Uploaded by User2527

Bouwwetgeving- toegepaste architectuur

advertisement
WET LE CHAPELIER
Deze wet voerde de vrijheid van ondernemen in en verbood coalities en corporaties, dat wil
zeggen alle gilden die de toegang tot een beroep belemmerden. Hij verbood tegelijkertijd ook
verenigingen van boeren en arbeiders. Daarmee kwam hij feitelijk ook neer op een verbod op
vakbonden en stakingen.
WET BREYNE
Om de kandidaat-koper en/of kandidaat-bouwheer van een nog te bouwen of in aanbouw zijnde
woning te beschermen. De koper of bouwheer van een in aanbouw zijnde woning wordt immers
geconfronteerd met verschillende risico’s: onvolledige informatie, een foute uitvoering van de
bouw, risico op insolvabiliteit van de aannemer(s),…
AANNEMINGSCONTRACT
Overeenkomst waarbij de aannemer zich tegenover de aanbesteder of opdrachtgever verbindt
om tegen een bepaalde prijs een bepaald werk te realiseren.
RECHTSPERSOON
Juridische constructie of organisatie die kan optreden als handelsbekwaam persoon.
BV of NV, kapitaal dat je hierin steekt gaat bij faillissement verloren, privévermogen niet.
ARCHITECT ALS



Zelfstandige  oefent beroep uit alleen, als medewerker van 1 of + architecten, in
vennootschap of vereniging.
Ambtenaar  benoemd door openbare dienst (staat, gewest, provincie, gemeente)
Bezoldigde  oefent beroep uit in dienst van een natuurlijk of rechtspersoon in het
raam van een AO.
WET LARUELLE
Deze wet heeft de aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het
kader van een vennootschap of associatie.
2 SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN:


‘Laruelle-vennootschappen’
Vennootschappen conform genoemde aanbeveling
WET PEETERS
Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor:
 Aannemers  WEL: ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwerken, …
NIET: afwerking
TWIJFEL: loodgieter, elektriciteit, …
 Architecten
 Dienstverleners in de bouwsector  WEL: studie- en controlebureau, stab.ingenieur, …
NIET: veiligh.coördinator, int.arch, bouwpromotor, …
TWIJFEL: ingenieur technieken, …
BESTEK
Beschrijving van een uit te voeren bouwwerk
10 JARIGE AANSPRAKELIJKHEID
Art.1792 BW: Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat
door een gebrek in de bouw, zelfs door de ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de
aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk.
Art.2270 BW: Na verloop van tien jaren zijn architecten en aannemers ontslagen van hun
aansprakelijkheid met betrekking tot de grote werken die zij hebben uitgevoerd of geleid.
DEONTOLOGIE
Huisreglement van architecten
VERBINTENIS (-overeenkomst – contract)
Actie waardoor 1 of + personen anderen kunnen dwingen iets te geven, te doen of niet te doen
OVEREENKOMST
Verbintenis die contractueel tot stand is gekomen
Niet naleven  schadevergoeding, tenzij overmacht of toeval
Vervangende  som die waarde van niet-uitgevoerde overeenkomst vertegenwoordigt
Moratoire  te betalen voor niet tijdige uitvoering
CONTRACT (tss BH en architect)
Overeenkomst waarbij 1 of + personen andere kunnen dwingen iets te geven, te doen of niet te
doen. (bevestiging van verbintenis, zonder overeenkomst geen contract, contract is verbintenis
uit overeenkomst)
VOORBEELD:



2zijdig
1zijdig
Contract uit vrijgevigheid
REGELS:




Geldigheidsvoorwaarden
Opmaken van overeenkomst
Gevolgen tss partijen
Gevolgen t.o.v. derden
ELEMENTEN:



Essentiële
Natuurlijke
toevallige
INHOUD:


overeenkomst
verbintenis van 1 of + personen tegen anderen



iets te geven
iets te doen
iets te niet te doen
PRINCIPES: (beginsel van)


