Uploaded by Ela Nata

Overzicht diagnostisch materiaal Gedrag Emotie

advertisement
1
SDP GEDRAG EN EMOTIE – OVERZICHT DIAGNOSTISCH MATERIAAL – beoordeling tests januari 2014
Meetinstrumenten bruikbaar bij indicerende onderzoeksvragen
KINDKENMERKEN
BIJ ONDERZOEKSVRAGEN ONAFHANKELIJK VAN EEN DIAGNOSE
INSTRUMENT
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Vragenlijst executieve functies
5 – 18 jaar
Leerling, ouder, leerkracht
CBSA, Compententiebelevingsschaal voor
Adolescenten
Vragenlijst zelfconcept/competentiebeleving
12 – 18 jaar
Leerling
CBSK, Competentiebelevingsschaal voor
Kinderen
Vragenlijst zelfconcept/competentiebeleving
8 – 12 jaar
Leerling
HIPIC, Hiërarchische
Persoonijkheidsvragenlijst voor Kinderen
Dimensionale vragenlijst 5-factorenmodel
persoonlijkheid
6 – 13 jaar
Ouder, leerkracht
GPS, Screeningslijst voor
gedragsproblemen in de school - BaO
Gedragsobservatielijst
6 – 13 jaar
Leerkracht
PMT-K-2, Prestatie Motivatie Test voor
Kinderen
Vragenlijst prestatiemotivatie, positieve/negatieve
faalangst en sociale wenselijkheid
BRIEF, Behavior Rating Inventory of
Executive Functioning
RS-nl, Resilience Scale
SAQI, School Attitude Questionnaire
Internet
BaO: 5
de
ste
de
en 6
de
SO: 1 , 2
leerjaar
Leerling
de
en 3 jaar
Vragenlijst mentale veerkracht
Vanaf 16 jaar
Leerling
Vragenlijst gedrag en opvattingen over school
(adaptieve online-versie van de SVL)
9 – 16 jaar
Leerling
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
2
SVL, Schoolvragenlijst
TEA-ch, Test for Everyday Attention for
children
Peernominatie-instrument
Vragenlijst gedrag en opvattingen over school
9 – 16 jaar
Leerling
Test aandachtsproblemen
6 – 16 jaar
Leerling
Vragenlijst verbale, fysieke en relationele agressie
9 – 12 jaar
Leeftijds- of klasgenoten
Vragenlijst emotieregulatiestrategieën
8 - 18 jaar
Leerling
Observatielijst ontwikkelingsniveau op het gebied van
zelfregulatie
8 - 21 jaar
Leerkrachten,
zorgcoördinatoren
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Brede inventarisatie leerlingfunctioneren –
signaleren ADHD
Kleuter en lager
onderwijs
Ouder, leerkracht
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Instrument sociaal-cognitieve vaardigheden in de
school- en thuissituatie
4 – 12 jaar
Leerling (testing)
Observatieschaal sociaal probleemgedrag
4 – 18 jaar
Ouder, begeleider
NIEUWE TESTS
FEEL-KJ, Vragenlijst over Emotieregulatie
bij Kinderen en Jongeren, versie
ZO! Zelfregulatie in het onderwijs
BIJ AANDACHTS- EN WERKHOUDINGSPROBLEMEN OF NA DIAGNOSE ADHD
INSTRUMENT
ADHD-monitor
BIJ PROBLEMEN IN DE SOCIALE COMMUNICATIE EN INTERACTIE OF NA DIAGNOSE ASS
INSTRUMENT
SCVT, Sociaal en Cognitieve
Vaardighedentest
VISK, Vragenlijst Inventarisatie van Sociaal
gedrag bij Kinderen
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
3
BIJ ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF VERSTANDELIJKE BEPERKING IN COMBINATIE MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE
PROBLEMEN
INSTRUMENT
ComVoor, Voorlopers in communicatie
PEDI-NL, Pediatric Evaluation of Disability
Inventory
SEO-R, Schaal voor Emotionele
Ontwikkeling bij mensen met een
verstandelijke beperking
Vineland Screener
Vineland-Z, Vineland Adaptive Behavior
Scale
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Instrument ondersteunende communicatie
Kinderen en
volwassenen met ASS
Leerling (testing)
Vragenlijst zelfredzaamheid
0;6 tot 7;6 jaar
Ouder, leerkracht,
begeleider
Vragenlijst emotionele ontwikkeling
Kinderen, jongeren en
volwassenen met
verstandelijke beperking
Ouder, leerkracht,
begeleider
Vragenlijst adaptief functioneren
Kinderen, jongeren en
volwassenen met
ontwikkelingsniveau tot 6
jaar
Ouder, leerkracht,
begeleider
Interview sociale redzaamheid
5 – 18 jaar
Ouder, leerkracht,
begeleider
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
4
CONTEXTKENMERKEN, AFSTEMMING KIND/CONTEXT
BIJ ONDERZOEKSVRAGEN ONAFHANKELIJK VAN EEN DIAGNOSE
INSTRUMENT
GKS-II, Gezinsklimaatschaal
LLRV, Leerling Leerkracht Relatie
Vragenlijst
OKIV-R, Ouder-kind Interactie Vragenlijst
Revised
Kijkwijzers Pameijer
