Uploaded by zdw

M en O catalogus

advertisement
Digitale Bibliotheek: P.I. “De Berg”,
Ideeën, aanvullingen, reacties etc. zijn welkom.
Info en readers inzake:
management en organisatie
Overzicht: Rubrieken (klik met de muis op: ga naar)
ga naar Administratieve organisatie
ga naar Onderhandelen
ga naar Bedrijfscultuur.
ga naar Onderzoek
ga naar Conflicthantering
ga naar Organisatie ordeningskaders / -structurering
ga naar Informatievoorziening.
ga naar Personeelsmanagement
ga naar Kennismanagement.
ga naar Praktisch en ondersteunend
ga naar Kwaliteitsmanagement
ga naar projectmatig werken
ga naar Management & Organisatie
Administratieve organisatie
Titel
Rubriek &
schrijver(s)
Administratieve
organisatie
Administratieve organisatie
Hfdst. 1 van 13
P&C
DIRECTIE FINANCIEELECONOMISCHE ZAKEN
leidraad
Administratieve organisatie
Directie Financieel–
Economische Zaken
P&C
DIRECTIE FINANCIEELECONOMISCHE ZAKEN
aanvulling
Administratieve organisatie
Directie Financieel–
Economische Zaken
Terug naar
Korte inhoud
(1997-01-01/420blz) Na een inleiding over de relatie met andere vakken
en over de problematiek van de interne controle, ook in een
geautomatieseerde omgeving, behandelen de auteurs de relevante
primaire en ondersteunende processen in handels- en
productiebedrijven en diensverlende organisaties. Tot slot wordt
ingegaan op enige andere organisatietypen met de gehanteerde
typologie van organisaties en risico-analyse.
(1996-03-18/31blz) Leidraad bij de vormgeving van de planning- en
controlcyclus bij verzelfstandigde uitvoerende diensten.
(1997-03-18/39blz) In aanvulling op…………… Leidraad bij de
vormgeving van de planning- en controlcyclus bij verzelfstandigde
uitvoerende diensten.
Overzicht: Rubrieken
Bedrijfscultuur
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
Korte inhoud
Veranderen van
bedrijfscultuur
Bedrijfscultuur
DRS W.J.M. CLAUS
(1991-01-01/27blz) Geeft wezenlijke aangrijppunten: Managers
ontbreekt het in veel gevallen aan houvast om de cultuurproblematiek
effectief te kunnen aanpakken in relatie tot veranderende eisen die
maatschappelijke en economische ontwikkelingen met zich
meebrengen
Organisatieverandering:
een constructionistisch
perspectief
Bedrijfscultuur.
Prof dr. W De Moor
(1998-12-05/9blz)Een moeilijk leesbaar artikel met veel wijsheden die
o.a. organisatie veranderingen in een tijds- en actoren perspectief zet,
het deel met de stellingen geeft inzicht.
Bedrijfscultuur: met
kleurcode in beeld
gebracht
Bedrijfscultuur
T.L. Brink
(1992-02-01/7blz)Een helder inspirerend artikel: “de beste theorie is die
theorie waarin eenvoud en precisie zo met elkaar in evenwicht zijn dat
ze in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast”.
Machtige verhalen
Bedrijfscultuur
Tineke A. Abma
Wat is in een
bedrijf/organisatie
cultuur?
Bedrijfscultuur
Z.de Wit
(1997-01-01/9blz)Geen sterk verhaal maar waardevol. Over de rol van
verhalen ter continuering en verandering van de professionele praktijk
in een psychiatrisch ziekenhuis
(1999-05-10/2blz)Bedrijfscultuur in een kort bestek. Grondbeginselen,
normen, verhalen, rituelen en symbolen. Krachten die cultuur
beïnvloeden.
Terug naar
Overzicht: Rubrieken
Conflicthantering
Titel
Rubriek &
schrijver(s)
Conflicthantering &
Onderhandelen
Conflicthantering
EJ Ritsema van Eck
Conflicthantering inleiding
Conflicthantering
Z. de Wit
Praktisch en ondersteunend
Onderhandelen
Conflicthantering
onbekend
Onderhandelen;
Stijlindicatie
De incident – methode
Terug naar
Praktisch en ondersteunend
Onderhandelen
Conflicthantering
onbekend
Korte inhoud
(1993-01-01/64blz)Conflicthantering is een interessant maar bovenal
zeer bruikbaar perspectief om moeilijkheden, misverstanden,
tegenstellingen, enzovoort in organisaties te onderzoeken en aan te
pakken. Conflictdiagnose en Conflictinterventie.
