Topics in bedrijfseconomie

advertisement
Doelstelling van het
boekhouden.
Schema jaarrekening en
waarderingsregels
Mike Smet
Topics in bedrijfseconomie
• Ondernemingscultuur, missie, …
• Strategische en operationele
doelstellingen
• Financiële verslaggeving : informatie via
jaarrekening
• Financiële analyse (rendabiliteit,
solvabiliteit, liquiditeit, …)
• Kostensoorten, kostprijs,
kostprijsberekening
Topics in bedrijfseconomie
•
•
•
•
•
Investeringsbeslissingen
Financiering
Optimaal voorraadbeheer
Logistieke processen
Doorlichting, audit, evaluatie, … van
onderneming
• Marketing
• Personeelsbeleid (HRM)
Overzicht
•
•
•
•
•
Wat is Accountancy ?
Kostprijsberekening (cost accounting)
Onderdelen van de jaarrekening
De jaarrekening in België
Oorsprong van de informatie
– Accountingprincipes
• Overlopen van een balans met verwijzing
naar de rest van de jaarrekening
Wat is accountancy ?
• zeer ruim vakgebied
• heeft betrekking op het verzamelen,
samenvatten en rapporteren van
financiële informatie
• met andere woorden :
DOEL :
financiële informatie verschaffen over
economische entiteiten die nuttig kan zijn
bij interne en externe beslissingen
Informatie
• kwantificeerbare informatie (d.i. uitdrukbaar in
monetaire termen)
– Dus niet : bv. aantal stuks in voorraad, verkochte
eenheden, motivatie van peronseel …)
• m.b.t.
– bezittingen en schulden
– kosten en opbrengsten van een onderneming
• Wie is hierin geïnteresseerd?
– Management, belastings-autoriteiten, vakbonden,
investeerders, banken, andere ondernemingen, …
Economische entiteit
• elke onderneming wordt beschouwd als een
afzonderlijk geheel (rechtspersoon), gescheiden
van de eigenaar(s)
– strikte scheiding : eigenaars doen inbreng in
onderneming
– zo ontstaan er verplichtingen (info, dividenden) van
de onderneming t.o.v. de eigenaars
– Bedrijfseconomische scheiding tussen het privé-bezit
van eigenaars en het patrimonium van de
onderneming
• niet alleen ondernemingen met winstoogmerk,
ook scholen, ziekenhuizen, VZW’s,
overheidsinstellingen …
Interne verslaggeving
• “Managerial Accounting”
– niet onderworpen aan wettelijke en
vormvereisten
– gericht op beleidsmensen in het bedrijf
Externe verslaggeving
• “Financial Accounting”
• eenduidige regels voor inhoud en structuur : wet op de
jaarrekening
– jaarrekeningen dienen begrijpbaar, betrouwbaar en onderling
vergelijkbaar te zijn
– heel wat partijen nemen immers beslissingen op basis van
informatie uit de jaarrekening
– Bv. Superclub, L & H, Enron, Parmalat, …: bedrijven kunnen
geneigd zijn om via hun jaarrekening een te gunstig beeld van
hun toestand te willen verspreiden
• gericht op
–
–
–
–
–
aandeelhouders,
kredietverstrekkers,
werknemers,
overheid
en andere stakeholders
Accountancy is een
communicatiemiddel
• Accountancy is nodig om te voldoen aan
de vraag naar financiële informatie m.b.t.
ondernemingen/organisaties en hun
transacties en activiteiten
– Hoeveel kost een product een bedrijf
voortbrengt?
– Welke klantengroep is interessant
(winstgevend)
– Terugbetalingscapaciteit bij leningen
– Overheid : bepalen van belastingen !
