1 Moderne talen - Bertrand Russell College

advertisement
Toelichting WO-Opleidingen
Wetenschappelijk Onderwijs UvA
Actuariële wetenschappen (1)
Een actuaris (verzekeringswiskundige) houdt zich bezig met de financiële vraagstukken van pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen. Kansberekeningen en informatica vormen het instrumentarium van een
actuaris, gekoppeld aan kennis van economische, juridische en belastingtechnische grootheden, en met oog
voor maatschappelijke aspecten.
Algemene sociale wetenschappen (2)
De samenleving kent vele problemen en thema's die ons dagelijks bezighouden. Denk aan de wachtlijsten in de
gezondheidszorg, de kloof tussen burgers en politiek, de invloed van tv en MSN op kinderen, misbruik van
sociale voorzieningen of de aanpak van (rechtse) jongeren. Al deze thema's worden ook in andere opleidingen
bestudeerd. Maar dan steeds vanuit één invalshoek, bijvoorbeeld die van de psycholoog, bestuurskundige of
socioloog. Maatschappelijke problemen zijn echter per definitie complex: ze hebben te maken met opvoeding,
inkomen, culturen, structuren en politieke machtsblokken.
Archeologie en Prehistorie (3)
Archeologie is een vakgebied dat volop in de belangstelling staat. Kranten en televisie melden geregeld nieuwe
ontdekkingen. In Nederland vinden voortdurend bouwactiviteiten plaats vanwege stadsuitbreiding,
wegenbouw en spooraanleg. Voordat de bouw start, moet er archeologisch onderzoek gedaan worden.
Archeologen zoeken naar de materiële resten van samenlevingen uit het verleden; ze bestuderen deze en
willen daarmee het verleden reconstrueren. Archeologen willen achterhalen hoe een samenleving vroeger in
elkaar stak.
Amsterdam University College (4)
De toekomstige AUC student heeft een brede interesse, is internationaal georiënteerd, heeft een sterke
motivatie, een grote inzet en heel veel energie. Het programma daagt je uit om na te denken over “the big
questions”. Je kunt je individuele lesprogramma samenstellen uit de vele mogelijkheden die je aangeboden
worden. De opleiding is Engelstalig en ongeveer de helft van de leerlingen bestaat uit studenten uit het
buitenland. Je woont bovendien op de campus.
Bèta-gamma (5)
Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen,
sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen
niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost.
Biologie (6)
Biologie houdt zich bezig met alle levende wezens op aarde. Of het nu planten, dieren, mensen of virussen zijn,
als bioloog krijg je ermee te maken. Kunnen beschadigde hersenen en zenuwcellen zich herstellen? Reinigt
vervuilde grond zichzelf? Deze en andere vragen ga je onderzoeken als je Biologie studeert. Een bioloog is
bezig met ecosystemen, dieren, planten of micro-organismen. Je kijkt naar processen in een bos of in een
onderdeel van een cel. Je werkt met biochemische methoden of verfijnde meetapparatuur, of je voert
simulaties uit op de computer.
Biomedische wetenschappen (7)
Dit is de onderzoekskant van de geneeskunde. De opleiding bereidt voor op het zelfstandig beoefenen van
wetenschappelijk onderzoek naar de oplossing van medische problemen. Je leert hoe een gezond mens in
elkaar zit, hoe gezonde cellen en organismen eruit zien en werken. Vervolgens stel je vast hoe cellen, organen
en organismen reageren op (schadelijke) invloeden van buitenaf.
Pagina 1
Toelichting WO-Opleidingen
Communicatiewetenschap (8)
Communicatiewetenschap houdt zich bezig met maatschappelijke, economische, juridische en bestuurlijke
aspecten van professionele informatievoorziening door middel van vooral radio, televisie, kranten en
tijdschriften.
Culturele antropologie & Ontwikkelingssociologie (9)
SCA is een variant binnen de bacheloropleiding Antropologie. Deze opleiding gaat niet alleen over verre
volkeren. Jongeren in Amsterdam Oud-West of ex-Amsterdammers in Almere worden ook bestudeerd. Je leert
kijken naar mensen en hun gebruiken, gewoontes, opvattingen, waarden en geloofsuitingen.
Economie en bedrijfskunde / Fiscale econome (10)
Het heeft allemaal met economie te maken: financiële tegenvallers van het kabinet, het verloop van de
aandelenkoersen op de effectenbeurs, een faillissement van een bedrijf of de schuldvraag bij milieuvervuiling.
Bij deze studie gaat het in het bijzonder om de vraag hoe mensen zich gedragen bij activiteiten van productie,
verdeling en consumptie. Het is een brede opleiding.
Future Planet Studies (11)
Hoe gaan wij de aarde verder inrichten en gebruiken? Je bekijkt zaken niet alleen vanuit de
natuurwetenschappelijke invalshoek, maar juist ook vanuit de maatschappelijke, beleidsmatige kant.
Gaandeweg bouw je steeds meer kennis op over verschillende vakgebieden en leer je aspecten op het snijvlak
van mens, aarde, natuur, economie en management te combineren en te integreren.
Geneeskunde (12)
Geneeskunde leidt op tot arts. In de eerste vier jaar krijg je veel theorie en wordt een begin gemaakt met het
aanleren van praktische vaardigheden. Na het doctoraalexamen volg je nog twee jaar
co-assistentschappen (stages), ter voorbereiding op het basisartsexamen.
Informatica (13)
De studie houdt zich bezig met theoretische en praktische aspecten van gegevensverwerking, in het bijzonder
met computers. Je leert in het begin op een systematische manier programmeren en krijgt de benodigde
wiskunde. Onder informatica vallen ook zaken waar je misschien niet direct aan denkt, zoals driedimensionale
beeldherkenning, de theorie achter vertaalsystemen, analyse van huidweefsel met behulp van
beeldverwerkingstechnieken en onbemande ruimtelandingen op Mars.
Informatiekunde (14)
Informatiekunde is de wetenschap die zich bezighoudt met informatie, communicatie en de bijbehorende
technologieën. De nadruk ligt vooral op de complexe relaties tussen mens, organisaties en de
informatietechnologie. In deze studie leer je over het belang van kennis en informatie voor de moderne
maatschappij, maar ook welke risico’s een samenleving loopt die zwaar leunt op informatie- en
communicatietechnologie (ICT).