(1993-01-01/3blz) Inleiding Conflicthantering, Conflictdiagnose en
Conflictinterventie.
(1999-11-01/3bestanden) Moeten we schudden, vegen of een andere
werkwijze gebruiken om de “zaak” bij elkaar te krijgen. Om hierover
consensus te bereiken en ervoor draagvlak bij de achterban creëren
moeten we onderhandelen. Door 25 spreekwoorden te scoren zou het
kunnen dat u zicht krijgt op uw voorliggende onderhandelstijl(len).
(1993-01-01/1blz) Bij deze methode wordt procesmatig in een aantal
fasen een incident besproken dat door één van de deelnemers in de
werksituatie ervaren is of nog actueel is. Doel: Helder krijgen welke
aanpak ieder kiest bij het incident dat besproken wordt en waarom.
Overzicht: Rubrieken
Informatievoorziening.
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
Digitale informatie eist
visie en sturing:
aandachtspunten voor
managers
Informatievoorziening.
J.S. Mackenzie Owen
Voordeel op concurrentie
door investering in
informatietechnologie
Renae Broderick en John
W.Boudreau
DE GEHEIMEN VAN EEN
SUCCESVOL INTRANET
TIM PHILLIPS
Een effectief systeem voor
Organizational Control
Eric Flamholtz
Een effectief systeem voor
Organizational Control
(kort)
AAP, NOOT, MIS !
Informatievoorziening.
Informatievoorziening.
Informatievoorziening.
Informatievoorziening.
Eric Flamholtz
Informatievoorziening.
M.M.Chanowski
Het proces van interne
budgettering
College
Computervaardigheden
Informatievoorziening.
Z. de Wit
Informatievoorziening.
INFORMATIE EN
KWALITEIT IN DE
DIENSTENSECTOR
Kwaliteitsmanagement.
Informatievoorziening.
Terug naar
Bart M. ter Haar Romeny,
Ph.D.
Blair J. Berkley & Amit
Gupta.
Korte inhoud
(1999-04-06/7blz)Aan de ene kant gaat het om 'externe' ontwikkelingen
in de informatievoorziening als zodanig: digitalisering en
netwerkvorming, nieuwe distributiemethoden voor wetenschappelijke
informatie, een veranderende rol van uitgevers, een toenemende
tendens tot samenwerking en dergelijke.
(1992-12-01/13blz) Met het verschuiven van HR-verantwoordelijkheden
van staf naar lijn, verschuift ook het accent in de HR-functie van
uitvoerende naar adviserende taken. Om deze adviserende taken goed
uit te kunnen voeren, moet de HR-functie een informatievoorsprong
hebben en cliënten, lijnmanagement en werknemers snel van correcte
en bruikbare informatie kunnen voorzien..
(1998-12-01/6blz) Is nooit anders geweest –het ene hersendeel moet
weten wat het andere hersendeel doet- maar inmiddels is het intranet in
de zuiging van de spectaculaire opkomst van Internet erg actueel
geworden. ‘We’ve got the technology’: mini internetjes zijn een haalbare
kaart voor (vrijwel) iedereen..
(1998-12-06/20blz) Wat is de aard van control in organisaties, wat zijn
de managementfuncties van control, wat is een organisationeel
controlsysteem en hoe kunnen organisaties controlsystemen ontwerpen
en herontwerpen om gewenste gedragsveranderingen te verkrijgen? De
aard van control wordt weergegeven met vier elementen:
doelstellingenfocus, organisationele integratie (afstemming tussen
activiteiten), decentralisatie (onder centrale randvoorwaarden) en
implementatie. Put people on your balance sheet.
(1998-12-06/12blz) Als hierboven zonder inhoudsopgave, index en met
minder als het stuk hierboven aan voorbeelden.
(1996-05-23/6blz) visie op de rol, die nieuwe ontwikkelingen van
computer- technologie spelen in onze maatschappij en natuurlijk in het
bijzonder binnen het gebied van de informatica.
(1999-10-23/5blz) Met name in trefwoorden een beknopt overzicht van
zaken die bij dragen aan het proces van interne-budgettering.
