Extern tarief

advertisement
Verantwoordingsformulier met invulinstructie
Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding
van armoede en sociale uitsluiting (2010)
Bijlage bij artikel 17 van de Subsidieregeling EJBASU
In te vullen door het Agentschap SZW
Aanvraagnummer
’s Gravenhage,
Registratienummer
De Minister van Sociale Zaken en
Datum binnenkomst
Werkgelegenheid,
Paraaf
J.P.H. Donner
Invulinstructie bij verantwoordingsformulier
Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestijding van armoede en sociale
uitsluiting (2010)
Inleiding
Deze invulinstructie ondersteunt u bij het zo goed mogelijk invullen van het bijgevoegde
verantwoordingsformulier. Het verantwoordingsformulier is bedoeld om een verantwoording in te
dienen naar aanleiding van een eerder ingediende aanvraag voor subsidie op grond van de
‘Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
(EJBASU)’, hierna te noemen Subsidieregeling.
Het verantwoordingsformulier bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
Algemene gegevens;
Gerealiseerde activiteiten en behaalde resultaten;
Algemene financiële gegevens;
Ondertekening.
U dient alle delen van het verantwoordingsformulier volledig in te vullen. Hierna volgt een
toelichting op de verschillende onderdelen van het verantwoordingsformulier. Bij elke vraag en elk
onderdeel van dit verantwoordingsformulier dient u de daarbij horende toelichting uit de
invulinstructie te lezen. Deze toelichting geeft inzicht in de wijze waarop u de vragen uit het
verantwoordingsformulier dient te beantwoorden.
1. Algemene gegevens
1.1
Vul bij 1.1 de gevraagde gegevens volledig in. U dient naast de projectnaam het bij de beschikking
toegewezen projectnummer te vermelden.
1.2
Vul bij onderdeel 1.2 de contactgegevens in van de aanvragende organisatie: naam, correspondentieadres, telefoonnummer, bank- of gironummer en website. Vul hierbij ook de naam, geslacht,
telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon en van de tekenbevoegde functionaris in.
2. Gerealiseerde activiteiten, doelstelling en behaalde resultaten
2.1
Bij onderdeel 2.1 dient u in de eerste kolom te benoemen welke activiteiten u volgens uw goedgekeurde projectplan gepland had. In de tweede kolom dient u weer te geven welke activiteiten u
daadwerkelijk hebt uitgevoerd. In de derde kolom dient u eventuele verschillen tussen de geplande
en de uitgevoerde activiteiten te benoemen en te onderbouwen. Wanneer u bijvoorbeeld niet alle
geplande activiteiten hebt uitgevoerd, dient u aan te geven welke oorzaken daaraan ten grondslag
hebben gelegen.
2
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
2.2
Bij onderdeel 2.2 dient u een uitgebreide beschrijving te geven van ieder van de uitgevoerde
activiteiten. Ga hierbij in op:
a. De naam/beknopte omschrijving van de activiteit;
b. Wanneer heeft de activiteit zich afgespeeld?
c. Wat zijn de concrete behaalde resultaten? Ook dient u fysieke producten van behaalde
resultaten (zoals folders, verslagen van ontplooide activiteiten en dergelijke) als bijlagen
te overleggen.
NB: benoem hierbij ook uw evt. presentatie tijdens de slotconferentie en overleg de
powerpoint presentatie/ tekst van de inleiding die u heeft gehouden.
2.3
Bij onderdeel 2.3 dient u aan te geven in hoeverre de uitvoering van de activiteiten heeft geleid tot
de voorgenomen doelstelling in uw projectplan. Hierbij kunt u aangeven of, - en hoe u de doelstelling heeft bereikt en of dit overeenkomt met uw verwachtingen. Wat kan er verbeterd worden,
of wat (welke activiteiten) had u anders kunnen aanpakken? Eventuele verschillen dient u te
beargumenteren.
2.4
Bij onderdeel 2.4 dient u in te gaan op de succes- en faalfactoren. Welke beleidsaanbevelingen zou
u willen geven op basis van de ervaringen en resultaten die u in uw project heeft opgedaan en aan
wie?