Kunstmatige Intelligentie (15)
Binnen dit vakgebied worden programma’s voor de computer ontwikkeld die men vaak intelligent noemt.
Voorbeelden zijn: programma’s die vertalen, spraak herkennen of spelletjes spelen, programma’s die artsen,
juristen of andere experts helpen bij het nemen van beslissingen, programma’s die onderhandelingen voeren.
Tijdens deze 5-jarige studie krijg je niet alleen te maken met Informatica maar ook met psychologie, taalkunde,
filosofie, logica en wiskunde.
Media en Cultuur (16)
Televisie, film en internet zijn niet weg te denken uit onze maatschappij. In de bachelor Media en cultuur richt
je je op de betekenis, geschiedenis en artistieke vormen van films, programma's, websites, clips, games en
andere bewegende beelden en geluiden, én op de media die ze beschikbaar stellen.
Pagina 2
Toelichting WO-Opleidingen
Medische informatiekunde (17)
Om informatievoorziening in de medische wereld in goede banen te leiden, zijn mensen nodig die zowel
kennis hebben van geneeskunde als van informatica. De bachelor Medische informatiekunde, ook wel MIK
genoemd, voorziet in deze behoefte van de geneeskundige en gezondheidskundige praktijk.
Natuur- & Sterrenkunde (18)
Tijdens de opleiding Natuur- en sterrenkunde leer je hoe de natuur in elkaar zit, wat we over
natuurverschijnselen weten en welke wetten eraan ten grondslag liggen. Je leert hoe je met wiskundige
formules allerlei verschijnselen kunt beschrijven en wat daarvan de gevolgen zijn. Natuurkunde is een
praktisch vak: het gaat niet alleen om leren en weten, maar ook om kijken en doen. Je leert hoe je de natuur
moet onderzoeken en hoe je informaticatechnieken in de natuurkunde kunt toepassen.
Onderwijskunde (19)
Onderwijskunde houdt zich bezig met uiteenlopende onderzoeksonderwerpen op het gebied van de kwaliteit
en de organisatie van onderwijs. Onderwijskundige vragen hebben betrekking op de leerling zelf, de docent,
de schoolorganisatie én het onderwijsbeleid. Bij de bachelor Onderwijskunde bestudeer je de mogelijkheden
om onderwijs te veranderen en te verbeteren. Daarvoor heb je brede kennis nodig: naast onderwijskundige
vakken krijg je bijvoorbeeld ook psychologie, sociologie en pedagogiek.
Pedagogische wetenschappen (20)
Als pedagoog moet je sterk in je schoenen staan. Je houdt je immers bezig met thema’s die kinderen en
volwassenen diep in hun bestaan raken. Wat is de waarde van het leven van een zwaar gehandicapt kind? Wat
doe je als ouders en kinderen voortdurend problemen met elkaar hebben? Hoe leert een dyslectisch kind goed
lezen?
Politicologie (21)
Ben je geïnteresseerd in de politieke machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen? Wil je meer
weten over de nationale en internationale processen die daaraan ten grondslag liggen? Politiek houdt zich
bezig met de vormgeving van de toekomstige samenleving, men formuleert doelstellingen en zet deze om in
beleid.
Psychobiologie (22)
Bij de bachelor Psychobiologie leer je hoe een gezond mens in elkaar zit, hoe het zenuwstelsel en de hersenen
zijn opgebouwd en hoe menselijk gedrag ontstaat. Vervolgens stel je vast hoe het zenuwstelsel reageert op
(schadelijke) invloeden van buitenaf en hoe dit psychologisch tot uiting komt. Tijdens de opleiding doe je een
stevige basiskennis biologie op, maar je leert ook over scheikunde, wiskunde en natuurkunde.
Psychologie (23)
Psychologie houdt zich bezig met wat mensen drijft, hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling of de manier
waarop ze met elkaar omgaan? Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling hiervan en de afwijkingen die
hierin kunnen voorkomen. Ook kun je methoden leren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen.
Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, Notarieel recht (24)
Recht is een verzameling van regels en principes, waarin de samenleving probeert uit te drukken hoe zij
georganiseerd wil zijn en hoe wij ons tegenover elkaar horen te gedragen. Het interessante van een
rechtenopleiding is dat je leert met behulp van abstracte regels complexe maatschappelijke problemen in
goede banen te leiden. Dat betekent dat je als jurist je theoretische kennis direct in de dagelijkse praktijk kunt
gebruiken.
Scheikunde (25)
Voor het ontwikkelen van verf op waterbasis, het maken van een drinkontbijt met toegevoegde vitaminen, of
voor bloedonderzoek: overal heb je scheikunde voor nodig. Want alles bestaat uit stoffen: je kleding, je fiets,
plastic, geneesmiddelen en cosmetica. Als je de eigenschappen van bepaalde stoffen kent, kun je daarvan
Pagina 3
Toelichting WO-Opleidingen
handig gebruikmaken om bijvoorbeeld nieuwe producten te maken met heel bijzondere eigenschappen. Bij
scheikunde ben je op verschillende manieren bezig: je maakt nieuwe stoffen, je verklaart verschijnselen en je
voorspelt eigenschappen.
Sociale geografie en planologie (26)
Sociale geografie is een veelzijdig vak, waarbij het gaat om de vervlechting van sociale, economische, politieke
en culturele verschijnselen die gebieden een bepaald karakter geven. Het is dé studie om expert op het gebied
van stadsontwikkeling te worden, maar ook als je je wilt richten op allerlei ontwikkelingen die zich voordoen in
verre landen.
Planologie houdt zich bezig met de huidige en toekomstige inrichting van Nederland, Europa of
ontwikkelingslanden. Denk bijvoorbeeld aan projecten als de Betuwelijn of de dijkverzwaringen in het
rivierengebied. Doordat Nederland lid is van de EU, moeten planologen zich bovendien steeds vaker bewegen
op internationaal niveau
Universitaire Pabo (27)
Trekt het basisonderwijs je en wil je een opleiding volgen op universitair niveau? Kies dan voor de Universitaire
Pabo van Amsterdam. Deze dubbele bachelor is voor studenten die praktijk en theorie graag combineren. Je
beroep later: lesgeven en onderzoeken in het basisonderwijs in de grote stad. Lesgeven aan kinderen van deze
tijd. Met vakkennis, praktijkervaring én door onderzoek.