Historisch
• Accountancy als basis voor planning,
besluitvorming en controle van de
economische activiteit
– Egyptische farao’s : opvolgen van
graanvoorraden en berekening van de winst
bij de verkoop ervan
– Keizers van het oude China : controle van
fiscale inkomsten
– Middeleeuwen : ontstaan geldwisselaars,
wisselbrieven, bankrekeningen, beurzen, …
Activiteiten in Accountancy
• Management accounting
• Financial accounting
(externe verslaggeving) (interne verslaggeving)
– Boekhouden
– Consolidatie
– Financiële analyse van
de onderneming
– Externe audit
– Cost accounting
– Cost management
– Strategische lange termijn
planning
– Budgetteren
– Management controle
Van input tot jaarrekening …
Productie / transformatie
• Inputs
Outputs
• Registratie van alle transacties m.b.t.
aankoop van inputs, productie en verkoop
van outputs : boekhouden
• Betekenisvolle samenvatting hiervan :
jaarrekening
Activiteiten (output) van
ondernemingen/organisaties
• Elektronicabedrijf : televisietoestellen,
gsm, chips, …
• Bank : financiële producten en
dienstverlening
• Luchtvaartmaatschappij : vluchten tussen
meerdere bestemmingen
• Ziekenhuis : medische zorgen
• Politie : veiligheid voor de burgers
• …
Aankoop en transformatie van
inputs
• Voor het aanbieden van deze producten of
diensten trekken organisaties
inputfactoren aan : grondstoffen,
machines, arbeid, knowhow, …
• Deze inputs worden getransformeerd tot
outputs
• Hiervoor zijn financiële middelen nodig
Wat is boekhouden?
• Alle transacties m.b.t. aankoop van inputs,
transformatieproces en verkoop van
outputs en de impact ervan worden
geregistreerd in monetaire termen
• Systematische registratie hiervan =
boekhouden
Wat is de jaarrekening?
• Op basis van de boekhouding wordt de
financiële en economische toestand van
de onderneming gerapporteerd aan alle
interne en externe belanghebbenden
– Niet elke individuele transactie
– Samenvatting : de jaarrekening
• wettelijk bepaalde structuur en inhoud : balans,
resultatenrekening en toelichting
Wat is kostprijsberekening?
• Berekenen hoeveel een bepaald product
of een bepaalde dienst eigenlijk kost
• Onderdeel van de interne verslaggeving
(management accounting)
• Techniek die (indirecte) kosten gaat
toewijzen aan producten
• Meest gebruikte techniek : Activity Based
Costing (ABC)
Kostprijsberekening :
soorten kosten
• Onderscheid vaste vs. variabele kosten
• Onderscheid directe vs. indirecte kosten
• Onderscheid productiekosten vs. nietproductiekosten
Vaste vs. variabele kosten
• Vaste kosten veranderen niet binnen
bepaalde activiteitsgrenzen
– Vb. : leningkosten, huurgelden voor
gebouwen, afschrijvingskosten van machines
en apparatuur
• Variabele kosten variëren met de
activiteiten
– Vb. : materiaal, grondstoffen, loonkosten (?),
…
Directe vs. indirecte kosten
• Directe kosten hebben rechtstreeks betrekking
op een bepaald product
– Direct, oorzakelijk verband tussen de hoogte van de
deze kosten en het product
– Vb. : kosten van verbruikte materialen, directe
arbeidskosten
• Indirecte kosten kunnen niet rechtstreeks
worden toegewezen aan een product
– Vb. : (afschrijvings)kosten voor gebouwen, kosten v.d.
administratie, kosten van toeleverende diensten
(keuken, wasserij, IT, …)
Productiekosten (PK) vs. nietproductiekosten (NPK)
• Productiekosten : kosten verbonden aan
middelen die instaan voor de vervaardiging van
producten
– Kosten van directe materialen en grondstoffen
– Directe arbeidskosten
– Indirecte productiekosten (overhead)
• Indirecte materiaalkosten (bv. voor onderhoud machines),
indirecte arbeidskosten (bv. onderhoudspersoneel, technici),
afschrijvingskosten gebouw, elektriciteit, mileubelasting, …
• Niet-productiekosten : “al de rest”
– R&D, marketing, distributie, klantendienst
– Ondersteunende activiteiten : algemeen
management, HR, juridische dienst, boekhouding,
ICT, …
Indeling kosten
Kostengedrag
Vaste
kosten
Variabele
kosten
Kostenbestemming
Directe
kosten
Indirecte
kosten
Productiekosten
Productiekosten
Productiekosten
Productiekosten
NietProductiekosten
NietProductiekosten
NietProductiekosten
NietProductiekosten
Bron : Jorissen, et al. (2001), Cost Accounting, blz. 56
Totale kostprijs van een product of
dienst
• Doelstelling : te weten komen hoeveel een
bepaald product eigenlijk kost
– Directe kosten : geen enkel probleem, deze zijn
rechtstreeks gelinkt aan een product
– Indirecte kosten : probleem !