2.5
Bij onderdeel 2.5 dient u in te gaan op de concrete maatregelen die u hebt getroffen en de
inspanningen die u hebt geleverd om voorzetting van de in uw project behaalde resultaten te
bewerkstelligen. Indien u ook breder actie hebt ondernomen buiten uw organisatie en uw project
voorbeeld geweest is voor anderen, kunt u dit hier ook aangeven.
2.6
Bij onderdeel 2.6 dient u een samenvatting te geven van de ondernomen activiteiten en behaalde
resultaten van het project. Deze informatie zal gebruikt worden ten behoeve van de website over
het Europees Jaar en het evaluatieverslag.
3. Algemene financiële gegevens
3.1
Onderdeel 3.1 betreft het overzicht van de gerealiseerde subsidiabele kosten. U dient per activiteit
de gerealiseerde subsidiabele kosten weer te geven. De naam of het nummer van de activiteit
plaatst u in de eerste kolom van het overzicht. Voor de nummering / benaming van de activiteiten
waarvoor de kosten zijn gemaakt, dient u dezelfde nummering te hanteren als bij de oorspronkelijke aanvraag. Per kostenpost dient u in de tweede kolom aan te geven wat voor kostensoort het
betreft (personele kosten, exploitatiekosten of overheadkosten). Iedere kostenpost dient te worden
gespecificeerd in prijs (p, in derde kolom: intern tarief en in vierde kolom: extern tarief) maal
hoeveelheid (q, in vijfde kolom). Het totaal van de p maal q van iedere kostenpost plaatst u in de
zesde kolom. In de zevende kolom geeft u het verschil tussen de begrote kosten en de gerealiseerde kosten van desbetreffende kostenpost weer in euro’s (- € of + €). Indien de afwijking
tussen de begrote en gerealiseerde kosten groter is dan 10%, dan dient u in de achtste kolom
deze afwijking te onderbouwen. In de onderste regel geeft u het totaal van alle subsidiabele
kostenposten weer.
Let op!
De administratie moet zodanig ingericht zijn dat de juistheid en volledigheid van de financiële
gegevens er op eenvoudige wijze uit kan worden opgemaakt. Desgewenst kunnen deze bewijsstukken worden opgevraagd. Voor een overzicht van en een toelichting op de administratieve
voorschriften wordt u verwezen naar de ‘Handleiding Projectadministratie Tijdelijke
subsidieregeling Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (EJBA)’.
Deze Handleiding gaat ook in op welke kosten wel en welke kosten niet-subsidiabel zijn.
3
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
3.2
In onderdeel 3.2 dient u van alle gerealiseerde externe kosten aan te geven welke activiteiten door
welke externe partijen zijn uitgevoerd. U dient per activiteit te verklaren waarom deze niet intern is
uitgevoerd. Daarnaast dient per externe partij/activiteit te worden aangegeven op welke wijze de
externe uitvoerders zijn geselecteerd (aanbesteding, offerteprocedure of op andere wijze). Voor
verdere details wordt u verwezen naar de Handleiding Projectadministratie Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van de bestrrijding van armoede en sociale uitsluiting (EJBA).
3.3
Onderdeel 3.3.a bevat het overzicht van de financiering. De subsidie die op grond van de
Tijdelijke subsidieregeling Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
(EJBA) wordt verstrekt is een tekortfinanciering. Dit betekent dat de gevraagde subsidie slechts
noodzakelijk is als resterende financiering en dat de gemaakte kosten niet (volledig) uit hoofde
van andere regelingen kunnen worden gefinancierd. In geval u beschikt over eigen financiering,
financiering van samenwerkingspartners of derden, dient dit te worden afgetrokken van het totaal
aan subsidiabele kosten. Ook eventuele inkomsten dienen in mindering te worden gebracht op
het totaal aan subsidiabele kosten.
