Bloed in/bij de ontlasting

advertisement
Het Slotervaart,
een ziekenhuis
met ambitie
P O L I K L I N I E K M A AG - DA R M - L E V E R Z I E K T E N
F I G U U R 2 Colonoscopie
3
1
2
7
5
4
1 Flexibele slang
(endoscoop)
2 Licht
3 Dikke darm
4 Sigmoïd
5 Endeldarm
6 Anus
7 Blindedarm
Het Slotervaartziekenhuis, een
opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis
in Amsterdam.
In een informele en vertrouwde
6
omgeving werken wij aan innovatieve
­
medische zorg, onderwijs en
S N E L D E J U I S T E Met­deze­aanpak­willen­wij­zorgen­dat­de­patiënt­met
D I AG N O S E ­bloedverlies­in­of­bij­de­ontlasting­wordt­gezien­door­een
deskundige­arts­voorafgaand­aan­de­endoscopie,­zodat­de
patiënt­het­beste­onderzoek­krijgt­met­de­juiste­voorbereiding­op­zo­kort­mogelijke­termijn.­Een­snelle­diagnose­of
­terechte­geruststelling­kan­op­deze­manier­worden­bereikt.­
A F S P R A A K E N Voor­het­maken­van­een­afspraak­of­als­u­nog­vragen­heeft
V R AG E N kunt­u­contact­opnemen­met­de­polikliniek­Maag-Darm-
wetenschap van hoge kwaliteit.
Bloed in/bij de ontlasting
­Leverziekten­of­de­afdeling­­Endoscopie.
Slotervaartziekenhuis
Maag-Darm-Leverziekten
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Telefoon polikliniek Maag-Darm-Leverziekten:
020 - 512 51 05.
Telefoon afdeling Endoscopie: 020 - 512 51 22.
SLZ9535/juni2010
Bereikbaar tijdens kantooruren op alle
werkdagen.
POLIKLINIEK MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN
TELEFOON 020 - 512 51 05
AFDELING ENDOSCOPIE
TELEFOON 020 - 512 51 22
P O L I K L I N I E K M A AG - DA R M - L E V E R Z I E K T E N
I N L E I D I N G Patiënten­die­worden­verwezen­vanwege­bloed­in­of­bij­de
F I G U U R 1 Sigmoïdoscopie
ontlasting,­kunnen­in­het­Slotervaartziekenhuis­binnen­één
week­terecht­op­de­Endoscopieafdeling­van­de­afdeling­­
Maag-Darm-Leverziekten.­Hiervoor­wordt­op­­woensdag­middag­een­speciaal­spreekuur­gehouden.
G A N G VA N Z A K E N Patiënten­worden­gezien­door­een­van­de­Maag-Darm-Lever-
artsen­(MDL-artsen)­of­door­een­arts­(assistent)­in­opleiding
tot­MDL-arts.­
Afhankelijk­van­de­bevindingen­van­de­huisarts,­de­klachten­van
de­patiënt,­de­leeftijd­en­de­familiegeschiedenis­(erfelijkheid)
wordt­gekozen­voor­een­beperkt­of­een­uitgebreid­onderzoek.­
Patiënten­die­ouder­zijn­dan­50­jaar­krijgen­vaak­een
­uitgebreid­darmonderzoek.
7
1 Flexibele slang van de
endoscoop
2 Licht uit de endoscoop
3 Dikkedarmpoliep
4 Sigmoïd
5 Endeldarm
6 Anus
7 Dikke darm
4
5
1
2
3
Traject van de
sigmoïdoscopie
6
O O R Z A K E N Oorzaken­van­het­bloed­bij­de­ontlasting­kunnen­heel­onschul-
dig­zijn.­Inwendige­aambeien,­een­scheurtje­in­het­slijmvlies­van
de­anus­of­een­ontsteking­van­de­huid­van­de­anus­kunnen­veel
klachten­geven,­maar­zijn­niet­ernstig.­Ook­kan­bloedverlies­de
manifestatie­zijn­van­een­(chronische)­ontstekingsziekte­van­de
endeldarm­of­dikke­darm.­­Tenslotte­kan­bloedverlies­bij­de
ontlasting­veroorzaakt­worden­door­darmpoliepen­of,­in­het
ergste­geval,­door­darmkanker.­
O N D E R Z O E K De­specifieke­deskundigheid­van­de­MDL-arts­maakt­dat­de
juiste­keuze­kan­worden­gemaakt­tussen:
een­sigmoïdoscopie,­welk­onderzoek­zich­beperkt­tot­het
linkergedeelte­van­de­dikke­darm­–­zie­figuur­1;
een­colonoscopie­waarbij­de­gehele­dikke­darm­wordt
­onderzocht­–­zie­figuur­2­op­de­achterzijde.