• Hoe zal men de indirecte kosten verdelen (toewijzen) aan
verschillende producten ?
– Loonkosten bedienden, toezichthoudend personeel, directie
– (Afschrijvings)kosten machines die voor verschillende
producten gebruikt worden
– (Afschrijvings)kosten gebouwen
– Energiekosten
– Informatica
TO
445 000
Kostprijsberekening : scenario
1
- TK
450 000
Product
A
= Winst
B
Directe kosten (DK)
Aantal stuks
200 000
1 000
150 000
3 000
Verkoopprijs
Omzet
250
250 000
65
195 000
Oppervlakte
800
200
Indirecte kosten (IK)
-5 000
100 000
Bereken de totale winst en de kostprijs voor elk product
Winst = Totale Opbrengst (TO) – Totale Kost (TK)
Kostprijsberekening : scenario 1
Product
A
B
Directe kosten (DK)
Aantal stuks
200 000
1 000
150 000
3 000
Verkoopprijs
Omzet
250
250 000
65
195 000
Oppervlakte
800
200
Indirecte kosten (IK)
?
Bereken de kostprijs voor elk product
?
100 000
Kostprijsberekening : scenario 1
Product
A
B
Tot.
%A
Directe
kosten (DK)
200 000
150 000
350 000
57.14%
Aantal stuks
1 000
3 000
4 000
25.00%
Verkoopprijs
250
65
315
79.37%
250 000
195 000
445 000
56.18%
800
200
1 000
80.00%
Omzet
Oppervlakte
Indirecte
kosten (IK)
?
?
Bereken de kostprijs voor elk product
100 000
?
Product
Directe kosten (DK)
Aantal stuks
Verkoopprijs
Omzet
Oppervlakte
Indirecte kosten (IK)
A
B
Tot.
200 000 150 000 350 000
1 000
3 000
4 000
250
65
315
250 000 195 000 445 000
800
200
1 000
?
?
100 000
Enkel DK
Verd. IK o.b.v.
Verd. IK o.b.v.
Verd. IK o.b.v.
Verd. IK o.b.v.
Verd. IK o.b.v.
Verd. IK o.b.v.
Totale kostprijs
Kostprijs /
A
B
A
200 000 150 000 200.00
250 000 200 000 250.00
257 143 192 857 257.14
225 000 225 000 225.00
279 365 170 635 279.37
256 180 193 820 256.18
280 000 170 000 280.00
50/50
DK
volume
prijs
omzet
oppervl.
%A
57.14%
25.00%
79.37%
56.18% TO
80.00% - TK
?
= Winst
stuk
B
50.00
66.67
64.29
75.00
56.88
64.61
56.67
445 000
450 000
-5 000
Winst / stuk
A
B
50.00
15.00
0.00
-1.67
-7.14
0.71
25.00
-10.00
-29.37
8.12
-6.18
0.39
-30.00
8.33
Toepassing kost van een patiënt op
Intensieve Zorgen (IZ)
• Resultaten uit onderzoeksproject “Het
kostengedrag op de dienst Intensieve
Zorgen – de relatie tussen kosten,
uitgaven, en capaciteitsbeslissingen en de
invloed van de case-mix : een toepassing
op hartchirugie (maart 2002)”
Onderzoekers :
Ann Jorissen - Diana De Graeve - Hilde Vivet
Hilda Theunisse - Leo Bossaert
Waarom is inzicht in kostengedrag
in ziekenhuizen van belang?
