Uploaded by jqckreaper

woordenlijst Disco deel 1

advertisement
Tekst 2A
deus
- god
vivere
- leven
esse
- zijn
terra
- aarde
habitare
- wonen
locus
- plaats
rex (reges)
- koning
obscurus
- donker
et
- en
nox (noctes)
- nacht
frater (fratres) - broer
umbra
- schim; schaduw
non
- niet
huc
- hierheen
semper
- altijd
venire
- komen
saepe
- vaak
hic
- hier
ibi
- daar
Tartarus
- Tartarus (deel Onderwereld)
dea
- godin
ubi
- waar?
soror
- zus
silva
- bos
uxor (uxores)
- vrouw, echtgenote
flos (flores)
- bloem
quoque
- ook
florere (e-stam)
- bloeien
mater (matres)- moeder
puella
- meisje
pater (patres) - vader
ludere (med.-stam)
- spelen
Tekst 2B
filia
- dochter
insula
- eiland
Tekst 3A
per + acc.
- over; door…heen
ecce
- kijk!
errare
- dwalen, zwerven
amica
- vriendin
explorare
- onderzoeken
appropinquare
- naderen
quattuor
- vier (4)
intrare
- binnengaan
equus
- paard
legere
- verzamelen
trahere
- trekken
ridere (e-stam)
- lachen
audire
- horen
exclamare
- uitroepen
videre (e-stam)
- zien
servare
- redden
statim
- meteen
rapere (als capio)
- roven
amare
- houden van
audere (e-stam)
- durven
fugere (als capio*)
- vluchten
enim
- immers
temptare
- proberen
timere (e-stam)
- vrezen
sed
- maar
deinde
- vervolgens
eheu
- ach, wee (als uitroep)
aperire
- openen
in + acc.
- in, naar
sub + acc.
- onder
- Jupiter
nec…nec
- noch…noch
Pluto (acc. Plutonem) - Pluto
laedere (med.stam)
- kwetsen, beledigen
nunc
- nu
cupere (type capio)
- graag willen
regina
- koningin
consilium
- besluit, plan
sedere (e-stam)
- zitten
capere (type capio)
- nemen
inter + acc.
- tussen
annus
- jaar
gaudere (e-stam)
- blij zijn
dividere
- verdelen
dolere (e-stam)
- verdrietig zijn
sex
- zes
nam
- want
tum
- toen; dan
iuvare
- helpen
curare
- zorgen voor
reddere
- teruggeven
* capio wordt gedeeltelijk verbogen
cogitare
- nadenken
als een i-stam en als een medeklinkerstam
mille
- duizend
claudere (med.stam)
- sluiten
adire
- gaan naar
recipere (type capio)
- ontvangen
petere (med.stam)
- zoeken, vragen
tandem
- eindelijk
autem
- echter
ianua
- deur
Tekst 3B
Iupiter (acc. Iovem)
Tekst 4A
senex (senes)
- oude man
dormire
- slapen
dicere
- zeggen
respondere (e-stam)
- antwoorden
salve (mv. salvete)
- gegroet
quis
- wie?
nusquam
- nergens
Tekst 4B
praemium
- beloning
ante + acc.
- voor
dare
- geven
templum
- tempel
quid
- wat?
stare
- staan
optare
- wensen
corpus (corpora)
- lichaam
diu
- lang, lange tijd
subito
- plotseling
divitiae (mv.)
- rijkdom
arbor (arbores)
- boom
sacerdos (sacerdotes) - priester
mutare
- veranderen
simul
- tegelijkertijd
tangere
- aanraken
vita
- het leven
cum
- wanneer; met
finire
- beëindigen
ventus
- wind
evenire
- uitkomen
movere (e-stam)
- bewegen
colere (med.stam)
- verzorgen; vereren
vale
- vaarwel
dum
- terwijl
Tekst 5A
femina
- vrouw
coniunx (coniuges)
- echtgeno(o)t(e)
cur
- waarom?
ubique
- overal
sacrum
- offer
septem
- zeven
facere (type capio)
- maken; doen
filius
- zoon
praeferre + dat.
- verkiezen boven
fortuna
- het lot
genus (genera)
- afkomst, geslacht
numquam
- nooit
avus
- opa
nocere (e-stam) +dat. - schaden
gens (gentes)
- volk
tantum
- slechts
duo
- twee
ideo
- daarom
liberi (mv.)