Dit betekent concreet voor onderdeel 3.3.a dat u in de bovenste rij het totaal aan subsidiabele
kosten (zoals berekend in onderdeel 3.1) overneemt. In de tweede rij geeft u, indien van toepassing, weer hoeveel eigen financiering u in uw project hebt ingebracht. In de derde rij geeft u,
indien van toepassing, weer hoeveel financiering u voor uw project van andere organisaties
(samenwerkingspartners of derden) hebt ontvangen. In de vierde rij geeft u, indien van toepassing,
weer hoeveel inkomsten u uit uw project gegenereerd hebt. In de vijfde rij vult u in welk bedrag u
aan voorschot op de subsidie hebt ontvangen. De tweede tot en met de vijfde kolom dient u
af te trekken van het totaal aan subsidiabele kosten. Het bedrag dat na deze rekensom overblijft,
is het resterende subsidiebedrag. Dit bedrag dient u in de onderste rij in te vullen.
Let op!
Doorgaans wordt na subsidieverlening een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag
verstrekt. Dit betekent dat de benodigde restsubsidie in de vaststellingsfase niet meer dan 20%
kan bedragen van het verleende subsidiebedrag zoals vermeld in de beschikking subsidieverlening.
Indien er wat betreft financiering of inkomsten verschillen zijn opgetreden ten opzichte van de
gegevens uit de goedgekeurde subsidieaanvraag, kunt u bij onderdeel 3.3.b toelichten wat hiervan
de reden is.
4. Ondertekening
Onderdeel 4 van het formulier bevat de verklaring en ondertekening van deze eindverantwoording.
Om de verantwoording in behandeling te kunnen nemen, dient dit formulier te worden ondertekend
door de tekenbevoegde functionaris van de aanvragende organisatie en de organisatie namens wie de
subsidievaststelling mede is ingediend. Bij het vijfde punt van de verklaring dient u zelf in te vullen
hoeveel bijlagen u bij de verantwoording hebt gevoegd. Bij de asterisk onder het handtekeningblok
dient u te specificeren welke bijlagen u hebt meegestuurd.
De verantwoording (inclusief bijlagen) dient binnen dertien weken na afloop van de gesubsidieerde projecten, doch niet later dan 1 maart 2011 aan het Agentschap SZW te worden
gezonden. De uiterste datum waarvóór verantwoording moet plaatsvinden, staat vermeld in de
beschikking subsidieverlening.
4
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
Verantwoordingsformulier ‘Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting’ (2010)
1
Algemene gegevens
(zie invulinstructie)
1.1 Projectgegevens
Projectnaam
Projectnummer
Feitelijke start- en einddatum project
1.2 Gegevens aanvrager
Naam organisatie
Correspondentieadres
Postcode
Plaatsnaam
Telefoonnummer
IBAN nummer
BIC code
Website
Naam contactpersoon
M
V
M
V
Telefoonnummer
E-mail adres
Naam bevoegd persoon
Telefoonnummer
E-mail adres
Typering aanvrager
Rechtsvorm
KvK-nummer
5
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
2
Gerealiseerde activiteiten, doelstelling en behaalde resultaten
2.1
Weergave geplande en uitgevoerde activiteiten
(zie invulinstructie)
Geplande activiteiten
Uitgevoerde activiteiten
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
Toelichting op eventuele
verschillen
6
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
2.2
Omschrijving uitgevoerde activiteiten
(zie invulinstructie)
Activiteit 1:
a. Naam activiteit:
b. Tijdspad:
c. Behaalde resultaten
Activiteit 2:
a. Naam activiteit:
b. Tijdspad:
c. Behaalde resultaten:
Activiteit 3:
a. Naam activiteit:
b. Tijdspad:
c. Behaalde resultaten:
Activiteit 4:
a. Naam activiteit:
b. Tijdspad:
c. Behaalde resultaten:
7
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
Activiteit 5:
a. Naam activiteit:
b. Tijdspad:
c. Behaalde resultaten:
2.3
Realisatie doelstelling
(zie invulinstructie)
Geformuleerde (sub)doelstelling(en):
Gerealiseerde (sub)doelstelling(en):
Toelichting op eventuele verschillen:
2.4
Succes- en faalfactoren
(zie invulinstructie)
Succesfactor(en):
Faalfactor(en):
Beleidsaanbevelingen:
8
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
2.5
Voortzetting resultaten
Wat hebt u ondernomen om voortzetting van de in uw project behaalde resultaten te realiseren?