• Men dient erover te waken dat publieke
middelen “goed” besteed worden
• Efficiënter inzetten van bestede middelen :
– Hogere medische kwaliteit bij gelijkblijvende
financiële input
– Gelijke medische kwaliteit bij dalende financiële input
• Toekomstige financiering van ziekenhuizen
– Waarschijnlijk minder fee-for-service FFF (vergoeding
per prestatie en per ligdag)
– Waarschijnlijk meer pathologiefinanciering d.m.v.
forfaits (cfr. Ook PPS in o.a. V.S.)
Financieringssysteem en prikkels
• Ideaal financieringssysteem zou prikkels
moeten geven aan
– Artsen om kwalitatief goede medische zorgen
te verstrekken
– Ziekenhuismanagement om de kosten in
toom te houden
• Probleem : verschillende ‘spelers’ hebben
dikwijls andere (en soms tegenstrijdige)
belangen : patiënten, artsen,
ziekenhuizen, verzekeraars, overheid, …
Onderscheid en kenmerken
FFS en forfaits
• FFS geeft (dikwijls) aanleiding tot overtollige
consultaties, interventies, labo tests,
voorschriften, …
• Forfaits houden het risico in van selectie van
goede risico’s waardoor het gemiddelde niveau
van de verstrekte zorgen suboptimaal zal zijn.
• Budget is beter onder controle te houden d.m.v.
forfaits
– Beperkte financiële middelen van de overheid zullen
forfaitarisering in de hand werken
– Belangrijk om de werkelijke kostprijs te kennen om
zowel onder- als overfinanciering te vermijden
Onderzoek kostprijs van een patiënt op
Intensieve Zorgen (IZ) : setting
• UZA (Antwerpen)
• IZ1 (vooral opvang van cardio-chirurgische
patiënten) : 7 bedden
• IZ4 : 9 bedden
• 2 registratieperiodes
• Voorbereiding
– diverse gesprekken met artsen en verpleegkundigen
van de eenheid
– Doornemen van procedures i.v.m. verpleegkundige
handelingen
• Kostengegevens via dienst boekhouding,
facturatie, bio-technische dienst,
personeelsdienst en onderhoudsdienst
Kosten
• Worden verzameld per patiënt o.b.v. reële
kosten van het ziekenhuis (dus geen
terugbetalingstarieven of ligdagprijzen)
• Enkel kosten die verband houden met prestaties
geleverd binnen de muren van de dienst IZ
– Incl. prestaties van artsen en verpleegkundigen van
andere afdelingen dan IZ geleverd op IZ
– Excl. prestaties buiten muren IZ (bv. onderzoeken in
catherisatielab, RX, …)
Belangrijkste kostensoorten
• Arbeidskosten
– Artsen, verplegend personeel, kinesitherapeuten,
secretariaat, onderhoudspersoneel en technisch
personeel
•
•
•
•
•
Medicatie, bloedproducten en voeding
Disposables
Linnen
Onderhoudsproducten
Gebruik van apparatuur (bv. ballonpomp) en
infrastructuur (bv. standaard bed uitrusting)
• Overige kosten : drukwerk, verwarming,
verlichting, literatuur, …
Doelstelling onderzoek
• Inzicht verwerven in het gedrag van de
diverse kostensoorten op de dienst
intensieve zorgen
• ABC gebruiken om diverse kosten toe te
wijzen aan (individuele) patiënten
– Haalbaarheid van ABC in dit kader nagaan
Registratieperiodes
• Eerste registratieperiode:
19/6/00 - 25/6/00 op IZ 1
• Tweede registratieperiode:
7/2/01 - 20/2/01
op IZ 1 en op IZ 4
Samenstelling Populatie
IZ 1
IZ 4
Totaal
onvolledige
duur
perio- 7 (1†)
de 1
volledi- onvolge
ledige
duur
duur
11 (1†)
volledige
duur
perio- 10
de 2
29 (2†) 16 (1†) 11 (1†) 66 (4†)
