Uploaded by sh.rijkers

Kenmerken van het nationaal-socialisme

advertisement
Expert-opdracht
Kenmerken van het Nationaal-Socialisme
Lesopzet in het kort
Onderwerp
De kenmerken van het nationaal-socialisme. Kennen en herkennen.
Activiteit
Expert-opdracht waarin leerlingen in groepen zich verdiepen in de kenmerkende
aspecten van het nationaal-socialisme en deze aan elkaar uitleggen
Tijdsduur
50 min.
Doelen
*Leerlingen kennen de kenmerken van de nationaal-socialistische ideologie
*Leerlingen kunnen de kenmerken herkennen in uitspraken en stellingen.
Beginsituatie
Niveau 3 HV / Bovenbouw ook mogelijk
Voorbereiden
*opdrachtenblad (met schema uitspraken/stellingen) kopiëren voor alle leerlingen.
Instrueren
WAT: we gaan ons als klas samen verdiepen in de kenmerken van het nationaalsocialisme, zodat we dat kennen en herkennen.
HOE: We gaan de klas in groepen delen. Iedere groep krijgt een kenmerk
toegewezen. Jullie gaan je in dat kenmerk verdiepen en zijn er samen
verantwoordelijk voor dat de rest van de klas die kenmerken ook kennen en
begrijpen.
WAAROM: de manier waarop Duitsland wordt bestuurd vanaf het moment dat de
nazi’s aan de macht komen, is gebaseerd op deze ideeën. Dus kun je dat
beter begrijpen, als je de ideeën kent en herkent.
Uitvoeren
*Klas verdelen in 5 groepen. Iedere groep krijgt een kenmerk van het nationaalsocialisme toegewezen.
*De groepen krijgen 15 min. om zich te verdiepen in het kenmerk (via internet en
het boek). Hierbij richten zij zich op de volgende vragen.
- Wat houdt het kenmerk in?
- Geschiedenis van dit kenmerk (is dit al eerder voorgekomen? Zo ja, hoe?)
- Geef een voorbeeld van hoe je dit kenmerk in de praktijk kan toepassen.
- Laat ten minste 3 bronnen zien waarin je dit kenmerk terug ziet.
*De groepen presenteren hun antwoorden in mini-presentaties voor de rest van
de
klas (min. 1 min. en max.3 min.). Leerlingen in de klas maken aantekeningen.
*Iedere leerling maakt nu (individueel) het vragenblad als controle (stellingen en
uitspraken)
Nabespreken
HOE heb je het aangepakt
WAT heb je voor antwoorden? (op basis van het vragenblad)
WAAROM zou je dit moeten weten?
Expert opdracht
Kenmerken van het Nationaal-Socialisme
Zoals in je boek al vermeld staat is het moeilijk om een precieze omschrijving te geven van
het nationaal-socialisme. Deze ideologie kent geen exacte definitie. Nergens hebben de
voortrekkers van dit gedachtegoed hun ideeën op een rijtje genoteerd.
In het algemeen kan men het nationaal-socialisme omschrijven als een politieke stroming
(vooral populair tijdens het interbellum), die zich keert tegen de parlementaire democratie,
tegen het kapitalistische stelsel en tegen het communisme en het socialisme. Ze streven
naar de grootheid van de natie en zijn voorstanders van een sterk autoritair gezag.
Toch zijn de ideeën wel belangrijk om te begrijpen wat er gebeurde in verschillende landen
in de jaren ’30. Wanneer een nazi leider de macht kreeg, begonnen zij al snel met het land
te veranderen. Dit werd gedaan op basis van deze ideeën. Daarom gaan we de kenmerken van het fascisme in deze
opdracht analyseren.
Wat gaan we doen?
- We maken groepjes van 4 / 5 man.
- Ieder groepje krijgt een kenmerk van het nationaal-socialisme toegewezen.
- Jullie gaan onderzoek doen naar dit kenmerk. Wat houdt het in en op welke wijze geven de nazi’s dit kenmerk
vorm.
- Zorg dat jullie in min. 1 en max. 3 min. de klas de volgende dingen kunnen uitleggen:
* Wat houdt het kenmerk in?
* Geschiedenis van dit kenmerk (is dit al eerder voorgekomen? Zo ja, hoe?)
* Geef een voorbeeld van hoe je dit kenmerk in de praktijk kan toepassen.
* Laat ten minste 3 bronnen zien waarin je dit kenmerk terug ziet.
- Ieder groepje krijgt 20 min. om de antwoorden te vinden.
- Daarna komt de klas weer bij elkaar en ‘presenteren’ de groepen kort hun kenmerk. Maak eventueel
aantekeningen.
- Uiteindelijk krijgt iedereen een aantal uitspraken en wordt gevraagd om de uitspraak te koppelen aan de
verschillende kenmerken.
De kenmerken
De voornaamste kenmerken van het fascisme zijn:
1. Dynamiek
2. Elitegedachte
3. Mystiek natiebegrip
4. Leidersbeginsel
5. Totalitarisme
Wat denkt een nazi?




