Uploaded by User596

bibliografie-nederlands-nieuw-guinea

advertisement
Het Nederlandse militaire
optreden in Nederlands
Nieuw-Guinea, 1950-1962
Een bibliografisch overzicht
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag is een
gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de
Nederlandse militaire geschiedenis. Het instituut publiceert wetenschappelijke
studies, verzorgt onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten en
maakt zijn verworven kennis en audiovisueel bezit toegankelijk voor een breed
publiek. Voor informatie zie: www.defensie.nl/nimh.
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag, 2013.
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De meningen en
opvattingen die in deze publicatie worden uitgesproken, zijn en blijven de
verantwoordelijkheid van de betreffende auteur. Zij geeft niet noodzakelijk de
mening van de minister van Defensie weer.
Inhoudsopgave
Inleiding
Bibliografisch overzicht
De Nederlandse strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Algemeen
Koninklijke Marine
Korps Mariniers
Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marechaussee
Papoea Vrijwilligers Korps
Overige publicaties
Index
Geraadpleegde instellingen
De Nederlandse militaire presentie in Nederlands
Nieuw-Guinea
Na de soevereiniteitsoverdracht van voormalig Nederlands-Indië aan
Indonesië op 27 december 1949, was het westelijk deel van Nieuw-Guinea
in Nederlandse handen gebleven. In eerste instantie was vooral de
Koninklijke Landmacht verantwoordelijk voor de defensie van het
grondgebied, aangevuld met schepen van de Koninklijke Marine,
vliegtuigen van de Marineluchtvaartdienst en mariniers. In 1955 ging de
verantwoordelijkheid van de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea
over naar de Koninklijke Marine. Vanaf 1956 nam zowel de politieke als
militaire dreiging van Indonesië toe. Intussen verslechterde de
verstandhouding. Indonesië zegde de Unie met Nederland op,
Nederlandse bedrijven in Indonesië werden genationaliseerd en
tienduizenden Nederlanders moesten dit land in 1958 verlaten.
Door het toenemende aantal Indonesische infiltraties besloot de
Nederlandse regering om de defensie van Nederlands Nieuw-Guinea vanaf
1957 te versterken met eenheden van de Koninklijke Landmacht en de
Koninklijke Luchtmacht. Het aantal Nederlandse militairen nam toe tot
ongeveer 10.000 in 1962. In de periode 1950-1962 zijn in totaal ongeveer
30.000 Nederlandse militairen ingezet in het toenmalige Nederlands
Nieuw-Guinea.
Op 1 oktober 1962 droeg Nederland de soevereiniteit over Nederlands
Nieuw-Guinea over aan de Verenigde Naties en werd er een begin
gemaakt met de terugtrekking van de Nederlandse troepen. Op 1 mei
1963 droegen de Verenigde Naties de soevereiniteit over aan de Republiek
Indonesië en werd de naam veranderd in Irian Jaya. Hiermee kwam een
eind aan enkele honderden jaren Nederlandse aanwezigheid in Azië.
Onderzoeksmethode en vindplaatsen
De samensteller heeft gestreefd naar een handzaam overzicht waarmee
de gebruiker snel de belangrijkste literatuur over de Nederlandse militaire
presentie in Nederlands Nieuw-Guinea kan vinden. Voor deze bibliografie
is besloten om de literatuur te beperken tot publicaties in boekvorm.
Bij het zoeken naar literatuur in boekvorm zijn alleen die instellingen
bezocht waarvan redelijkerwijs verwacht mocht worden dat er een zekere
hoeveelheid relevante literatuur aanwezig is, te weten: de Stichting
COGIS te Diemen (COGIS), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde te Leiden (KITLV); het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen
en Museum Bronbeek te Arnhem (KTOMM); het Koninklijk Nederlands
Leger- en Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’ te Soesterberg (KNLWM); de
Koninklijke Militaire Academie te Breda (KMA), het NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies te Amsterdam (NIOD) en het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag (NIMH). Met
behulp van bovenstaande instellingen is deze bibliografie tot stand
gekomen. Een andere bron die van belang is en niet onvermeld mag
blijven is het Interviewproject Nederlandse Veteranen (IPNV) van het
Veteraneninstituut . Dit project bevat een groot aantal interviews met
Nieuw-Guineaveteranen en is voor een groot deel via
http://interview.veteraneninstituut.nl online te beluisteren.
In deze bibliografie staan publicaties over de Nederlandse krijgsmacht en
Nederlands Nieuw-Guinea (1950-1962) centraal. Uiteraard kan de inzet
van de krijgsmacht niet los worden gezien van de (internationale)
politieke context. Daarom bevat de bibliografie ook werken over de
politieke besluitvorming.