18 (2†)
totaal 17 (1†) 40 (3†) 16 (1†) 11 (1†) 84 (6†)
Arbeidskosten
• Patiëntgebonden & bedgebonden activiteiten :
effectieve tijdsregistratie (d.w.z. timen met
chronometer)
• Patiëntgebonden & niet-bedgebonden
activiteiten (tijd verbonden aan opname,
dagelijkse administratie, uitstippelen van de
behandeling, ontslag) : tijdsregistratie en
schatting door hoofd van de eenheid
• Niet-patiëntgebonden activiteiten (volgen van
opleidingen, plannen en organiseren van de
eenheid, begeleiden van geneesheren
specialisten in opleiding, …) : niet geregistreerd
Toewijzing Arbeidstijden Artsen IZ
• Patiëntgebonden bedgebonden activiteiten
– periode 1: Tijdsregistratie projectteam
– periode 2: Tijdsregistratie artsen IZ
• Patiëntgebonden niet-bed gebonden activiteiten
– periode 1: Tijdsregistratie projectteam
– periode 2: Tijdsregistratie artsen IZ
• Niet-patiëntgebonden activiteiten
– overblijvende tijd
Gemiddelde:
5,7 min/uur
Gemiddelde:
4,8 min/uur
Figuur 2.2 Gemiddelde patiëntgebonden arbeidstijd artsen IZ
gesplitst in bed- en niet-bedgebonden
Mediaan : 4.1
Gemiddelde: 12,5 min/uur
Mediaan : 5.9
0.50
Mediaan : 4.5
Bgt: 0,84
N-bgt: 0,00
Tijd (# uur) per verblijfsuur
0.40
Bgt: 0,36
N-bgt: 0,19
Bgt: 2,08
N-bgt: 0,58
0.30
0.20
0.10
0.00
2425
43%
2422
57%
Niet-bedgebonden tijd per verblijfsuur (N-bgt)
2419
Bedgebonden tijd per verblijfsuur (Bgt)
2416
2413
2410
2407
2404
2401
2137
2134
2131
2128
2125
2122
2119
2116
2113
2110
2107
2104
2101
1116
1113
1110
1107
1104
1101
Patiënten
Toewijzing Arbeidstijden Artsen niet-IZ
• Patiëntgebonden bedgebonden activiteiten
– periode 1: Tijdsregistratie projectteam
– periode 2: Tijdsregistratie artsen niet-IZ
• Patiëntgebonden niet-bed gebonden activiteiten
– zie voorgaande; opgenomen enkel binnen de
muren van IZ
• Niet-patiëntgebonden activiteiten
– niet opgenomen
Figuur 2.5 Gemiddelde toegewezen arbeidstijd artsen niet-IZ per verblijfsuur
4.00
Gemiddeld aantal minuten per verblijfsuur
5.64
4.56
13.49
17.28
4.93
5.64
3.00
2.00
1.00
0.00
2425
Gemiddelde:
1,4 min/uur
2422
2419
2416
2413
2410
2407
2404
Gemiddelde: 1,3 min/uur
2401
Patiënten
2137
2134
2131
2128
2125
2122
2119
2116
2113
2110
2107
2104
2101
1116
1113
1110
1107
1104
1101
Gemiddelde:
1 min/uur
Toewijzing Arbeidstijden
Verpleegkundigen IZ
• Patiëntgebonden bedgebonden activiteiten
– Tijdsregistratie en activiteiten met standaardtijden
door verpleegkundigen IZ
• Patiëntgebonden niet-bed gebonden activiteiten
– Tijdsregistratie en activiteiten met standaardtijden
door verpleegkundigen IZ
• Niet-patiëntgebonden activiteiten
– overblijvende tijd
Figuur 2.8 Gemiddeld toegewezen arbeidstijd verpleegkundigen IZ per verblijfsuur
60.00
151.20
Gemiddeld aantal minuten per verblijfsuur
466.70
84.98
62.04
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
2425
2422
2419
2416
2413
2410
2407
2404
2401
2137
2134
2131
2128
2125
2122
2119
2116
2113
2110
2107
2104
2101
1116
1113
1110
1107
1104
1101
Patiënten
Gemiddelde:35,5 min/uur
mediaan: 34,2 min/uur
gemiddelde: 45 min/uur gemiddelde: 24,2 min/uur
mediaan:
26,3 min/uur mediaan:
22,1 min/uur
groepen activiteiten verpleegkundigen: totaal
Overige
9%
Opname (incl.