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Vragenlijst gezinsklimaat en -functioneren
vanaf 11 jaar
Leerling, ouder
Vragenlijst relatie leerkracht met specifieke leerling
3 – 12 jaar
Leerkracht
Vragenlijst opvoedingsrelatie
8 – 18 jaar
Leerling, ouder
Observatietool onderwijsleersituatie
Basisonderwijs (SO:
inspiratie)
Leerkracht
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Werkinstrument samenwerking ouder dienstverlener
Kinderen met ASS
Ouder
Instrument autismespecifieke kwaliteitskenmerken
Voorzieningen voor
personen met ASS
Leerkracht, begeleider
Zelfevaluatie adequaat tegemoetkomen aan
zorgvragen van kinderen met ASS
Gewoon en
buitengewoon onderwijs
Leerkracht, begeleider
Vragenlijst communicatiestijl tav personen met ASS
Professionelen
Leerkracht, begeleider
BIJ PROBLEMEN IN DE SOCIALE COMMUNICATIE EN INTERACTIE OF NA DIAGNOSE ASS
INSTRUMENT
Beter samen
ASKe, Autismespecifieke
Kwaliteitsevaluatie
Autisme Kijkwijzer
B², Omgaan met autisme. Instrument voor
zelfreflectie
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
5
MEETINSTRUMENTEN BRUIKBAAR BIJ ONDERKENNENDE ONDERZOEKSVRAGEN
KINDKENMERKEN
BIJ BREDE ONDERZOEKSVRAGEN
INSTRUMENT
HIPIC, Hiërarchische
Persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen
SDQ – Strength & Difficulties
Questionnaires
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Dimensionale vragenlijst 5-factorenmodel
persoonlijkheid
6 – 13 jaar
Ouder, leerkracht
Breed spectrum van gedrag in kaart brengen, met
inbegrip van positieve kenmerken
leerling, ouder, leerkracht
4 – 18 jaar
Verschillende versies beschikbaar
YSR – Youth Self Report
Breed spectrum probleemgedrag inventariseren –
eerste aanwijzing voor psychopathologie
11 – 18 jaar
CBCL - Child Behavior Checklist voor kinderen
(1,5 – 5j)
Breed spectrum probleemgedrag inventariseren –
eerste aanwijzing voor psychopathologie
1 ½ - 5 jaar
CBCL - Child Behavior Checklist voor
kinderen (6 – 18j)
Breed spectrum probleemgedrag inventariseren –
eerste aanwijzing voor psychopathologie
6 - 18 jaar
C-TRF – Caregiver-Teacher’s Report Form
Breed spectrum probleemgedrag inventariseren –
eerste aanwijzing voor psychopathologie
1 ½ - 5 jaar
Leerkracht
TRF - Teacher Report Form
Breed spectrum probleemgedrag inventariseren –
eerste aanwijzing voor psychopathologie
6 - 18 jaar
Leerkracht
Inventarisatie gedragsmoeilijkheden bij adolescenten
12 - 18 jaar
Leerling, ouder, leerkracht
KLAD, Klachtenlijst Adolescenten
Leerling
Ouder, leerkracht
Ouder, leerkracht
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
6
NPV-J-2, Junior Nederlandse
Persoonlijkheidsvragenlijst
Vragenlijst persoonlijkheidskenmerken
9 - 16 jaar
Leerling
Vragenlijst sociaal-emotionele problemen
4 - 18 jaar
Ouder, leerkracht
Vragenlijst sociaal-emotionele ontwikkeling
4 - 11 jaar
Leerkracht
Vragenlijst emotieregulatiestrategieën
8 - 18 jaar
Leerling
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Dimensionale gedragsvragenlijst
aandachtsproblemen en hyperactiviteit
16 - 25 jaar
Leerling
Gedragsbeschrijvingen voor ADHD, OD en CD
6 -16 jaar
Ouder, leerkracht
CRS-R, Conners’ Rating Scale-Revised
Brede inventarisatie ADHD-gedragskenmerken en
comorbide problemen
3 - 18 jaar
Leerling, ouder, leerkracht
GvK, Gedragsvragenlijst voor Kleuters
Gedragsbeschrijvingen voor ADHD, OD en CD
3 - 6 jaar
Ouder, leerkracht
INSTRUMENT
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
SCQ, Social Communication Questionnaire
Screeningsinstrument autisme; sociaalcommunicatief gedrag
Vanaf 4 jaar
Ouder
SEV, Sociaal-Emotionele Vragenlijst
SCHOBL-R, Beoordeling van schoolgedrag
NIEUWE TEST
FEEL-KJ, Vragenlijst over Emotieregulatie
bij Kinderen en Jongeren, versie
BIJ VERMOEDEN VAN ADHD
INSTRUMENT
ZVAH: Zelfrapportagelijst Voor
Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit
voor kindertijd en volwassenheid (16-25)
VvGK, Vragenlijst voor Gedragsproblemen
bij Kinderen
BIJ VERMOEDEN VAN ASS
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
7
Instrument sociaal-cognitieve vaardigheden in de
school- en thuissituatie.