- kinderen
suadere (e-stam) +dat. - aanraden
tamquam
- als het ware
parere (e-stam) + dat. - gehoorzamen aan
lacrimare
- huilen
parcere (med.stam)+dat.- sparen (ontzien)
dubitare
- twijfelen
rogare
- vragen
telum
- pijl; speer
iam
- al
mittere (med.stam)
- sturen, zenden
non iam
- niet meer
cadere (med.stam)
- vallen, sneuvelen
paulatim
-geleidelijk
frustra
- tevergeefs
saxum
- rots
quinque
- vijf
patria
- vaderland
necare
- doden
etiam
- zelfs, ook
protegere (med.stam) - beschermen
aliquando
- soms
desinere (med.stam)
lacrima
- traan
circumspicere (type capio – rondkijken
sero
- te laat
vestigium
- voetspoor
mors (mortes)
- de dood
horrere (e-stam)
- huiveren
culpa
- schuld
invenire
- vinden
tollere (med.stam)
- optillen
oculus
- oog
osculum
- kus
complere (e-stam)
- vullen
gladius
- zwaard
accidere
- gebeuren
expectare
- afwachten, wachten op
-ne
: geef t een vraag aan
parentes (mv)
- ouders
Tekst 5B
- ophouden
relinquere(med.stam) - verlaten, achterlaten
Tekst 6A
Tekst 6B
quaerere (med.stam)
- zoeken
vetare
- verbieden
iacere (e-stam)
- liggen
amor (amores)
- liefde
vocare
- roepen
sepulcrum
- graf
causa
- oorzaak, reden
condere (med.stam)
- verbergen; stichten
aspicere (type capio)
- aanschouwen, zien
nec
- en niet
tekst 8A
Graecus
- Griek
cito
- snel
aedificare
- bouwen
porta
- poort
vir (mv viri)
- man
e(x)
- uit; sinds
complere (e-stam)
- vullen
currere (med.stam)
- rennen
in + abl.
- in
alii…alii
- sommigen…anderen
ora
- kust
flamma
- vlam, vuur
pro + abl.
- voor
delere (e-stam)
- vernietigen
Troia
- Troje
urbs (urbes)
- stad
a(b)
- van(af)
cum + abl.
- met
navigare
- varen
ut
- zodra; zoals
prope + acc.
- dichtbij
credere (med.stam)+dat.- geloven
occultare
- verbergen
et…et
- zowel…als
Troianus
- Trojaan
donum
- geschenk
de + abl.
- vanaf; over
dolus
- list
murus
- muur
carere (e-stam)
- vrij zijn van; missen
spectare
- kijken
navis (naves)
- schip
modo
- slechts
tekst 8B
somnus
- slaap
instare + dat.
- achterna zitten
apparere(e-stam)
- verschijnen
via
- weg, straat
hostis (hostes)
- vijand
clamor (clamores)
- geschreeuw
habere (e-stam)
- hebben
turba
- menigte
arma (mv.)
- wapens
ad + acc.
- naar, tot aan, bij
Penates
- Penaten (huisgoden)
regia
- paleis
auxilium
- hulp
ara
- altaar
lectus
- bed
statuere (med.stam)
- besluiten
surgere (med.stam)
- oprijzen, opstaan
ire
- gaan
tekst 9A
olim
- vroeger, eens, ooit
decipere (type capio)
- bedriegen
maritus
- echtgenoot
aurum
- goud
scelus (scelera)
- misdaad
antea
- eerder
interea
- intussen
in animo habere
- van plan zijn
valde
- zeer, erg
socius
- bondgenoot, vriend
mox
- spoedig
verbum
- woord
tekst 9B
adeo
- zozeer
sine + abl.
- zonder
animus
- hart, geest
agere (med.stam)
- voeren, leiden
forma
- gestalte, uiterlijk
moenia (mv.)