(1999-10-23/5blz) Deze reader bevat enige uitwerkingen van de
behandelde stof op het college. Het nieuwe college
Computervaardigheden is opgezet om een korte maar effectieve
introductie te geven voor het gebruik van de computer bij het medisch
en medisch-biologisch onderwijs. Vroeg of laat word je geconfronteerd
met de noodzaak (of het plezier) het brede spectrum van mogelijkheden
van de computer niet alleen te kennen, maar ook te kunnen toepassen
(1995-05-15/22blz) De concurrentiedruk noopt dienstverlenende
bedrijven tot het beperken van kosten (voornamelijk mensen), en
nieuwe gebruikersvriendelijke software biedt optimaal gebruik van de
kracht van automatisering. De productiviteit van de dienstverlenende
sector is in de afgelopen drie jaar tot en met maart 1994 gestegen met
1,8 procent per jaar. Dat is nog bescheiden als we het vergelijken met
de jaarlijkse verbetering van 4,4 procent in de productiesector, maar het
vormt toch een belangrijk keerpunt ten opzichte van de jaarlijkse
verbetering van 0,8 procent in de dienstverlening van 1973 tot 1989.1
Overzicht: Rubrieken
Kwaliteitsmanagement.
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
Willen versus kiezen
Grenzen aan wensen
VALKUILEN BIJ
BESLUITVORMING
Behoeftegestuurd kiezen
of diagnosegestuurd
delen?
De overheid is geen
buurtwinkel meer.
Proces-management
INFORMATIE EN
KWALITEIT IN DE
DIENSTENSECTOR
Terug naar
Kwaliteitsmanagement.
Korte inhoud
(1996-01-01/5blz) Waar het om gaat is de vraag hoe je een wens kunt
realiseren; hoe je datgene wat je wilt ook daadwerkelijk tot een succes
ir Daniel D. Ofman
kunt maken. Met andere woorden hoe creëer ik als leidinggevende wat
ik wil. Het antwoord hierop is: door keuzes te maken
Kwaliteitsmanagement.
(1996-11-02/4blz.) De grenzen aan klantgerichtheid, over de zin en
onzin van programma's rond klantgerichtheid, want er is veel onzinnigs
Ir. Daniël D. Otman
gaande rond dit thema. Maar laten we bij het begin beginnen en dat is
‘kwaliteit’.
Kwaliteitsmanagement.
(1998-01-01/10blz) Ook al kunt u de vervormingen in uw gedachteJOHN S. HAMMOND, RALPH L.
wereld niet helemaal uitbannen, u kunt tests en disciplines in uw
KEENEY AND HOWARD RAIFFA besluitvormingsprocessen inbouwen om denkfouten bloot te leggen
voordat ze leiden tot beoordelingsfouten. En als u actief probeert
psychologische fouten te begrijpen en te vermijden, heeft dat als extra
voordeel dat u meer vertrouwen krijgt in de keuzen die u maakt
Kwaliteitsmanagement.
(1998-02-01/6blz) Gezondheidszorg. Moet je wel kiezen tussen deze
Roel H. Bakker en Marijke C. twee benaderingswijzen
Kastermans
Kwaliteitsmanagement.
(1999-03-01/4blz) Twee verandermanagers bij justitie over
Charlotte Keijzer & Frits
kwaliteitsontwikkeling van management en organisatie bij de overheid
Lauwaars
Kwaliteitsmanagement.
(1999-08-25/7blz) Inleiding. Procesmanagement vormt een aparte visie
op management en organisatie. Veel actuele, soms ook modieuze,
Drs. Daan Dorr en drs.
managementbegrippen lenen stukken en brokken, ideeën en
H. van Heeswijk
instrumenten uit de sfeer van procesmanagement. Het uitgangspunt
dat werk via een proces, een stroom georganiseerd kan worden is
algemeen geaccepteerd. De uitwerking van deze filosofie is echter
gebrekkig.
Kwaliteitsmanagement.
(1995-05-15/22blz) De concurrentiedruk noopt dienstverlenende
Informatievoorziening.
bedrijven tot het beperken van kosten (voornamelijk mensen), en
nieuwe gebruikersvriendelijke software biedt optimaal gebruik van de
Blair J. Berkley & Amit
kracht van automatisering. De productiviteit van de dienstverlenende
Gupta.
