Maatschappelijk werk voor zwangeren en kinderen in MCH

advertisement
Doelstelling :
• Het maatschappelijk werk stelt zich
ten doel het ontslag van het kind
zodanig voor te bereiden dat deze op
een verantwoorde, veilige plaats kan
wonen.
•
•
•
•
Informeren en adviseren
Veiligheid en belang van het kind staat voorop
Reduceren/oplossen van sociale problemen
Juridische zaken op orde bij ontslag
Aanmelding.
• Consulten van de gynaecoloog
* Volgens protocol doelgroepen
* Op eigen initiatief
• Consulten extern
• Afhankelijk van het moment in de
zwangerschap, niet zelden met spoed
• Onderkennen van problemen in de
zwangerschap
• In principe op vrijwillige basis
• Sterk afhankelijk van informatie van anderen
Protocol voor
doelgroepen.
• Minderjarig
* is de voogdij geregeld ?
* loket voor jonge moeders
• Verstandelijk beperkt
* Psycholoog-psychiater-Parnassia inschakelen ?
* St. MEE betrekken op vrijwillige basis
* Niet meewerken ? AMK inschakelen
• Harddrugs- en alcoholverslaafd
* Altijd overleg met AMK. Wel of geen melding ?
* Aanmelden bij P4 op vrijwillige basis, zoniet dan melding bij
AMK
Probleemgebieden.
•
•
•
•
•
•
•
•
Harddrugs-alcohol-softdrugsgebruik
Minderjarigen
Sociaal- en psychisch beperkten
Huisvesting
Financiën
Relaties
Juridisch
Onverzekerden - illegaliteit
Werkwijze.
• Eerste afspraak : Inventarisatie +
afspraken/plan maken
• Informeren/adviseren en verwijzen
• Contacten intern en extern
• Vervolggesprekken
• “Controle” bij het AMK, RvK, P4 e.d.
Na de geboorte.
• Overleg over de stand van zaken met
AMK, RvK, P4 e.d.
• Welke problematiek bestaat er nog ?
• Plan en afspraken maken voor ontslag
• Bemiddel- en regelfunctie
• Onvoorziene omstandigheden
Download