administratie)
4%
Ontslag (incl.
administratie)
2%
Communicatie
17%
Administratie bij
shiftwissel
4%
Algemene verzorging
20%
Blaassonde
0%
Maag
1%
Medicatie en
bloedproducten
6%
Controles / vitale
parameters
23%
Respiratoir
4%
Bloednames /
cultuurnames / testen
6%
Neurologisch
0%
Cardiologisch
1%
Catheters en drains
2%
Voeding
1%
Toewijzing Arbeidstijden
Verpleegkundigen niet-IZ
• Patiëntgebonden bedgebonden activiteiten
– periode 1: Tijdsregistratie projectteam
– periode 2: Tijdsregistratie verpleegkundigen niet
IZ
• Patiëntgebonden niet-bed gebonden activiteiten
– zie voorgaande; opgenomen enkel binnen de
muren van IZ
• Niet-patiëntgebonden activiteiten
– niet opgenomen
Figuur 2.12 Gemiddeld toegewezen arbeidstijd verpleegkundigen niet-IZ per verblijfsuur
3.00
3.08
4.27
4.00
8.00
3.57
3.87
Gemiddeld aantal minuten per verblijfsuur
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2425
Gemiddelde:
0,5 min /uur
2422
2419
2416
2413
2410
2407
2404
Gemiddelde: 0,8 min/uur
2401
Patiënten
2137
2134
2131
2128
2125
2122
2119
2116
2113
2110
2107
2104
2101
1116
1113
1110
1107
1104
1101
Gemiddelde:
1,1 min /uur
Toewijzing Arbeidstijden
Kinesitherapeuten
• Patiëntgebonden bedgebonden activiteiten
– periode 1: Tijdsregistratie kinesitherapeuten +
projectteam
– periode 2: Tijdsregistratie kinesitherapeuten
• Patiëntgebonden niet-bed gebonden activiteiten
– niet opgenomen
• Niet-patiëntgebonden activiteiten
– niet opgenomen
Figuur 2.15 Gemiddeld toegewezen arbeidskost kinesitherapeuten per verblijfsuur
6.00
Gemiddeld aantal minuten per verblijfsuur
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2425
Gemiddelde:
1,6 min/uur
2422
2419
2416
2413
2410
2407
2404
Gemiddelde: 1,9 min/uur
2401
Patiënten
2137
2134
2131
2128
2125
2122
2119
2116
2113
2110
2107
2104
2101
1116
1113
1110
1107
1104
1101
Gemiddelde:
1,5 min/uur
Figuur 2.17 Gemiddelde totaal toegewezen arbeidstijd per verblijfsuur met uitsplitsing volgens
de personeelsgroepen
Gemiddelde tijd per verblijfsuur (in uren)
2.00
VK IZ: 2,52
VK niet-IZ: 0,13
arts IZ: 0,83
arts niet-IZ: 0
kine: 0
VK IZ: 7,78
VK niet-IZ: 0,06
arts IZ: 2,67
arts niet-IZ: 0,29
kine: 0
Kinesisten
Artsen niet-IZ
Artsen IZ
VK niet-IZ
VK IZ
1.00
0.00
2425
2422
2419
2416
2413
2410
2407
2404
2401
2137
2134
2131
2128
2125
2122
2119
2116
2113
2110
2107
2104
2101
1116
1113
1110
1107
1104
1101
Patiënten
Artsen niet-IZ:
3,11
Kinesisten: 5,65
Artsen IZ: 12,54
VK niet-IZ: 2,62
% verdeling
toegewezen
arbeidstijd over de
personeelsgroepen
in verhouding tot
totaal toegewezen
tijd
VK IZ: 76,07
% verdeling
toegewezen
arbeidskost over de
personeelsgroepen
in verhouding tot
totaal toegewezen
arbeidskost
Artsen niet-IZ:
5,88
Kinesisten: 4,70
Arten IZ: 23,69
VK niet-IZ: 2,19
VK IZ: 63,54
Bepaling gemiddeld uurloon
• Artsen in UZA werken in dienstverband en
krijgen loon uitbetaald
– Gemiddeld bruto uurloon : € 71.26
• Verpleegkundigen