sector is in de afgelopen drie jaar tot en met maart 1994 gestegen met
1,8 procent per jaar. Dat is nog bescheiden als we het vergelijken met
de jaarlijkse verbetering van 4,4 procent in de productiesector, maar het
vormt toch een belangrijk keerpunt ten opzichte van de jaarlijkse
verbetering van 0,8 procent in de dienstverlening van 1973 tot 1989.1
Overzicht: Rubrieken
Onderhandelen
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
OVER ONDERHANDELEN
Onderhandelen;
Stijlindicatie
Onderhandelen
uittreksel eerste hoofdstukken
boek "Onderhandelen' van
Mastenbroek (1984)
Onderhandelen
Conflicthantering
onbekend
De incident – methode
Praktisch en ondersteunend
Onderhandelen
Conflicthantering
onbekend
Terug naar
Korte inhoud
1999-11-23/12blz. Vaardigheid in onderhandelen is van belang omdat
men in veel situaties een evenwicht moet vinden tussen samenwerking
aan een gemeenschappelijk doel en vechten (voor uiteenlopende
belangen). Voor leidinggevenden is het vermogen tot effectief
onderhandelen waarschijnlijk doorslaggevend voor hun welslagen. In
de non-profit sfeer en zeker in welzijnsorganisaties, worden
onderhandelingsrelaties veelal verhuld.
(1993-01-01/3blz) Moeten we schudden, vegen of een andere
werkwijze gebruiken om de “zaak” bij elkaar te krijgen. Om hierover
consensus te bereiken en ervoor draagvlak bij de achterban creëren
moeten we onderhandelen. Door 25 spreekwoorden te scoren zou het
kunnen dat u zicht krijgt op uw voorliggende onderhandelstijl(len).
(1993-01-01/1blz) Bij deze methode wordt procesmatig in een aantal
fasen een incident besproken dat door één van de deelnemers in de
werksituatie ervaren is of nog actueel is. Doel: Helder krijgen welke
aanpak ieder kiest bij het incident dat besproken wordt en waarom.
Overzicht: Rubrieken
Organisatie ordeningskaders / -structurering
Rubriek &
schrijver(s)
Korte inhoud
Kennis maken met het
matrixconcept
Organisatie structurering/ ordeningskaders
Peter Camp
(1999-05-18/15blz)Introductie. Uitgelegd wordt hoe deze matrix gebruikt
kan worden voor het maken van diagnoses en voor het visualiseren van
ontwikkelingen in organisaties.
Kennis maken met het
matrixconcept
Organisatie structurering/ ordeningskaders
Z. de Wit
(1999-05-18/7blz)Wat moet je weten/kunnen/doen en wat heb je nodig.
Door de invalshoeken, technisch / politiek / cultureel en beleid /
organisatie / personeel, is de matrix een concept waarmee je
veranderingen van groot tot klein in beeld kunt brengen en volgen.
STRUCTUREREN:
ARBEIDSDELING EN
COÖRDINATIE
Organisatie structurering/ ordeningskaders
J.E van Aken
(1994-05-18/13blz) De traditionele component wordt bepaald door de
organisatiestructuur en kan zelfs gezien worden als die
organisatiestructuur zelf. Het doel van het structureren van dat
samenwerkingsverband is het afstemmen van het 'traditionele' gedrag
op het bereiken van de gestelde resultaten. Gedrag van mensen in
(tijdelijke of langer bestaande) organisaties is altijd een combinatie van
spontaan, individueel bepaald gedrag en 'traditioneel' gedrag, dat wil
zeggen collectief bepaald en overgedragen gedrag..
Ziekenhuizen en de interne
organisatiestructuur
Organisatie structurering/ ordeningskaders
(1999-05-18/2blz) De centrale bestuurbaarheid van de
ziekenhuisorganisatie waar het gaat om de strategische
beleidsontwikkeling aan de ene kant en een zeer verregaande vorm
van decentraliseren gepaard gaande met managementinbreng van
specialisten aan de andere kant.
Titel
W.P. Rijksen
WAAR TAYLOR NIET IS
HOEFT HIJ OOK NIET
BESTREDEN TE WORDEN
Organisatie structurering/ ordeningskaders
Bert Kapteyn
(1999-05-18/7blz) Over de (semi)autonome taakgroep dat onder de
vlag van 'zelfsturende teams' in de non-profitsector is geïntroduceerd.
Managers van dienstverlenende instellingen in non-profit sectoren
maken steeds meer gebruik van oplossingen en concepten die ontleend
zijn aan de wereld van fabrieken en kantoren. Mintzberg noemt dat
koekjesmanagement, afkomstig uit bedrijven die consumentengoederen
verkopen welke er stuk voor stuk identiek uitkomen, net als 'koekjes'.
