Uploaded by User2665

Opdrachten IDPB

advertisement
OPDRACHTEN INTERNE DIENST PREVENTIE & BESCHERMING
KB 27 maart '98
Afdeling 2: De opdrachten van de interne dienst
OVERZICHT VAN DE OPDRACHTEN & TAKEN
IPDB
Opdrachten en taken "verplicht" uit te voeren door de IDPB
EPDB
Opdrachten en taken "verplicht" uit te voeren door de EDPB
GROEPEN C
Keuze mogelijkheid dwz kan zowel intern als extern
Het K.B. Wordt in de
Codex opgenomen
Titel II - Hoofdstuk I
De opdrachten en taken zijn verkort weergegeven,
echter zonder interpretaties en/of commentaar
De werkgever bepaalt, rekening houdend met het GPP en na voorafgaand advies
van het comité, welke vaardigheden er in zijn onderneming of instelling aanwezig
moeten zijn en voor welke vaardigheden hij een beroep doet op een externe dienst.
Opm. De vaardigheid ivm arbeidsveiligheid en arbeidsgeneeskunde mogen nooit
door eenzelfde persoon beoefend worden.
Opdracht IDPB: bijstand verlenen aan werkgever, H.L. En werknemers bij
de dynamische risicobeheersing
In het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem heeft de IDPB
volgende opdrachten
In verband met risico-analyse
Alinea 2
1
a
b
c
4
5
6
7
a
b
c
d
e
8
a
b
c
d
9
10
11
12
13
14
15
16
HAZOP/PRIMA/ werkpostanalyses/ metingen gevaarlijke
stoffen/bestelprocedure/checklist/Taakanalyse/advies nieuwe processen en
grondstoffen (aanvraag klanten)/resultaten ongevallen-en incidentenonderzoeken
meewerken aan de identificatie van gevaren
IDPB
Hulp bij inschatten van risico's (Kinney)/voorstellen preventiemaatregelen/voorstellen
advies verlenen i.v.m de resultaten van de risico-analyse en maatregelen opleiding
Risico's worden opgenomen in "corrective actions" database
voorstellen
IDPB
PA= centraal persoon in de onderneming die het volledig preventiegebeuren in de
diverse afdelingen opvolgt.Input vanuit risicoanalyses + voorgestelde
preventiemaatregelen/audits/rondgangen/werkplaatsbezoeken/
advies verlenen i.v.m. Globaal preventieplan + jaaractieplan
IDPB
Feitenboom/statistieken/statistisch onderzoek/bijhouden steekkaarten & verslagen
voor elke AO met werkverlet
idem ongevallen & incidenten i.s.m. arbeidsgeneesheer
Ergonomie:opleiding heffen& tillen/ monitor rugbelasting/beeldschermen/
Meewerken aan onderzoek werkdruk, ergonomie, psycho-sociale factoren vertrouwenspersoon(pesten oh werk)
Advies i.v.m. werkposten, omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen,
Doornemen MSDS, evaluatie producten, bij wijzigingen werkposten (procedure
chem.Car.,Bio. agentia ...
wijzigingsbeheer).
Onderzoek legionella/advies bij sociale voorzieningen (refters, wasplaatsen enz…)/
Advies i.v.m. Hygiëne arbeidsplaatsen + sociale voorzieningen
Introductie van 5S
Advies i.v.m. Instructies
gebruik arbeidsmiddelen
Nalezen+ viseren van instructies voor machines/installaties
Evaluatie van nieuwe producten (resource request)/ Nalezen+viseren
bedrijfsvoorschriften/opstellen productinstructiebladen samen met AG/ opleiding
gebruik chemische + carcinogene stoffen + biologische agentia
gevaarlijke stoffen/beheer MSDS/
gebruik collectieve + persoonlijke beschermingsmiddelen
Opstellen van intructies voor PBM's/opleiding PBM's i.s.m. opleidingsdienst
vuurvergunningen/advies bij bouwvergunningen/advies bij veranderingen
voorkoming brand
(MOC)/ATEX/rondgangen met brandweer
procedures bij ernstig en onmiddelijk gevaar
opnemen in noodplan
Advies i.v.m. vorming werknemers
uitwerking van onthaal -en opleidingsprogramma voor nieuwe
werknemers/veiligheidsdag (opleiding)/takenlijsten + HL geeft opleiding-info +
bij indienstneming
evalueert
bij overplaatsing of veranderde arbeidsmiddelen
HL ziet na of de taken gekend zijn (takenlijsten) - PA advies procedure
bij nieuwe of veranderde arbeidsmiddelen
Wijzigingsprocedure: opleiding wordt bepaald: visum PA
bij nieuwe technologie
idem c
Voorstellen doen voor het onthaal, informatie, vorming, sensibilisering
1° dag: info PA (algemene veiligheidsregels + noodprocedures/ 1° maand
(KB24/05/2007)
veiliigheidsdag. Sensibilisering: safety first acties
bestelprocedure/wijzigingsbeheerprocedure/advies nieuwe processen en
Advies i.v.m. Ieder ontwerp, maatregel of middel i.v.m welzijn
grondstoffen (aanvraag klanten)
werfvergaderingen/Opstellen procedure contractorvergunning/ introductie van
Deelnemen aan de cöordinatie van externe ondernemingen
contractortestsysteem aan ingang bedrijf