– Gemiddeld bruto uurloon : € 31.51
• Kinesitherapeuten werken op zelfstandige basis
– Gemiddeld bruto uurloon : € 31.36
– Berekend op basis van kinesisten die wel in
dienstverband werken : vergoeding volgens barema’s
verpleegkundigen met A1 diploma
Kosten van medicatie en
bloedproducten
• Medicatie via apotheek (uitsluitend
toegediend tijdens verblijf op IZ)
• Bloedproducten via tarificatie (uitsluitend
toegediend tijdens verblijf op IZ)
• Verrekening op basis van officiële tarieven
Figuur 3.2 Gemiddelde kost medicatie en bloedproducten per verblijfsuur
40.00
81.13
57.79
54.87
66.60
70.91
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
11
01
11
04
11
07
11
10
11
13
11
16
21
01
21
04
21
07
21
10
21
13
21
16
21
19
21
22
21
25
21
28
21
31
21
34
21
37
24
01
24
04
24
07
24
10
24
13
24
16
24
19
24
22
24
25
Gemiddelde kost in Euro per verblijfsuur
35.00
Gemiddelde:
Patiënten
Gemiddelde: 16,99 Euro/uur
9,95 Euro/uur
Gemiddelde:
11,20 Euro/uur
Kosten van wegwerpmaterialen
• Verpakkingen uit de vuilbakken voor
materialen met verpakking
– Gelabelde vuilbak aan bed van elke patiënt
en extra vuilbakken in voorraadkamer
– Identificatie van de inhoud en opzoeken van
de artikelnummers in de boekhouding om
kostprijzen te bepalen
• Onverpakte wegwerpmaterialen :
gemiddelde kost per verblijfsuur
Gemiddelde kost disposables per verblijfsuur
5.00
106.16
10.97
11.23
31.11
3.00
2.00
1.00
verpakte disposables
onverpakte disposables
25
24
22
24
16
13
19
24
24
24
10
24
07
24
04
24
01
24
34
37
21
31
28
Patiënten
21
21
21
25
21
22
21
19
21
16
21
10
07
13
21
21
21
04
21
01
21
16
11
13
11
10
11
04
07
11
11
01
0.00
11
Gemiddelde kost in euro
4.00
Kosten van medische uitrusting en
toestellen
• Vaste uitrusting van een box (Bed, matras,
monitor…): ligduur
• Specifiek aangewend toestel: registratie
duur door verpleegkundigen (IABP, VAD,
CO-toestel…)
• Toestellen niet direct toewijsbaar aan
individuele patiënten (toestel
bloedgasanalyses, EKG, …): ligduur
Kost vaste uitrusting
Overige toestellen
Patiënte n
Specifieke toestellen
2424
2420
2416
2412
2408
2404
2139
2135
2131
2127
2123
2119
2115
2111
2107
2103
1117
1113
1109
1105
1101
gemiddelde kost in Euro per verblijfsuur
Gemiddelde kost toestellen
6.00
4.00
2.00
0.00
Toegewezen gemiddelde kosten per verblijfsuur
271
528
120
145
100
60
40
20
0
11
01
11
04
11
07
11
10
11
13
11
16
21
01
21
04
21
07
21
10
21
13
21
16
21
19
21
22
21
25
21
28
21
31
21
34
21
37
24
01
24
04
24
07
24
10
24
13
24
16
24
19
24
22
24
25
kosten in Euro
80
patiënten
Arbeidskost
Medicatie en bloedproducten
Disposables
Toestellen
aandeel kostencategorieën in toegewezen kost
100%
80%
60%
40%
20%
11
01
11
04
11
07
11
10
11
13
11
16
21
01
21
04
21
07
21
10
21
13
21
16
21
19
21
22
21
25
21
28
21
31
21
34
21
37
24
01
24
04
24
07
24
10
24
13
24
16
24
19
24
22
24
25
0%
patiënten
Arbeidskost
Medicatie en bloedproducten
Disposables
Toestellen
Download