Onderwerpsindeling boekencollectie economie (ECO)

advertisement
Onderwerpsindeling boekencollectie economie (ECO)
A
Werken van bijzondere aard
A10
Naslagwerken (woordenboeken, bibliografieën etc.)
A20
Losbladige werken
A30
Seriewerken
A40
Statistieken Nederland: algemeen
A41
Statistieken Internationaal
A42
Arbeidsstatistieken
A43
Overige statistieken
A44
Statistische methoden (seriewerken)
A50
Scripties
A60
Jaarverslagen
A90
Folderkast
B
Algemene werken
B10
Algemene hand- en leerboeken
B20
Algemene economische theorie
B21
B30
Institutionele economie
Geschiedenis en filosofie van het economisch denken
B31
Economen (individuen)
B40
Economische sociologie, economische psychologie, economisch gedrag
B50
Verzamelwerken, congres- en feestbundels
B60
Economisch onderwijs en onderzoek
B99
Overige
C
Methoden en technieken
C10
Algemene methodologie van de economie
C20
Econometrie en statistische methoden
C25
Statistische methoden
C30
Econometrische modellen
C40
Wiskundige methoden
C50
Speltheorie en onderhandelingstheorie
C60
Methoden voor het verzamelen en bewerken van gegevens
C70
Experimenten
C99
Overige
D
Micro-economie
D10
Algemene werken, hand- en leerboeken
D20
Economie van huishoudingen
D30
D21
Consumentengedrag
D22
Gezinseconomie
D23
Consumentenbescherming
Productie en organisatievormen
D31
Producentengedrag (zie ook: M20)
D32
Transactiekosten en eigendomsrechten
D33
Productie, kapitaal en productiefactoren, capaciteit, kwaliteit
D40
Inkomens en inkomensverdeling
D50
Marktstructuren en prijsvorming
D51
Volkomen concurrentie
D52
Monopolie
D53
Oligopolie en andere imperfecte markten
D54
Veilingen
D55
Waarde en prijsleer
D60
Evenwichtsvraagstukken
D70
Welvaartstheorie
D71
Efficiënte allocatie, kosten-baten analyse
D72
Externe effecten
D73
Gelijkheid, ongelijkheid, rechtvaardigheid
D80
Collectieve besluitvorming, bureaucratie, conflicten
D90
Informatie en onzekerheid, keuzevraagstukken, bruikbaarheidstheorie
D99
Overige
E
Macro-economie en monetaire economie
E10
Algemene werken, hand- en leerboeken
E20
Consumptie, sparen, productie, werkgelegenheid en investeringen
E30
E40
E50
E60
E21
Consumptie, sparen
E22
Kapitaal, investeringen
E23
Productie
E24
Werkgelegenheid, werkloosheid, lonen
E25
Inkomensverdeling
E26
Voorspelling en simulatie
Prijzen, conjunctuurbewegingen
E31
Prijzen, inflatie, deflatie
E32
Business cycles
Geld en rente
E41
Vraag naar geld
E42
Monetaire stelsels
E43
Rente
E44
Financiële markten
Monetair beleid
E51
Geldhoeveelheid, krediet
E52
Monetair beleid
E53
Centrale banken
E54
EMU
Macro-economische aspecten van overheidsbeleid
E61
Macro-economisch beleid
E62
Belastingen, overheidsuitgaven, -investeringen
E63
Inkomensbeleid, prijsbeleid
E99
Overige
F
Internationale economie
F10
Algemene werken, hand- en leerboeken
F11
Internationale economische betrekkingen
F12
F20
F30
F40
F50
F60
Internationale economische orde
Internationale handel
F21
Handelsmodellen
F22
Handelsbeleid, onderhandelingen
F23
Handelsrelaties, landenstudies
F24
Grondstoffen
F26
Relatie handel - arbeidsmarkt
Comparatieve voordelen en verplaatsing van productiefactoren
F31
Internationale investeringen
F32
Internationale migratie
F33
Multinationals
Internationale financiën
F41
Wisselkoersen
F42
Kapitaalverkeer
F43
Internationaal monetair beleid
F44
EMU
F45
Internationale leningen, schuldenproblematiek
F46
Buitenlandse hulp
Macro-economische aspecten van internationale handel
F51
De open economie
F52
Internationale beleidscoördinatie
Economische integratie
F61
Europese economische integratie
F62
Regionale economische integratie
F99
Overige
G
Financiële economie
G10
Algemene werken, hand- en leerboeken
G20
Financiële markten
G30
Financiële instellingen en diensten
G31
Banken
G32
Verzekeringen
G33
Pensioenfondsen
G40
Beleggingsleer
G99
Overige
H
Overheidseconomie
H10
Algemene werken, hand- en leerboeken
H20
Belastingen
H30
Belastinggedrag
H40
Collectieve goederen
H50
Overheidsuitgaven
H51
Gezondheidszorg
H52
Onderwijs
H53
Infrastructuur
H54
Sociale zekerheid
H55
Defensie
H60
Nationaal budget, financieringstekort en overheidsschuld
H70
Regionale en plaatselijke overheidseconomie
H99
Overige
I
Niet gebruikt
J
Gezondheidszorg, onderwijs en welzijn
J10
Gezondheidszorg
J20
Onderwijs, beroepsopleiding
J30
Welzijn en armoede
J99
Overige
K
Demografische en arbeidseconomie
K10
Demografische economie
K20
K30
K40
K50
K11
Trends
K12
Familie, huwelijk, scheiding, sexualiteit
K13
Vruchtbaarheid, kinderzorg, kinderopvang
K14
Ouderen
K15
Minderheden
K16
Gender-economie