Ter beschikking staan van werkgever + H.L + werknemers
PA is centraal persoon waar iedereen in de onderneming bij terecht kan
Meewerken aan noodprocedures + toepassing dringende maaregelen
Opstellen van noodplan/organisatie trainingen/organisatie noodoefeningen
Meewerken aan de EHBO organisatie
zie noodplan/ voorzien van EHBO-opleidingen
Secretariaatswerk Comité
opstellen van comitéverslag
Alle andere wettelijke opdrachten verrichten
3
Opdrachten voorbehouden aan de preventieadviseurs van de afdeling
medisch toezicht (+ samenwering art.5)
Onderzoek wisselwerking mens + arbeid
Verzekering gezondheidstoezicht werknemers
vermijden van tewerkstelling waarvoor men niet geschikt is
bevorderen tewerkstelling van iedereen
opsporen beroepsziekten en werknemers informeren
Toezicht op EHBO organisatie
1
Om de opdrachten (art. 5 + 7) in te vullen zijn de preventie-adiseurs
gehouden ten minste volgende zaken uit te oefenen
In het kader van permanente risico-analyse + globaal en jaarlijks
preventieplan
Art. 6
1
2
a
b
c
Art. 7 §1
g
veelvuldige en systematische onderzoeken arbeidsplaats
werkpostonderzoek bij verhoging of nieuwe risico's
ten minste 1 x per jaar grondig onderzoek arbeidsplaatsen
onderzoek arbeidsongevallen en incidenten (* vanaf 4 dagen werkverlet of
ernstig ongeval - KB 24/02/2005))
onderzoeken i.v.m. welzijn
analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren
onderzoek werkmethodes en fabrikageprocédés + maatregelen
voorstellen
h
documentatie bijhouden (bijlage 1)
i
zelf maatregelen nemen bij dringendheid + afwezigheid directie
taken door de werkgever gegeven mbt wetgeving ernstige
arbeidsongevallen (KB 24/02/2005)
in het kader van het beheer + werking dienst:
opstellen maandverslag (bijlage 2)
opstellen jaarverslag (bijlage 3)
opstellen arbeidsongevallensteekkaart (bijlage 4) (KB 24/02/2005)
Opstellen/viseren documenten i.v.m. Arbeidsmiddelen + PBM's
Bijhouden documenten aan de overheid
Secretariaatswerk Comité
Document onthaal nieuwe werknemers bijhouden (KB 25/04/2007)
In het kader van de opdrachten gezondheidstoezicht:
EHBO bij ongeval of ziekte
aangifte doen van beroepsziekten
a
b
c
d
e
f
j
2
a
b
c
3
4
5
6
§2
a
b
1
2
3
4
5
IDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
Deelnemen aan analyse en oorzaken van ongevallen + incidenten (KB
24/02/2005)
Deelnemen aan analyse van oorzaken van beroepsziekten
2
3
Art.12
MET
Preventie
adviseur
NI of NII
(Art.10)
IDPB
ZONDER
GROEP D
Departement
(ART.11 §
Medisch
ZONDER
3)
Toezicht
Preventie
(Art. 11§ 1)
adviseur
NI of NII
(Art.10)
Voorbeelden - commentaren
Artikels van het K.B.
Art. 5 Alinea 1
GROEPEN
A&B
(Art.9)
Indien beroep gedaan wordt op externe dienst wordt de interne dienst
belast met volgende opdrachten
Samenwerking met externe dienst organiseren
alle nuttige info verschaffen aan de externe dienst
Bij risico-analyse: samenwerken met externe dienst
Medewerking bij implementatie preventiemaatregelen
Medewerking bij noodgevallen procedures
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
EDPB
werkplaatsbezoeken/interne audits/systeemaudits/vragen werknemers of hun
vertegenwoordigers/rondgangen naar specifieke risico's
Indienststellingsverslag/werkpostanalyse/wijzigingsbeheer
idem a: geschreven verslag
Onderzoek met alle betrokkenen (HL, slachtoffer) + opstellen feitenboom + opstellen
verslag
Introductie nieuwe technieken die het welzijn kunnen verbeteren
metingen gevaarlijke stoffen
link met risicoanalyse art.5/ doornemen van fabricatievoorschriften/doornemen van
instructies
op de onderneming van toepassing zijnde wetgeving (codex, KB's…)/procedures
opgesteld mbt welzijn/inventaris toestellen door erkende organismen te
controleren/inventaris gevaarlijke stoffen & preparaten (vb. MSDS)/lijst van
emissiepunten lucht-water
bv. lek van ontvlambaar of giftig product/valgevaar/defecte machine ==> zelf
maatregelen nemen
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
EDPB*
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
EDPB
viseren BB'n + aanvullen en viseren instructies
vb.takenlijsten
oprichten van een EHBO-dienst + organisatie opleidingen EHBO'er
EDPB*
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
EDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
voorbehouden departement medisch toezicht
voorbehouden departement medisch toezicht EDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
IDPB
Download