Tweede Kamer der Staten

advertisement
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2003–2004
2
Aanhangsel van de Handelingen
Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden
1906
Vragen van het lid Aptroot (VVD)
aan de minister van Economische
Zaken over een passende regeling
voor klokkenluiders. (Ingezonden
23 juni 2004)
1
Kent u het bericht «NMA vraagt
Kabinet passende regeling voor
klokkenluiders»?1
2
Onderschrijft u de mening van de
Directeur-Generaal van de NMA dat
klokkenluiders onontbeerlijk zijn om
misstanden in de openbaarheid
krijgen?
3
Wat is uw oordeel over de door de
Directeur-Generaal van de NMA
voorgestelde klokkenluidersregeling?
4
Bent u bereid een dergelijke regeling
op korte termijn in te voeren?
5
Wat is uw oordeel over het afwijzen
van een regeling met de heer Bos?
1
Het Financiële Dagblad, 18 juni jl.
Antwoord
Antwoord van minister Brinkhorst
(Economische Zaken). (Ontvangen
8 juli 2004)
1
Ja.
KVR20695
2030416390
0304tkkvr1906
ISSN 0921 - 7398
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2004
2
Ik ben van mening dat klokkenluiders
van doorslaggevend belang kunnen
zijn bij het aan de kaak stellen van
misstanden. In die zin zijn
klokkenluiders complementair aan
toezicht op naleving van
mededingingsregels.
3
De Directeur-generaal van de NMa
heeft geen concrete voorstellen
gedaan inzake «een
klokkenluiderregeling». De
Directeur-generaal van de NMa heeft
uit het perspectief van de
toezichthouder aangegeven dat
klokkenluiders en andere informanten
belangrijk zijn voor de NMa.
Ik vind dat bedrijven en
overheidsinstellingen moeten
beseffen dat openheid en
transparantie onontbeerlijk zijn voor
een goed functionerende economie.
Binnen de publieke sector kunnen
klokkenluiders zich melden bij een
vertrouwenspersoon en uiteindelijk
bij een onafhankelijke commissie als
andere wegen doodlopen. Ik ben van
mening dat in de private sector
tenminste een zelfde regeling zou
moeten gelden.
overlegd. In aanvulling op de
adviesaanvraag aan de SER van
17 mei jongstleden inzake de
gedragsregels rond klokkenluiders in
de private sector, zal tevens worden
ingegaan op het aspect anonimiteit
van klokkenluiders. Na ommekomst
van dit advies zal het Kabinet met een
reactie komen en u nader informeren.
5
Personen die misstanden aan de kaak
stellen en hun eigen belang
ondergeschikt maken aan het
maatschappelijk belang past groot
respect. De heer Bos heeft op dat
punt een moedig besluit genomen
om in de openbaarheid te treden. Dat
schrijft ook de Minister-president in
zijn brief van 21 juni jongstleden.
Zoals u weet loopt momenteel nog
een strafzaak tegen de heer Bos. Ik
kan dan ook niet vooruitlopen op een
eventuele regeling met de heer Bos.
4
Ik wil niet de indruk wekken dat er op
dit punt niets geregeld is. Er bestaan
reeds gedragsregels aangaande
werknemers die misstanden aan de
kaak stellen in de private sector. Ik
heb inmiddels met Minister De Geus
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, Aanhangsel
4033
Download