Titel presentatie 1

advertisement
Leeswijzer bij de bijlagen
In deze bijlagen bij het NVZ-strategiedocument Zorg voor
2020 zijn de belangrijkste grafieken en brondocumenten
voor u geselecteerd. Deze vormen de basis van het
strategiedocument en zijn daar een waardevolle aanvulling
op. U vindt de grafieken ook op onze website:
www.zorgvoor2020.nl. De verschillende sheets zijn
afzonderlijk te downloaden ten behoeve van eigen
presentaties. De grafieken worden op de site tevens
regelmatig geactualiseerd.
6. Investeren in duurzaamheid
Investeren in duurzaamheid
De milieuthermometer zorg presenteert best practices waardoor te behalen winst
inzichtelijk is
Bron: World Health Organization and Health Care Without Harm
3
Globalisering van duurzaamheid (in de zorg)
Opwekken van groene stroom
Steeds meer (internationale)
afspraken over duurzame energie
winning en gebruik, en emissienormen
dragen eraan bij dat duurzaamheid
hoger op de agenda komt te staan
Bron: Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning SCP
4
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid:
duurzaamheid steeds meer een integraal onderdeel van b
de strategie en bedrijfsvoering
Toegepast op de zorgsector betekent duurzaam ondernemen:
Op het People-aspect: de persoon die zorg nodig heeft, meer centraal
stellen en zelfredzamer maken. Meer aandacht geven aan kwaliteit van leven
en (behoud van) gezondheid in plaats van aan ziekte en meer aandacht voor
strategisch voorraadbeheer als het om het personeel in de zorg gaat
(inzetbaarheid, arbeidssatisfactie, diversiteit);
Op het Planet-aspect: energiebezuiniging, zuinig gebruik van grondstoffen,
duurzame inkoop en zorgvuldig beleid m.b.t. afvalstoffen;
Op het Profit-aspect: meer aandacht voor integraal economisch en
duurzaam voorraadbeheer (grondstoffen, materialen en kennis) i.p.v. alleen
kosten-batenanalyses.
Waar de aspecten elkaar overlappen worden voor de zorg de volgende
aandachtspunten zichtbaar:
Door Milieu en Mensen te verbinden wordt een stimulerende zorg-en
werkomgeving (Ꞌhealing environmentꞌ) gecreëerd, waarin aandacht is voor de
invloed van gebouwen, groen, voeding, licht e.d. op patiënten en personeel
Figuur PPP en de gezondheidszorg
5
Kengetallen milieuprestaties ziekenhuizen
De milieuthermometer zorg presenteert best practices waardoor te behalen winst inzichtelijk wordt
gemaakt en vergelijkbaar wordt
bron: milieubarometer.nl
6
Aandacht voor energie-efficiëntie: mogelijke energie
besparingen bij toepassing van hoogwaardige
leidingisolatie in de utiliteit
Bron: CE Delft, 2014
7
Download