Maar koekjesmanagement werkt gewoon niet voor het runnen van een
kernenergiecentrale of het uitvoeren van een levertransplantatie
Zelfsturing of misleiding
Organisatie structurering/ ordeningskaders
(1999-05-01/24blz) Industriële concepten worden als vanzelfsprekend
ook toegepast voor andersoortige organisaties waar de werkprocessen
een ander karakter hebben door hun grotere complexiteit. Dat leidt tot
een geforceerd gebruik van begrippen als 'input', 'throughput', 'output'
en 'product' waarvan niemand in een school, een ziekenhuis, een
gevangenis of een welzijnsinstelling precies kan omschrijven waar ze
voor staan.
En dat weer, biedt managers van non-profit organisaties een vrijbrief
om simpele, in de sfeer van fabrieken en kantoren toegepaste theorieën
en recepten klakkeloos over te nemen zonder vraagtekens te zetten bij
de toepasbaarheid ervan in de context van de eigen organisatie.
Bert Kapteyn
Terug naar
Overzicht: Rubrieken
projectmatig werken
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
Handleiding projectmatig
werken
projectmatig werken
Projectmatig creëren
projectmatig werken
Z. de Wit
P.Zuiker,H.Reitsema en
D.Ofman
TEAMONTWIKKELINGSINSTRUMENTEN
projectmatig werken
P.Zuiker,H.Reitsema en
D.Ofman
Korte inhoud
(1998-10-01/ 10blz) T.b.v. stichting. Organisaties worden regelmatig
met vragen of opdrachten geconfronteerd die een eenmalig en complex
karakter hebben die niet volgens beproefde procedures en / of de
aanwezige capaciteiten afgewikkeld kunnen worden. Projectmatig
werken kan een oplossing zijn voor dit soort vraagstukken
(1999-01-01/ 395blz) Projectmatig creëren verschilt wezenlijk van
projectmanagement. Ongenuanceerd geformuleerd is het verschil
tussen beide methodieken dat in projectmanagement mensen zich aan
de projectstructuur aanpassen, terwijl in projectmatig creëren de
betrokkenen voor zichzelf een maatwerkstructuur vormen.
(1999-01-01/ 8blz) Deel uit boek: Projectmatig creëren, J. Bos, E.
Harting. De projectleider en het projectteam hebben de beschikking
over een groot aantal instrumenten en technieken om expliciet
aandacht te besteden aan het teamproces en stagnaties daarin aan de
orde te stellen. Deze paragraaf gaat kort in op die instrumenten die
nadere toelichting vragen, aangevuld met enkele andere instrumenten
die kunnen worden gebruikt om het team verder te ontwikkelen..
Snowcard - techniek
projectmatig werken
Praktisch en ondersteunend
R.D. Duke; J. Geurts
HET GEBRUIK VAN
METAFOREN
projectmatig werken
Praktisch en ondersteunend
Peter Kamp
Tests ter ondersteuning
van competentie
management / situationeel
leiding geven
Marketing voor welzijns–
en andere nonprofitorganisaties
Terug naar
Personeelsmanagement
Praktisch en ondersteunend
projectmatig werken
(1999-09-23/1blz): From snow-cards tot shematic: Some principles.
Een ordeningstechniek die het mogelijk maakt al pratend met en door
betrokkenen de onder de aandacht komende aspecten vast te leggen,
te ordenen en te presenteren..
(1999-09-27/7blz): Handleiding om praktisch metaforen samen te
maken, te gebruiken, en te communiceren. Metaforen zijn actief en
activerend. Je kunt er anderen mee aanzetten tot daden. Het zijn
ankers die je voor hen uitgooit. De ankers worden symbolen van een
nieuwe toekomst. Metaforen kunnen ook relativeren en de ander
geruststellen.
(1999-10-27/7blz): Communicatiestijlen + uitslag: Communicatiestijlen
vragen, Stijlen van invloed, Indicatiestijlen van leidinggevenden, 360graden-beoordeling, Checklist teamfunctioneren, Carrièreplanning.
Onbekend
Praktisch en ondersteunend
projectmatig werken
Janny de Boer
(1996-06-15/18blz): Marketing is een beleidsinstrument dat behulpzaam
kan zijn bij het streven naar het bereiken van gestelde doelen.
Wanneer we ervan uitgaan dat iedere organisatie haar middelen en
capaciteiten inzet om bepaalde doelen met of voor anderen, meestal
mensen buiten die organisatie, te bereiken, dan is de medewerking van
die mensen in een of andere vorm noodzakelijk. Afhankelijk van het
gestelde ‘moeten’ zij informatie opnemen, een mening gaan delen,
ergens aan deelnemen, iets doen of iets laten.