Bibliografisch overzicht
De Nederlandse strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea
1. Algemeen
Alberts, A., Het einde van een verhouding : Indonesië en Nederland
tussen 1945 en 1963. Alphen aan de Rijn, 1968; 142 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; NIOD.
Ardon, M.P., Onbekend maakt onbemind. Onderzoek naar de
opvattingen van Nieuw-Guineaveteranen over maatschappelijke
erkenning. Den Helder, 2000; 79 blz.
NIMH; COGIS; KNLWM.
Beus, J.G. de, Morgen, bij het aanbreken van de dag. Nederland
driemaal aan de vooravond van oorlog. Rotterdam, 1977; 424 blz.
NIMH; KMA.
Boom, G. van, De totstandkoming van de defensiegrondslagen
Nieuw-Guinea, 1950-1954. Den Haag, 1989; 18 blz.
NIMH.
Brouwer, J.W.L., J.J.M. Ramakers en A.S. Bos, Regeren zonder rood.
Het kabinet De Quay, 1959-1963. Amsterdam, 2007; 488 blz.
NIMH.
Bijkerk, R. en M. Elands, Oorlogen en vredesmissies : ervaringen
van Nederlandse veteranen 1940-2010. Amsterdam, 2010; 264 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; COGIS.
De Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea. De politieke
ontwikkelingen van 1945-1963. De Nederlandse Strijdkrachten in
Nieuw-Guinea: studies door de historische secties der drie
krijgsmachtdelen onder redactie van de Afdeling Maritieme Historie
vervaardigd in opdracht van de toenmalige Verenigde Chefs van
Staven. Den Haag, 1979; 408 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; KNLWM.
Drooglever, P.J., Een daad van vrije keuze. De Papoea’s van
westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het
zelfbeschikkingsrecht. Amsterdam, 2005; 807 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Dubois, J. en E. Dubois, Nederlands Nieuw-Guinea, 15 januari 1951
tot 15 oktober 1962. Dordrecht, 1992; 129 blz.
NIMH; KTOMM.
Elands, M. en F. Staarman, Afscheid van Nieuw-Guinea. Het
Nederlands-Indonesische conflict (1950-1962). Bussum, 2003; 207
blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; NIOD; COGIS; KNLWM.
Esterik, C. van, Nederlands laatste bastion in de Oost: ekonomie en
politiek in de Nieuw-Guinea-kwestie. Baarn, 1982; 224 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Galen, J.J. van, Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax
Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van
een Papoea-natie. Weesp, 1984; 301 blz.
NIMH; KTOMM; NIOD; KNLWM.
Gase, R., Misleiding of zelfbedrog : een analyse van het Nederlandse
Nieuw-Guinea-beleid aan de hand van gesprekken met betrokken
politici en diplomaten. Baarn, 1984; 224 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Geus, P.B.R. de, De Nieuw-Guinea kwestie. Aspecten van
buitenlands beleid en militaire macht. Leiden, 1984; 261 blz.
NIMH; NIOD; COGIS; KNLWM.
Gonsalves, R.A. en G.J. Verhoog, Mr. Gonsalves memoires.
Amsterdam, 1999; 351 blz.
COGIS.
Goossens, G. en S.U. Zuidema, Nieuw Guinea, de koude oorlog en
de Anti-Revolutionaire Partij. Franeker, 1962; 79 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Graaff, B.G.J. de en C. Wiebes, Villa Maarheeze. De geschiedenis
van de inlichtingendienst buitenland. Den Haag, 1998; 535 blz.
NIMH; KMA; NIOD; KNLWM.
Helfrich, C.E.L., Nieuw-Guinea ... politiek-strategisch. Den Haag,
1955; 12 blz.
KTOMM; KITLV.
Hellema, D.A., Neutraliteit en vrijhandel. De geschiedenis van de
Nederlandse buitenlandse betrekkingen. Utrecht, 2001; 432 blz.
NIMH; KMA; NIOD.
Heijboer, P., De eer en de ellende: Nieuw-Guinea 1962. Zoetermeer,
2012; 410 blz.
NIMH; KTOMM; KMA.
Historische ontwikkeling van de defensiegrondslagen voor
Nederlands Nieuw-Guinea 1949 tot 1962. De Nederlandse
Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door de historische secties
der drie krijgsmachtdelen onder redactie van de Afdeling Maritieme
Historie vervaardigd in opdracht van de toenmalige Verenigde Chefs
van Staven. Den Haag, 1979; 121 blz.