S I G M O Ï D O S C O P I E Als­besloten­wordt­tot­een­sigmoïdoscopie­wordt­dit­onder-
zoek­in­principe­dezelfde­middag­verricht.­Bij­een­­sigmoïdo­scopie­wordt­een­slangetje­ingebracht­via­de­anus­en­kan­via
een­televisiescherm­de­binnenkant­van­de­endeldarm­en­het
laatste­deel­van­de­dikke­darm­worden­onderzocht.­
Voorafgaand­aan­dit­onderzoek­krijgt­de­patiënt­een­klysma
om­de­darm­schoon­te­maken.­Na­afloop­van­het­onderzoek
wordt­de­uitslag­besproken­en­krijgt­de­huisarts­elektronisch
en­schriftelijk­bericht.
C O L O N O S C O P I E Als­besloten­wordt­tot­een­colonoscopie­wordt­een
v­ ervolgafspraak­gemaakt­op­zo­kort­mogelijke­termijn.­
Bij­een­colonoscopie­wordt­de­gehele­dikke­darm­onderzocht. Voor­dit­onderzoek­is­het­noodzakelijk­de­darm
schoon­te­maken­middels­een­dieet­en­laxeermiddelen­in­
de­dagen­voorafgaand­aan­het­onderzoek.­
Soms­zijn­voorzorgsmaatregelen­nodig­bij­patiënten­die
­suikerziekte­hebben,­ijzertabletten­of­bloedverdunners
­gebruiken.­Een­colonoscopie­wordt­meestal­verricht­onder
een­roesje,­wat­betekent­dat­de­patiënt­na­afloop­van­het
onderzoek­niet­alleen­aan­het­verkeer­mag­deelnemen.­
Ook­bij­dit­onderzoek­wordt­een­slangetje­(de­endoscoop)
via­de­anus­ingebracht­en­wordt­de­endoscoop­opgevoerd
tot­aan­de­overgang­van­de­dikke­met­de­dunne­darm.­
Bij­het­terugtrekken­van­de­endoscoop­wordt­de­binnenkant
van­de­gehele­dikke­darm­onderzocht.­Bij­afwijkingen­worden
biopten­genomen­voor­onderzoek­onder­de­microscoop.
Als­er­poliepen­worden­gevonden­worden­deze­direct
­verwijderd,­wat­niet­pijnlijk­is.­Afhankelijk­van­de­bevindingen
worden­vervolgafspraken­gemaakt­op­de­polikliniek.
P O L I K L I N I E K M A AG - DA R M - L E V E R Z I E K T E N
I N L E I D I N G Patiënten­die­worden­verwezen­vanwege­bloed­in­of­bij­de
F I G U U R 1 Sigmoïdoscopie
ontlasting,­kunnen­in­het­Slotervaartziekenhuis­binnen­één
week­terecht­op­de­Endoscopieafdeling­van­de­afdeling­­
Maag-Darm-Leverziekten.­Hiervoor­wordt­op­­woensdag­middag­een­speciaal­spreekuur­gehouden.
G A N G VA N Z A K E N Patiënten­worden­gezien­door­een­van­de­Maag-Darm-Lever-
artsen­(MDL-artsen)­of­door­een­arts­(assistent)­in­opleiding
tot­MDL-arts.­
Afhankelijk­van­de­bevindingen­van­de­huisarts,­de­klachten­van
de­patiënt,­de­leeftijd­en­de­familiegeschiedenis­(erfelijkheid)
wordt­gekozen­voor­een­beperkt­of­een­uitgebreid­onderzoek.­
Patiënten­die­ouder­zijn­dan­50­jaar­krijgen­vaak­een
­uitgebreid­darmonderzoek.
7
1 Flexibele slang van de
endoscoop
2 Licht uit de endoscoop
3 Dikkedarmpoliep
4 Sigmoïd
5 Endeldarm
6 Anus
7 Dikke darm
4
5
1
2
3
Traject van de
sigmoïdoscopie
6
O O R Z A K E N Oorzaken­van­het­bloed­bij­de­ontlasting­kunnen­heel­onschul-
dig­zijn.­Inwendige­aambeien,­een­scheurtje­in­het­slijmvlies­van
de­anus­of­een­ontsteking­van­de­huid­van­de­anus­kunnen­veel
klachten­geven,­maar­zijn­niet­ernstig.­Ook­kan­bloedverlies­de
manifestatie­zijn­van­een­(chronische)­ontstekingsziekte­van­de
endeldarm­of­dikke­darm.­­Tenslotte­kan­bloedverlies­bij­de
ontlasting­veroorzaakt­worden­door­darmpoliepen­of,­in­het
ergste­geval,­door­darmkanker.­
O N D E R Z O E K De­specifieke­deskundigheid­van­de­MDL-arts­maakt­dat­de
juiste­keuze­kan­worden­gemaakt­tussen:
een­sigmoïdoscopie,­welk­onderzoek­zich­beperkt­tot­het
linkergedeelte­van­de­dikke­darm­–­zie­figuur­1;
een­colonoscopie­waarbij­de­gehele­dikke­darm­wordt
­onderzocht­–­zie­figuur­2­op­de­achterzijde.