Overzicht: Rubrieken
Management & Organisatie
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
Situationeel leiding geven
Management & Organisatie
Dr. Paul Hersey
TEAMONTWIKKELINGSINSTRUMENTEN
Management & Organisatie
P.Zuiker,H.Reitsema en
D.Ofman
Terug naar
Korte inhoud
Situationeel leiding geven heeft de vorm van een verslag van een
manager die genoodzaakt is resultaten te boeken, ondergeschikten te
scholen en een bijdrage te leveren aan het succes van de
onderneming. Spelenderwijs wordt de lezer vertrouwd gemaakt met een
model voor het uitstippelen van strategieën om met succes het hoofd te
kunnen bieden aan allerlei problemen waarmee leidinggevende
functionarissen worden geconfronteerd.
(1999-01-01/ 8blz) De projectleider en het projectteam hebben de
beschikking over een groot aantal instrumenten en technieken om
expliciet aandacht te besteden aan het teamproces en stagnaties
daarin aan de orde te stellen. Deze paragraaf gaat kort in op de zes
denkende hoofddeksels van “De Bono”, aangevuld met enkele andere
instrumenten die kunnen worden gebruikt om het team verder te
ontwikkelen.
Overzicht: Rubrieken
Personeelsmanagement
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
Management van
arbeidsrelaties
Personeelsmanagement
Rien Huiskamo en Frits
Kluytmans.
HET BETERE WERK
evenwicht tussen
dynamiek en bescherming
Personeelsmanagement
Te bang om te bewegen
Personeelsmanagement
Drs. Han Noten
De demobiliserende
werking van gunstige
arbeidsvoorwaarden
Personeelsmanagement
Drs. Piet Dijkstra
DE VERWAARLOOSDE
COMPETENTIES VAN HET
MIDDLE MANAGEMENT
Personeelsmanagement
Het uitstroombeleid van
het ABP
Personeelsmanagement
Drs. René Broekmeulen &
John Smeets
discussienota van de FNV
Heninz K.Stahl
Mobiliteit: geen
Personeelsmanagement
tovermiddel, wel belangrijk Drs. Hans Blankert
EQUIFLEX,
RECHTVAARDIGE EN
FLEXIBELE INZET VAN
WERKNEMERS
TEAMONTWIKKELINGSINSTRUMENTEN
Personeelsmanagement
EQUIFLEX
Personeelsmanagement
Praktisch en ondersteunend
P.Zuiker,H.Reitsema en
D.Ofman
Tests ter ondersteuning
van competentie
management / situationeel
leiding geven
Terug naar
Personeelsmanagement
Praktisch en ondersteunend
projectmatig werken
Korte inhoud
(1997-01-01/17blz) Werkgevers verwachten loyaliteit en werknemers
een baan voor het leven of een flexibele arbeidsrelaties? Steeds meer
bedrijven concentreren zich op hun core-competences en werken
daarnaast met elkaar samen op basis van aanvullende
kerncompetenties.
(1995-11-22/11blz) Er worden allerwegen opvattingen over flexibeler
arbeidsverhoudingen geventileerd. De arbeidsverhoudingen en de
arbeidsorganisatie, zouden namelijk naast te duur ook te weinig flexibel
zijn als gevolg van een overmaat aan regelgeving.
(1998-10-11/3blz) Externe- / interne mobiliteit. Fundamentele
onzekerheid leidt tot immobiliteit. Als je mensen mobiel wilt maken moet
je ze niet angstig maken. Je moet perspectief bieden.
(1998-10-11/3blz) Externe- / interne mobiliteit. Wanneer je de externe
mobiliteit wilt bevorderen, zul je met de arbeidsvoorwaarden moeten
aansluiten op de arbeidsvoorwaarden op de omringende arbeidsmarkt.
Anders vallen medewerkers slechts uiterst moeizaam te mobiliseren.
(1997-01-01/10blz) Het midden zal de plaats in het bedrijf worden waar
onrust en verandering moeten samengaan met orde en duurzaamheid.
Het is de plek waar met een tot nu toe ongekende intensiteit wordt
waargenomen en geïnterpreteerd, overdacht en opgepikt,
gecommuniceerd en onderhandeld, geëxperimenteerd en geleerd.
Alleen al daarom is het een vruchtbare voedingsbodem voor een
succesvolle verdere ontwikkeling van bedrijf en manager.