NIMH; KITLV; KNLWM.
Huydecoper van Nigtevecht, J.L.R., Nieuw-Guinea, het einde van
een koloniaal beleid. Den Haag, 1990; 193 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Inzet overzee 1945-1963. Over de inzet van Nederlandse militairen
in Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea en Korea. Den Haag,
1993; 39 blz.
KTOMM.
Kersten, A.E. en F.H. Bergman, Luns. Een politieke biografie.
Amsterdam, 2010; 704 blz.
NIMH; KMA; NIOD.
Kooistra, J., Laatste bericht. Ereveld van Indië en Nieuw-Guinea.
Leeuwarden, 2007; 800 blz.
NIMH; KTOMM; KMA.
Koster, B., Een verloren land. De regering Kennedy en de NieuwGuinea kwestie 1961-1962. Baarn, 1991; 175 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Meijer, H., Den Haag-Djakarta. De Nederlands-Indonesische
betrekkingen 1950-1962. Utrecht, 1994; 712 blz.
NIMH; KTOMM; NIOD; COGIS.
Meijer, W. en E. Krijgsman, Ze zijn gek geworden in Den Haag.
Willem Oltmans en de kwestie Nieuw-Guinea. Amsterdam, 2009;
157 blz.
NIMH; KMA; COGIS.
Nederlands Nieuw-Guinea. Den Haag, 1965; 72 blz.
NIMH.
Nieuw-Guinea. Den Haag, z.j.; 52 blz.
KTOMM; KITLV; KNLWM.
Voorlichtingsboekje over Nieuw-Guinea uitgegeven door de Chef van
de Generale Staf.
Nuis, A., De balenkraai. Kroniek over het einde van Nederlands
Nieuw-Guinea. Schoorl, 2004; 3e druk, 122 blz.
NIMH; KMA; KITLV; NIOD; COGIS; KNLWM.
Om het laatste stukje Indië. Eindrapport Nieuw-Guinea enquête
1993. Utrecht, 1994; 72 blz.
NIMH; KTOMM; KITLV; COGIS; KNLWM.
Penders, C.L.M., The West New Guinea debacle. Dutch
decolonisation and Indonesia 1945-1962. Leiden, 2002; 490 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV.
Peters, F.H., Vervlogen verwachtingen. De teloorgang van NieuwGuinea in 1961-1962. Leiden, 2010; 328 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV.
Peters, T. en J.C.J. Hanssen, Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962.
Een naoorlogse kroniek. Den Haag, 1994; 255 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; NIOD; COGIS; KNLWM.
Poulgrain, G., The genesis of “konfrontasi”. Malaysia, Brunei,
Indonesia 1945-1965. London, 1998; 321 blz.
NIMH.
Practische aanwijzingen voor de overtocht naar Nederlands NieuwGuinea. Wij varen naar Nederlands Nieuw-Guinea. Den Haag, 1962;
39 blz.
KTOMM; KITLV.
Röling, B.V.A., Nieuw Guinea als wereldprobleem. Assen, 1958; 104
blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Ruiter, R.M. de, Luns en het Calimero-complex. Den Helder, 2001;
84 blz.
NIMH.
Saltford, J., The United Nations and the Indonesian takeover of West
Papua, 1962-1969. The anatomy of betrayal. London, 2000; 228
blz.
NIMH.
Schelfhout, A., De zomer van 1962: de laatste gevechten om
Nederlands Nieuw-Guinea in het oerwoud en aan de
conferentietafel. Voorburg, 2010; 220 blz.
NIMH; KTOMM, KMA; KITLV; COGIS; KNLWM.
Schipper, L.M., De politiek-militaire ontwikkelingen in Nederlands
Nieuw-Guinea in de periode 1960-1962 en de rol van de
strijdkrachten, de politie en de Centrale Veiligheidsdienst tegen een
achtergrond van historische ontwikkelingen en verhoudingen. Z.p.,
1994; 54 blz.
NIMH.
Schoor, J.F.A. van der, De Nederlandse strijdkrachten in NieuwGuinea ; 2e deel: De politieke ontwikkelingen van 1945 tot 1962.
De Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door de
historische secties der drie krijgsmachtdelen onder redactie van de
Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht van de
toenmalige Verenigde Chefs van Staven. Den Haag, 1968; 246 blz.
NIMH.
Smit, C., De liquidatie van een imperium. Nederland en Indonesië,
1945-1962. Amsterdam, 1962; 232 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; NIOD.