S I G M O Ï D O S C O P I E Als­besloten­wordt­tot­een­sigmoïdoscopie­wordt­dit­onder-
zoek­in­principe­dezelfde­middag­verricht.­Bij­een­­sigmoïdo­scopie­wordt­een­slangetje­ingebracht­via­de­anus­en­kan­via
een­televisiescherm­de­binnenkant­van­de­endeldarm­en­het
laatste­deel­van­de­dikke­darm­worden­onderzocht.­
Voorafgaand­aan­dit­onderzoek­krijgt­de­patiënt­een­klysma
om­de­darm­schoon­te­maken.­Na­afloop­van­het­onderzoek
wordt­de­uitslag­besproken­en­krijgt­de­huisarts­elektronisch
en­schriftelijk­bericht.
C O L O N O S C O P I E Als­besloten­wordt­tot­een­colonoscopie­wordt­een
v­ ervolgafspraak­gemaakt­op­zo­kort­mogelijke­termijn.­
Bij­een­colonoscopie­wordt­de­gehele­dikke­darm­onderzocht. Voor­dit­onderzoek­is­het­noodzakelijk­de­darm
schoon­te­maken­middels­een­dieet­en­laxeermiddelen­in­
de­dagen­voorafgaand­aan­het­onderzoek.­
Soms­zijn­voorzorgsmaatregelen­nodig­bij­patiënten­die
­suikerziekte­hebben,­ijzertabletten­of­bloedverdunners
­gebruiken.­Een­colonoscopie­wordt­meestal­verricht­onder
een­roesje,­wat­betekent­dat­de­patiënt­na­afloop­van­het
onderzoek­niet­alleen­aan­het­verkeer­mag­deelnemen.­
Ook­bij­dit­onderzoek­wordt­een­slangetje­(de­endoscoop)
via­de­anus­ingebracht­en­wordt­de­endoscoop­opgevoerd
tot­aan­de­overgang­van­de­dikke­met­de­dunne­darm.­
Bij­het­terugtrekken­van­de­endoscoop­wordt­de­binnenkant
van­de­gehele­dikke­darm­onderzocht.­Bij­afwijkingen­worden
biopten­genomen­voor­onderzoek­onder­de­microscoop.
Als­er­poliepen­worden­gevonden­worden­deze­direct
­verwijderd,­wat­niet­pijnlijk­is.­Afhankelijk­van­de­bevindingen
worden­vervolgafspraken­gemaakt­op­de­polikliniek.
Het Slotervaart,
een ziekenhuis
met ambitie
P O L I K L I N I E K M A AG - DA R M - L E V E R Z I E K T E N
F I G U U R 2 Colonoscopie
3
1
2
7
5
4
1 Flexibele slang
(endoscoop)
2 Licht
3 Dikke darm
4 Sigmoïd
5 Endeldarm
6 Anus
7 Blindedarm
Het Slotervaartziekenhuis, een
opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis
in Amsterdam.
In een informele en vertrouwde
6
omgeving werken wij aan innovatieve
­
medische zorg, onderwijs en
S N E L D E J U I S T E Met­deze­aanpak­willen­wij­zorgen­dat­de­patiënt­met
D I AG N O S E ­bloedverlies­in­of­bij­de­ontlasting­wordt­gezien­door­een
deskundige­arts­voorafgaand­aan­de­endoscopie,­zodat­de
patiënt­het­beste­onderzoek­krijgt­met­de­juiste­voorbereiding­op­zo­kort­mogelijke­termijn.­Een­snelle­diagnose­of
­terechte­geruststelling­kan­op­deze­manier­worden­bereikt.­
A F S P R A A K E N Voor­het­maken­van­een­afspraak­of­als­u­nog­vragen­heeft
V R AG E N kunt­u­contact­opnemen­met­de­polikliniek­Maag-Darm-
wetenschap van hoge kwaliteit.
Bloed in/bij de ontlasting
­Leverziekten­of­de­afdeling­­Endoscopie.
Slotervaartziekenhuis
Maag-Darm-Leverziekten
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Telefoon polikliniek Maag-Darm-Leverziekten:
020 - 512 51 05.
Telefoon afdeling Endoscopie: 020 - 512 51 22.
SLZ9535/juni2010
Bereikbaar tijdens kantooruren op alle
werkdagen.
POLIKLINIEK MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN
TELEFOON 020 - 512 51 05
AFDELING ENDOSCOPIE
TELEFOON 020 - 512 51 22
Download