(S)ken je populatie (Amon van den Borg)

advertisement
(S)Ken je populatie!
Workshop Wijkgericht werken
2 November 2012
Agenda
•
•
•
•
Korte intro AEZ
Wie is je populatie?
Ontwikkeling aanbod vanuit zorgvraag
Afsluiting
2
Activiteiten Arts en Zorg
Landelijk zorgaanbod vanuit sterke regio’s
180.000 pte HA zorg, 40 vestigingen (incl. ZAN)
Groningen
Noord
Oost
Midden
Gouda
Den Haag I
Den Haag II
Delft e.o.
ZAN overig
Nieuweschans
Leeuwarden 2x
Zaandam
Wezep
Apeldoorn 1x ZAN
Utrecht
Den Haag + Rijswijk 18x
(totaal 8 x ZAN)
Gouda
Delft 4x
Berkel en Rodenrijs
Enschede 3x
Amersfoort
Arnhem 1x ZP, 2x ZAN
Helmond 1x ZAN
Overzicht vestigingen
AEZ, ZP & ZAN d.d. 010712
Winschoten
Op weg naar ….
Geïntegreerde & Gecoördineerde Cure
Fase 1: Samenwerkende Eerstelijn
– Collocatie van kerndisciplines 1e lijn
– Overleg
Fase 2: Geïntegreerde Eerstelijn
– Uitwisseling pte data uit eigen systeem
– Structuur in zorgprogramma’s en coördinatie
– Neemt verantwoordelijkheid voor eigen resultaten (transparant)
Fase 3: Geïntegreerde en gecoördineerde Cure
– Health Information Exchange: uitwisseling van pte data vanuit verschillende
(externe) systemen
– Een aanspreekpunt voor pte
– Neemt verantwoordelijkheid voor geheel
5
Wie is je populatie?
Per wijk?
Ingeschreven patiënten?
Per regio?
Voor wie neem je verantwoordelijkheid?
6
Wie is je populatie?
7
Wijkgericht = Populatiegericht
•
•
•
•
Keuze maken voor regio of wijk: afbakenen van je populatie
Samenwerken of gescheiden verantwoordelijkheid?
Waar wil je verantwoordelijkheid voor nemen?
Hoe bouw je dan een beeld op van je populatie?
Centrum
B
Centrum
A
Samenwerking ?
Verantwoordelijk?
8
(S)Ken je wijk / populatie
• Sociale context (o.a. uit wijkscan):
–
–
–
–
–
Demografie
Samenstelling huishoudens
Sociaal economische status
Herkomst / cultuur
Leefstijl
• Zorg context (uit eigen systemen):
–
–
–
–
–
Demografie exact
Zorggebruik
Risicoprofielen
Veel voorkomende aandoeningen
Correlaties analyseren
9
Aanvullende informatie over populatie
• Zorgverzekeraars: praktijkscan Achmea of ZKM
Menzis
• Ziekenhuizen: openstaande DBC’s, bezoek SEH
• Feedback inwoners / patiënten: bijv. permanent KTO
10
Ontwikkel aanbod vanuit Zorgvraag
11
Ontwikkeling aanbod op basis van zorgvraag
• Visie op zorg in de wijk / regio
• Analyse populatie
• Quick scan ontwikkelingsstadium zorgaanbod,
organisatie en technologie
• Gap analysis: vraag vs. aanbod
• Roadmap maken:
– Prioriteiten o.a. o.b.v. zorgzwaarte en kosten
– Fasering activiteiten: preventie, coördinatie van zorg en
continuïteit van zorg
• Vastleggen in zorgaanbodplan met verzekeraar(s)
• Regelmatige evaluatie en benchmarking
12
Voorbeeld populatieanalyse 2 regio’s
13
Scan Zorgaanbod: Zorgaanbodplan
Huisartsenzorg
Diabetes
Servicerecept
Bereikbaarheid
Fysiotherapie
Astma
Beweegprogramma’s
Toegankelijkheid
Apotheek
COPD
Zorgcoach
Openstelling
GGZ
CVRM
Diagnostiek
Doelmatigheid
…
GGZ
Taakgericht werken
Kwaliteit
…
Ouderen
Stoppen met roken
Patiëntgerichtheid
Scan organisatie: bijvoorbeeld met INK
15
Maturity in organisation
Scan Technologie: Groei naar Integratie
Paper based