Vlasblom, D., Papoea: een geschiedenis. Amsterdam, 2004; 670 blz.
NIMH; NIOD; COGIS.
2. Koninklijke Marine
Algemene inlichtingen over Nederlands Nieuw-Guinea ten behoeve
van marinepersoneel. Den Haag, 1965; 50 blz.
NIMH; KITLV; KNLWM.
Betué, P. de, Keesje gooien voor Hare Majesteit : matroos op Hr.
Ms. De Ruyter en in Nieuw Guinea. Bunnik, 1992; 226 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Buising, J.H., In een half jaar de wereld rond : per "Waterman" (met
een paar maanden Nieuw Guinea ertussen) per "Seven Seas". Den
Haag, 1963; 94 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Eijk, A.D. van, De inzet van de tankers Duivendrecht en Bussum
tijdens het conflict om Nieuw-Guinea (1962). Vlaardingen, 2010;
143 blz.
NIMH; KITLV; KNLWM.
Geldhof, N. en R.V.P. Burgerhout, 70 jaar Marineluchtvaartdienst.
Leeuwarden, 1987; 217 blz.
NIMH; KTOMM; KMA.
Goffau, M. de, De valreep beklimmen. Dagboek van een seinerzeemillicien wereldreis aan boord van Hr.Ms. Groningen. Yerseke,
2007; 174 blz.
NIMH; KITLV.
Hellema, D.A., De Karel Doorman naar Nieuw-Guinea. Nederlands
machtsvertoon in de Oost. Amsterdam, 2005; 220 blz.
NIMH; KMA; KITLV; KNLWM.
Holst Pellekaan, R.E. van, I.C. de Regt en J.F. Bastiaans,
Patrouilleren voor de Papoea’s. De Koninklijke Marine in Nederlands
Nieuw-Guinea, 1945-1960. Den Haag, 1989; 207 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; NIOD; COGIS; KNLWM.
Holst Pellekaan, R.E. van, I.C. de Regt en J.F. Bastiaans,
Patrouilleren voor de Papoea’s. De Koninklijke Marine in Nederlands
Nieuw-Guinea, 1960-1962. Den Haag, 1990; 173 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; NIOD; COGIS; KNLWM.
Jaarboek van de Koninklijke Marine. Den Haag.
NIMH.
Kop, H.J.E. van der, Nog maar achttien maanden, arme sodemieter.
Aantekeningen en herinneringen willekeurig over zijn verblijf in
Nederlands Nieuw-Guinea, 1955-1956. Voorburg, 2001; 175 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; COGIS; KNLWM.
Korbee, P., 90 jaar Marineluchtvaartdienst: 1917-2007. Een unieke
periode van de marineluchtvaart. Rijnsburg, 2010; 336 blz.
NIMH; KITLV.
Kuperus, D., Dood door schuld, een MLD geheim ontrafeld of hoe
door de schuld van de MLD, een vliegtuigbemanning de dood vond
en alles werd verzwegen, een doofpotaffaire in optima forma.
Katwijk, 2011; 48 blz.
NIMH; KTOMM.
Moojen, W.H. en J. Mulder, Koninklijke Marine in beeld. Bergen,
2001; 159 blz.
NIMH; KITLV.
…Nieuw-Guinea torn… Den Haag, z.j.; 52 blz.
Voorlichtingsboekje over Nieuw-Guinea uitgegeven door het
Ministerie van Marine.
NIMH; KTOMM; KITLV; KNLWM.
Platje, W., Een zee van geheimen. Inlichtingenoperaties tijdens de
Koude Oorlog. Amsterdam, 2010; 393 blz.
NIMH; KMA.
Regt, I.C. de en J.F. Bastiaans, De periode van 1 januari 1945 tot 1
maart 1955. De Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea:
studies door de historische secties der drie krijgsmachtdelen onder
redactie van de Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht
van de toenmalige Verenigde Chefs van Staven: zesde deel, boek 1.
De Koninklijke Marine van 1 januari 1945 tot 22 november 1962.
Den Haag, 1989.
NIMH.
Regt, I.C. de en J.F. Bastiaans, De periode van 1 maart 1955 tot 1
november 1960. De Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea:
studies door de historische secties der drie krijgsmachtdelen onder
redactie van de Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht
van de toenmalige Verenigde Chefs van Staven: zesde deel, boek
2a. De Koninklijke Marine van 1 januari 1945 tot 22 november
1962. Den Haag, 1989.
NIMH.