Wilsautonomie  zelfbeschikking tot aangaan overeenkomst
Consensualisme  uitwerking van akkoord, contract is wet
SOORTEN CONTRACTEN:



Toetredingscontract  snelst tot stand, niet te wijzigen, keuze te aanvaarden of niet
Vb. stroomlevering
Contract onder afwezigen (aannemingscontract)  uitnodiging à bepaalde personen om
aanbod te doen door het uitschrijven van aanbestedingen
Onderhandse overeenkomst  tot stand door besprekingen en onderhandelingen
OPHOUDEN TE BESTAAN VAN VERBINTENIS:




Door betaling;
Door schuldvernieuwing;
Door verlies van de zaak;
Door nietigverklaring, ...
OPSTALRECHT
Zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen op een andermans grond te hebben.
ERFPACHT
zakelijk recht waardoor degene die het geniet (de erfpachter) een onroerend goed, vaak een stuk
grond of een akker, dat aan iemand anders toebehoort (de erfverhuurder) mag gebruiken. De
erfpachter betaalt aan de erfverhuurder daarvoor op vaste tijdstippen, meestal jaarlijks, een geldsom
of een vergoeding in natura (de canon).
ERFDIENSTBAARHEID
Lat op een erf gelegd (lijdend erf) tot gebruik en tot nut van een erf (heersend erf) dat aan een andere
eigenaar toebehoort.
Ene erf krijgt recht t.o.v. andere perceel


ZICHTBAAR  een vensterrecht in een scheidingsmuur
NIET-ZICHTBAAR  De koper richt een woning op in een verkaveling. De koper bouwt rond de
tuin een hoge stenen muur. Dit blijkt niet te mogen

NATUURLIJKE  erfdienstbaarheden die ontstaan uit de natuurlijke ligging van een perceel,
vb.: een recht van afvloeiing, afsluiting en afpaling van aan elkaar grenzende eigendommen
WETTELIJKE  erfdienstbaarheden die door de wet worden opgelegd, vb.: een gemene muur

