Voorwaarden excursie KNBV Denemarken 2017

advertisement
I. ALGEMEEN
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
leden en niet-leden van de KNBV die deelnemen aan
een buitenlandse excursie georganiseerd door de
Commissie Buitenland.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door
het bestuur van de KNBV en zijn met ingang van 1
januari 2007 van kracht.
3. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet worden
afgeweken anders dan door een besluit van het bestuur
van de KNBV.
4. De Commissie Buitenland van de KNBV wijst de
verantwoordelijken aan voor de buitenlandse excursies
(excursieleider, penningmeester).
5. De Commissie Buitenland publiceert de te houden
buitenlandse excursies in het Vakblad. Het
uiteindelijke programma en de organisatie wordt
gecommuniceerd met de deelnemers via een directe
aanschrijving. De inhoud van bedoelde publicaties en
aanschrijving is de basis voor het aangaan van de
overeenkomst.
6. Als de buitenlandse excursie geheel door de
Commissie Buitenland is georganiseerd kan tot twintig
dagen vóór de aanvang van de reis de reissom worden
verhoogd in verband met wijzigingen in de
vervoerskosten (inclusief brandstofkosten), de
verschuldigde heffingen of de toepasselijke
wisselkoersen. Indien de reis via een vervoersbedrijf is
georganiseerd wordt dit in een contract met het
vervoersbedrijf vastgelegd, inclusief het risico van het
vervoersbedrijf.
II. VOORWAARDEN TOT DEELNEMING
1. Een deelnemer is in principe lid van de KNBV en
volwassen. Niet leden worden niet automatisch
uitgesloten. De deelname tarieven voor niet leden zijn
25% hoger. Hiervan kan worden afgeweken in overleg
met het bestuur of de voorzitter.
2. Huisdieren zijn bij buitenlandse excursies niet
toegelaten.
3. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de
gehele excursie meemaakt. Ook bij slechts
gedeeltelijke deelname dient de gehele periode betaalt
te worden.
4. Indien twijfel bestaat of een persoon vanwege diens
lichamelijke of geestelijke conditie volledig in staat is
om het gehele programma van de excursie mee te
maken, kan die persoon van deelneming worden
uitgesloten, al dan niet op grond van een medische
verklaring. Indien en voor zover betrokkene van
deelneming wordt uitgesloten, kan hij hiertegen
bezwaar maken bij het bestuur van de KNBV.
5. In geval er geen collectieve verzekering wordt
afgesloten is elke deelnemer verplicht zich van een zo
volledig mogelijk verzekeringspakket te voorzien. Een
volledig verzekeringspakket bestaat uit: een
reisverzekering (inclusief bagageverzekering), een
aansprakelijkheidsverzekering en een
ziektekostenverzekering. Annulering is op eigen risico.
De KNBV heeft weliswaar een
aansprakelijkheidsverzekering maar die is uitsluitend
voor het optreden in verenigingsverband en uitsluitend
aanvullend.
III. AANMELDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Als aanmelding geldt de ontvangst van het volledig
ingevulde aanmeldingsformulier voor deelneming aan
een KNBV buitenlandse excursie.
2. Het onder 1. bedoelde formulier dient te zijn
ontvangen vóór de vermelde datum in de publicaties,
behalve in het geval dat het maximale aantal
deelnemers voor een excursie op de vermelde datum
niet is bereikt.
3. De aanmelding is definitief geaccepteerd na
ontvangst van het vermelde inschrijfgeld. Het
inschrijfgeld betreft 25% van de totale kosten voor
excursiedeelname.
4. Bij overintekening is de volgorde van ontvangst van
het inschrijfgeld bepalend voor het al dan niet aangaan
van de overeenkomst.
5. Zo spoedig mogelijk binnen ongeveer twee weken
na de vermelde datum krijgen allen die zich op de
voorgeschreven wijze hebben aangemeld een
schriftelijke bevestiging van de overeenkomst dan wel
een bericht dat vanwege overintekening geen
overeenkomst kon worden aangegaan. Aan degene
waarmee vanwege overintekening geen overeenkomst
kon worden aangegaan, wordt het inschrijfgeld
gerestitueerd.
6. In aansluiting op het onder 5. bepaalde krijgen
degenen met wie een overeenkomst is gesloten
uiterlijk vier weken vóór de aanvang van de excursie
de naar het oordeel van de commissie noodzakelijke
nadere gegevens waaronder een deelnemerslijst.
IV. OPZEGGING (ANNULERING) VAN DE
OVEREENKOMST
1. Zowel de Commissie Buitenland als de deelnemer
kunnen tot opzegging van de overeenkomst besluiten.
2. De Commissie Buitenland kan bij een aantal
aanmeldingen dat kleiner is dan het vereiste minimum
aantal tot opzegging van de overeenkomst besluiten. In
dat geval worden de ontvangen inschrijfgelden
gerestitueerd.
3. De Commissie Buitenland kan bij onvoorziene
omstandigheden tot opzegging van de overeenkomst
besluiten. Indien deze omstandigheden niet aan de
deelnemer zijn toe te rekenen, en niet in het geval van
overmacht, heeft de deelnemer recht op teruggave van
het reeds betaalde bedrag of, indien de excursie ten
dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
4. Behalve in het geval van door de Commissie
bepaalde aanvullende voorwaarden met betrekking tot
de oorspronkelijke overeenkomst, is bij opzegging
door de deelnemer van de overeenkomst het volgende
bedrag verschuldigd:
- tot de 56de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: het
inschrijfgeld;
- vanaf de 56de dag (inclusief) tot de 28e dag
(exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom,
met een minimum van €100;
- vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 75% van de reissom, met een
minimum van €150;
- vanaf de 14e dag (inclusief) vóór de vertrekdag tot en
met de vertrekdag of later: de volledige reissom.
V. UITVOERING VAN DE OVERENKOMST
1. De deelnemer verplicht zich tot betaling van de
volledige excursiesom aan de KNBV, ook indien
slechts voor een deel aan de excursie wordt
deelgenomen.
2. De Commissie Buitenland verplicht zich de
overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de
verwachtingen die de deelnemer op grond van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
3. Voor het uitvoeren van de overeenkomst heeft de
KNBV een voldoende financieel vermogen.
4. Een klacht over de uitvoering van de excursie dient
allereerst met de Commissie Buitenland te worden
besproken. Na afloop van een excursie kan de klacht,
binnen vier weken na beëindiging van de excursie,
schriftelijk ter kennis van het bestuur van de KNBV
worden gebracht.
VI. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KNBV
1. De KNBV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in de
verstrekte informatie over een excursie door de
Commissie Buitenland.
2. De KNBV en de Commissie Buitenland zijn niet
aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn
schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een
verzekering.
Download