Regt, I.C. de en J.F. Bastiaans, De Koninklijke Marine van 1 januari
1945 tot 22 november 1962. Bijlagen behorende bij boek 2a. De
Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door de
historische secties der drie krijgsmachtdelen onder redactie van de
Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht van de
toenmalige Verenigde Chefs van Staven: zesde deel, boek 2b. De
Koninklijke Marine van 1 januari 1945 tot 22 november 1962. Den
Haag, 1989.
NIMH.
Regt, I.C. de en J.F. Bastiaans, De periode van 1 november 1960 tot
23 november 1962. De Nederlandse Strijdkrachten in NieuwGuinea: studies door de historische secties der drie
krijgsmachtdelen onder redactie van de Afdeling Maritieme Historie
vervaardigd in opdracht van de toenmalige Verenigde Chefs van
Staven: zesde deel, boek 3a. De Koninklijke Marine van 1 januari
1945 tot 22 november 1962. Den Haag, 1989.
NIMH.
Regt, I.C. de en J.F. Bastiaans, De Koninklijke Marine van 1 januari
1945 tot 22 november 1962. Bijlagen behorende bij boek 3a. De
Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door de
historische secties der drie krijgsmachtdelen onder redactie van de
Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht van de
toenmalige Verenigde Chefs van Staven: zesde deel, boek 3b. De
Koninklijke Marine van 1 januari 1945 tot 22 november 1962. Den
Haag, 1989.
NIMH.
Regt, I.C. de en J.F. Bastiaans, De slotbeschouwing. Aanhangsels I
t/m III. De Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies
door de historische secties der drie krijgsmachtdelen onder redactie
van de Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht van de
toenmalige Verenigde Chefs van Staven: zesde deel, boek 4. De
Koninklijke Marine van 1 januari 1945 tot 22 november 1962. Den
Haag, 1989.
NIMH.
Roels, H.N.B., A.A. Lemmers en J.C. Kreffer, Toppi’s in de tropen.
Herinneringen van een hydrograaf aan Nieuw-Guinea (1954-1960).
Amsterdam, 2004; 252 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Rijnhout, B.M., Kruisvaarders van de archipel. Catalina vliegboten
van de Marineluchtvaartdienst, 1941-1957. Emmen, 2010; 352 blz.
NIMH; KTOMM; KITLV.
Schoonoord, D.C.L., Pugno Pro Patria. De Koninklijke Marine tijdens
de Koude Oorlog. Franeker, 2012; 395 blz.
NIMH; KMA.
Valkenier, W.A.J.P., Op de valreep. Emmen, 2008; 248 blz.
NIMH; KTOMM; KITLV.
3. Korps Mariniers
Bosman, J. en R. Escher, Giovanni Hakkenberg. Mens en marinier.
2010; 235 blz.
NIMH; KTOMM; KITLV.
Gravestijn, J., Mariniers en andere wonderen. Kiel-Windeweer,
1989; 192 blz.
NIMH; KITLV.
Mac Mootry, J., In dienst bij het Korps Mariniers. ‘U heeft niet te
verzoeken, doch te gebieden’. Utrecht, 1995; 253 blz.
NIMH; KTOMM; KITLV.
Nicolas, C.B., Nederlands Nieuw-Guinea, 1950-1962. Rotterdam,
1987; 52 blz.
NIMH.
Peters, T., Sta je fout, dan sta je toch goed. De jaren zoals ik ze heb
beleefd in het Korps Mariniers, ook al klinkt het soms hard. Zwolle,
2003; 390 blz.
NIMH.
Roos, G.K.R. de, De marinierskant van het verhaal, november 1960november 1962. Den Haag, 1979; 285 blz.
NIMH; KMA; NIOD; KNLWM.
Teitler, G. en C. Homan, Het Korps Mariniers, 1942-heden.
Amsterdam, 1985; 83 blz.
NIMH; KMA.
Voorontwerp voor een handleiding betreffende het patrouilleren in
Nederlands Nieuw-Guinea. Z.p., 1957; 131 blz.
NIMH; KITLV.
4. Koninklijke Landmacht
De Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea, 3e deel: De
landstrijdkrachten van januari 1945 tot maart 1955 ; Boek 2: De
landstrijdkrachten in de periode van 20 december 1949 tot 1 maart
1955. De Nederlandse Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door
de historische secties der drie krijgsmachtdelen onder redactie van
de Afdeling Maritieme Historie vervaardigd in opdracht van de
toenmalige Verenigde Chefs van Staven. Den Haag, 1971; 242 blz.
NIMH; KNLWM.
De Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea, 4e deel: De
landstrijdkrachten van 1958 tot en met 1962. De Nederlandse
Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door de historische secties
der drie krijgsmachtdelen onder redactie van de Afdeling Maritieme
Historie vervaardigd in opdracht van de toenmalige Verenigde Chefs
van Staven. Den Haag, 1972; 378 blz.
NIMH; KNLWM.
Dorst, H.L., De Nederlandse strijdkrachten in Nieuw-Guinea van 15
augustus 1945 – 28 februari 1955. Den Haag, 1965; 78 blz.
NIMH.
Elands, M., Het Regiment infanterie Oranje Gelderland. Amsterdam,
2006; 160 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; KNLWM.
Hoffenaar, J. en B. Schoenmaker, Met de blik naar het Oosten. De
Koninklijke Landmacht, 1945-1990. Den Haag, 1994; 535 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; COGIS.
Janssen, J.A.M.M., P.M.H. Groen en C.M. Schulten, Stoottroepen
1944-1984. Utrecht, 1984; 160 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Kamies, J. en E. Keijzer, 940e in de tropen. Droom en werkelijkheid
in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Herinneringen aan de 940e
Afd LtLua in Sorong, 19 april – 5 november 1962. Z.p., 2012; 99
blz.
NIMH.
Klinkert, W., R.U.M.M. Otten en J.F. Plasmans, 75 jaar
luchtdoelartillerie, 1917-1992. Den Haag, 1992; 240 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Krijger, T.A., Het Korps Commandotroepen, 1942-1997. Den Haag,
1997; 192 blz.
NIMH; KTOMM; KMA.
Nortier, J.J. en J.W. de Leeuw, Het 6e Infanterie Bataljon in NieuwGuinea. De geschiedenis van een geruisloos opgelost bataljon.
Kerkdriel, 2000; 100 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; COGIS; KNLWM.
Saris, W.P.B.R., Van Zelfstandige tot 7e Afdeling. Herinneringen aan
de lichte luchtdoelartillerie op Biak, Nieuw-Guinea, 1958-1962. Ede,
1997; 183 blz.
NIMH; KNLWM.
Sleeuwen, J. van en A. Sanders, Van Uden naar Nieuw-Guinea en
terug. De soldaten uit de gemeente Uden in Nieuw-Guinea. Uden,
2011; 64 blz.
NIMH; KTOMM; KITLV.
Smidt, H.A.R., Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene.
Garderegiment fuseliers Prinses Irene, 1941-1991. Schalkhaar,
1991; 128 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Voorlopige organisatie van de Landmacht Nieuw-Guinea. Z.p., 1951.
KNLWM.
5. Koninklijke Luchtmacht
Bont, B. de, Van Breda naar Biak. De belevenissen van Daan Duval
bij de Koninklijke Luchtmacht in de jaren ’50 en ’60. Den Haag,
2004; 183 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; COGIS.
Elk, B. van en H. Kauffman, 50 jaar na dato. Vijftien veteranen
vertellen over hun periode op Nederlands Nieuw-Guinea 1958-1962.
Den Haag, 2008; 116 blz.
NIMH; KMA; COGIS.
Hoogendijk, C. en J.W.G. Nijssen, Bandbox. Een halve eeuw
Nederlandse gevechtsleiding. Nieuw Milligen, 200; 404 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KNLWM.
Kock, W.J.E., 25 jaar 322. 1943-12 juni 1968. Den Haag, 1968; 148
blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV.
Lutgert, W.H. en B. Sorgedrager, 322 Squadron: sporen van zijn
verleden, lijnen in zijn geschiedenis. Den Haag, 1993; 120 blz.
NIMH; KMA; KNLWM.
Mikmak, J.P., Het aandeel van de Koninklijke Luchtmacht in de
gebeurtenissen van rondom Nederlands Nieuw-Guinea gedurende de
periode november 1958 t/m november 1962. De Nederlandse
Strijdkrachten in Nieuw-Guinea: studies door de historische secties
der drie krijgsmachtdelen onder redactie van de Afdeling Maritieme
Historie vervaardigd in opdracht van de toenmalige Verenigde Chefs
van Staven. Den Haag, 1979; 452 blz.
NIMH; KNLWM.
Schram, P.L., Boven de Wadden, dag en nacht. Belevenissen en
achtergronden van het vliegende reddingsteam van de Koninklijke
Luchtmacht. Den Haag, 2003; 355 blz.
NIMH; KMA; KNLWM.
6. Koninklijke Marechaussee
Beer Poortugael, D.J.H.N. den, De Koninklijke Marechaussee in
Nederlands Nieuw-Guinea. Het Wapen naar een uithoek der aarde.