- muren
matrimonium
- huwelijk
ostendere (med.stam) - tonen
ducere (med.stam)
- leiden, voeren
desiderare
- missen, verlangen
nubere (med.stam)
- trouwen
quidem
- weliswaar, echter
num
- toch niet?
tekst 10A
dux (duces)
- leider, aanvoerder
licet mihi
- het is mij geoorloofd
bellum
- oorlog
fatum
- lot
iubere (e-stam)
- bevelen
obstare
- in de weg staan
monere (e-stam)
- waarschuwen
petere
-trachten te bereiken
nuntiare
- berichten
iussum
- bevel
aura
- lucht
pervenire
- bereiken, aankomen in
tekst 10B
parare
- klaarmaken, voorbereiden
tacere (e-stam)
- zwijgen
fugere (type capio)
- vluchten
negare
-weigeren, ontkennen
postquam
- nadat
conubium
- huwelijk
nonne
- toch zeker wel?
promittere (med.stam)- beloven
bene
- goed
hodie
- vandaag
accipere (type capio)
- ontvangen
sinere (med.stam)
- toestaan
invitare
- uitnodigen
cogere
- dwingen
invitus
- tegen mijn zin
error (errores)- zwerftocht
narrare
- vertellen
devenire
- terechtkomen
orare
- smeken
propter + acc.
- wegens
odisse (perf.)
- haten
Tekst 11A
lux
- licht
quod (voegwoord)
- omdat
munus (munera)
- taak
nihil
- niets
neglegere (med.stam) - verwaarlozen
ira
- woede
postremo
dolor (dolores)
- verdriet
- ten slotte
clam
- stiekem
poena
- straf
caelum
- hemel
fallere (med.stam)
- bedriegen, misleiden
ponere (med.stam)
- plaatsen
sidus (mv. sidera)
- ster
vestis (vestis)
- kledingstuk
iurare
- zweren
inferi
- 1 goden van de onderwereld nepos (nepotes)
2 onderwereld
anima
- ziel
perficere
- voltooien
effugere (type capio)
- wegvluchten
deserere (med.stam)
- verlaten
- kleinzoon
manere (e-stam)
- te wachten staan
pectus (pectora)
- borst
Tekst 11B
coepi (perf.)
- ik begin, ik begon
consistere (med.stam) - blijven staan
nomen (nomina)
- naam
excipere (med.stam)
- ontvangen
memoria
- herinnering
tenere (e-stam)
- vasthouden
avertere (med.stam)
- afwenden
Tekst 13A
maestus
- bedroefd
tam
- zo
armatus
- gewapend
quia
- omdat
quamquam
- hoewel
fugare
- verjagen
longus
- lang
solus
- alleen
gerere (med.stam)
- dragen, voeren
carus
- lief, geliefd
tamen
- toch
deponere (med.stam) - neerzetten, afleggen
ignotus
- onbekend
multus
- veel
meus
- mijn
territus
- geschrokken
virgo (virgines)
- meisje, maagd
scire
- weten
pulcher
- mooi
Tekst 13B
potestas (potestates
- macht
magnus
- groot
anxius
- bang, angstig
vox (voces)
- stem
cura
- zorg
quomodo
- hoe?
vexare
- kwellen
puer (pueri)
- jongen
regnum
- koninkrijk; macht
interficere (type capio) - doden
pellere (med.stam)
- verdrijven
flumen (flumina)
- rivier
servus
- slaaf
impius
- goddeloos
parere (type capio)
- voortbrengen, baren
ripa
- oever
iratus
- woedend
pastor (pastores)
- herder
sedes (sedes)
- zetel
parvus
- klein
portare
- dragen
an
- of (in vraag)
consulere (med.stam) - raadplegen
pugna
- gevecht
signum
- teken
alius
- ander
mons (montes)
- berg, heuvel
fabula
- verhaal
considere (med.stam) - gaan zitten
quondam
- eens, ooit
avis (aves)
- vogel
novus
- nieuw
qui, quae, quod
- die, dat
nondum
- nog niet
cum
- wanneer, toen
altus
- hoog; diep
labor (labores)
- werk, inspanning
miser
- ongelukkig
domum
- naar huis
magnitudo (magnitudines)- grootte
cena
- maaltijd
legatus
- gezant
qui, quae, quod
- welke
finitimus
- naburig
Romae
- in Rome
celare
- verbergen
Tekst 14A
itaque
- dus
Tekst 14B
fingere (med.stam)
- vormen, verzinnen
animum attendere (med.stam)- opletten
Romam
- naar Rome
Romanus
- Romein; Romeins
convenire
- samenkomen
iuvenis (iuvenes)
- jongeman
multitudo (multitudines)- menigte
Tekst 15A
vulnerare
- verwonden
inquit
- hij zegt; hij zei
si
- als
novi
- ik ken (perf.)