4 – 12 jaar
Leerling
Individueel screeningsinstrument sociale
beperkingen bij ASS
4 – 18 jaar
Ouder
Pragmatische stoornissen identificeren bij kinderen
met communicatieproblemen en hypothese ASS
toetsen
4 – 15 jaar
Ouder
Individueel screeningsinstrument sociale
beperkingen bij ASS
3 – 18 jaar
ouder / verzorger
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
VvGK, Vragenlijst voor Gedragsproblemen
bij Kinderen
Gedragsbeschrijvingen voor ADHD, OD en CD
6 -16 jaar
Ouder, leerkracht
GvK, Gedragsvragenlijst voor Kleuters
Gedragsbeschrijvingen voor ADHD, OD en CD
3 - 6 jaar
Ouder, leerkracht
Onthechting, psychopathie meten
4 – 18 jaar
Ouder, leerkracht
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Zelfrapportagelijst angst en depressie
8 – 17 jaar
Leerling, ouder
SCVT, Sociaal en Cognitieve
Vaardighedentest
SRS, Social Responsiveness Scale
CCC-2-NL, The Children’s Communication
Checklist
NIEUWE TEST
SRS-2, Social Responsiveness Scale
BIJ VERMOEDEN VAN GEDRAGSSTOORNIS
INSTRUMENT
VFO, Vragenlijst Fundamentele
Onthechting
BIJ VERMOEDEN VAN DEPRESSIEVE STOORNIS
INSTRUMENT
RCADS, Revised Children’s Anxiety and
Depression Scale
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
8
CDI, Children’s Depression Inventory
Indicatie ernst van depressieve symptomen
7 – 18 jaar
Leerling
Zelfrapportagevragenlijst ernst van depressie
Vanaf 13 jaar
Leerling
zelfrapportagelijst en oudervragenlijst; indicatie ernst
van depressieve symptomen
8-21 jaar
Leerling, ouder
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Zelfrapportagelijst angst en depressie
8 – 17 jaar
Leerling, ouder
Zelfrapportagelijst subjectief ervaren angst
4 – 12 jaar
Leerling
SCARED-NL, Screen for Child Anxiety
Related Emotional Disorders
Screeningsinstrument angstsymptomen
7 – 19 jaar
Leerling
PMT-K-2, Prestatie Motivatie Test voor
Kinderen
Vragenlijst prestatiemotivatie, positieve/negatieve
faalangst en sociale wenselijkheid
de
leerling
BDI-II, Beck Depression Inventory, Second
Edition
NIEUWE TEST
CDI-2 Vragenlijst voor depressie bij
kinderen en jongeren
BIJ VERMOEDEN VAN ANGSTSTOORNIS
INSTRUMENT
RCADS, Revised Children’s Anxiety and
Depression Scale
VAK 4-12, Vragenlijst voor Angst bij
Kinderen
BaO: 5
ste
de
en 6
de
SO: 1 , 2
leerjaar
de
en 3 jaar
BIJ ONTWIKKELINGSACHTERSTAND OF VERSTANDELIJKE BEPERKING IN COMBINATIE MET GEDRAGS- EN EMOTIONELE
PROBLEMEN
INSTRUMENT
VOG, Vragenlijst voor Ontwikkeling en
Gedrag
BESCHRIJVING
DOELGROEP
INFORMATIEBRON
Emotionele en gedragsproblemen bij verstandelijke
beperking
6 – 18 jaar
Ouder, leerkracht
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
9
AVZ-R, Autisme- en Verwante
stoornissenschaal voor Zwakzinnigen –
Revisie
Inschatten aanwezigheid pervasieve
ontwikkelingsstoornis bij verstandelijke beperking
2 – 70 jaar
Leerkracht, begeleider
1ste keuze
2de keuze
Enkel indicerende waarde
Dit overzicht werd geïnspireerd op het overzicht testfiches L&S van VCLB Roeselare
Download