Buren, 2007; 34 blz.
NIMH; KMA; KITLV.
7. Papoea Vrijwilligers Korps
Bruggen, C. van, ‘Verget ons niet’: het Papoea Vrijwilligers Korps
(1961-1963). Soesterberg, 2011; 316 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV; COGIS; KNLWM.
Heuven, W.A. van, Rapport betreffende de oprichting van een
militair korps, bestaande uit Papoea’s in Nederlands Nieuw-Guinea.
Hollandia, 1960; 50 blz.
KITLV.
8. Overige publicaties
Bak, P. en B. Kout, Pancrassers onder de wapenen in de tropen,
1946-1962. Amstelveen, 2010; 192 blz.
KITLV.
Bakker, T., Verhalen van veteranen : gesprekken met veteranen.
Harderwijk, 2009; 128 blz.
NIMH; KTOMM; KMA; KITLV.
Berends, B.F., Tahoen 2 jang soedah loepa : de vergeten jaren,
Twentse jongens in Nederlands-Oostindie en Nieuw-Guinea 19421962. Haaksbergen, 1993; 293 blz.
NIMH; KTOMM; NIOD; COGIS; KNLWM.
Berg, P. van den en H. van Driel, Militairen uit Heeswijk, Dinther en
Loosbroek in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea, 1945-1962.
Dinther, 1999; 210 blz.
KTOMM; KITLV; KNLWM.
Berlo, B. van en G.A. Geerts, En ons moeder skrûwde. Gemertse
jongens als militair in Indonesië en Nieuw-Guinea 1945-1962.
Gemert, 1997; 197 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Brongersma, L.D. en G.F. Venema, Het witte hart van NieuwGuinea: met de Nederlandse expeditie naar het Sterrengebergte.
Amsterdam, 1960; 281 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Bijnen, J.F.C.M., Veldhovense jongens in Nederlands-Indië en
Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962. Veldhoven, 1999; 128 blz.
NIMH; KTOMM; COGIS.
Diessen, J.R. van, R.P.G.A. Voskuil en G.H. Dekker, Boven Indië.
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto’s, 1921-1963.
Purmerend, 1993; 159 blz.
NIMH; KTOMM; KMA: KNLWM.
Geijn, A. van de en C. van den Heuvel, Nooit vergeten, djangan
lupa. Een geschiedenis van de jongens uit Puiflijk, Horssen, Druten,
Deest en Afferden in Indië en op Nieuw-Guinea tussen 1945 en
1963. Wijchen, 2006; 205 blz.
KITLV.
Jannink, B., 10 jaar pionieren in Nederlands Nieuw-Guinea.
Augustus 1952 – maart 1962. De Lutte, 1999; 104 blz.
KTOMM; KITLV.
Jong, J.W de, B. Weijs en G. de Jong, Monumenten/gedenktekens in
de provincie Zuid-Holland voor de militairen die in de periode 19451962 in het voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn
overleden. Maassluis, 2006; 108 blz.
NIMH; KTOMM; KNLWM.
Koolen, M., “Deze herinnering wil ik bewaren”. Gedenkboek van de
Deurnese militairen in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in de
periode 1945-1962, uit Deurne, Liessel, Neerkant, Helehaven,
Vlierden en Zeilberg. Deurne, 2002; 160 blz.
KTOMM; KITLV.
Ruiter, R.M. de, Guerrillabestrijding in Nieuw-Guinea, met dank aan
het verleden. Een studie naar de bestrijding van de Indonesische
infiltranten tijdens de kwestie Nieuw-Guinea en het gebruik van de
lessen en ervaringen van de Nederlandse strijdkrachten met contraguerrilla uit het verleden. Amsterdam, 2002; 88 blz.
KTOMM.
Soldaten schrijven uit Nieuw-Guinea. Amsterdam, 1962; 15 blz.
KITLV.
Visker, D.A., Nieuw-Guinea. Herinneringen uit de periode 19491955. Standplaatsen Biak, Sentani, Hollandia-stad en Ifar. Den
Haag, 1990; 80 blz.
NIMH; KITLV.
Vos, R., Cranendonckse jongens in Indië en Nieuw-Guinea, 19451962. Z.p., 2009; 339 blz.
NIMH; KITLV.
Wal, C. van der, Klappermelk & klompen. Veteranen vertellen over
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Utrecht, 2008; 96 blz.
NIMH; KITLV; COGIS.
Index
Alberts, A.
Ardon, M.P.
Bak, P.
