1 kattin
steriliseren = 100 euro), maar het blijft dweilen met de kraan open. Vandaar
1. Hoe gaan jullie om met de problematiek van zwerfkatten (echte en overtollige huiskatten):
- Nog ophalen of niet?
We steken kaartjes in de omgeving dat we een week overgaan tot vangen van zwerfkatten en vragen om de eigen
huiskat zoveel mogelijk binnen te houden of een halsbandje om te doen. Indien dit niet lukt, kan er ook een foto
van je huiskat doorgestuurd worden.
We doen een vangactie en de dieren worden naar een dierenarts gebracht. Daar worden ze
gesteriliseerd/gecastreerd. Indien ze ziek zijn worden ze geëuthanaseerd.
Daarna worden ze terug uitgezet waar ze gevangen zijn dit om te vermijden dat andere zwerfkatten het
vrijgekomen territorium innemen.
2. Als de gemeente nog katten ophaalt: wat doen jullie met de gezonde, katten en kattennesten:
asiel, euthanasie, steriliseren/castreren en ter plaatse terugzetten
Brengen ze naar de dierenarts sterilisatie/castratie en terugplaatsen.
Indien ziek worden ze geëuthanaseerd.
3. Biedt jullie gemeente sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten?
Neen
Myriam.VanBastelaere
Roeselare
Antwoord 11:
Beste,
In antwoord op uw rondvraag naar de aanpak van zwerfkatten kunnen wij u het volgende meedelen.
De stad Ieper voert een actief zwerfkattenbeleid in samenwerking met enkele dierenartsen en het
dierenasiel.
De zwerfkatten worden door de Groendienst gevangen. De gevangen zwerfkatten worden onderzocht
en onvruchtbaar gemaakt. De dierenarts merkt de katten met een duidelijke knip in het oor en laat het
dier terugplaatsen. Te zieke dieren worden door de dierenarts diervriendelijk geëuthanaseerd.
Als de gevangen poes tam blijkt te zijn wordt ze in het asiel gehouden en ter adoptie aangeboden.
De stad Ieper biedt geen sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten.
Voor verdere inlichtingen mag je me steeds contacteren.
Met vriendelijk groeten,
Katleen
Katleen Carrein
Administratief beambte
stad Ieper - Groendienst
Oudstrijderslaan 1 | BE-8900 Ieper | België
Tel: +32 (0) 57 239 530
www.ieper.be
Denk aan het milieu vooraleer je dit bericht of de bijlagen
afdrukt. | Disclaimer
Antwoord 12:
De werking in Knokke-Heist is als volgt:
- Zwerfkatten die nog niet gesteriliseerd/gecastreerd zijn worden gevangen door vrijwilligers van de
vzw dierenvrienden (knokke voor dieren).
- De katten worden door de vrijwilligers vervoerd naar verschillende dierenartsen die meewerken aan
ons zwerfkattenproject.
- De dierenartsen steriliseren (100€) of castreren (€50) (of euthanaseren igv zware ziekte) de
zwerfkatten.
- Vervolgens zetten de vrijwilligers de katten terug uit op de locatie waar ze gevangen werden.
Sommige tamme katten probeert men te adopteren via dierenasiel.
- Knokke-Heist biedt geen sterilisatie/castratie aan als dienst voor huiskatten.
Met vriendelijke groeten,
Lawrence Van Damme
Administratief medewerker
Dienst Milieu & Natuur • Afdeling Stadsontwikkeling
Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
T +32 (0)50 630 185 [email protected]
Download