2.6
Samenvatting
Omschrijf in maximaal 1 A4 de belangrijkste activiteiten en resultaten van het project
9
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
3
Algemene financiële gegevens
3.1 Overzicht gerealiseerde subsidiabele kosten
(zie invulinstructie)
Activiteit 1
Kostensoort
(p maal q)
Verschil
t.o.v.
begroting
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Kosten
Verschil
(p maal q)
t.o.v.
Intern tarief
(p)
Extern tarief
(p)
€
€
Uren/
Aantal (q)
Subtotaal:
Activiteit 2
Activiteit 3
Activiteit 4
Activiteit 5
Kostensoort
Kostensoort
Kostensoort
Kostensoort
Uren/
Aantal (q)
Kosten
Intern tarief
(p)
Extern tarief
(p)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
begroting
Subtotaal:
€
Uren/
Kosten
Aantal (q)
(p maal q)
Verschil
Intern tarief
(p)
Extern tarief
(p)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Subtotaal:
€
Uren/
Kosten
Aantal (q)
(p maal q)
t.o.v.
begroting
Verschil
Intern tarief
(p)
Extern tarief
(p)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Subtotaal:
€
Uren/
Kosten
(p maal q)
t.o.v.
begroting
Verschil
Intern tarief
(p)
Extern tarief
(p)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Aantal (q)
t.o.v.
begroting
Toelichting
verschil
Toelichting
verschil
Toelichting
verschil
Toelichting
verschil
Toelichting
verschil
€
Totaal van subsidiabele kosten
€
Let op: desgewenst kunnen onderliggende bewijsstukken van de gemaakte kosten worden opgevraagd.
10
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
3.2
Toelichting externe kosten
(zie invulinstructie)
3.3.a Overzicht van financiering
(zie invulinstructie)
Totaal subsidiabele kosten
€
Bijdrage financiële middelen eigen organisatie
€
-
€
-
Inkomsten die uit het project zijn gegenereerd
€
-
Ontvangen voorschot
€
-
Benodigde restsubsidie
€
Bijdrage(n) financiële middelen van overige
partijen
3.3.b Toelichting op financiering / inkomsten
(zie invulinstructie)
11
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
4
Ondertekening
(zie invulinstructie)
Om de definitieve subsidie te kunnen vaststellen dient de aanvrager dit verantwoordingsformulier volledig in te vullen.
Zowel de aanvrager als de organisatie namens wie de subsidievaststelling mede is ingediend dienen dit formulier te
ondertekenen.
Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat:
1.
2.
3.
4.
5.
U bevoegd bent tot het indienen van dit verantwoordingsformulier;
U bekend bent met de Subsidieregeling EJBASU;
U dit verantwoordingsformulier volledig naar waarheid hebt ingevuld;
Dat de gevraagde subsidie noodzakelijk is als (resterende) financiering van de kosten van het project en dat
de gemaakte kosten niet reeds gefinancierd zijn uit anderen hoofde, dan wel aanspraak bestaat op financiering
uit anderen hoofde;
U bij dit formulier in totaal
* bijlagen hebt bijgevoegd.
Naam aanvrager:
Naam bevoegd persoon
M
V
Functie
Plaats
Datum
Handtekening
* De volgende bijlagen zijn bij deze verantwoording bijgevoegd:
De verantwoording (inclusief bijlagen) dient binnen dertien weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten,
doch niet later dan 1 maart 2011 aan het Agentschap SZW te worden gezonden. De uiterste datum waarvóór
verantwoording moet plaatsvinden, staat vermeld in de beschikking subsidieverlening. Stuur het ingevulde en
ondertekende verantwoordingsformulier naar:
Agentschap SZW
T.a.v. Afdeling Nationale Regelingen
Postbus 93249
2509 AE Den Haag
12
Verantwoordingsformulier; Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting (EJBASU), 2010
Download