Bakker, T.
Bastiaans, J.F.
Beer Poortugael, D.J.H.N. den
Berends, B.F.
Berg, P. van den
Bergman, F.H.
Berlo, B. van
Betué, P. de
Beus, J.G. de
Bont, B. de
Boom, G. van
Bos, A.S.
Bosman, J.
Brongersma, L.D.
Brouwer, J.W.L.
Bruggen, C. van
Buising, J.H.
Burgerhout, R.V.P.
Bijkerk, R.
Bijnen, J.F.C.M.
Dekker, G.H.
Diessen, J.R. van
Dorst, H.L.
Driel, H. van
Drooglever, P.J.
Dubois, J.
Elands, M.
Elk, B. van
Escher, R.
Esterik, C. van
Eijk, A.D. van
Galen, J.J. van
Gase, R.
Geerts, G.A.
Geldhof, N.
Geus, P.B.R. de
Geijn, A. van de
Goffau, M. de
Gonsalves, R.A.
Goossens, G.
Graaff, B.G.J. de
Gravestijn, J.
Groen, P.M.H.
Hanssen, J.C.J.
Helfrich, C.E.L.
Hellema, D.A.
Heuvel, C. van den
Heuven, W.A. van
Heijboer, P.
Hoffenaar, J.
Holst Pellekaan, R.E. van
Homan, C.
Hoogendijk, C.
Huydecoper van Nigtevecht, J.L.R.
Jannink, B.
Janssen, J.A.M.M.
Jong, G. de
Jong, J.W de
Kamies, J.
Kauffman, H.
Kersten, A.E.
Keijzer, E.
Klinkert, W.
Kock, W.J.E.
Kooistra, J.
Koolen, M.
Kop, H.J.E. van der
Korbee, P.
Koster, B.
Kout, B.
Kreffer, J.C.
Krijger, T.A.
Krijgsman, E.
Kuperus, D.
Leeuw, J.W. de
Lemmers, A.A.
Lutgert, W.H.
Mac Mootry, J.
Meijer, H.
Meijer, W.
Mikmak, J.P.
Moojen, W.H.
Mulder, J.
Nicolas, C.B.
Nortier, J.J.
Nuis, A.
Nijssen, J.W.G.
Otten, R.U.M.M.
Penders, C.L.M.
Peters, F.H.
Peters, T.
Plasmans, J.F.
Platje, W.
Poulgrain, G.
Ramakers, J.J.M.
Regt, I.C. de
Roels, H.N.B.
Röling, B.V.A.
Roos, G.K.R. de
Ruiter, R.M. de
Rijnhout, B.M.
Saltford, J.
Sanders, A.
Saris, W.P.B.R.
Schelfhout, A.
Schipper, L.M.
Schoenmaker, B.
Schoonoord, D.C.L.
Schoor, J.F.A. van der
Schulten, C.M.
Sleeuwen, J. van
Smidt, H.A.R.
Smit, C.
Sorgedrager, B.
Staarman, F.
Teitler, G.
Valkenier, W.A.J.P.
Venema, G.F.
Verhoog, G.J.
Visker, D.A.
Vlasblom, D.
Vos, R.
Voskuil, R.P.G.A.
Wal, C. van der
Weijs, B.
Wiebes, C.
Zuidema, S.U.
Geraadpleegde instellingen
COGIS
Stichting Cogis (voorheen ICODO)
Nienoord 5
1112 XE Diemen
telefoon: 020-6601930
e-mail: [email protected]
website: www.cogis.nl
NIMH
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Frederikkazerne
Gebouw 35
Van der Burchlaan 31
2597 PC Den Haag
Postbus 90701
2509 LS Den Haag
telefoon: 070-3165836
e-mail: [email protected]
website: www.defensie.nl/nimh
KITLV
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Reuvensplaats 2
2311 BE Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden
telelfoon:071 527 2295
e-mail: [email protected]
website: www.kitlv.nl
KMA
Koninklijke Militaire Academie
Kasteelplein 10
Postbus 90002
4800 PA Breda
telefoon: 076-5273656
e-mail: [email protected]
website: www.defensie.nl/nlda
KNLWM
Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’
Hobbemalaan 5
3712 AZ Huis ter Heide
telefoon: 085-2736510
e-mail: [email protected]
website: www.legermuseum.nl
KTOMM
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek
Velperweg 147
6824 MB Arnhem
telefoon: 026-3763555
e-mail: [email protected]
website: www.bronbeek.nl
NIOD
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
e-mail: [email protected]
website: www.niod.nl
Download