Wetenschappelijk Onderwijs VU
Aarde en Economie (28)
Om keuzes te maken hoe we verantwoord gebruik blijven maken van onze ruimte en grondstoffen (water,
energie), moet je economie en natuur kunnen combineren. Ruimtelijke economie, bestuurskunde en
planologie aan de ene kant en kennis over het landschap, de geologie, de bodem, het klimaat en (grond)water
aan de andere kant. Aarde en Economie wil je hierin opleiden en sluit daarmee aan bij het vak aardrijkskunde
op het VWO.
Aardwetenschappen (29)
Bij aardwetenschappen leer je de samenhang tussen verschillende natuurlijke processen te begrijpen. Je
bedenkt oplossingen voor actuele vraagstukken, waarbij je gebruikmaakt van je kennis van de aarde en
inzichten uit de verschillende natuurwetenschappelijke disciplines. Waar gesteente, bodem, water, lucht en
leven elkaar raken, begint aardwetenschappen. Aardwetenschappen is een ‘toegepaste’ bètaopleiding.
Hiermee wordt bedoeld dat je tijdens je studie vakken volgt waarbij je het aardoppervlak bestudeert met
behulp van biologie, scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Het is ook een studie waarbij je veel reist en
buiten bent.
Archeologie (30)
Dankzij archeologen en hun opgravingen weten we steeds meer over ons verleden. Doordat de meeste
overblijfselen van onze historie alleen onder de grond hebben overleefd, vormt het opgraven een belangrijke
bezigheid van archeologen. In Nederland vinden voortdurend bouwactiviteiten plaats vanwege
stadsuitbreiding, wegenbouw en spooraanleg. Voordat de bouw start, moet er in de meeste gevallen
archeologisch onderzoek aan vooraf gaan. Daarom bestaat een dringende behoefte aan archeologen die de
opgravingen kunnen leiden en de resultaten kunnen uitwerken.
Bachelor geneeskunde (31)
Geneeskunde leidt op tot arts. In de eerste vier jaar krijg je veel theorie en wordt een begin gemaakt met het
aanleren van praktische vaardigheden. Na het doctoraalexamen volg je nog twee jaar
co-assistentschappen (stages), ter voorbereiding op het basisartsexamen.
Pagina 4
Toelichting WO-Opleidingen
Bedrijfskunde (32)
Je gaat bedrijfskunde studeren als je geïnteresseerd bent in management en in de dynamiek van bedrijven en
organisaties. Je leert kijken naar alle aspecten van een organisatie. Bedrijven hebben vaak te maken met
allerlei veranderingen binnen en buiten de eigen organisatie. Technologische ontwikkelingen zorgen voor
nieuwe productiemethoden. Veranderende maatschappelijke omstandigheden leiden tot ‘het nieuwe werken'
en tot meer inspraak van werknemers. Deze ontwikkelingen maken organisaties en hun omgeving complex en
dynamisch. Daarom is het voor het bedrijfsmanagement steeds belangrijker om over medewerkers te
beschikken die de gehele situatie goed kunnen overzien.
Bestuurs- & Organisatiewetenschap (33)
Bij Bestuur en Organisatie leer je hoe organisaties bestuurd worden. Je kijkt naar bedrijven die op winst gericht
zijn, naar non-profitorganisaties en publieke organisaties. In de opleiding leer je vragen beantwoorden over
strategisch management, communicatie, organisatie, beleidsinstrumenten, netwerken en leiderschap. In het
derde leerjaar kies je voor de variant Bestuurskunde of de variant Beleid, communicatie en organisatie.
Bewegingswetenschappen (34)
In de opleiding Bewegingswetenschappen probeer je oplossingen te vinden voor problemen die te maken
hebben met het menselijk bewegen. Hoe pak je iets dat beweegt? Waarom leidt anders tillen tot minder
rugklachten? Wat is het effect van angst op de klimprestatie?
Business Analytics (35)
Een 5-jarige bedrijfsgerichte exacte studie met globaal 1/3 wiskunde, 1/3 informatica en 1/3
bedrijfseconomische vakken. Het analyseren, modelleren, optimaliseren en sturen van bedrijfsprocessen staat
centraal. Echte bedrijfscases en een stage in het bedrijfsleven vormen belangrijke onderdelen van de studie.
Communicatiewetenschap (36)
Communicatiewetenschap houdt zich bezig met maatschappelijke, economische, juridische en bestuurlijke
aspecten van professionele informatievoorziening door middel van vooral radio, televisie, kranten en
tijdschriften.
Communicatie & Informatiewetenschappen (37)
Met CIW doe je kennis en vaardigheden op over taal en communicatie. Daardoor kun je weloverwogen
communicatie- en educatieproducten maken, of erover adviseren, bijvoorbeeld als journalist of als
taaladviseur op basisscholen. Maar je kunt je ook bekwamen als webredacteur, copywriter, medewerker
voorlichting, reclame-onderzoeker, communicatietrainer, taalconsulent, ontwikkelaar internationale
communicatie of docent Nederlands als tweede taal. Er zijn nog meer beroepsmogelijkheden, die je leert
kennen gedurende de CIW-bacheloropleiding.
Computer Science (38)
De bachelor Computer Science wordt geheel in het Engels onderwezen. E-mailen, geld pinnen, computer
graphics en beeldbewerkingstechnieken in de gamingindustrie; de computer heeft zich onmisbaar gemaakt.
Als je Informatica studeert, leer je als geen ander de uitgebreide mogelijkheden van de computer kennen én
ontwikkelen.
Criminologie (39)
Je onderzoekt wat criminaliteit is en wat de oorzaken en gevolgen daarvan zijn voor de samenleving. Een
criminoloog maakt geen regels en straft niemand die de regels overtreedt, maar bestudeert het hoe en
waarom van crimineel gedrag. Ook besteedt de opleiding aandacht aan slachtoffers en daders en de
maatregelen die genomen kunnen worden om criminaliteit te voorkomen.
Pagina 5
Toelichting WO-Opleidingen
Culturele antropologie & Ontwikkelingssociologie (40)
SCA is een variant binnen de bacheloropleiding Antropologie. Deze opleiding gaat niet alleen over verre
volkeren. Jongeren in Amsterdam Oud-West of ex-Amsterdammers in Almere worden ook bestudeerd. Je leert
kijken naar mensen en hun gebruiken, gewoontes, opvattingen, waarden en geloofsuitingen.
