De selectieve productie van criminaliteitscijfers Sociale stratificatie

advertisement
De selectieve productie van criminaliteitscijfers
Sociale stratificatie op Titanic
-
Tekening zie boek!
Door 1 positioneel kenmerk (de klasse van het ticket), kan je de
overlevingskansen van de persoon kennen
De stratificatie geeft altijd punten van verschil weer
Deze verschillen worden altijd onderstreept
In de organisatie dat ze voor anderen iets willen zichtbaar maken, maken ze
sociaal onzichtbaar (paradox)
Belangrijke concepten uit de sociologie van sociale stratificaties
Intro
- Vier basisprincipes van sociale stratificatie
o Het is een kenmerk van de samenleving, niet van het individu
o Blijft bestaan over de generaties
o Is universeel maar variabel
o Heeft niet alleen betrekking op economische ongelijkheden maar steunt
ook op culturele waarden
-
Sociale ongelijkheid op Titanic
Studiebeurs  kinderbijslag
o Meer en meer van belang
o De groep die overblijft is beter geprivilegieerd
-
Sociale status & politiek stemgedrag
Basisinkomen
Structuur (!!)
- Hypothese van Davis & Moore
o Sociale stratificatie is universeel omdat zij bijdraagt tot de goede werking
van de samenleving.
o In een rangensamenleving zal de ongelijke waardering en beloning de
mensen motiveren om precies deze beroepsrollen na te streven die hoog
worden gewaardeerd en die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de
samenleving.
-
Basisopdeling
o Kasten
 Hiërarchisch gerangschikte en gesloten groeperingen van mensen
 Men behoort tot een kaste door afkomst
 Uitgebreid systeem van sociale privileges
 Voorbeeld: India
o Standen
 Wanneer de hiërarchische ordening van sociale lagen vooral wordt
bepaald door sociaal aanzien, maatschappelijke positie en afkomst
 Voorbeeld: het westen van middeleeuwen tot Franse revolutie
 3 standen: adel, geestelijken, hogere burgerij
o Klassen
 Omvangrijke categorieën mensen die ten opzichte van de
productiemiddelen een gelijke positie innemen
 Marxistisch begrip
o Rangen
 De positie wordt toegewezen op grond van persoonlijke verdienste
 Beroep en inkomen staan centraal
 Sociale mobiliteit
 Scholing is cruciaal maar sociaal erg ongelijk verdeeld
 Sociale rang beïnvloedt zeer veel aspecten van sociale leven
-
Van toegewezen naar verworven posities
o Geslacht, nationaliteit, leeftijd
o Diploma, beroep, burgerlijke staat
-
Formele  informele structuur (jeugdbeweging als organisatie)
-
Levensverwachting
o Zonder dat je iemand kent, kan je voorspellingen maken ivm zijn of haar
leven
o Armere mensen hebben een lagere levensverwachting dan mensen uit een
meer gegoede buurt
 Een man uit de armoede (54 jaar)  man uit gegoede buurt (82
jaar)
 Meisje uit Afrika leeft ongeveer 42 jaar minder dan haar
leeftijdsgenoot uit Japan
o Iemand met een goede gezondheid profiteert juist van de sociale zekerheid
(paradox)
-
Positietoewijzing
o De vrouw heeft nu een dubbele dagtaak, de positietoewijzing heeft te
maken met de zelfwaarde en de identiteitsverwerping die stilletjes aan
terugkeert
o Massale consultatie van vrouwen bij de artsen die het huishouden niet
meer zien zitten
Rangensamenleving
-
Structurele component: inkomen, opleiding, beroep
Culturele component: evolutie van arbeidsoriëntaties
Geen individueel maar sociaal kenmerk (gezinskarakteristieken)
Meting: objectief  subjectief
Via geboorte
Denk na over de psychologische prijs van de anticonceptie
o Het was enerzijds een bevrijding voor de vrouw, het was een teken van
emancipatie
o Anderzijds zorgt het nu voor een groot dilemma  thuisblijven voor de
kinderen of gaan werken
o De vrouw heeft nu een dubbele dagtaak
Recente ontwikkeling
- Nieuwe ontwikkelingen op arbeidsmarkt
- Toename buitenhuistewerkstelling van vrouwen
- Sociologische gevolgen van de toename van hoger aantal dubbelinkomengezinnen
(zie pagina 148!)
o Essayvraag (??)  aanpak
 Reflectie
 Reden? Schema pag 148
 Laat je verbeelding spreken
Mobiliteit
- Mattheüs – effect
o Wie geeft, zal gegeven worden  de overheid geeft geld aan de
universiteit, dit mechanisme is ene beetje paradoxaal want het zijn de
productievelingen van de samenleving die hiervoor betalen.
-
Verticale sociale mobiliteit
Huwelijk als sociale lift
Statussymbolen
Statusinconsistentie (verarmde adel – nouveaux riches)
Anticiperende socialisatie
Conspicious consumption
Download