In het schema hieronder zie je een aantal uitspraken en stellingen.
Lees de stellingen / uitspraken goed door.
Bepaald voor iedere uitspraak / stelling of een nazi het er mee eens zou zijn. Schrijf dat op in het middelste
blok.
Bepaal dan waarom hij het er wel of niet mee eens zou zijn (argument). Schrijf dat op in het derde blok.
Uitspraak / stelling
Alle mensen zijn gelijkwaardig
Het verstand is belangrijker
dan het gevoel bij het nemen
van beslissingen
De staat moet proberen ervoor
te zorgen dat de enkeling zich
goed voelt, dan gaat het met
de massa ook goed.
Geweld mag alleen gebruikt
worden door het leger of de
politiek
Handel eerst en denk dan na
“ Liever een jaar leven als een
leeuw, dan duizend jaar als een
lam”
Intuïtie bestaat niet.
De mens is van nature goed. Hij
wordt bedorven door
opvoeding en de omgeving
waarin hij leeft.
Ik woon liever in het groen dan
in een industriële omgeving.
Eens of oneens?
Waarom?
Ik keur oorlog af!
Euthanasie en abortus zijn
goed, mede omdat het beter is
voor de samenleving.
Het is goed dat we voor minder
ontwikkelde landen en
zwakkeren in de samenleving
belasting moeten betalen.
Er zijn nog primitieve en
hoogontwikkelde culturen .
Deze kun je niet als
gelijkwaardig zien.
Kenmerken van het fascisme
1. De dynamiek
Nazi’s verheerlijken de spontane, intuïtieve daad. Dit noemen we de dynamiek. Zij willen geen
woorden, maar daden. Niet nadenken, maar doen. Het militarisme niets dan ook een groot aanzien.
Oorlogshandwerk wordt zeer gewaardeerd. Oorlog smeed mannen en dat wordt gezien als iets goeds.
2. De elitegedachte
Het nationaal-socialisme gaat uit van een fundamentele ongelijkheid van mensen. Niemand is gelijk en
zeker volken niet. Het heeft een diepe minachting door de democratie, waarin wordt verkondigt dat
mensen gelijke kansen en rechten hebben. Het nationaal-socialisme heeft ook nooit, een betere
toekomst voor alle mensen gepredikt; alleen bepaalde groepen zullen het beter krijgen, de anderen
slechter. Zij claimen dat de natuur een bepaalde natie of ras of zelfs sommigen uit dit voorbestemde
natie/ras voorbestemd zijn om te heersen over de anderen.
3. Het mystieke natiebegrip
De natie is voor een nazi een mythe. Het is iets dat hoger staat dan de mensen. De natie is het nieuwe
idool, een nieuwe godheid. De fascisten eisen dat de mensen zijn andere bindingen aan bv. familie,
kerk, club, etc. ondergeschikt maakt aan de natie. De natie komt voor alles en iedereen.
De basis van deze saamhorigheid wordt gevormd door bloed- en rasverwantschap en een politiek en
cultureel verleden. Daarbij wordt de nationale cultuur opgehemeld. Geloof in de superioriteit van de
eigen natie werd in Duitsland verbonden met de mythe van het superieure Arische ras.
Dit mystieke natiebegrip bracht met zich mee dat ‘artfremde elementen’ en vreemde culturen werden
uitgebannen. In Duitsland spitste zich dit toe op het Jodendom.
4. Het leidersbeginsel
Met de mythe van de natie is de mythe van de leider verbonden. Nazi’s menen dat aan hem of aan een
elite van nature het gezag toe valt, omdat in hen specifieke (volks)eigenschappen het beste
vertegenwoordigd zijn. Zij zijn de (bijna) perfecte vertegenwoordigers van hun ras en weten daarom
feilloos wat het ras nodig heeft. Zij voelen intuïtief aan door welke maatregelen het beste vorm kan
worden gegeven aan wat er leeft in het volk. De leider vormt het geweten van het volk. Hij hoeft
daarom geen verantwoording af te leggen voor zijn doen en laten.
5. Het totalitarisme
Een totalitaire staat is een staat die een greep wil hebben op het totale denken en handelen van alle
onderdanen. De staat bepaald het hele leven en denken van de onderdanen. Zij zijn ondergeschikt aan
het geheel van de natie en hebben ten opzichte van de staat alleen maar plichten. Individuele rechten
zijn er slechts als deze overeenkomen met de belangen van de staat. Dit betekent dat het individu
onbelangrijk is, dat er maar een politieke partij is, dat de massa moet worden geïndoctrineerd en dat
de officiële leer wordt gepropagandeerd als een soort godsdienst.
Download