Economie & Bedrijfseconomie (41)
Economie en Bedrijfseconomie is een brede, maatschappelijk georiënteerde bacheloropleiding. Je benadert
maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Je houdt je bezig met allerlei economische
kennisgebieden, bijvoorbeeld bedrijfseconomie, ruimtelijke economie, ontwikkelingseconomie, economische
geschiedenis en economisch recht. Bovendien leer je van alles over marketing, financiering en belegging,
macro-economie, boekhouden en management en organisatie. Met deze kennis kun je maatschappelijke
vraagstukken en problemen op een gedegen manier benaderen en bijdragen aan de oplossing ervan.
Farmaceutische wetenschappen (42)
De kennis die je opdoet tijdens de opleiding Farmaceutische wetenschappen gebruik je bij het maken van
nieuwe geneesmiddelen. Waardoor heeft een stof een genezende werking en hoe kun je deze stof als
geneesmiddel toepassen? Hoe ontwerp en maak je een geneesmiddel tegen Parkinson? Waarom krijgt niet
iedereen kanker? Zijn vitaminen wel gezond? Met bovengenoemde vragen krijg je te maken tijdens de studie
Farmacochemie.
Geschiedenis (43)
Is Geschiedenis iets voor jou? Belangstelling voor het verleden is uiteraard een goede reden om Geschiedenis
te gaan studeren, maar ook als je een brede interesse hebt op het gebied van politiek, economie, maatschappij
of cultuur, heb je het bij deze studie waarschijnlijk naar je zin.
Gezondheid & leven (44)
Gezondheid en leven is een brede bacheloropleiding. Dat is nodig, want in de gezondheidszorg worden
tegenwoordig mensen gevraagd die gezondheidsproblemen kunnen helpen voorkomen. Aan alleen
biomedische kennis over gezondheid en ziekte heb je dan niet genoeg. Je moet ook beschikken over kennis
van sociologie, psychologie en communicatie én inzicht hebben in de organisatie van de gezondheidszorg.
Gezondheidswetenschappen (45)
De opleiding over (on)gezond leven! Wat is eigenlijk het verschil tussen gezond en ongezond leven? Bij
gezondheidswetenschappen volg je een opleiding waarin je alles leert over wat dat verschil voor
de samenleving betekent. Deze opleiding is sterk biomedisch georiënteerd. Een gezonde mix van
natuurwetenschappen en 'gamma' vakken: biologisch en medisch, maar ook management, beleid, psychologie
en sociale wetenschappen komen aan bod.
Griekse & Latijnse Taal & Cultuur (46)
Je wordt opgeleid tot een allround academicus die overzichtskennis heeft over de Oudheid, getraind is in
literaire analyse, inzicht heeft in taal en taalstructuren, de principes kent van effectieve communicatie, en een
goed oog heeft voor (cultuur)historische processen. Je leert vanuit een kritische onderzoekshouding en met
een internationale blik je kennis toe te passen op nieuwe vraagstukken, of op situaties binnen het
professionele werkveld. Dat kan de educatieve sector zijn (scholen, musea), maar door de intensieve omgang
met talen en teksten is de opleiding GLTC ook een uitstekend voortraject voor vervolgcarrières in de
journalistiek, de uitgeverijwereld, beleid en bestuur, en communicatie.
Pagina 6
Toelichting WO-Opleidingen
Informatie, Multimedia en Management (47)
Hoe kun je zorgen dat internationale artiesten automatisch hun muziekrechten vergoed krijgen, als hun
muziek over internetradiostations wereldwijd wordt uitgezonden? Hoe ziet een elektronische dienst op het
web eruit die voor de automatische afhandeling van muziekrechten kan zorgen? Welke partijen zijn er
allemaal bij betrokken? Hoe breng je die bij elkaar in een netwerk? Met deze en andere vragen houd je je
bezig als je IMM studeert.
International Business Administration (48)
Je houdt je bezig met het opdoen van theoretische kennis en de praktische toepassing van disciplines die de
kern vormen van het internationaal bedrijfsbeheer. Je leert strategisch te denken, organisatorische problemen
aan te pakken en beslissingen te nemen die gevolgen hebben voor de vele verschillende delen van een
organisatie. Je krijgt vakken als strategie, Marketing, financiën, boekhouden, organisatie, HRM en ICT en
logistiek. Je leert om snel te schakelen tussen onderwerpen zonder het grote geheel uit het oog te verliezen.
Lifestyle Informatics (49)
De Lifestyle-kant van de opleiding laat je kennismaken met de leefomgeving van de mens. Je leert kijken naar
hoe mensen leven, wat hun behoeftes zijn en hoe je die behoeftes in kaart kunt brengen. Met de Informaticskant van de opleiding kun je vervolgens deze behoeftes aanpakken. Je leert hoe de techniek werkt waarmee je
mensen kunt ondersteunen. Deze kennis heb je nodig om advies te kunnen geven over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van mensgerichte oplossingen. Je gebruikt techniek als middel, niet als doel.
Literatuur & Samenleving (50)
Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een voor alle studenten identiek programma met een brede,
interdisciplinaire vakinhoud. Daarin komen alle aspecten van de opleiding aan de orde. In het eerste jaar maak
je kennis met hoogtepunten uit de West-Europese literatuurgeschiedenis, krijg je een introductie in de
literatuurwetenschap en een grondige training in de analyse- en interpretatiepraktijk. Verder maak je kennis
met de belangrijkste spelers in het literaire veld en je verdiept je in de internationale vernieuwingen in
literatuur en de media. Bij het vak Creatief schrijven oefen je met het zelf schrijven van een kort verhaal.
Media, Kunst, Design & Architectuur (51)
Het eerste jaar van de opleiding omvat voor alle vier de afstudeerrichtingen dezelfde vakken. Deze vakken
bouwen voort op actuele thema’s, zoals een spraakmakende tentoonstelling, een hype in de media, een
populaire film of een controversiële restauratie. Je leert de karakteristieke eigenschappen van de objecten
waar je mee werkt te benoemen en te analyseren. Docenten stellen tijdens de colleges opmerkelijke
fenomenen centraal en laten je kennismaken met het bredere kader waarin ze ontstaan. Je onderzoekt hoe
verschillende soorten beelden communiceren. Op die manier maak je kennis met de verschillende
benaderingswijzen die in het domein van kunst en cultuur mogelijk zijn.