DAKDROP
Afloop regenwater op eigen grond of openbare weg
LADDERRECHT
Recht van eigenaar van een niet-gemene afsluiting om het aanpalende erf te betreden ten einde langs
de zijde het onderhoud of herstelling van afsluiting te kunnen verrichten.
STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL
Vergunningen -en plannenregister
6 maanden geldig
STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
2 jaar geldig
Afgeleverd door college van burgemeester en schepenen
PLANOLOGISCH ATTEST
Doc dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet kan behouden worden op plaats van vestiging
GELDIGHEIDSDUUR BOUWVERGUNNING
A. DATEERT VAN NA 1 MEI 2000
 vervalt: binnen 2 jaar niet van start bent gegaan/ werken 2 jaar stil liggen/ binnen 3 jaar niet
winddicht
B. DATEERT VAN TSS 1 MEI 1999 EN 1 MEI 2000
 vervalt: binnen 2 jaar niet van start bent gegaan
C. DATEERT VAN VOOR 1 MEI 1999
 vervalt: binnen een jaar niet begonnen met werken
MEETSTAAT
Gedetailleerde opmeting van hoeveelheden te gebruiken materialen
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Samenvatting van meetstaat
AANBESTEDING
Procedure waarbij een opdrachtgever een uit te voeren werk tegen een bepaalde prijs aan een
opdrachtnemer (bijv. bouwbedrijf) gunt
VOORLOPIGE AANVAARDING  WAARBORGTERMIJN (6 TOT 12 MA)  DEF AANVAARDING
VERZEKERING (10 jarige aansprakelijkheid)
BRANDVERZEKERING
Af te sluiten door BH
Tegen brand, blikseminslag, ontploffing, storm, hagel, …
WERFRISICOS
Af te sluiten door aannemer
Dekt alle schaderisico’s aan verzekerde werken t.o.v. derden
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID
Af te sluiten door architect en ingenieurs
Dekt eventuele fouten
GEVOLGEN WAARBORGPLICHT
BH heeft recht op herstelling van schade die door gebreken zijn ontstaan
SAMENVATTING AANSPRAKELIJKHEID
ARCHITECT  concept, plannen, bestekken, detailtekeningen, controle
AANNEMER  uitvoering concept, zichtbare en verborgen gebreken
Draagt verantwoordelijkheid onderaannemer
LICHTEN EN ZICHTEN
BESTEMMING VAN DE HUISVADER
Zichtbare erfdienstbaarheid kunnen door bestemming van de huisvader bij de splitsing van de
eigendommen plots herleven. In dit geval heeft de gemeenschappelijke eigenaar de erfdienstbaarheid
niet zelf doen ontstaan maar bestond zij op het ogenblik dat hij eigenaar werd van het heersend en
het lijdend erf.
De bestemming door de huisvader wordt omschreven als de handeling waardoor iemand tussen twee
aan hem toebehorende erven of tussen twee delen van zijn erf een feitelijke toestand schept die een
erfdienstbaarheid zou uitmaken indien die twee erven of delen van een erf toebehoorden aan een
verschillende eigenaar.
De vestiging van een erfdienstbaarheid door bestemming van de huisvader is gebaseerd op het idee
dat indien bij de splitsing van twee erven die voordien aan dezelfde eigenaar behoorden en tussen
dewelke deze een verhouding van dienstbaarheid had geschapen op het ogenblik dat deze erven
verschillende eigenaars krijgen, geen bezwaar wordt geformuleerd tegen het voortbestaan van deze
toestand, er door stilzwijgende toestemming een erfdienstbaarheid is tot stand gekomen
Is het geval bij 1 gebouw. Dus als die balkons zich op hetzelfde gebied/ gebouw bevinden, is dat los
van de aanpalende buren en gebouwen errond. Regels gelden per gebouw
LICHTEN
een opening die enkel licht doorlaat en geen uitzicht biedt. Het betreft bijvoorbeeld
doorschijnende glastegels of een opening op een zekere hoogte zodat geen uitzicht
naar buiten mogelijk is.
Venster of lichtopeningen mogen niet lager dan Gelijkvl. 2.60m – verdieping 1.90m gemaakt worden
Recht zicht 1.90m – Schuin zicht 0.60cm
ZICHTEN
is een raam dat kan worden geopend en dat zowel licht als lucht binnenlaat. Via een
uitzicht is het eigendom van anderen zichtbaar.
De uitzichten kunnen o.m. balkons, terrassen of loggia's zijn.
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG (BPA)
BIJZONDER PLAN VAN AANLEG PER GEMEENTE of BPA voor DEEL VAN DE GEMEENTE
of BPA voor overkoepeling op grenzen van gemeenten
Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA's) zijn verfijningen van het gewestplan. Ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP's) geven uitvoering aan het strategische ruimtelijk structuurplan Antwerpen
(s-RSA).
Door het opmaken van een RUP concretiseert de stad haar ruimtelijk beleid. De gemeentelijke RUP's
vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere
plannen van aanleg rechtsgeldig.
Bijzondere plannen van aanleg (BPA) zijn bestemmingsplannen die vroeger werden opgemaakt op
gemeentelijk bestuursniveau ter verfijning van het gewestplan.
Het Bijzonder plan van aanleg of BPA legt, net als het gewestplan, de bestemming van de gronden
vast. Het plan, opgemaakt door de gemeente, is veel gedetailleerder dan het gewestplan en omvat
slechts bepaalde delen van de gemeente. Het plan bevat tevens voorschriften en richtlijnen over het
bouwen en dergelijke op elk perceel.
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie
over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een
zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen.
Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt:
 stedelijke gebieden
 buitengebied
 economische gebieden
 lijninfrastructuur.
KADASTRAAL PERCELENPLAN
Het kadastraal percelenplan is een document dat een (topo-)grafische voorstelling
weergeeft van de onroerende eigendommen (kadastrale percelen), van hun grenzen
en van de gebouwen die erop voorkomen. Elk kadastraal perceel is op het plan per
sectie genummerd.
Download