(1998-10-11/3blz) Externe- / interne mobiliteit. Zodra er mensen
overtollig dreigen te raken, kijken we of interne herplaatsing mogelijk is.
Lukt dat niet dan maken we een sterkte-zwakte analyse. Er wordt naar
de basisopleiding gekeken. Vervolgens kan het gebeuren dat de
medewerker verplicht wordt een opleiding te gaan volgen. Gebeurt dat
niet, dan kan niet aan de sollicitatieclub worden deelgenomen.
(1998-10-11/2blz) Externe- / interne mobiliteit. In veel bedrijven wordt
grote waarde gehecht aan stabiele arbeidsrelaties. In die context zijn
mechanismen ontwikkeld om de interne markt af te schermen van de
dynamiek op de externe markt. . Multi-inzetbare werknemers, op wie
men zuinig is, mede gelet op de problemen die men ondervindt bij de
werving op de externe markt
(1998-01-01/1blz) module, lezing en training
(1999-01-01/ 8blz) De projectleider en het projectteam hebben de
beschikking over een groot aantal instrumenten en technieken om
expliciet aandacht te besteden aan het teamproces en stagnaties
daarin aan de orde te stellen. Deze paragraaf gaat kort in op de zes
denkende hoofddeksels van “De Bono”, aangevuld met enkele andere
instrumenten die kunnen worden gebruikt om het team verder te
ontwikkelen.
(1999-10-27/7blz): Communicatiestijlen + uitslag: Communicatiestijlen
vragen, Stijlen van invloed, Indicatiestijlen van leidinggevenden, 360graden-beoordeling, Checklist teamfunctioneren, Carrièreplanning.
Onbekend
Overzicht: Rubrieken
Onderzoek
Titel
Rubriek &
schrijver(s)
Praktijkgericht onderzoek
Onderzoekt
Ferdie Migchelbrink
Terug naar
Korte inhoud
(1998-01-01/87blz) Dit boek is een introductie op onderzoek en is
gericht op bruikbare kennis met betrekking tot vragen en problemen in
de beroepspraktijk. Het geeft praktische aanwijzingen en ideeën voor
het opzetten en uitvoeren van praktijk-gericht onderzoek in zorg en
welzijn.
Overzicht: Rubrieken
Praktisch en ondersteunend
Titel
Rubriek &
schrijver(s)
Snowcard - techniek
Praktisch en ondersteunend
R.D. Duke; J. Geurts
HET GEBRUIK VAN
METAFOREN
Praktisch en ondersteunend
projectmatig werken
Peter Kamp
Tests ter ondersteuning
van competentie
management / situationeel
leiding geven
Personeelsmanagement
Praktisch en ondersteunend
projectmatig werken
Praktisch en ondersteunend
De incident – methode
Praktisch en ondersteunend
projectmatig werken
Janny de Boer
Onderhandelen
Conflicthantering
onbekend
Praktisch en ondersteunend
Onderhandelen
Conflicthantering
onbekend
TEAMONTWIKKELINGSINSTRUMENTEN
Personeelsmanagement
Praktisch en ondersteunend
P.Zuiker,H.Reitsema en
D.Ofman
Three steps to heaven
Praktisch en ondersteunend
Peter Camp I Funs Erens
Terug naar
(1999-09-23/1blz): From snow-cards tot shematic: Some principles.
Een ordeningstechniek die het mogelijk maakt al pratend met en door
betrokkenen de onder de aandacht komende aspecten vast te leggen,
te ordenen en te presenteren..
(1999-09-27/7blz): Handleiding om praktisch metaforen samen te
maken, te gebruiken, en te communiceren. Metaforen zijn actief en
activerend. Je kunt er anderen mee aanzetten tot daden. Het zijn
ankers die je voor hen uitgooit. De ankers worden symbolen van een
nieuwe toekomst. Metaforen kunnen ook relativeren en de ander
geruststellen.
(1999-10-27/7blz): Communicatiestijlen + uitslag: Communicatiestijlen
vragen, Stijlen van invloed, Indicatiestijlen van leidinggevenden, 360graden-beoordeling, Checklist teamfunctioneren, Carrièreplanning.
Onbekend
Marketing voor welzijns–
en andere nonprofitorganisaties
Onderhandelen;
Stijlindicatie
Korte inhoud
(1996-06-15/18blz): Marketing is een beleidsinstrument dat behulpzaam
kan zijn bij het streven naar het bereiken van gestelde doelen.