Medische natuurwetenschappen (52)
Deze driejarige bacheloropleiding is een multidisciplinaire opleiding, waarbij je de vakgebieden Natuurkunde,
Scheikunde, Farmacochemie, Wiskunde, Informatica, Geneeskunde en Biologie combineert. Op basis van die
combinatie leer je vernieuwend medisch onderzoek te doen.
Oudheidkunde (53)
Als je Oudheidkunde studeert, verwerf je brede overzichtskennis van de geschiedenis en culturen van de
Mesopotamiërs, Grieken en Romeinen. Je kunt je in een van deze culturen specialiseren en daarvan ook de
taal leren. Maar je kunt ook kiezen voor een vakkenpakket met een meer algemeen karakter waarbij (Oude)
Geschiedenis en (Mediterrane) Archeologie centraal staan.
Pagina 7
Toelichting WO-Opleidingen
Pedagogische wetenschappen (54)
Als pedagoog moet je sterk in je schoenen staan. Je houdt je immers bezig met thema’s die kinderen en
volwassenen diep in hun bestaan raken. Wat is de waarde van het leven van een zwaar gehandicapt kind? Wat
doe je als ouders en kinderen voortdurend problemen met elkaar hebben? Hoe leert een dyslectisch kind goed
lezen?
Psychologie (55)
Psychologie houdt zich bezig met wat mensen drijft, hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling of de manier
waarop ze met elkaar omgaan? Je bestudeert het ontstaan en de ontwikkeling hiervan en de afwijkingen die
hierin kunnen voorkomen. Ook kun je methoden leren om mensen te helpen hun gedrag te veranderen.
Rechtsgeleerdheid (56)
Recht is een verzameling van regels en principes, waarin de samenleving probeert uit te drukken hoe zij
georganiseerd wil zijn en hoe wij ons tegenover elkaar horen te gedragen. Het interessante van een
rechtenopleiding is dat je leert met behulp van abstracte regels complexe maatschappelijke problemen in
goede banen te leiden. Dat betekent dat je als jurist je theoretische kennis direct in de dagelijkse praktijk kunt
gebruiken.
Science Business & Innovation (57)
De opleiding is een interdisciplinaire studie. De studie combineert natuurwetenschappen met bedrijfs- en
sociale wetenschappen. Het programma is gericht op mensen die nadenken over en geïnteresseerd zijn
in nieuwe vindingen en concepten, creatieve oplossingen en hoe je nieuwe producten naar de markt kunt
brengen. De bachelorstudie Science, Business & Innovation leidt op tot een professional die bruggen kan
slaan. Bruggen tussen het bedrijfsleven en actuele ontwikkelingen in de natuurkunde en farmaceutische
wetenschappen.
Sociologie (58)
Menselijk gedrag wordt niet alleen bepaald door fysieke of psychische impulsen, maar tevens door het feit dat
mensen deel uitmaken van sociale verbanden. Het vak sociologie bestudeert die menselijke
samenlevingsvormen en de manieren waarop deze tot stand komen en veranderen.
Wijsbegeerte (59)
Vanaf het begin van de geschiedenis houden mensen zich bezig met grote vragen. Wie ben ik? Wat kan ik
zeker weten? Hoe moet ik me gedragen ten opzichte van anderen? En waarom is de wereld waarin ik leef zo
geworden als hij is? Wijsbegeerte (filosofie) zoekt naar antwoorden op die vragen.
Wiskunde (60)
Studeer je wiskunde aan een universiteit, dan onderzoek je problemen waarvoor geen kant-en-klare
oplossingen voorhanden zijn. Je hebt inzicht en creativiteit nodig, en gevoel voor structuur en verborgen
regelmaat. Wiskundigen willen graag alles doorgronden wat er op het eerste gezicht onoverzichtelijk en
moeilijk uitziet: ze gaan op zoek naar de samenhang en structuur in de wereld achter de getallen en de
formules.
Wetenschappelijk Onderwijs Universiteit Leiden
Bio-Farmaceutische wetenschappen (61)
Wil jij op zoek naar nieuwe geneesmiddelen? Zijn biologie en scheikunde je favoriete vakken? Dan is BioFarmaceutische Wetenschappen iets voor jou. De wetenschappelijke zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen
is een flinke uitdaging en je hebt er een groot probleemoplossend vermogen voor nodig. Een gezonde dosis
nieuwsgierigheid en zelfstandigheid zijn onmisbaar. Verder moet je niet terugschrikken voor een flinke portie
statistiek. Bedenk wel dat BFW je opleidt tot geneesmiddelonderzoeker en niet tot arts of apotheker.
Pagina 8
Toelichting WO-Opleidingen
Informatica & Economie (62)
Informatiesystemen worden veel door bedrijven ingezet voor het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen. Veel
zaken die vroeger handmatig gingen, bijvoorbeeld de boekhouding, gaan tegenwoordig geautomatiseerd. Het
automatiseren van bedrijfsprocessen heeft niet alleen maar een praktische functie, zoals het versnellen en
structuren van processen, maar door de inzet van dergelijke systemen beschikken bedrijven ook over steeds
meer data. Deze data kunnen zij analyseren en gebruiken bij het nemen van strategische beslissingen.
Life Science & Technology (63)
Als je LST studeert, wil je meer kennis krijgen van de werking van de cel. Die speurtocht heeft al heel wat
nuttigs opgeleverd: betere voedingsmiddelen, schonere industrie, betere geneesmiddelen en nieuwe
behandelingsmethoden voor ziekten. Aan jou de taak om nog meer onverwachte ontdekkingen te doen!
Het leuke is dat je je niet vastlegt op één wetenschap. Je zoekt naar creatieve toepassingen van biologie,
scheikunde, natuurkunde én informatica.
Molecular Science & Technology (64)
MST biedt je volop de mogelijkheid om binnen het brede terrein van de chemie je weg te vinden. Je kunt je
verder verdiepen in de structuur en eigenschappen van moleculen, maar ook in techniek en industriële
toepassingen. Verder heb je de mogelijkheid om chemie en technologie te bestuderen vanuit een
maatschappelijk perspectief met duurzaamheid als leidraad. Molecular Science & Technology is een nieuwe
opleiding die het beste van de vroegere Delftse en Leidse chemische opleidingen combineert.