homo (mv. homines)
- man, mens
noscere
- leren kennen
mortuus
- gestorven
bonus
- goed
populus
- volk
opes (mv)
- rijkdom; macht
vulnus (vulnera)
- wond
considere (med.stam) - gaan zitten
iure
- met recht, terecht
putare
- denken, menen
deicere (deicio)
-naar beneden gooien
regnare
- koning zijn
vis (acc. vim)
- geweld, kracht
nondum
- nog niet
salutare
- begroeten
serva
- slavin
se recipere
- zich terugtrekken
facere (facio)
- maken
miles (milites)
- soldaat
senator (senatores)
- senator
Romanus
- Romein; Romeins
ius (mv. iura)
- het recht
Tekst 15B
Tekst 16A
hic, haec, hoc
- dit,deze
nisi
- als niet
pugnare
- vechten
tuus
- jouw
ops (acc. opem)
- hulp
nudus
- naakt
dedecus (dedecora)
- schande
deprehendere (med.stam)- grijpen
addere (med.stam)
- toevoegen
tantus
- zo groot
perferre
- verdragen
se dedere (med.stam) - zich overgeven
vincere (med.stam)
victor
- overwinnaar
victoria
- overwinning
- overwinnen
Tekst 16B
alienus
- vreemd, andermans
cor (mv. corda)
- hart
violare
- verkrachten
-que
- en
iste, ista, istud
- die, dat
extrahere (med.stam) -trekken uit
animus
- hart, geest
sanguis (acc.sanguinem)- bloed
abesse
- afwezig zijn
scelestus
- misdadig
affirmare
- bevestigen
tradere (med.stam)
-overhandigen;
peccare
- zondigen
ille, illa, illud
- die, dat; hij, zij, het
exemplum
- voorbeeld
overleveren
Alle perfectumvormen uit Disco deel 1:
accidere
- accidit
gebeuren
relinquere
- reliqui
achterlaten
parere (e-stam)
- parui
gehoorzamen
venire
- veni
komen
tollere
- sustuli
optillen
dare
- dedi
geven
adire
- adii
gaan naar
esse
- fui
zijn
fugere
- fugi
vluchten
respondere (e-stam)
- respondi
antwoorden
trahere
- traxi
trekken
dicere
- dixi
zeggen
vetare
- vetui
verbieden
aperire
- aperui
openen
currere
- cucurri
rennen
credere
- credidi
geloven
surgere
- surrexi
opstaan
ire
- ii
gaan
horrere (e-stam)
- horrui
huiveren
capere
- cepi
nemen
statuere
- statui
besluiten
posse
- potui
kunnen
pervenire
- perveni
bereiken
accipere
- accepi
ontvangen
laedere
- laesi
kwetsen, beledigen
tacere (e-stam)
- tacui
zwijgen
promittere
- promisi
beloven
apparere (e-stam)
- apparui
verschijnen
ponere
- posui
plaatsen
vivere
- vixi
leven
perficere
- perfeci
voltooien
effugere
- effugi
wegvluchten
deserere
- deserui
verlaten
fallere
- fefelli
bedriegen
tenere (e-stam)
- tenui
vasthouden
avertere
-averti
afwenden
consistere
- constiti
blijven staan
excipere
- excepi
opvangen, ontvangen
deponere
- deposui
neerzetten
cogere
- coegi
dwingen
scire
- scivi
weten
pellere
- pepuli
verdrijven
parere (pario)
- peperi
voortbrengen, baren
mittere
- misi
zenden
considere
- consedi
gaan zitten
facere
- feci
doen, maken
colere
- colui
vereren, verzorgen
ostendere
- ostendi
tonen
cadere
- cecidi
vallen
fingere
- finxi
verzinnen
deicere
- deieci
naar beneden gooien
timere (e-stam)
- timui
vrezen
deprehendere
-deprehendi
grijpen
interficere
- interfeci
doden
se dedere
- dedidi
zich overgeven
vincere
- vici
overwinnen
extrahere
- extraxi
trekken uit
Download