Web services
Health information
exchange
Disease
Disease + ehealth
Patient + ehealth&
universal
interoperability
Full Interoperability
and sharing of
information and
business services
Coördination +
Integration
Point to point
Integration (internal)
Cooperation
Small Practice
Maturity in patient oriented care and ehealth
Bepalen zorgzwaarte, kosten en preventie
17
Bepalen zorgzwaarte, kosten en preventie
18
Bepalen zorgzwaarte, kosten en preventie
Fasering activiteiten: preventie, coördinatie
van zorg en continuïteit van zorg
Implementatieplan Arts en Zorg
2008 tot en met 2012
Zorgprogramma's
Zorgprogramma's modelcentrum
Zorgprogramma diabetes
Risicomanagement hart- en vaatziekten
Zorgprogramma COPD bij volwassenen
Psychologische zorg, verwijzing
Aanvullende zorgprogramma’s
Zorgprogramma hartfalen
Zorgprogramma astma bij kinderen
Eenvoudige klachten bij niet-chronische patiënten
Ouder- en kindzorg
Jeugdproblematiek
Chronische zorg ouderen
Terminale zorg aan huis
Arbeidsgerelateerde zorg
Psychologische zorg, behandelprogramma’s
Langdurige psychische en sociale zorg
Specifieke preventie programma’s
Complexe zorg
Farmacotherapeutisch consult door apotheker bij comorbiditeit & polyfarmacy
Arbo-curatieve zorg
Reïntegratie programma’s
Diagnostiek in de eerste lijn
Op collectieven gerichte zorg- en of dienstverlening
Reizigersadvisering en –vaccinatie
Begeleiding bij sport/ sport-medisch advies
Fitness programma’s
Gezondheid check-up’s
Life-style programma’s
Kleine cosmetische ingrepen
Verrichtingen/ programma’s t.b.v. substitutie van 2 e naar 1e lijn
2008
2009
2010
2011 2012
fase 1 fase 2
x
fase 1 fase 2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vastleggen in Zorgaanbodplan op basis van
populatie
• Basis
– Kerndisciplines: Huisartsen, Apotheek, Fysio, GGZ
– Chronische zorgprogramma’s: DM, COPD, CVRM
– Bereikbaarheid & beschikbaarheid
• Plus
–
–
–
–
–
–
–
Ouderenzorg
Jeugd & Gezin
Specifieke GGZ,; inzet ELP
Samenwerking met WMO, AMW
Beweegprogramma’s
Verruimen bereikbaarheid & beschikbaarheid (avond? Online)
Andere disciplines: diëtiek, podotherapie, verloskunde
21
Evaluatie en Benchmark
22
Ontwikkeling zorgprogramma diabetes
Cohort wat per 1 juli 2005 is ingeschreven
Cijfers voor 7 jaren: juli 2005 t/m juni 2012 (N=600)
Percentage DM2 patiënten
7.50%
7.00%
6.50%
6.00%
5.50%
5.00%
1
2
3
4
5
6
7
Lipidenprofiel bepaald
HbA1c is bepaald
100.00%
100.00%
80.00%
80.00%
60.00%
60.00%
40.00%
40.00%
20.00%
20.00%
0.0%
0.0%
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Ontwikkeling zorgprogramma diabetes
Cohort wat per 1 juli 2005 is ingeschreven
Cijfers voor 7 jaren: juli 2005 t/m juni 2012 (N=600)
LDL-cholesterolwaarde < 2,5
mmol/l
HbA1c < 53
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.0%
0.0%
1
2
3
4
5
6
7
Systolische bloeddruk < 140
mm Hg
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.0%
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Afsluitend
•
•
•
•
•
Waar sta je zelf?
Wat weet je van je populatie?
Waar wil je naar toe?
Toekomstige ontwikkelingen
Populatiegerichte bekostiging
25
Almere, november 2012
Download