Wetenschappelijk Onderwijs Wageningen University Domein Life Science (65)
Biotechnologie
Bij Biotechnologie leer je om biologische en technische processen te doorgronden en toepasbaar te maken op
industrieel niveau. Deze breed georiënteerde opleiding strekt zich uit van het modificeren van DNA
(gentechnologie), tot het werken met bacteriën (microbiologie) en het ontwerpen van industriële installaties
inclusief reactoren van wel 50 m3 (procestechnologie). Het is de kunst om deze vakgebieden met elkaar in
contact te laten komen.
Levensmiddelentechnologie
De levensmiddelenindustrie is de grootste industrietak van ons land. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe
producten zijn belangrijk om een goede concurrentiepositie te houden en om in te spelen op de wensen van
de consument. De levensmiddelentechnoloog levert de kennis voor deze voortdurende vernieuwing.
Moleculaire Levenswetenschappen
Moleculaire levenswetenschappen liggen op het snijvlak van biologie, scheikunde en natuurkunde. Tijdens je
studie bouw je een brede basis in alle drie vakgebieden op, daarbij ligt het zwaartepunt vooral op de
scheikunde. Hoe verder je komt, hoe beter kun je de richting kiezen die het meest bij je past. Je kunt deel
uitmaken van belangrijke ontwikkelingen zoals nanotechnologie, biomedisch onderzoek en nieuwe manieren
om energie op te wekken. Door je brede achtergrondkennis ben je in staat om onderwerpen vanuit
verschillende invalshoeken te bestuderen. Neem de ontwikkeling van een medicijn: vanuit de biologie ken je
de afwijking die de ziekte veroorzaakt en weet je welke biomoleculen erbij betrokken zijn. Met je scheikundige
achtergrond weet je moleculen te ontwerpen die het probleem kunnen verkleinen en kun je de moleculen ook
daadwerkelijk maken. De natuurkunde stelt je in staat om te controleren of je de juiste moleculen hebt
gemaakt en of je de bedoelde effecten hebt bereikt. Dankzij je brede achtergrond heb jij talloze mogelijkheden
binnen de universiteit en de industrie.
Voeding en Gezondheid
Voeding en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Voedingsdeskundigen willen de gezondheid van
mensen handhaven of verbeteren door middel van gezonde voeding. Bij de opleiding Voeding en Gezondheid
komen alle aspecten van de voeding van mensen aan de orde: de keuze van het voedsel, de manier waarop we
het nuttigen, de verwerking van het voedsel door het lichaam en het effect van voeding op gezondheid.
Pagina 9
Toelichting WO-Opleidingen
Agrotechnologie
Agrotechnologie is een technologische opleiding gericht op plant, dier en leefomgeving. We streven naar
innovatieve en duurzame technologie die de productie van voedsel en andere producten ondersteunt. Ook
houden we ons bezig met technologie voor de groene ruimte. Het gaat er niet alleen om of iets goed werkt,
we kijken ook naar de toepassing van de technologie in een bedrijf en in de maatschappij.
Biologie
Van moleculen tot het hele ecosysteem aarde: biologie gaat over het hoe en waarom van het leven. Je kijkt
naar zaken als groei, ontwikkeling, ecologie en evolutie. Je onderzoekt hoe-en-waarom-vragen op
verschillende niveaus, met betrekking tot cellen, organismen, ecosystemen en hun onderlinge relaties. Ook
leer je welke wisselwerking tussen deze verschillende niveaus bestaan.
Dierwetenschappen
Dierwetenschappen is een brede, toegepaste dierenopleiding. Je leert alles over dieren met toepassingen
zoals voedselproductie (koeien, vissen), gezelschap (honden, katten), natuurbeheer (heideschapen,
hooglanders), recreatie (dierentuindieren, paarden) of educatie (dierentuindieren).
Plantenwetenschappen
Als nooit tevoren staan planten wereldwijd in de belangstelling. De komende jaren zal de wereldbevolking
groeien tot 9 miljard. Iedereen moet voldoende en gezond gevoed kunnen worden. Tegelijkertijd moeten we
zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen èn de klimaatverandering het hoofd bieden. In deze turbulente
tijden staat één ding vast: een mens kan veel missen, maar planten zijn essentieel als bron van zuurstof,
voedsel en een aangename leefomgeving. De bachelor Plantenwetenschappen is de enige universitaire
opleiding in Nederland waar de rol van plantaardige productie bij deze onderwerpen centraal staat.
Wageningen University Domein Maatschappij (66)
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een unieke opleiding in Nederland, waarbij het spanningsveld
tussen producent en consument centraal staat. Tijdens deze studie bekijk je de schakels in de productieketen
vanuit twee verschillende invalshoeken: bedrijfswetenschappen en consumentenwetenschappen. Binnen
bedrijfskunde bestudeer je vakgebieden zoals marketing, management en logistiek. Het consumentengedrag
leer je kennen via vakken als communicatie, gedragseconomie en sociologie.
Economie en Beleid
Economie en Beleid is specifiek gericht op de Wageningse kerngebieden. In drie jaar word je een econoom die
werkt aan uitdagende thema’s als energie, internationale handel, ontwikkelingseconomie, milieu, inrichting
van de groene ruimte en voedselproductie. Je combineert economische kennis met inzicht uit bestuurs- en
toegepaste natuurwetenschappen. Dit leert je om oplossingsgericht te denken en te onderzoeken.
Gezondheid en Maatschappij
Gezondheid en maatschappij zijn niet van elkaar los te denken. Daarom leer je bij deze opleiding om met een
sociaalwetenschappelijke bril te kijken naar thema's als overgewicht, vergrijzing en een gezonde leefomgeving.
Bij deze studie maak je gebruik van meerdere disciplines. Zo kun je maatschappelijke processen verklaren met
behulp van sociologie. Je analyseert het gezondheidsgedrag van mensen met sociale psychologie en
gezondheidswetenschappen. Dankzij jouw kennis van communicatiewetenschappen kun je optimaal
samenwerken met verschillende partijen, en je leert economie om gezondheidsvraagstukken zo efficiënt
mogelijk op te lossen. Zo kun je mensen op verschillende manieren stimuleren om een gezonde levensstijl aan
te nemen.
Pagina 10
Toelichting WO-Opleidingen
Communicatiewetenschappen
In de opleiding pas je communicatie toe op actuele thema's als klimaatverandering, innovaties voor duurzame
landbouw, waterschaarste, de verspreiding van ziekten of het bevorderen van gezond gedrag. Hoe ontwikkel
je een communicatiestrategie? Hoe krijg je partijen met uiteenlopende achtergronden en belangen aan tafel?