Wanneer we ervan uitgaan dat iedere organisatie haar middelen en
capaciteiten inzet om bepaalde doelen met of voor anderen, meestal
mensen buiten die organisatie, te bereiken, dan is de medewerking van
die mensen in een of andere vorm noodzakelijk. Afhankelijk van het
gestelde ‘moeten’ zij informatie opnemen, een mening gaan delen,
ergens aan deelnemen, iets doen of iets laten.
(1993-01-01/1blz) Bij deze methode wordt procesmatig in een aantal
fasen een incident besproken dat door één van de deelnemers in de
werksituatie ervaren is of nog actueel is. Doel: Helder krijgen welke
aanpak ieder kiest bij het incident dat besproken wordt en waarom.
(1999-11-01/3bestanden) Moeten we schudden, vegen of een andere
werkwijze gebruiken om de “zaak” bij elkaar te krijgen. Om hierover
consensus te bereiken en ervoor draagvlak bij de achterban creëren
moeten we onderhandelen. Door 25 spreekwoorden te scoren zou het
kunnen dat u zicht krijgt op uw voorliggende onderhandelstijl(len).
(1999-01-01/ 8blz) De projectleider en het projectteam hebben de
beschikking over een groot aantal instrumenten en technieken om
expliciet aandacht te besteden aan het teamproces en stagnaties
daarin aan de orde te stellen. Deze paragraaf gaat kort in op de zes
denkende hoofddeksels van “De Bono”, aangevuld met enkele andere
instrumenten die kunnen worden gebruikt om het team verder te
ontwikkelen.
(1999-02-01/ 1blz) In de eerste plaatst moet je weten op welke ideeën
je verliefd bent. Die moet je vervolgens uiten. De tweede stap is
mensen zoeken met wie je die ideeën wilt delen. De derde stap is aan
anderen laten zien dat jouw ideeën gedeeld worden door anderen en
dat je samen iets moois bedacht hebt.
Overzicht: Rubrieken
Kennismanagement
Rubriek &
schrijver(s)
Titel
IMPLEMENTATIE VAN
KENNISMANAGEMENT:
DE REGELS VAN HET
SPEL
Kennismanagement:
De elf grootste
hoofdzonden
Kennismanagement
Simon Trussler
Kennismanagement
Lima Fahey & Laurence
Prusak
De grootste uitdaging:
productieve kenniswerker
Kennismanagement
PETER F. DRUCKER
Kennis is een essentieel
bezit
Kennismanagement
Terug naar
Korte inhoud
(1998-12-01/13blz) Koppeling van kennismanagement aan strategische
doelstellingen is een vereiste: wat zijn de essentiële kennisterreinen
waaraan wordt gewerkt en hoe komen ze de onderneming ten goede?
Welke concrete activiteiten komen daarbij kijken en welk effect zou de
verbeterde kennisvergaring en -overdracht op de snelheid, kwaliteit en
kosten van die activiteiten hebben?
(1998-03-01/10blz) Het uitgangspunt bij elk project op het gebied van
organisatieleren is dat de kennis van organisaties degenereert,
verouderd raakt en kan resulteren in verkeerde beslissingen als fouten
in 'wat we weten' en in 'hoe we leren' niet worden opgespoord en
gecorrigeerd. Omdat er nog maar sinds kort systematisch aandacht
wordt geschonken aan kennismanagement, is het extra belangrijk om
deze fouten te achterhalen, zodat wordt voorkomen dat
kennismanagement de zoveelste modegril wordt die veel beloofde maar
weinig opleverde
(1999-10-01/18blz)De werkelijk unieke, vijftigvoudige toename van de
productiviteit van de handarbeider was de belangrijkste verdienste van
het management in de twintigste eeuw. De belangrijkste bijdrage die
het management in de eenentwintigste eeuw moet realiseren is een
soortgelijke productiviteits-verbetering van kenniswerk en
kenniswerkers. Het waardevolste bezit van een onderneming in de
twintigste eeuw was haar productie-apparaat. Het waardevolste bezit
van een organisatie in de eenentwin-tigste eeuw bestaat uit haar
kenniswerkers en hun productiviteit.
'What is Knowledge Management?' - A Birds-Eye View
verslag van een lezing van Karl M. Wiig 19 maart 1996
Overzicht: Rubrieken
Back^ op
Medium
CD-ReWritable
nr
inhoud
001 Boeken en Readers
Laatste Back^
29-8-99 13:27
Door
ZdW
Download