Uploaded by michiel.vanranst

Module 2

advertisement
Leer ondernemen
1. Opportunity generation
2 groepen onderzoekers

Opportuniteiten moeten gecreëerd worden door ontdekkingen = objectief perspectief
o De opportuniteiten zijn reeds aanwezig, ze moeten enkel nog ontdekt worden
o Eerste ondernemers = succesvoller
o Iets is objectief als het onafhankelijk is van de waarneming of voorkeuren van
mensen
Ontstaan door veranderingen in de omgeving van de ondernemer (technologie,
cultuur, wetgeving, demografie,..)
De ondernemer moet alert zijn om deze opportuniteiten te ontdekken en te
benutten.

Opportuniteiten moeten gecreëerd worden = subjectief perspectief
o De ondernemer handelt en vervolgens bestudeert hij hoe men (typisch de
markt) reageert op zijn/haar acties. Hij gaat zich aanpassen en zijn gedrag
bijstellen. Dit proces voegt ook een intersubjectief element toe aan het
ontdekken van opportuniteiten.
o Actie – reactie: Pas wanneer de markt en de ondernemer de opportuniteit op
dezelfde manier interpreteren, wordt waarde gecreëerd.
o Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van
een individu
2. The role of search in opportunity discovery
Onderzoekvraag: Wat is de rol van het zoeken bij de ontdekking van nieuwe
opportuniteiten?
 Opportuniteiten worden toevallig (per ongeluk) ontdekt = passief
o opportuniteiten onbekend zijn tot men ze ontdekt. En juist omdat ze onbekend
zijn, kunnen mensen er ook niet naar zoeken.
Alertheid = de mogelijkheid om opportuniteiten te erkennen als ze zich voordoen
zonder hier opzettelijk naar op zoek te gaan

Opportuniteiten worden ontdekt na een moedwillige zoektocht. = actief zoeken
o Analyseren van de omgeving
 Wijzigingen in die omgeving kunnen immers leiden tot nieuwe
opportuniteiten. vErschillende tools zijn beschikbaar om ondernemers
hierbij te helpen. De ‘SLEPT’ analysetool is een bekend voorbeeld. Via
deze tool ga je alle sociale, wettelijke, economische, politieke en
technologische veranderingen op een systematische manier in kaart
brengen, om zo mogelijke opportuniteiten te spotten.
o Noden van klanten analyseren
o Waardeketen analyseren
 waarde creëren door de waardeketen anders te gaan inrichten of kan
je de kosten in een of meerdere stappen in de waardeketen wel
reduceren
o nieuwe business ideeën analyseren
 ideeën verspreiden zich snel, maar er bestaan verschillen tussen
landen. Ideeën uit andere landen introduceren
Wel, in het actieve perspectief, is het verschil te wijten aan het vermogen en de
bereidheid om op zoek te gaan naar opportuniteiten.
3. The role of prior knowledge (= voorkennis) in oportunity discovery



Er zijn 3 factors van voorkennis die een invloed hebben op het genereren van
ideeën.
Passieve en actieve zoektocht naar opportuniteiten
Alertheid
Voorkennis
o Onderzoekvraag: Wat is de rol van het voorkennis bij de ontdekking van
nieuwe opportuniteiten?
o Kennis opgebouwd door heen de jaren. (werkervaring, persoonlijke
gebeurtenissen, opleiding)
 Doordat je enkel kennis hebt binnen je eigen domeinen kan je niet:
 Alle opportuniteiten ontdekken
 Vergelijken
 De beste selecteren om in te investeren
4. The role of prior knowledge creation
 Onderzoekvraag: Wat is de rol van het voorkennis bij de creëren van nieuwe
opportuniteiten?
 Eerdere branche- of marktervaring kan het ondernemerschap proces van het
creëren van kansen zelfs belemmeren.
 Anderzijds kan ervaring en voorkennis in het creatieproces zelf erg waardevol
zijn.
 Ondernemersacties kunnen ook een proces van padcreatie volgen.
Download