Hoe kun je de verschillende werelden van arts en patiënt, overheid en burgers of experts en leken met elkaar
verbinden? Bridging the gap!
Internationale Ontwikkelingsstudies
Internationale Ontwikkelingsstudies richt zich op levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Je
bestudeert belangrijke thema’s zoals armoede, migratie, globalisering, voedselzekerheid, milieuproblematiek,
duurzaamheid en wereldhandel. Hoe reageren mensen op veranderingen? Hoe gaan zij om met problemen
zoals armoede en achteruitgang van hun leefomgeving? Wat ondernemen zij om hun situatie te verbeteren?
Hoe kunnen internationale organisaties, overheden en niet-gouvernementele organisaties beleid ontwikkelen
om mensen te ondersteunen bij hun streven naar een betere toekomst?
Wageningen University Domein Omgevingswetenschappen (67)
Bodem, Water, Atmosfeer
Je bekijkt de aarde in zijn geheel en onderzoekt ook de invloed van de mens. Over de bodem leer je hoe
voedingsstoffen worden vastgehouden en alles over biologische activiteit die daar plaatsvindt. Je krijgt kennis
van grondwater, beken rivieren en meren en analyseert de invloed van weer en klimaat. Extreme
weersomstandigheden en klimaatveranderingen hebben grote effecten op de leefomgeving van plant, dier en
mens. Jouw kennisdomein bestaat uit al deze samenhangende natuurlijke processen waarbij er sprake is van
een samenspel tussen natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde.
Internationaal Land- en Waterbeheer
Overstromingen in Bangladesh, droogte in Ethiopië, stof in China, nieuwe irrigatiestelsels in India of
wandelende duinen in de Sahel, teveel of tekort aan water, oneerlijke verdeling van land en water en slecht
beheer van deze hulpbronnen brengen een groot deel van de wereldbevolking op de rand van armoede. Jij
combineert je technische kennis met sociale wetenschappen en economisch inzicht. Zo kom je tot technische
en organisatorische vernieuwingen. Je maakt plannen om land en water efficiënt te gebruiken. Je richt je bij
het maken van je plannen nadrukkelijk op de mensen waar het echt om gaat.
Milieuwetenschappen
Hoe kunnen we met 7 miljard mensen op aarde ons leefmilieu gezond houden? Dat leer je bij de
multidisciplinaire opleiding Milieuwetenschappen. Vanuit natuurwetenschappelijke, technologische en
sociaalwetenschappelijke invalshoeken leer je om milieuvervuiling te voorkomen en terug te dringen. Hierbij
zoek je naar innovatieve oplossingen, zoals het efficiënt gebruik van grondstoffen en het toepassen van
duurzame energie.
Bos- en Natuurbeheer
Bos- en Natuurbeheer gaat over het begrijpen en het beheren van bos- en natuurgebieden, en over
maatschappelijke aspecten van natuur. Hierdoor kan je een bijdrage leveren aan duurzaam beheer,
academisch onderzoek en natuurbescherming.
Je leert te werken in een veelzijdige omgeving. Het werkveld loopt van bossen en uiterwaarden in Nederland,
tot oerwouden, savannen en toendra's.
Je maakt kennis met belangrijke groene thema's zoals klimaatsverandering, ontbossing, biodiversiteit en de
relatie tussen maatschappij en natuur.
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning
Je maakt plannen voor het landschap van de toekomst. Dat is een creatief proces waarbij je rekening moet
houden met wensen en ideeën van bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Je leert om je
verbeeldingskracht te gebruiken. Zo kom je tot vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld de toegenomen
Pagina 11
Toelichting WO-Opleidingen
afvoer van rivieren, het ontwerp van de buitenruimte in stadvernieuwingsprojecten, de herbestemming en
inrichting van militaire terreinen of de ontwikkeling van infrastructuur. Je hebt daarbij kennis nodig van
ecologie, bodem, hydrologie, geografie en economie. Het landschap is ontstaan door natuurlijke invloeden,
maar in grote delen van de wereld wordt het nu door mensenhanden vormgegeven.
Tourism
Ruim vier procent van de wereldeconomie draait op toerisme, en maar liefst acht procent van alle banen
wereldwijd hangt samen met vrijetijdsmanagement en vrijetijdsbesteding.
Bij de WO-opleiding Tourism leer je alles over de relatie tussen toerisme, economie, samenleving en
leefomgeving. Want toerisme is veel meer dan economie alleen, het verandert individuen en culturen.
Vandaar dat er in deze bachelor ook veel aandacht wordt besteed aan ecotoerisme en duurzaam toerisme. Zo
leer je hoe een verantwoorde vrijetijdsbesteding kan bijdragen aan de ontwikkeling van volken en het behoud
van culturen.
Overige universitaire opleidingen
Accountancy:Nyenrode Business University (68)
De Bachelor of Science in Accountancy is een universitaire deeltijdopleiding waarbij je studeert bij Nyenrode
en gaat werken bij een accountantskantoor. Accountancy kies je voor een veelzijdig en hoogwaardig beroep in
de financieel-economische sector. Het bedrijfsleven, cijfers, ICT, het geven van advies, controle en
klantenbezoeken moeten je dan ook wel aanspreken.
Bouwkunde (69)
Bouwkunde is een technische, creatieve opleiding die raakt aan maatschappelijke discussies. Naast het N&T of
N&G (met wiskunde b en natuurkunde) profiel heb je een brede maatschappelijke en culturele belangstelling
en ruimtelijk (driedimensionaal) inzicht nodig.
Diergeneeskunde (70)
De studie duurt zes jaar. De propedeuse en het doctoraalprogramma vormen samen de voorbereidende fase,
waarin de theoretische basis wordt gelegd. De co-schappen noemen we ook wel de functiegerichte fase. Dit is
de vooral praktische opleiding tot dierenarts. Pas als je het hele traject hebt doorlopen, ben je bevoegd de
diergeneeskunde in volle omvang uit te oefenen.
EF Education (71)
Leer Engels in Toronto, studeer Chinees in Shanghai of krijg Frans onder de knie in Parijs! Met EF kan je je
horizon verbreden door een stuk opleiding in het buitenland te volgen. Van vakantiekampen tot
zomerscholen. Er zijn altijd EF programma’s die bij je passen.