Arbeidseconomie: algemeen
K21
Labor force', werkgelegenheid, arbeidsmarktbeleid
K22
Tijdsbesteding en arbeidsaanbod
K23
Vraag naar arbeid
K24
Human capital', beroepskeuze, loopbaan
K25
Arbeidsproductiviteit
K26
Pensionering, pensioenen
K27
Arbeidsomstandigheden
K28
Verzuim, arbeidsongeschiktheid
Lonen en arbeidskosten
K31
Lonen, Loondifferentiatie
K32
Arbeidskosten (andere dan lonen)
K33
Overheidsbeleid
Bijzondere arbeidsmarkten
K41
Landbouw
K42
Gezondheidszorg
K43
Overheidssector
Arbeidsverhoudingen
K51
Werknemersverenigingen
K52
Collectieve onderhandelingen
K60
Arbeidsmobiliteit, werkloosheid
K70
Ongelijkheid op de arbeidsmarkt
K99
Overige
L
Rechtseconomie ("Law and Economics")
L10
Algemene werken, hand- en leerboeken
L20
Economische analyse van algemene rechtsgebieden
L21
Eigendomsrechten
L30
L22
Contracten
L23
Aansprakelijkheid
L24
Strafrecht
Economische analyse van economisch recht
L31
L40
Mededingingsrecht
Economische analyse van overige rechtsgebieden
L41
Arbeidsrecht
L42
Belastingrecht
L50
Economische analyse van procesrecht
L99
Overige
M
Industriële organisatie
M10
Algemene werken, hand- en leerboeken
M20
Marktstructuren, ondernemingsgedrag, marktstrategie, "theory of the firm"
M30
M40
M21
Marktstructuur: productie en prijsvorming
M22
Monopolie en kartelvorming
M23
Oligopolie en andere imperfecte markten
M24
Contractuele relaties
M25
Standaardisatie, productkwaliteit en -informatie
Organisatie van de onderneming
M31
Ondernemingsgrootte, fusie, concentratie
M32
Concerns, verticale integratie
M33
Grootbedrijf, multinationals
M34
Midden- en kleinbedrijf
M35
Joint ventures
Non-profit organisaties en staatsondernemingen
M41
Non-profit organisaties
M42
Staatsondernemingen
M43
Privatisering
M50
Mededingingsbeleid (economische aspecten)
M60
Industriebeleid, regulering, deregulering, 'marktwerking'
M70
Studies m.b.t. de industrie
M80
M71
Metaal-, autoindustrie
M72
Machinerie, elektronica
M73
Chemie
M74
Levensmiddelen
M75
Consumentengoederen
M76
Mijnbouw
M77
Bosbouw
M78
Bouwnijverheid
M79
Overige
Studies m.b.t. de dienstensector
M81
Handel
M82
Media
M83
Sport, recreatie
M84
Persoonlijke dienstverlening
M90
M85
Zakelijke dienstverlening
M86
Informatiediensten, software, e-commerce
M87
Post- en bezorgdiensten
M89
Overige
Studies m.b.t. transport en openbare voorzieningen
M91
Transport
M92
Energievoorziening
M93
Telecommunicatie
M99
Overige
N
Bedrijfskunde, bedrijfseconomie
N10
Algemene werken, hand- en leerboeken
N20
Management, organisatie: algemeen
N30
N40
N50
N60
N21
Ondernemerschap, startende ondernemingen
N22
Organisatiestructuur, strategisch beleid
N23
Organisatiesociologie, organisatiepsychologie, bedrijfsethiek
N24
Bestuurlijke informatie, communicatie
N25
Leiding, besluitvorming
N26
Organisatieonderzoek en -verandering
Management
N31
Inkoop- en productiemanagement (hierbij: logistiek)
N32
Kwaliteitsmanagement, kwaliteitszorg
N33
Personeelsbeleid (hierbij: human resource management)
N34
Onderzoek en ontwikkeling, Technische innovatie,
Financieel management (hierbij: Corporate Governance)
N41
Investeringsvraagstukken
N42
Financiering
N43
Faillissement
N44
Fusies, overnames, herstructurering
N45
Dividendbeleid
Accounting
N51
Boekhouding
N52
Verslaglegging, jaarrekening
N53
Financiële kerngetallen
N54
Auditing, accountantscontrole
Marketing en reclame
N61
Marktonderzoek
N62
Marketing
N63
Reclame
N64
Klantenrelaties, public relations
N70
Publicaties over afzonderlijke bedrijven
N99
Overige
O
Niet gebruikt
P
Economische geschiedenis
P10
Algemene werken, hand- en leerboeken
P20
Nederland
P30
Europa
P40
Noord-Amerika
P50
Latijns Amerika
P60
Azië
P70
Afrika
P80
Australië
Q
Economische ontwikkeling
Q10
Algemene werken, hand- en leerboeken
Q20
Economische ontwikkeling, Ontwikkelingseconomie
Q30
Economische planning
Q40
Technologische veranderingen, innovatie, O&O
Q50
Economische groei en productiviteit
Q60
Landenstudies
Q99
Overige
R
Economische stelsels
R10
Algemene werken, hand- en leerboeken
R20
Kapitalistische stelsels
R30
Socialistische stelsels
R40
Andere economische stelsels
R50
Economische transitie
R60
Vergelijkende werken
R99
Overige
S
Economische sectoren
S10
Landbouw
S20
Vervoer
S30
Milieu
S40
Energie
S90
Informele economie, corruptie
S99
Overige
T
Stedelijke en regionale economie
T10
Ruimtelijke economie, algemeen
T20
Huisvesting, woningmarkt, migratie
T30
Bedrijfsvestiging (locatiekeuze)
T40
Infrastructuur, mobiliteit
T50
Stedelijke economie
T60
Regionale economie
T99
Overige
U
Overige economie
U10
Culturele economie
Download