Fysiotherapie (72)
Nederland vraagt om universitair geschoolde fysiotherapeuten aangezien de zorgvraag snel verandert. Steeds
meer behandelen fysiotherapeuten patiënten met complexe, chronische en meervoudige klachten. Daarnaast
krijgen fysiotherapeuten een steeds grotere rol in de curatieve en preventieve gezondheidszorg, screening,
diagnostiek en de behandeling van patiënten met meervoudige (chronische) klachten.
In de universitaire opleiding wordt veel meer aandacht besteed aan wetenschap en academische
vaardigheden (waaronder kritisch denken, wetenschappelijk publiceren, debatteren). Daarbij wordt veel
aandacht besteed aan de wetenschappelijke onderbouwing van de fysiotherapeutisch handelen.
Pagina 12
Toelichting WO-Opleidingen
Tandheelkunde (73)
Als je de studie Tandheelkunde volgt, leer je techniek en precisie te combineren met mensenwerk. Je maakt
niet alleen vullingen en kronen, maar je moet daarbij ook rekening houden met het welzijn van de mensen die
je behandelt. Soms kunnen patiënten om medische redenen bijvoorbeeld geen verdoving krijgen. Je moet dus
ook bekend zijn met de algemene ziekteleer en kennis hebben van geneesmiddelen.
Travel Active (74)
Travel Active is dé specialist van Nederland op het gebied van culturele uitwisselingen. Met een uitgebreid en
zorgvuldig samengesteld programma-aanbod kan iedereen een internationaal avontuur te beleven. Jaarlijks
kiezen ruim 3.000 mensen voor een internationale ervaring via Travel Active. Het idee voor Travel Active is
geboren na een indrukwekkende zomer tennisles geven in de Verenigde Staten, ongeveer 23 jaar geleden.
Destijds hadden we een drietal programma’s: Camp USA, Au Pair en Work & Travel Australië. Inmiddels is
Travel Active uitgegroeid tot Nederlands’ grootste uitwisselingsorganisatie met veel verschillende
programma’s voor jong en oud!
Universiteit Twente (75) (zie voor een uitgebreide beschrijving de website van de TU Twente)
Advanced Technology
Advanced Technology is een brede studie die de nieuwste technische kennis combineert met een scherp
gevoel voor wat onze samenleving nodig heeft. Je leert hoe je verschillende technische disciplines kunt
combineren om multidisciplinaire oplossingen te bedenken voor complexe problemen, zoals de vraag naar
energiezuinig transport en nieuwe bronnen van schone energie. Je leert hoe je kennis van een aantal
disciplines combineert, zoals elektrotechniek, scheikundige technologie, technische natuurkunde,
werktuigbouwkunde, wiskunde en bedrijfskunde.
Biomedische Technologie
Biomedische Technologie is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt
voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, wearables, medische scans en protheses.
Om de gewenste technologische oplossingen te bedenken, combineer je kennis van verschillende
vakgebieden: natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, biologie en
geneeskunde. Je leert bijvoorbeeld hoe je de krachten meet die op een knie komen, hoe MRI werkt, maar ook
hoe chemisch gemaakte materialen in het lichaam functioneren. Zodat het hechtdraad dat jij ontwerpt altijd
sterk genoeg is en nooit te snel oplost.
European Public Administration
Tijdens deze opleiding krijg je vele keuzemogelijkheden. Het is een ideale manier om erachter te komen waar
je interesses en talenten liggen. Natuurlijk houd je je primair bezig met de uitdagingen waar Europa, de
wereld, nationale samenlevingen en lokale gemeenschappen voor staan, vanuit het perspectief van beleid en
management. De specialisaties European Studies en bestuurskunde (Public Administration) bieden nog meer
mogelijkheden om dieper op de materie in te gaan
TU-Delft (76) (zie voor een uitgebreide beschrijving de website van de TU Delft)
Bouwkunde
Bouwkunde is een technische, creatieve opleiding die raakt aan maatschappelijke discussies. Naast het N&T of
N&G (met wiskunde b en natuurkunde) profiel heb je een brede maatschappelijke en culturele belangstelling
en ruimtelijk (driedimensionaal) inzicht nodig.
Pagina 13
Toelichting WO-Opleidingen
Civiele Techniek
De hoge snelheidslijn, verkeersopstoppingen in de binnenstad, het herstel van een waterrijk natuur-gebied.
Allemaal projecten waarbij mogelijke oplossingen tegen elkaar worden afgewogen en waar het niet alleen
aankomt op techniek. Politieke besluitvorming, inspraak- en vergunningprocedures, kostenbegroting en bewaking, milieueffecten en veiligheid spelen eveneens een rol. Daarvoor zijn technici nodig die meer kunnen
dan ontwerpen, construeren en rekenen.
Elektrotechniek
Waar het bij elektrotechniek telkens op aankomt, is dat je signalen uit de wereld om ons heen vertaalt in
elektrische signalen, soms in optische signalen. Die signalen bewerk je, bijvoorbeeld met een computer. Een
volgende stap is dat je het signaal omzet in een actie. Van een apparaat bijvoorbeeld, of van een machine of
een robot.
Industrieel ontwerpen
Iedereen gebruikt dagelijks meerdere producten. Velen daarvan bestonden tien jaar geleden nog niet of zagen
er toen totaal anders uit. Het ontwikkelen van nieuwe producten en het verbeteren van bestaande producten
is voor bedrijven van levensbelang.
Lucht & Ruimtevaarttechniek
Hoe zorg je dat een satelliet in de juiste baan om de aarde komt of hoe ontwerp je een micro-vliegtuigje dat
mensenlevens redt? Bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek leer je dat en meer. Voor het ontwerpen, bouwen
en exploiteren van vliegtuigen of satellieten heb je kennis nodig van verschillende disciplines en moet je weten
hoe je die combineert.
Werktuigbouwkunde
Kijk om je heen en wat zie je? Apparaten, gebruiksvoorwerpen, vervoermiddelen en instrumenten. Talloze
producten die allemaal door mensen zijn gemaakt. En ook al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen, tien
tegen één dat hieraan werktuigbouwers te pas zijn gekomen. Is het niet bij het bedenken en ontwerpen ervan,
dan wel bij de fabricage of het aanpassen aan de werksituatie. De huidige werktuigbouwer overziet een heel
breed terrein dat bijna alle takken van de industrie omvat.
Pagina 14
Download